obrazkowy

Komentarze

Transkrypt

obrazkowy
SPinE 62MM Title: VISUAL 4 COMPACT COMPLETE 5L LEKTORKLETT CASE -5C(Pms 354)
Hello world.
WIELKI SŁOWNIK OBRAZKOWY
WIELKI SŁOWNIK
ANGIELSKI • HISZPAŃSKI • FRANCUSKI • NIEMIECKI • POLSKI
ASTRONOMIA
152
płazy | amphibians | Amphibien
amphibiens | anfibios
płazy | amphibians | Amphibien
amphibiens | anfibios
153
żaba
frog | Frosch M | grenouille F | rana F
rezonator
tympanum
Trommelfell N
tympan M
tímpaano
tímp
no M
powieka górna
upper eyelid
oberes Augenlid N
paupière F supérieure
párpaado
párp
do M superio
superiorr
gałka oczna
eyeball
Augapfel M
globe M oculaire
globo M occul
ular
ar
K R Ó L E S T W O Z W I E R Z ĄT
pysk
snout
Schnauze F
museau M
trompa F
otwór gębowy
mouth
Mund M
bouche F
boca F
powieka dolna
powiek
lower eyelid
eyeli
unteres Augenlid N
paupière
upière F inférieure
párpaado M inferior
tułów
trunk
Rumpf M
tronc M
tronco M
budowa anatomiczna samca żaby
żaby
anatomy of a male frog
Anatomie F eines männlichen
Froschs M
anatomie F de la grenouille F mâle
anatomía de una rana F macho
jądro
testis
Hoden M
testiccule
testi
ule M
testículos M
płuco
lung
Lunge F
poumon M
pulmón M
rdzeń kręgowy
spinal cord
Rückenmark N
moelle F épinièr
épinièree
médula F espinal
żuchwa
mandible
Unterkiefer M
mandibule
ndibule F
mandíbula F
kość podudzia
tibiofibula
Tibiaa tibiaa tibi
jelito cienkie
small intestine
Dünndarm M
intestin M grêle
intestino M delgado
żołądek
stomach
Magen M
estomac M
estómago M
fotografia | photography | Fotografie
photographie | fotografía
obiektywy
przetwarzanie obrazów cyfrowych
digital image processing
digitale Bildbearbeitung F
traitement M des photos F
proceso M de imágenes F digitales
soczewka
lens
Linse F
lentille F
objetivo M
trzustka
pancreas
Pankreas N
pancréas M
páncreas M
dodatkowe wyposażenie obiektywu
lens accessories
Objektivzubehör N
accessoires M de l’objectif M
accesorios M para el objetivo M
salamandr
salamandra
salamande
salamander
Salamander M
salamandre F
salamandra F
traszk
Molch triton tritón komputer
computer
Computer M
ordinateur M
ordenador M
czytnik do kart pamięci
memory card reader
Speicherkartenleser M
lecteur M de carte F mémoire F
lector M de tarjeta F de memoria F
karta pamięci
memory card
Speicherkarte F
carte F mémoire F
tarjeta F de memoria F
barwn
filtr barwny
colour filter
Farbfilter M
filtre M de couleur F
filtro M de color M
soczewka do makrofotografii
close-up lens
Nahlinse F
lentille F de macrophotographie F
lente M de acercamiento M
obiektyw makro
macro lens
Makroobjektiv N
objectif M macro
objetivo M macro
pamięć USB
USB key
KRÓLESTWO ZWIERZĄT
USB-Speicher
clé F USB
llavero M USB
M
obiektyw zmiennoogniskowy
zoom lens
Zoomobjektiv N
objectif M zoom M
objetivo M zoom M
osłona przeciwsłoneczna
lens hood
Gegenlichtblende F
parasoleil M
capuchón M
port USB
USB port
USB-Schnittstelle F
port M USB
puerto M USB
kabel USB
USB cable
USB-Kabel N
câble M USB
cable M USB
M
Bajonettanschluss
monture F baïonnette F
montura F de bayoneta F
M
F
płyta kompaktowa
compact disc
CD F
disque M compact
disco M compacto
oprogramowanie do
magazynowania zdjęć
storage software
Speichersoftware F
logiciel M de stockage M
software M de almacenamiento M
oprogramowan graficzne
oprogramowanie
graph design software
graphic
F
Graph
Graphikdesign-Software
logicciel M de mise F en page F
logiciel
software M de diseño M gráfico
uchwyt bagnetowy
bagnetow
bayonet mount
przykrywka obiektywu
lens cap
Objektivschutzdeckel M
capuchon M d’objectif M
tapa del objetivo
serce
heart
Herz N
cœur M
corazón M
skala odległości
distance scale
Entfernungsskala F
échelle F des distances F
escala F de distancia F
źródło obrazu
source of images
Bildquelle F
source F des images F
origen M de imágenes F
odtwarzacz CD
compact disc reader
CD-Laufwerk N
lecteur M de disque M compact
lector M de discos M compactos
edytor grafiki rastrowej
image editor
Bildbearbeitungs
programm N
Bildbearbe
ldbearbeitungsprogramm
éditeur M d’images F
editor M de imágenes F
skala głębi ostrości
depth-of-field scale
Schärfentiefenskala F
échelle F de profondeur F de champ M
escala F de profundidad F de campo M de visión F
skala ustawienia przysłony
lens aperture scale
Blendenskala F
échelle F d’ouverture F de diaphragme M
M
escala F de abertura F del diafragma
KRÓLESTWO ROŚLIN
digital photo management | digitale Bildverwaltung F | gestion F des photos F numériques | gestión F de fotos F digitales
599
zarządzanie zdjęciami cyfrowymi
obiektyw standardowy
standard lens
Standardobjektiv N
objectif M normal
objetivo M normal
pierścień regulacji ostrości
focusing ring
Scharfstellring M
bague F de mise F au
point M
enfoque M
anillo M de ajuste M del
mózg
braain
br
Gehirn N
cerve
erveau M
cerebro
erebro M
wątroba
liver
Leber F
foie M
hígado M
jelito grube
large intestine
Dickdarm M
gros intestin M
intestino M grueso
lenses | Objektive N | objectifs M | objetivos M
skrzekk
eggs
Eier N
œufs M
huevos K O M U N I K O W A N I E S I Ę
śledziona
spleen
Milz F
rate F
bazo M
fotografia | photography | Fotografie
photographie | fotografía
598
obiektyw szerokokątny
wide-angle lens
Weitwinkelobjektiv N
objectif M grand-angulaire
objetivo M gran angular M
teleobiektyw
telephoto lens
Teleobjektiv N
téléobjectif M
teleobjetivo M
ISTOTA LUDZKA
aparat cyfrowy
digital camera
Digitalkamera
appareil M photo numérique
cámara F digital
F
kabel USB
USB cable
USB-Kabel N
câble M USB
cable M USB
K O M U N I K O W A N I E S I Ę
pęcherz
urinary bladder
Harnblase F
vessie F
vejiga M
obojczyk
clavicle
kość ramienna
ZIEMIA
kość czołowo-ciemieniowa
frontoparietal
Frontoparietale N
fronto-pariétal M
frontoparietal F
szczęka
maxilla
Oberkiefer M
maxillaire M
maxilar M
język
tongue
Zunge F
langue F
lengua F
woreczek żółciowy
gall bladder
Gallenblase F
vésicule F biliaire
vesícula F biliar
atlas, dźwigacz
atlas
Atlas M
atlas M
aatlaass M
kość kulszowa
ischium
Ischium N
ischion M
isquion M
przełyk
oesoph
oesophagus
Ösophagus M
œsophage M
esófago M
kloaka
cloaca
Kloake F
cloaque M
cloaca F
szkielet żaby
skeleton of a frog
Skelett N eines Froschs M
squelette M de la grenouille F
esqueleto M de una rana F
kość udowa
femur
Oberschenkel M
fémur M
fémur M
palec
digit
Finger M
doigt M
dedo M
nerka
kidney
Niere F
rein M
riñón M
kość krucza
coracoid
Korakoid N
coracoïde M
coracoides M
kręg
vertebrae
Wirbel M
vertèbres F
vértebras F
urostyl
urostyle
Urostyl N
urostyle M
urostilo M
kończyna przednia
forelimb
Vorderbein N
patte F antérieur
ntérieure
pata F delantera
ntera
stopa płetwowata
webbed foot
Schwimmfuß M
doigt M palmé
dedo M palmeado
błona pławna
web
Schwimmhaut F
palmure F
membrana F
łopatka
scapula
Schulterblatt N
omoplate F
omoplato M
kręg krzyżowy
sacral vertebra
Sakralwirbel M
vertèbre F sacrée
vértebra F sacra
K R Ó L E S T W O Z W I E R Z ĄT
Ą
kończyna tylna
hind limb
Hinterbein N
patte F postérieure
pata F trasera
kość biodrowa
ilium
Ilium N
ilion M
ilion M
nozdrze
nostril
Naasenlo
senloch N
narine
rine F
narinaa F
drukowanie obrazów
printing pictures
Bildausdruck M
impression F d’images F
impresión F de imágenes F
JEDZENIE I KUCHNIA
filtr polaryzacyjny
polarizing filter
Polarisationsfilter M
filtre M de polarisation F
filtro M de polarización F
soczewka
lens
Objektiv N
objectif M
objetivo M
pierścienie pośrednie do
makrofotografii
tele-converter
Telekonverter M
multiplicateur M de focale F
teleconvertidor M
obiektyw superszerokokątny
semi-fisheye lens
Super-Weitwinkelobjektiv N
objectif M super-grand-angle M
objetivo M ojo M de pez M
obiektyw „rybie oko”
fisheye lens
Fischauge N
hypergone M
lente M de 180 grados M
drukowan albumów fotograficznych
drukowanie
photo album printing
Ausdruck M als Fotoalbum N
impression F d’un album M
impres
mpresión F de álbumes M de fotos F
impresión
drukarka
printer
Drucker M
imprimante F
impresora F
Od ponad 25 lat twórcy niniejszego słownika obrazkowego konsekwentnie realizują misję, jaką jest wierne odwzorowanie przedmiotów i zjawisk otaczającego nas świata oraz przyporządkowanie
im odpowiednich tłumaczeń. O atrakcyjności takiego podejścia do
leksykografii świadczy ponad 9 milionów sprzedanych egzemplarzy
Wielkiego słownika obrazkowego na całym świecie!
