Oświadczenie Zarządu Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Open

Transkrypt

Oświadczenie Zarządu Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Open
Oświadczenie Zarządu
Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Open Finance S.A., skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015
roku wraz z danymi porównywalnymi sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię
Europejską i odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i
finansową Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony dnia 31
grudnia 2015 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy w 2015
roku, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Zarząd Open Finance S.A.:
Przemysław Guberow,
Prezes Zarządu
………………………………
Helena Kamińska,
Członek Zarządu
……………………………….
Magdalena Łukaszewicz,
Członek Zarządu
………………………………
Paweł Komar,
Członek Zarządu
………………………………
Warszawa, dnia 16 marca 2016 roku

Podobne dokumenty