Obecne, czwarte już wydanie, zaktualizowano zarówno pod względem doboru słownictwa, jak i zastosowanej formy graficznej. Zostało ono poszerzone o dodatkowych 150 stron, a liczba ilustracji
wzrosła z 6000 do 8000. W warstwie leksykograficznej w każdym
z języków odnaleźć można 25 000 haseł, pogrupowanych w 800 tematach opisujących współczesny świat.
Wielki słownik obrazkowy jest doskonałym narzędziem zarówno
do nauki języków obcych, jak i odnalezienia odpowiedniego tłumaczenia dla zilustrowanego przedmiotu lub zjawiska. Cel, który został
postawiony przed twórcami słownika – pokazać, nazwać, wytłumaczyć – został osiągnięty z nawiązką.
DOM
MAJSTERKOWANIE
I OGRODNICTWO
UBIORY
BIŻUTERIA, KOSMETYKA
ARCHITEKTURA I SZTUKA
KOMUNIKOWANIE SIĘ
AUTOMATYKA BIUROWA
TRANSPORT
I POJAZDY ROBOCZE
ENERGIA
NAUKA
SPOŁECZEŃSTWO
SPORT I GRY
Cena detaliczna: 119,00 zł
ISBN: 978-83-7715-824-1
Wielki_Obrazkowy_COVER.indd 1
front: 174x223mm; spine: 64mm
WIELKI SŁOWNIK OBRAZKOWY
budowa ciała żaby
morphology of a frog
äußere Merkmale N eines Froschs M
morphologie F de la grenouille F
morfologgía
morfolo
ía F de una rana F
ANGIELSKI • HISZPAŃSKI • FRANCUSKI • NIEMIECKI • POLSKI
żaba
OBRAZKOWY
ANGIELSKI • HISZPAŃSKI • FRANCUSKI • NIEMIECKI • POLSKI
25 000 haseł w każdym języku
8000 ilustracji
900 obszarów tematycznych
przyrząd do skrobania ryb
fish scaler
Fischschupper M
écailleur M
descamador M
nożyczki
scissors
Schere F
ciseaux M
tijeras F
krótkie ostrze
small blade
kleine Klinge F
petite lame F
hoja F corta
PONAD
W
9 MILIONÓ
CH
Y
N
A
D
SPRZE
ZY
R
A
L
P
M
EGZE
IE
NA ŚWIEC
linijka
ruler
Lineal N
règle F graduée
regla F
pilnik
file
Feile F
lime F
lima F
lupka
magnifier
Lupe F
loupe F
lupa F
śrubokręt gwiazdkowy
cross-tip screwdriver
Kreuzschlitzschraubenzieher M
tournevis M cruciforme
destornillador M en cruz F
śrubokręt
screwdriver
Schraubenzieher M
tournevis M
destornillador M
otwieracz do butelek
bottle opener
Flaschenöffner M
décapsuleur M
abrebotellas M
śrubokręt
screwdriver
Schraubenzieher M
tournevis M
destornillador M
rowek na paznokieć
nail groove
Nagelzieher M
onglet M
muesca F de apertura F
szydło
awl
Ahle F
poinçon M
punzón M
korkociąg
corkscrew
Korkenzieher M
tire-bouchon M
sacacorchos M
otwieracz do puszek
tin opener
Dosenöffner M
ouvre-boîtes M
abrelatas M
duże ostrze
large blade
große Klinge F
grande lame F
hoja F larga
15-02-13 1:58 PM
8
Spis treści
ASTRONOMIA
12
płazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
żaba, przykłady gatunków płazów
ciała niebieskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Układ Słoneczny, planety, satelity i plutoidy, Słońce, Księżyc, meteoryt, kometa,
gwiazda, galaktyka
gady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
ne
.
wąż, żółw, przykłady gatunków płazów
ptaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
planetarium, gwiazdozbiory półkuli południowej, gwiazdozbiory półkuli północnej,
współrzędne astronomiczne, luneta astronomiczna, teleskop zwierciadlany,
radioteleskop, teleskop kosmiczny, obserwatorium astronomiczne
ptak, przykłady ptaków wodnych i brodzących, przykłady ptaków lądowych
żo
obserwacja astronomiczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
kret, przykłady ssaków owadożernych
gryzonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
za
sonda kosmiczna, skafander kosmiczny, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, statek
kosmiczny, rakieta nośna
st
rz
e
ssaki owadożerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
astronautyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
szczur, przykłady gryzoni
Geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
ssaki kopytne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
koń, rodzaje kopyt, przykłady ssaków kopytnych
e
układ współrzędnych Ziemi, siatki kartograficzne, konfiguracja kontynentów,
kartografia fizyczna, kartografia polityczna, teledetekcja
królik, przykłady gatunków zajęczaków
pr
aw
40
a
zajęczaki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
ssaki mięsożerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
ki
ZIEMIA
pies, przykłady psów, kot, przykłady kotów, przykłady zwierząt mięsożernych
struktura Ziemi, ukształtowanie Ziemi, zjawiska geologiczne, minerały
ssaki morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
meteorologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
delfin, przykłady ssaków morskich
przekrój atmosfery ziemskiej, pory roku, prognoza pogody, meteorologiczna mapa
pogody, oznaczenia meteorologiczne, międzynarodowe symbole meteorologiczne,
stacja meteorologiczna, meteorologiczne instrumenty pomiarowe, satelita
meteorologiczny, klimaty świata, chmury i ich symbole meteorologiczne, tornado i
trąba wodna, cyklon tropikalny, opady atmosferyczne
naczelne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
.W
sz
el
geologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
S"
goryl, przykłady małp naczelnych
N
ssaki latające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
PO
nietoperz, przykładowe latające ssaki
torbacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
strefy występowania roślinności, typy roślinności, łańcuch pokarmowy, struktura
biosfery, obieg wody, obieg węgla i tlenu w przyrodzie, naturalny efekt cieplarniany,
wzmożony efekt cieplarniany, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gleby,
zanieczyszczenie wody, kwaśny deszcz, sortowanie odpadów
kangur, przykładowe torbacze
ko
w
eg
o
środowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
I S T O TA L U D Z K A
190
ciało ludzkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
życie roślin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
anatomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
az
100
KRÓLESTWO ROŚLIN
komórka roślinna, fotosynteza, źródło życia, cykl życiowy, wzrost roślin
mężczyzna, kobieta
porost, mech, glon, paproć, grzyb
mięśnie, kościec, zęby, stawy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy,
układ moczowy, układ nerwowy, układ rozrodczy, układ hormonalny, układ
limfatyczny
roślina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
narządy zmysłu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
rośliny proste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
części rośliny, korzeń, łodyga, liść, kwiat, owoc, winorośl, drzewo, drzewa iglaste
zastosowania przemysłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
zmysł powonienia i smaku, narządy zmysłów: słuch, narządy zmysłów: dotyk,
narządy zmysłów: wzrok
przemysł spożywczy, przemysł odzieżowy, przemysł gumowy, przemysł papierniczy
K R Ó L E S T W O Z W I E R Z ĄT
JEDZENIE I KUCHNIA
126
ewolucja życia na ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
powstanie i rozwój gatunków, klasyfikacja biologiczna, komórka zwierzęca
240
zaopatrzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
pochodzenie produktów spożywczych, gospodarstwo rolne
produkty pochodzenia roślinnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
organizmy jednokomórkowe, gąbka, meduza, rozgwiazda, przykłady zwierząt
prymitywnych
grzyby jadalne, wodorost, warzywa cebulowe, warzywa bulwiaste, warzywa
liściaste, warzywa owocowe, warzywa łodygowe i kiełkowe, warzywa korzeniowe,
warzywa kwiatostanowe, warzywa strączkowe, owoce, przyprawy, zioła, zboża,
kawa i herbata
mięczaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
produkty pochodzenia zwierzęcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
zwierzęta prymitywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
muszla stożkowa, muszla dwuklapowa, ślimak, ośmiornica
skorupiaki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
główne rodzaje mięczaków jadalnych, skorupiaki, ryby słonowodne, ryby
słodkowodne, sposoby przyrządzania ryb, jajka, mięso
homar
przetworzone produkty spożywcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
owady i pajęczaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
motyl, pszczoła, pająk, przykłady owadów, przykłady pajęczaków
wędliny, produkty zbożowe, wyroby mleczne, makaron, makarony azjatyckie, ryż,
produkty sojowe, tłuszcze i oleje, cukier, czekolada, przyprawy
ryby chrzęstnoszkieletowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
przemysł spożywczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
rekin, przykłady ryb chrzęstnoszkieletowych
supermarket, restauracja, restauracja samoobsługowa, opakowania spożywcze
ryby kostnoszkieletowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
kuchnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296
okoń, przykłady ryb kostnoszkieletowych
kuchnia: widok ogólny
EK4af_0008-0011.indd
Lek.indb
8
8
14-03-10 12:49
15-02-17
11:36 PM
AM
9
sztućce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
stroje historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426
szkło stołowe, nóż, łyżka, widelec, akcesoria do sztućców, zastawa stołowa,
zastawa stołowa
przykładowe stroje antyczne, przykładowe stroje tradycyjne
wyposażenie kuchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
marynarki, koszula, spodnie, skarpetka, bielizna, kurtki i płaszcze
sprzęt kuchenny, sprzęt kuchenny, małe urządzenia kuchenne
ubranie unisex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437
ubrania męskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430
swetry
miejsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
front domu, basen
ubiory damskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438
sukienki, spódnice, topy, spodnie, żakiety, wdzianka i swetry, kurtki i płaszcze,
bielizna, wyroby pończosznicze, odzież nocna
.
320
ne
DOM
ubrania dla dzieci, odzież sportowa
st
rz
e
drzwi wejściowe, zamek drzwiowy, okno
żo
odzież funkcjonalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448
elementy domu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325
wzornictwo i wykończenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452
kieszenie, rękawy, plisy, kołnierze, wycięcia pod szyją, dekolty
plan terenu, pomieszczenia główne, szkielet, wiązar dachowy, fundamenty, parkiet,
dywany i wykładziny, schody
nakrycia głowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457
za
konstrukcja domu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
obuwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459
pr
aw
kominek na drewno, instalacja na gorące powietrze, instalacja wodna c.o.,
dodatkowe ogrzewanie, pompa termodynamiczna
a
męskie nakrycia głowy, damskie nakrycia głowy, nakrycia głowy dla obu płci
ogrzewanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336
buty męskie, buty kobiece, buty dla obu płci, akcesoria
akcesoria odzieżowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464
rękawiczki, akcesoria różne
urządzenia kontrolne, urządzenia klimatyzacyjne
ki
e
klimatyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342
sz
kanalizacja, pompa ściekowa, bioblok, instalacja hydrauliczna: łazienka, ubikacja,
bojler, krany, złącza plastikowe, instalacja hydrauliczna: przykłady odgałęzień
ozdoby i kosmetyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468
N
biżuteria, manikiur, makijaż, pielęgnacja ciała, fryzjerstwo
PO
wyposażenie domu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360
o
przedmioty osobistego użytku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479
w
eg
MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO
466
S"
skrzynka bezpiecznikowa, licznik watogodzinowy, przyłącze napowietrzne, artykuły
elektroinstalacyjne, oświetlenie
BIŻUTERIA, KOSMETYKA, ARTYKUŁY DO
PIELĘGNACJI CIAŁA
.W
elektryczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
fotel, krzesło, siedzenia, stół, łóżko, szafy i szafki, meble dziecięce, akcesoria
okienne, oświetlenie, sprzęt domowy, środki utrzymywania czystości
el
instalacja hydrauliczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344
golarki, okulary, soczewki kontaktowe, higiena jamy ustnej, akcesoria palacza,
wyroby galanteryjne, torby podręczne, bagaż, parasole i laski, opieka nad
dzieckiem, zwierzęta domowe
382
ko
materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384
az
podstawowe materiały budowlane, materiały pokryciowe, materiały izolacyjne,
drewno
ARCHITEKTURA I SZTUKA
496
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
architektura starożytna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498
stolarstwo i ciesielstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387
akcesoria, narzędzia pomiarowe i do znakowania, narzędzia do przybijania,
narzędzia do przykręcania, narzędzia do piłowania, narzędzia do wiercenia,
narzędzia do obróbki powierzchniowej, narzędzia chwytne i zaciskowe
piramida, teatr grecki, świątynia grecka, style w architekturze, dom rzymski,
amfiteatr rzymski
architektura zamkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504
zamek, fortyfikacje – twierdza bastionowa Vaubana
prace wodno-kanalizacyjne i murarskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .402
architektura zachodnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506
narzędzia hydrauliczne, narzędzia murarskie
katedra gotycka, kościół romański, willa renesansowa, kościół barokowy, budynek
w stylu art déco, wieżowiec w stylu międzynarodowym
elektryczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404
narzędzia elektro-techniczne
lutowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406
sprzęt do lutowania
narzędzia malarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408
sprzęt do malowania
drabiny, platformy i taborety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409
drabiny, drabiny stopniowe
ogród . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410
architektura azjatycka i prekolumbijska. . . . . . . . . . . . . . . . . . .513
pagoda, świątynia aztecka
elementy architektoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514
rodzaje łuków, rodzaje drzwi, dachy, rodzaje okien, ruchome schody, winda
domy mieszkalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520
budownictwo tradycyjne - domy, rodzaje domów miejskich
sztuki piękne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522
muzeum, malarstwo i rysunek artystyczny, rzeźbienie w drewnie
ogród
sztuka drukarska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532
sprzęt ogrodowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411
drukarstwo, druk wypukły, druk wklęsły, litografia, druk sitowy, sitodruk,
introligatorstwo ozdobne
pozostały sprzęt, narzędzia do spulchniania ziemi, narzędzia nawadniające,
narzędzia przycinające, narzędzia ręczne, narzędzia do siewu i nasadzeń,
pielęgnacja trawnika
sztuki aktorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .540
usuwanie śniegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421
muzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .545
narzędzia do odśnieżania
orkiestra symfoniczna, przykłady zespołów instrumentalnych, instrumenty strunowe,
instrumenty dęte, instrumenty klawiszowe, instrumenty perkusyjne, muzyka
elektroniczna, tradycyjne instrumenty muzyczne, oznakowania muzyczne, akcesoria
muzyczne
UBIORY
teatr, plan filmu, kino
422
tkaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
włókna, tkaniny, symbole dotyczące prania i konserwacji odzieży
EK4af_0008-0011.indd
Lek.indb
9
9
rzemiosło artystyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .565
haft, krawiectwo, dziewiarstwo ręczne, tkactwo, garncarstwo, koronki klockowe,
witraż
14-03-10 12:49
15-02-17
11:36 PM
AM
10
KOMUNIKOWANIE SIĘ
580
języki świata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .582
główne rodziny językowe
ciężki sprzęt budowlany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .758
buldożer, ładowarka kołowa, zgarniarka, koparka hydrauliczna, równiarka,
wywrotka, rozściełacz do asfaltu, walec drogowy, pług śnieżny, zamiatarka, ciągnik
rolniczy, maszyny rolnicze
piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .584
pismo, typografia, symbole, sieć pocztowa, gazeta
ENERGIA
fotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591
aparaty analogowe, typy filmów, lustrzanka analogowa, aparaty cyfrowe
kompaktowe, lustrzanka cyfrowa, karty pamięci, baterie, akcesoria fotograficzne,
obiektywy, zarządzanie zdjęciami cyfrowymi, wywoływanie filmu, wyświetlanie
slajdów
768
energia geotermalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .770
żo
ne
.
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł geotermalnych, dom ogrzewany energią
geotermalną
energia kopalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .771
kopalnia węgla, energia cieplna, ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa alternatywne
radiokomunikacja satelitarna (radiodyfuzja satelitarna), satelity telekomunikacyjne,
telekomunikacja satelitarna
elektrownia wodna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .785
st
rz
e
telekomunikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .602
kompleks hydroelektryczny, etapy wytwarzania elektryczności, przykłady zapór
wodnych, przesył energii elektrycznej, elektrownia przypływowa
studio i dyspozytornia, mikrofony i akcesoria
energia jądrowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795
telewizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605
wytwarzanie energii elektrycznej z energii jądrowej, elektrownia jądrowa, przebieg
procesu manipulowania paliwem jądrowym, wiązka paliwowa, reaktor jądrowy, typy
reaktorów
aparatura do odtwarzania dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .614
a
energia słoneczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .802
e
elementy systemu stereo, miniwieża, przenośne urządzenia akustyczne
pr
aw
produkcja, odbiór programów, kamery cyfrowe
za
radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604
telefonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .622
energia wiatru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .806
626
el
sz
.W
S"
A U T O M AT Y K A B I U R O W A
wiatraki, turbiny wiatrowe i wytwarzanie energii elektrycznej
NAUKA
808
N
telefon komórkowy, rodzaje telefonów
ki
walkie-talkie, pager, radio CB
ogniwo słoneczne, płaski kolektor słoneczny, system fotowoltaiczny, piec słoneczny,
wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu energii słonecznej, dom zasilany
energią słoneczną
komunikacja bezprzewodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .621
chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .810
komputer zintegrowany, obudowa typu wieża, laptop, urządzenia peryferyjne, kable
połączeniowe, urządzenia wejściowe, urządzenia wyjściowe, urządzenia do
magazynowania danych, urządzenia zabezpieczające, narzędzia komputerowe
fizyka: mechanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .816
w
eg
o
PO
sprzęt komputerowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .628
topologia sieci komputerowych, Internet, internauci
ko
obsługa sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .640
az
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
TRANSPORT I POJAZDY ROBOCZE
rodzaje przekładni, wielokrążek, dźwignia
fizyka: elektryczność i magnetyzm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .817
magnetyzm, obwód elektryczny, generatory, ogniwa suche, elektronika
biuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644
plan biura, meble biurowe, kserokopiarka, przybory biurowe
materia, pierwiastki chemiczne, sprzęt laboratoryjny
fizyka: optyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .821
widmo elektormagnetyczne, fala, mieszanie barw, tor ruchu fal świetlnych,
soczewki, zwierciadło, urządzenia optyczne
656
transport drogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .658
urządzenia pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .827
mierniki temperatury, mierniki czasu, wagi, mierniki odległości, mierniki grubości,
mierniki długości, mierniki kątów
system drogowy, mosty stałe, mosty ruchome, tunel drogowy, znaki drogowe
symbole naukowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .834
drogowy transport kołowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .668
chemia, biologia, Międzynarodowy Układ Jednostek Miar, cyfry rzymskie,
geometria, matematyka, odwzorowanie graficzne
stacja benzynowa, samochód, samochód elektryczny, samochód hybrydowy,
hamulce, rodzaje silników, chłodnica, świeca zapłonowa, opona, akumulator,
akcesoria, przyczepa turystyczna, autobus, samochód ciężarowy, motocykl, kwad
transport rowerowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .698
SPOŁECZEŃSTWO
840
rower
miasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .842
transport szynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .703
konurbacja, centrum miasta, ulica, biurowiec, centrum handlowe, dom handlowy,
centrum kongresowe, hotel, znaki informacyjne
stacja kolejowa, dworzec kolejowy, rodzaje wagonów pasażerskich, lokomotywa
spalinowa, pociąg szybkobieżny (typu TGV), stacja rozrządowa, wagon towarowy,
tor kolejowy, przejazd kolejowy
miejski transport kolejowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .714
metro, tramwaj
transport morski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .718
port morski, śluza, dawne statki i okręty, statki tradycyjne, rodzaje żagli, rodzaje
osprzętu, bark czteromasztowy, przykłady rodzajów łodzi i statków, kotwica, wodny
sprzęt ratunkowy, urządzenia nawigacyjne, sygnały morskie, system morskiego
oznakowania nawigacyjnego
ekonomia i finanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .858
oddział banku, przykłady skrótów walut, pieniądze i środki płatnicze
sprawiedliwość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862
sąd, zakład karny
edukacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .866
biblioteka, szkoła
religia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .870
religie świata: zestawienie chronologiczne , kościół, meczet, synagoga
transport powietrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .740
polityka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .873
port lotniczy, odrzutowiec dalekiego zasięgu, przykłady rodzajów samolotów, rodzaje
usterzenia ogonowego, rodzaje kształtów skrzydeł, manewry samolotu, siły
działające na samolot, śmigłowiec, przykłady śmigłowców
heraldyka, flagi członków ONZ, flagi organizacji międzynarodowych, flagi członków
obserwatorów ONZ
maszyny ładownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .754
broń epoki kamiennej, broń czasów rzymskich, zbroja, łuki i kusza, biała broń, broń
myśliwska, broń krótka
typowe urządzenia, dźwigi, kontener
EK4af_0008-0011.indd
Lek.indb
10
10
uzbrojenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .883
14-03-10 12:49
15-02-17
11:36 PM
AM
11
arsenał wojenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .889
siedemnastowieczna broń palna, działo z XVII w., broń szturmowa, broń przenośna,
pociski rakietowe, czołg, samolot bojowy, okręty
bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900
zabezpieczenie przed ogniem, zapobieganie przestępstwom, zabezpieczenie uszu,
zabezpieczenie oczu, zabezpieczenie głowy, zabezpieczenie układu oddechowego,
zabezpieczenie stóp, znaki bezpieczeństwa
zdrowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .911
żo
ne
.
sprzęt medyczny, karetka pogotowia, postaci preparatów farmaceutycznych,
apteczka, przyrządy ułatwiające chodzenie, sprzęt dla niepełnosprawnych ruchowo,
szpital, badania medyczne, zabiegi medyczne
st
rz
e
ASTRONOMIA
rodzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .928
relacje rodzinne
ZIEMIA
930
KRÓLESTWO ROŚLIN
pr
aw
a
obiekty sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .932
obiekty sportowe, tablica wyników, konkurs, zawody
boisko i tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .934
KRÓLESTWO ZWIERZĄT
ki
sporty zespołowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .938
baseball, softball, krykiet, hokej na trawie, piłka nożna, lacrosse, rugby, futbol
amerykański, futbol kanadyjski, netball (koszykówka dla kobiet), koszykówka,
siatkówka, piłka ręczna
126
190
sz
el
ISTOTA LUDZKA
.W
rakiety sportowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .961
PO
N
S"
tenis stołowy, badminton (kometka), racketball, squash, tenis
gimnastyka, gimnastyka rytmiczna, batut
100
e
stadion, konkursy skoków, rzuty
gimnastyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .969
40
za
SPORT I GRY
12
JEDZENIE I KUCHNIA
240
DOM
320
MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO
382
UBIORY
422
BIŻUTERIA, KOSMETYKA, ARTYKUŁY DO
PIELĘGNACJI CIAŁA
466
ARCHITEKTURA I SZTUKA
496
KOMUNIKOWANIE SIĘ
580
AUTOMATYKA BIUROWA
626
TRANSPORT I POJAZDY ROBOCZE
656
ENERGIA
768
NAUKA
808
SPOŁECZEŃSTWO
840
SPORT I GRY
930
żeglarstwo i sporty wodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .974
w
eg
o
piłka wodna, pływanie, skoki do wody, żeglarstwo, deska do windsurfingu,
wioślarstwo, kanu, kanadyjka-kajak: regata na wodzie stojącej, kajak, narciarstwo
wodne, surfing, płetwonurkowanie
walki sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .990
az
ko
boks, zapasy, judo, karate, taekwondo, kendo, sumo, kung-fu, ju-jitsu, aikido,
szermierka
sporty siłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .999
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
podnoszenie ciężarów, sprzęt do ćwiczeń siłowych
sporty jeździeckie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1002
skoki przez przeszkody, jeździectwo, ujeżdżanie, wyścigi konne, polo
sporty precyzyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1009
łucznictwo, strzelanie do celów ruchomych, strzelanie z karabinu, strzelanie z
pistoletu, bilard, boule, pétanque, bowling (kręgle amerykańskie), golf
kolarstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1020
wyścig uliczny, kolarstwo górskie, kolarstwo torowe, rower bmx
sporty motorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1022
wyścigi motorowe, zawody motocyklowe, skuter wodny, pojazd śnieżny
sporty zimowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1027
curling, hokej na lodzie, łyżwiarstwo, łyżwiarstwo szybkie, bobsleje, saneczkarstwo,
skeleton, tor zjazdowy, kurort narciarski, snowboard, narciarstwo alpejskie,
narciarstwo dowolne, skoki narciarskie, narciarstwo szybkie, narciarstwo biegowe,
biatlon, rakiety śnieżne
deskorolka i łyżworolki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1044
jazda na deskorolce, łyżworolki
sporty powietrzne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1046
spadochroniarstwo, lotniarstwo, szybowiec, sport balonowy
alpinizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1050
wspinaczka górska
rekreacja na wolnym powietrzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1052
kemping, węzły, wędkarstwo
gry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1062
INDEKS
1072
domino, karty do gry, gra planszowa, puzzle, układanka, madżong, gry wideo,
ruletka, gra w strzałki, stół do piłkarzyków, automat do gry, Ultimate frisbee, flipper,
pinball, latawiec
EK4af_0008-0011.indd
Lek.indb
11
11
14-03-10 12:49
15-02-17
11:36 PM
AM
w
eg
ko
az
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
o
el
sz
.W
S"
N
PO
ki
e
pr
aw
a
st
rz
e
za
żo
.
ne
100
EK4af_0100-0101_vege.indd
theme.indb
100
100
14-03-10
15-02-17 11:43
1:20 PM
AM
ne
.
101
plant kingdom
Pflanzenreich
règne végétal
reino vegetal
102
ROŚLINA
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
ŻYCIE ROŚLIN
az
ko
w
eg
o
PO
N
S"
.W
sz
el
ki
e
pr
aw
a
za
st
rz
e
żo
KRÓLESTWO ROŚLIN
komórka roślinna
fotosynteza
źródło życia
cykl życiowy
wzrost roślin
102
102
103
104
105
ROŚLINY PROSTE
106
porost
mech
glon
paproć
grzyb
EK4af_0100-0101_vege.indd
theme.indb
101
101
106
106
107
107
108
części rośliny
korzeń
łodyga
liść
kwiat
owoc
winorośl
drzewo
drzewa iglaste
109
109
110
110
111
112
114
117
118
120
ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE 122
przemysł spożywczy
przemysł odzieżowy
przemysł gumowy
przemysł papierniczy
122
123
124
124
14-03-10
15-02-17 11:43
1:20 PM
AM
102
życie roślin | plant life | Pflanzenwelt
vie végétale | vida vegetal
komórka roślinna
plant cell | Pflanzenzelle F | cellule F végétale | célula F vegetal
chloroplast
chloroplast
Chloroplast M
chloroplaste M
cloroplasto M
leukoplast
leucoplast
Leukoplast M
leucoplaste M
leucoplasto M
błona jądrowa
nuclear membrane
Kernmembran F
membrane F nucléaire
membrana F nuclear
st
rz
e
żo
kropelka tłuszczu
lipid droplet
Fett-Tröpfchen N
gouttelette F lipidique
gránulo M de lípido M
a
za
cytoplazma
cytoplasm
Zytoplasma N
cytoplasme M
citoplasma M
por
pore
Pore F
pore M
poro M
el
ki
e
wodniczka
vacuole
Vakuole F
vacuole F
vacuola F
.W
sz
rybosom
ribosome
Ribosom N
ribosome M
ribosoma M
o
PO
N
jądro
nucleus
Zellkern M
noyau M
núcleo M
jąderko
nucleolus
Kernkörperchen N
nucléole M
nucléolo M
ko
w
eg
reticulum endoplazmatyczne
endoplasmic reticulum
endoplasmatisches Retikulum N
réticulum M endoplasmique
retículo M endoplasmático
plazmodesm
plasmodesma
Plasmabrücke F
plasmodesme M
plasmodesmo M
az
mitochondrium
mitochondrion
Mitochondrium N
mitochondrie F
mitocondria F
S"
aparat Golgiego
Golgi apparatus
Golgi-Apparat M
appareil M de Golgi
aparato M de Golgi
fotosynteza
.
ściana komórkowa
cell wall
Zellwand F
membrane F squelettique
pared F celular
ne
ziarnistość skrobi
starch granule
Stärkekörnchen N
grain M d’amidon M
grano M de almidón M
pr
aw
KRÓLESTWO ROŚLIN
błona komórkowa
cell membrane
Zytoplasmamembran F
membrane F cytoplasmique
membrana F celular
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
photosynthesis | Photosynthese F | photosynthèse F | fotosíntesis F
energia słoneczna
solar energy
Sonnenenergie F
énergie F solaire
energía F solar
liść
leaf
Blatt N
feuille F
hoja F
łodyga
stem
Stiel M
tige F
tallo M
glukoza
glucose
Glukose F
glucose M
glucosa F
uwalnianie tlenu
release of oxygen
Abgabe F von Sauerstoff M
rejet M d’oxygène M
producción F de oxígeno M
absorpcja dwutlenku węgla
absorption of carbon dioxide
Absorption F von Kohlendioxid N
absorption F de dioxyde M de carbone M
absorción F de dióxido M de carbono M
pochłanianie wody i soli mineralnych
absorption of water and mineral salts
Aufnahme F von Wasser N und Mineralstoffen M
absorption F d’eau F et de sels M minéraux
absorción F de agua F y sales F minerales
EK4af_0102-0103.indd
Lek.indb
102
102
14-03-10 12:50
15-02-17
11:44 PM
AM
życie roślin | plant life | Pflanzenwelt
vie végétale | vida vegetal
103
źródło życia
source of life | Nährstoffversorgung F | source F de vie F | origen M de vida F
przykładowe rośliny pasożytnicze
examples of parasitic plants
Beispiele N für parasitäre Pflanzen F
exemples M de plantes F parasites
ejemplos M de plantas F parásitas
st
rz
e
żo
jagoda
berry
Beere F
baie F
baya F
łodyga kanianki
dodder stem
Sprossachse F des Teufelzwirns M
tige F de la cuscute F
tallo M de la cuscuta F
kwiaty kanianki
dodder flowers
Blüten F des Teufelzwirns M
fleur F de la cuscute F
flores F de la cuscuta F
ssawki kanianki
dodder sinkers
Senkwurzeln F des Teufelzwirns F
suçoirs M de la cuscute F
ancla F succionadora de la
cuscuta F
roślina żywicielska
host plant
Wirtspflanze F
plante F hôte
planta F huésped
N
PO
ko
roślina żywicielska
host tree
Wirtsbaum M
arbre M hôte
árbol M huésped
łodyga
petiole
Blattstiel M
pétiole M
pecíolo M
ząb
tooth
Randborste F
dent F
diente M
EK4af_0102-0103.indd
Lek.indb
103
103
dzbanecznik
nepenthes
Kannenpflanze F
népenthès M
nepenthes F
wieczko
operculum
Operculum N
opercule M
opérculo M
mucha
fly
Fliege F
mouche F
mosca F
liść
chlorophyllous leaf
chlorophyllhaltiges Blatt N
feuille F chlorophyllienne
hoja F clorofílica
dzbanek
pitcher
Kanne F
urne F
urna F
włoski czuciowe
sensitive hair
Fühlborste F
poil M sensible
pelo M sensitivo
blaszka
lobe
Fangblatt N
lobe M
lóbulo M
przykładowe rośliny mięsożerne
examples of carnivorous plants
Beispiele N für fleischfressende Pflanzen F
exemples M de plantes F carnivores
ejemplos M de plantas F carnívoras
az
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
muchołówka
Venus flytrap
Venusfliegenfalle F
dionée F attrape-mouche F
venus F atrapamoscas
o
w
eg
ssawki jemioły
mistletoe sinkers
Senkwurzeln F der Mistel F
suçoirs M du gui M
ancla F succionadora del
muérdago M
S"
sz
.W
el
ki
e
pr
aw
a
za
liść
leaf
Blatt N
feuille F
hoja F
kanianka
dodder
Teufelszwirn M
cuscute F
cuscuta F
KRÓLESTWO ROŚLIN
ne
.
jemioła
mistletoe
Mistel F
gui M
muérdago M
gruczoł trawienny
digestive gland
Blattspreite F
glande F digestive
glándula F digestiva
owad
insect
Insekt N
insecte M
insecto M
ciecz trawienna
digestive liquid
Verdauungsflüssigkeit F
liquide M digestif
líquido M digestivo
perystom
peristome
Peristom N
péristome M
peristoma M
14-03-10 12:50
15-02-17
11:44 PM
AM
104
życie roślin | plant life | Pflanzenwelt
vie végétale | vida vegetal
cykl życiowy
reproductive cycle | Fortpflanzungszyklus M | cycle M de reproduction F | ciclo M de reproducción F
ne
.
główka pręcika
anther
Filament N
anthère F
antera F
żo
st
rz
e
główka pręcika
anther
Filament N
anthère F
antera F
el
ki
e
pr
aw
a
za
KRÓLESTWO ROŚLIN
kwiat
flower
Blüte F
fleur F
flor F
.W
sz
zapylanie
pollination
Bestäubung F
pollinisation F
polinización F
pyłek
pollen grain
Pollenkorn N
grain M de pollen M
grano M de polen M
PO
N
S"
znamię słupka
stigma
Stigma N
stigmate M
estigma M
w
eg
o
łagiewka pyłkowa
pollen tube
Pollenschlauch M
tube M pollinique
tubo M de polen M
ko
słupek
pistil
Stempel M
pistil M
pistilo M
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
az
młoda roślina
new plant
neue Pflanze F
nouvelle plante F
planta F nueva
zalążek
ovule
Samenanlage F
ovule M
óvulo M
zalążnia
ovary
Fruchtknoten M
ovaire M
ovario M
zapłodnienie
fertilization
Befruchtung F
fécondation F
fertilización F
woreczek zalążkowy
embryo sac
Embryosack M
sac M embryonnaire
saco M embrionario
nasiono, nasienie
seed
Keim M
graine F
semilla F
kiełkowanie
germination
Keimung F
germination F
germinación F
EK4af_0104-0105.indd
Lek.indb
104
104
14-03-10 12:50
15-02-17
11:44 PM
AM
życie roślin | plant life | Pflanzenwelt
vie végétale | vida vegetal
105
wzrost roślin
plant growth | Pflanzenwachstum N | croissance F d’une plante F | crecimiento M de una planta F
przekrój cebuli
section of a bulb
Zwiebel F im Querschnitt M
coupe F d’un bulbe M
corte M de un bulbo M
liścień
cotyledon
verwelkendes Keimblatt N
cotylédon M
cotiledón M
pąk
bud
Knospe F
bourgeon M
yema F
e
.W
sz
el
ki
plumula
plumule
Blattkeim M
gemmule F
plúmula F
cebulka boczna
bulblet
Brutzwiebel F
caïeu M
bulbillo M
podziemna łodyga
underground stem
Blütenstandstiel M
tige F
tallo M del bulbo M
podstawa łodygi
basal plate
Zwiebelscheibe F
plateau M
placa F basal
S"
znaczek
hilum
Hilus M
hile M
hilio M
pr
aw
hipokotyl
hypocotyl
Hypokotyl N
tigelle F
hipocótilo M
bielmo
endosperm
Albumen N
albumen M
endosperma M
liść spichrzowy
fleshy scale leaf
Zwiebelschuppe F
écaille F
catáfilo M carnoso
a
za
korzonek
radicle
Keimwurzel F
radicule F
radícula F
KRÓLESTWO ROŚLIN
ne
.
łuski
tunic
Haut F
tunique F
túnica F
żo
łupina nasienna
seed coat
Samenschale F
tégument M
cáscara F
st
rz
e
przekrój nasiona
section of a seed
Samen M im Querschnitt M
coupe F d’une graine F
corte M de una semilla F
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
az
ko
w
eg
o
PO
N
zarodek
embryo
Keimling M
embryon M
embrión M
korzeń boczny
secondary root
Seitenwurzel F
racine F secondaire
raíz F secundaria
nasienie
seed
Samen M
graine F
semilla F
korzeń
root
Wurzel F
racine F
raíz F
liść
leaf
Blatt N
feuille F
hoja F
kiełkowanie
germination
Keimung F
germination F
germinación F
pąk
terminal bud
Vegetationspunkt M
bourgeon M terminal
yema F terminal
liścień
cotyledon
verwelkendes Keimblatt N
cotylédon M
cotiledón M
pierwsze liście
first leaves
erste Laubblätter N
premières feuilles F
primeras hojas F
korzeń główny
primary root
Primärwurzel F
racine F principale
raíz F principal
korzonek
radicle
Keimwurzel F
radicule F
radícula F
włośnik
root hairs
Wurzelhaare N
poils M absorbants
pelos M radicales
EK4af_0104-0105.indd
Lek.indb
105
105
14-03-10 12:50
15-02-17
11:44 PM
AM
rośliny proste | simple plants | einfache Pflanzen
végétaux simples | plantas simples
106
porost
lichen | Flechte F | lichen M | liquen M
budowa porostu
structure of a lichen
Aufbau M einer Flechte F
structure F d’un lichen M
estructura F de un liquen M
miseczka
apothecium
Fruchtkörper M
apothécie F
apotecio M
za
st
rz
e
żo
KRÓLESTWO ROŚLIN
ne
.
przykłady rodzajów
porostów
examples of lichens
Beispiele N für Flechten F
exemples M de lichens M
ejemplos M de líquenes M
PO
N
S"
.W
sz
el
ki
e
pr
aw
a
porost skorupiasty
crustose lichen
Krustenflechte F
lichen M crustacé
liquen M custráceo
porost krzaczkowy
foliose lichen
Laubflechte F
lichen M foliacé
liquen M foliáceo
porost listkowaty
fruticose lichen
Strauchflechte F
lichen M fruticuleux
liquen M fruticuloso
az
ko
w
eg
o
plecha
thallus
Thallus M
thalle M
talo M
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
mech
moss | Moos N | mousse F | musgo M
budowa mchu
structure of a moss
Aufbau M eines Mooses N
structure F d’une mousse F
estructura F de un musgo M
seta
stalk
Stiel M
pédicelle M
pedúnculo M
zarodnia
capsule
Kapsel F
capsule F
cápsula F
przykłady rodzajów mchu
examples of mosses
Beispiele N für Moose N
exemples M de mousses F
ejemplos M de musgos M
listek
leaf
Blättchen N
feuille F
hoja F
płonnik pospolity
common hair cap moss
gemeines Widertonmoos N
polytric M commun
polítrico M
łodyga
stem
Stämmchen N
tige F
tallo M
ryzoid
rhizoid
Rhizoid N
rhizoïde M
rizoide M
EK4af_0106-0107.indd
Lek.indb
106
106
torfowiec
sphagnum
Torfmoos N
sphaigne F squarreuse
musgo M esfagnáceo
14-03-10 12:50
15-02-17
11:44 PM
AM
rośliny proste | simple plants | einfache Pflanzen
végétaux simples | plantas simples
107
glon
alga | Alge F | algue F | alga F
przykłady rodzajów glonów
examples of algae
Beispiele N für Algen F
exemples M d’algues F
ejemplos M de algas F
.
receptaculum
receptacle
Rezeptakel N
réceptacle M
receptáculo M
żo
st
rz
e
chwytniki
hapteron
Haftorgan N
haptère F
hapterio M
pr
aw
a
za
plecha
thallus
Thallus M
thalle M
talo M
KRÓLESTWO ROŚLIN
blaszka
lamina
Spreite F
fronde F
lámina F
ne
budowa glonu
structure of an alga
Aufbau M einer Alge F
structure F d’une algue F
estructura F de un alga F
.W
sz
el
ki
e
krasnorost
red alga
Rotalge F
algue F rouge
alga F roja
N
S"
pęcherz pławny
aerocyst
Luftblase F
aérocyste M
aerocisto M
zielenica
green alga
Grünalge F
algue F verte
alga F verde
w
eg
o
PO
żebro środkowe
midrib
Mittelrippe F
nervure F médiane
nervio M central
brunatnica
brown alga
Braunalge F
algue F brune
alga F parda
ko
paproć
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
az
fern | Farn M | fougère F | helecho M
budowa paproci
structure of a fern
Aufbau M eines Farns M
structure F d’une fougère F
estructura F de un helecho M
liść pierzasty
blade
Spreite F
limbe M
limbo M
blaszka liściowa
pinna
Fieder F
pinnule F
pinna F
liść paproci
frond
Wedel M
fronde F
fronda F
kłącze
rhizome
Rhizom N
rhizome M
rizoma M
EK4af_0106-0107.indd
Lek.indb
107
107
przykłady rodzajów paproci
examples of ferns
Beispiele N für Farne M
exemples M de fougères F
ejemplos M de helechos M
zarodnia
sorus
Sorus M
sore M
soro M
paproć drzewna
tree fern
Baumfarn M
fougère F arborescente
helecho M arbóreo
pień
trunk
Stamm M
tronc M
tronco M
łodyga
petiole
Blattspindel F
pétiole M
pecíolo M
pastorał
fiddlehead
eingerollter junger Wedel M
crosse F
hojita F enrollada
rozłogi
adventitious roots
sproßbürtige Wurzeln F
racines F adventives
raíces F adventicias
paprotka zwyczajna
common polypody
gemeiner Tüpfelfarn M
polypode M commun
polipodio M común
zanokcica
bird’s nest fern
Nestfarn M
fougère F nid M d’oiseau M
helecho M nido M de pájaro M
14-03-10 12:50
15-02-17
11:44 PM
AM
108
rośliny proste | simple plants | einfache Pflanzen
végétaux simples | plantas simples
grzyb
mushroom | Pilz M | champignon M | hongo M
budowa grzyba
structure of a mushroom
Aufbau M eines Pilzes M
structure F d’un champignon M
anatomía F de un hongo M
przykładowe grzyby jadalne
examples of edible mushrooms
Beispiele N für essbare Pilze M
exemples M de champignons M comestibles
ejemplos M de hongos M comestibles
pr
aw
a
za
st
rz
e
żo
KRÓLESTWO ROŚLIN
ne
.
kapelusz
cap
Hut M
chapeau M
sombrero M
el
ki
e
blaszka
gill
Lamelle F
lamelle F
laminillas F
S"
.W
sz
pierścień
ring
Ring M
anneau M
anillo M
PO
N
trzon
stem
Stiel M
pied M
pie M
zarodniki
spores
Sporen F
spores F
esporas F
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
az
ko
w
eg
o
pochwa
volva
Scheide F
volve F
volva F
strzępka
hypha
Pilzfaden M
hyphe M
hifa F
grzybnia
mycelium
Myzel N
mycélium M
micelio M
przykłady grzybów trujących
examples of poisonous mushrooms
Beispiele N für giftige Pilze M
exemples M de champignons M vénéneux
ejemplos M de hongos M venenosos
borowik szatański
Satan’s mushroom
Satansröhrling M
bolet M Satan
boletus M satanás M
EK4af_0108-0109.indd
Lek.indb
108
108
smardz
morel
Morchel F
morille F
morel M
muchomor czerwony
fly agaric
Fliegenpilz M
amanite F tue-mouche
amanita F muscaria
borowik
edible boletus
Steinpilz M
cèpe M
cep M
przykłady grzybów śmiertelnie trujących
examples of deadly poisonous mushrooms
Beispiele N für tödlich giftige Pilze M
exemples M de champignons M mortels
ejemplos M de hongos M venenosos mortales
czubajeczka cielista
star dapperling
Stinkschirmling M
lépiote F brune
lepiota F cristata
muchomor jadowity
destroying angel
Knollenblätterpilz M
amanite F vireuse
amanita F virosa
14-03-10 12:50
15-02-17
11:44 PM
AM
roślina | plant | Pflanze
plante | planta
109
części rośliny
parts of a plant | Pflanzenaufbau M | éléments M d’une plante F | partes F de una planta F
budowa rośliny
structure of a plant
Aufbau M einer Pflanze F
structure F d’une plante F
anatomía F de una planta F
.
pączek szczytowy
terminal bud
Endknospe F
bourgeon M terminal
yema F terminal
ne
żo
st
rz
e
za
kwiat
flower
Blüte F
fleur F
flor F
a
pęd
shoot
Schössling M
pousse F
brote M
el
ki
e
łodyga boczna
lateral stem
Seitenstängel
rameau M
tallo M lateral
pr
aw
pączek pachwinowy
axillary bud
Achselknospe F
bourgeon M axillaire
yema F axilar
S"
ko
w
eg
o
PO
N
liść
leaf
Blatt N
feuille F
hoja F
węzeł
node
Nodium N
nœud M
nódulo M
przekrój gleby
soil profile
Bodenprofil N
profil M du sol M
perfil M del suelo M
.W
sz
międzywęźle
internode
Stängelglied N
entre-nœud M
entrenudo M
KRÓLESTWO ROŚLIN
pączek kwiatowy
flower bud
Blütenknospe F
bouton M floral
capullo M
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
az
łodyga
stem
Stängel M
tige F
tallo M
korzeń boczny
secondary root
Seitenwurzel F
racine F secondaire
raíz F secundaria
korzeń główny
primary root
Hauptwurzel F
racine F principale
raíz F primaria
ściółka
plant litter
Auflagehumus M
litière F
humus M
górna warstwa gleby
topsoil
Oberboden M
couche F arable
capa F superficial del suelo M
korzeń boczny
radicle
Faserwurzel F
radicelle F
radícula F
włośniki
root hairs
Wurzelhaare N
poils M absorbants
pelos M absorbentes
szyjka korzeniowa
collar
Hals M
collet M
cuello M
system korzeniowy
root system
Wurzelsystem N
système M racinaire
raíces F
dolna warstwa gleby
subsoil
Unterboden M
sous-sol M
subsuelo M
warstwa skalna
bedrock
Muttergestein N
roche F mère F
roca F madre
stożek wzrostu
root cap
Wurzelhaube F
coiffe F
caliptra F
EK4af_0108-0109.indd
Lek.indb
109
109
14-03-10 12:50
15-02-17
11:44 PM
AM
roślina | plant | Pflanze
plante | planta
110
korzeń
root | Wurzel F | racine F | raíz F
przykłady roślin
examples of roots
Beispiele N für Wurzeln F
exemples M de racines F
ejemplos M de raíces F
ne
korzenie czepne
claspers
Haftwurzeln F
racines F-crampons M
raíz F fúlcrea
pr
aw
a
za
st
rz
e
korzeń boczny
secondary root
Seitenwurzel F
racine F secondaire
raíz F secundaria
żo
strefa ramifikacji
ramification zone
Verzweigungsbereich M
zone F de ramification F
zona F de ramificación F
ki
S"
.W
sz
stożek wzrostu
growing point
Vegetationspunkt M
point M végétatif
punto M vegetativo
strefa wzrostu
growth zone
Wachstumsbereich M
zone F de croissance F
zona F de crecimiento M
korzenie szkarpowe
buttress roots
Wurzelausläufer M
racines F-contreforts M
raíces F contrafuertes
el
strefa włośnikowa
feeder root zone
Wurzelhaarbereich M
zone F pilifère
zona F pilífera
e
włośniki
root hairs
Wurzelhaare N
poils M absorbants
pelos M de la raíz F
N
czapeczka
root cap
Wurzelspitze F
coiffe F
pilorriza F
o
PO
KRÓLESTWO ROŚLIN
.
budowa korzenia
structure of a root
Aufbau M einer Wurzel F
structure F d’une racine F
estructura F de una raíz F
kora pierwotna
bark parenchyma
Rindenparenchym N
parenchyme M cortical
parénquima M de la corteza F
ko
kutykula
cuticle
Cuticula F
cuticule F
cutícula F
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
przekrój łodygi
section of a stem
Sprossachse F im Querschnitt M
coupe F d’une tige F
corte M de un tallo M
az
stem | Sprossachse F | tige F | tallo M
w
eg
łodyga
rdzeń pnia
pith
Mark N
moelle F
médula F
EK4af_0110-0111.indd
Lek.indb
110
110
przykłady łodyg
examples of stems
Beispiele für Sprossachsen F
exemples M de tiges F
ejemplos M de tallos M
N
kłącze
rhizome
Rhizom N
rhizome M
rizoma M
wiązki przewodzące
vascular bundle
Leitbündel N
faisceau M vasculaire
haz M conductor
korek
cambium
Kambium N
cambium M
cambium M
łyko
phloem
Phloem N
phloème M
líber M
stolon
stolon
Ausläufer M
stolon M
estolón M
drewno
xylem
Xylem N
xylème M
xilema M
epiderma
epidermis
Epidermis F
épiderme M
epidermis F
14-03-10 12:50
15-02-17
11:44 PM
AM
roślina | plant | Pflanze
plante | planta
111
liść
leaf | Blatt N | feuille F | hoja F
budowa liścia
structure of a leaf
Aufbau M eines Blatts N
structure F d’une feuille F
estructura F de una hoja F
.
wierzchołek liścia
tip
Spitze F
pointe F
punta F
żo
st
rz
e
pr
aw
a
blaszka liściowa
blade
Spreite F
limbe M
hoja F
sz
ząbkowany
serrate
gesägt
denté
dentada
.W
ogonek liściowy
petiole
Blattstiel M
pétiole M
pecíolo M
brzeg blaszki
leaf margins
Blattränder M
bords M de feuilles F
bordes M de hojas F
el
ki
e
nerkowaty
reniform
nierenförmig
réniforme
reniforme
S"
okrągły
orbiculate
rund
arrondie
orbicular
nerw główny
midrib
Mittelrippe F
nervure F principale
nervadura F principal
za
sercowaty
cordate
herzförmig
cordée
acorazonada
KRÓLESTWO ROŚLIN
brzeg liścia
margin
Blattrand M
bord M
borde M
nerw boczny
vein
Blattader F
nervure F secondaire
nervadura F secundaria
ne
liście pojedyncze
simple leaves
einfache Blätter N
feuilles F simples
hojas F simples
w
eg
o
PO
N
przylistek
stipule
Blattansatz M
stipule F
estípula F
ko
łopatkowy
spatulate
spatelförmig
spatulée
espatulada
lancetowaty
lanceolate
lanzettförmig
lancéolée
lanceolada
EK4af_0110-0111.indd
Lek.indb
111
111
pachwina liścia
leaf axil
Blattachsel F
point M d’attache F
axila F de la hoja F
az
liście złożone
compound leaves
zusammengesetzte Blätter N
feuilles F composées
hojas F compuestas
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
liniowy
linear
linealisch
linéaire
acicular
strzałkowaty
hastate
pfeilförmig
hastée
astada
pochwa
sheath
Blattscheide F
gaine F
vaina F
jajowaty
ovate
eiförmig
ovoïde
aovada
tarczowy
peltate
schildförmig
peltée
peltada
podwójnie ząbkowany
doubly toothed
doppelt gesägt
doublement denté
doble dentada
karbowany
crenate
gekerbt
crénelé
festoneada
dłoniasty
palmate
handförmig
palmée
palmeada
trójlistkowy
trifoliate
dreizählig
trifoliée
trifoliada
pierzasty
pinnatifid
fiederteilig
pennée
pinatífida
parzystopierzasty
paripinnate
paarig gefiedert
paripennée
paripinnada
orzęsiony
ciliate
gewimpert
cilié
ciliada
całobrzegi
entire
ganzrandig
entier
entera
nieparzystopierzasty
odd pinnate
unpaarig gefiedert
imparipennée
imparipinnada
klapowany
lobate
gebuchtet
lobé
lobulada
14-03-10 12:50
15-02-17
11:44 PM
AM
roślina | plant | Pflanze
plante | planta
112
kwiat
flower | Blüte F | fleur F | flor F
.
znamię
stigma
Narbe F
stigmate M
estigma M
żo
st
rz
e
za
słupek
pistil
Stempel M
pistil M
pistilo M
a
nitka pręcika
filament
Staubfaden M
filet M
filamento M
ne
worek pyłkowy
anther
Staubbeutel M
anthère F
antera F
pr
aw
płatek korony
petal
Blütenblatt N
pétale M
pétalo M
e
KRÓLESTWO ROŚLIN
budowa kwiatu
structure of a flower
Aufbau M einer Blume F
structure F d’une fleur F
estructura F de una flor F
ki
korona kwiatu
corolla
Blumenkrone F
corolle F
corola F
S"
.W
sz
el
szyjka słupka
style
Griffel M
style M
estilo M
PO
o
pręciki
stamen
Staubblatt N
étamine F
estambre M
w
eg
ko
az
zalążnia
ovary
Fruchtknoten M
ovaire M
ovario M
N
dno kwiatowe
receptacle
Blütenboden M
réceptacle M
receptáculo M
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
szypułka kwiatu
peduncle
Blütenstiel M
pédoncule M
pedúnculo M
działka kielicha
sepal
Kelchblatt N
sépale M
sépalo M
okwiat
calyx
Blütenkelch M
calice M
cáliz M
zalążek
ovule
Samenanlage F
ovule M
óvulo M
rodzaje kwiatostanów
types of inflorescence
Arten F von Blütenständen M
modes M d’inflorescence F
variedades F de inflorescencias F
grono
raceme
geschlossene Traube F
grappe F
racimo M
wierzchotka jednopromienista
uniparous cyme
eingliedrige Trugdolde F
cyme F unipare
cima F unípara
baldaszek
umbel
Dolde F
ombelle F
umbela F
koszyczek
capitulum
Körbchen N
capitule M
cabezuela F
kłos
spike
Ähre F
épi M
espiga F
wierzchotka dwupromienista
biparous cyme
zweigliedrige Trugdolde F
cyme F bipare
cima F bípara
baldachogrono
corymb
Doldentraube F
corymbe M
corimbo M
kolba
spadix
Kolben M
spadice M
espádice M
EK4af_0112-0113.indd
Lek.indb
112
112
14-03-10 12:50
15-02-17
11:44 PM
AM
roślina | plant | Pflanze
plante | planta
113
kwiat
żo
st
rz
e
za
lilia
lily
Lilie F
lis M
azucena F
róża
rose
Rose F
rose F
rosa F
a
begonia
begonia
Begonie F
bégonia M
begonia F
goździk
carnation
Nelke F
œillet M
clavel M
pr
aw
konwalia
lily of the valley
Maiglöckchen N
muguet M
muguete M
orchidea
orchid
Orchidee F
orchidée F
orquídea F
PO
N
S"
.W
sz
el
ki
e
tulipan
tulip
Tulpe F
tulipe F
tulipán M
KRÓLESTWO ROŚLIN
ne
.
przykłady gatunków kwiatów
examples of flowers
Beispiele N für Blumen F
exemples M de fleurs F
ejemplos M de flores F
krokus
crocus
Krokus M
crocus M
croco M
żonkil
daffodil
Narzisse F
jonquille F
narciso M
jaskier
buttercup
Hahnenfuß M
bouton M d’or M
botón M de oro M
stokrotka
daisy
Gänseblümchen N
marguerite F
margarita F
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
az
ko
w
eg
o
fiołek
violet
Veilchen N
violette F
violeta F
mak
poppy
Mohn M
coquelicot M
amapola F
oset
thistle
Distel F
chardon M
cardo M
fiołek ogrodowy
pansy
Stiefmütterchen N
pensée F
pensamiento M
pierwiosnek
primrose
Schlüsselblume F
primevère F
prímula F
bodziszek
geranium
Geranie F
géranium M
geranio M
mniszek
dandelion
Löwenzahn M
pissenlit M
diente M de león M
EK4af_0112-0113.indd
Lek.indb
113
113
słonecznik
sunflower
Sonnenblume F
tournesol M
girasol M
14-03-10 12:50
15-02-17
11:44 PM
AM
roślina | plant | Pflanze
plante | planta
114
owoc
fruit | Frucht F | fruit M | fruta F
owoce mięsiste: jagody
fleshy fruit: berry fruit
fleischige Frucht F: Beere F
fruit M charnu : baie F
fruto M carnoso: baya F
ogonek
stalk
Stiel M
queue F
rabillo M
egzokarpium
exocarp
Exokarp N
épicarpe M
epicarpio M
N
ne
żo
przekrój truskawki
section of a strawberry
Erdbeere F im Querschnitt M
coupe F d’une fraise F
corte M de una fresa F
kielich
calyx
Kelch M
calice M
cáliz M
działki kielicha
epicalyx
Außenkelch M
calicule M
calículo M
nasienie
achene
Samen M
akène M
aquenio M
ko
w
eg
miąższ
flesh
Fruchtfleisch N
pulpe F
pulpa F
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
owoce mięsiste: owoce cytrusowe
fleshy fruit: citrus fruit
fleischige Frucht F: Zitrusfrucht F
fruit M charnu : agrume M
fruto M carnoso: cítrico M
miąższ
flesh
Fruchtfleisch N
pulpe F
pulpa F
dno kwiatowe
receptacle
Blütenboden M
réceptacle M
receptáculo M
az
szyjka słupka
style
Stylus M
style M
estilo M
przekrój pomarańczy
section of an orange
Orange F im Querschnitt M
coupe F d’une orange F
corte M de una naranja F
nazwy zwyczajowe
popular terms
gebräuchliche Bezeichnungen F
termes M familiers
términos M familiares
nazwy specjalistyczne
scientific terms
wissenschaftliche Bezeichnungen F
termes M techniques
términos M técnicos
biała skórka
rind
Fruchtwand F
écorce F
corteza F
środkowa kolumna owocu
wall
Scheidewand F
cloison F
membrana F
miąższ
pulp
Fruchtfleisch N
pulpe F
pulpa F
nasienie
seed
Samen M
graine F
semilla F
pestka
pip
Kern M
pépin M
pepita F
maczugowate wyrostki
juice sac
Fruchtfach N
loge F
celdilla F
mezokarpium
mesocarp
Mesokarp N
mésocarpe M
mesocarpio M
EK4af_0114-0115.indd
Lek.indb
114
114
owocek
drupelet
Steinfrüchtchen N
drupéole F
drupéola F
e
ki
el
sz
.W
szypułka
peduncle
Stiel M
pédoncule M
pedúnculo M
nasienie
seed
Samen M
graine F
semilla F
o
mezokarpium
mesocarp
Mesokarp N
mésocarpe M
mesocarpio M
S"
pestka
pip
Kern M
pépin M
pepita F
nasienie
seed
Samen M
graine F
semilla F
st
rz
e
dno kwiatowe
receptacle
Blütenboden M
réceptacle M
receptáculo M
skórka
skin
Haut F
peau F
piel F
sznureczek
funiculus
Nabelstrang M
funicule M
funículo M
działka kielicha
sepal
Kelchblatt N
sépale M
sépalo M
za
szypułka
pedicel
Stiel M
pédicelle M
pedúnculo M
szypułka
peduncle
Stiel M
pédoncule M
pedúnculo M
nazwy zwyczajowe
popular terms
gebräuchliche Bezeichnungen F
termes M familiers
términos M familiares
a
przekrój jagody
section of a grape
Weintraube F im Querschnitt M
coupe F d’un raisin M
corte M de una uva F
pr
aw
nazwy specjalistyczne
scientific terms
wissenschaftliche
Bezeichnungen F
termes M techniques
términos M técnicos
PO
KRÓLESTWO ROŚLIN
.
przekrój maliny
section of a raspberry
Himbeere F im Querschnitt M
coupe F d’une framboise F
corte M de una frambuesa F
perykarpium
exocarp
Exokarp N
épicarpe M
epicarpio M
skórka
peel
Schale F
zeste M
piel F
cząstka
segment
Spalt M
quartier M
gajo M
14-03-10 12:50
15-02-17
11:45 PM
AM
roślina | plant | Pflanze
plante | planta
115
owoc
owoce mięsiste: szupiny
fleshy pome fruit
fleischige Apfelfrucht F
M
fruit charnu à pépins M
pomo M carnoso
przekrój jabłka
section of an apple
Apfel M im Querschnitt M
coupe F d’une pomme F
corte M de una manzana F
nazwy zwyczajowe
popular terms
gebräuchliche Bezeichnungen F
termes M familiers
términos M familiares
żo
st
rz
e
ogonek
stalk
Stiel M
queue F
rabillo M
a
za
szypułka
peduncle
Stiel M
pédoncule M
pedúnculo M
e
pr
aw
owocolistek
loculus
Fruchtknotenfach N
loge F
lóculo M
.W
sz
el
ki
mezokarpium
mesocarp
Mesokarp N
mésocarpe M
mesocarpio M
N
PO
o
w
eg
ko
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
egzokarpium
exocarp
Exokarp N
épicarpe M
epicarpio M
szyjka słupka
style
Griffel M
style M
estilo M
pręciki
stamen
Staubblatt N
étamine F
estambre M
az
endokarpium
endocarp
Endokarp N
endocarpe M
endocarpio M
S"
nasienie
seed
Samen M
graine F
semilla F
nazwy specjalistyczne
technical terms
wissenschaftliche Bezeichnungen F
termes M techniques
términos M técnicos
skórka
skin
Schale F
peau F
piel F
pestka
pip
Kern M
pépin M
pepita F
miąższ
flesh
Fruchtfleisch N
pulpe F
pulpa F
gniazdo nasienne
core
Kerngehäuse N
cœur M
corazón M
działka kielicha
sepal
Sepalum N
sépale M
sépalo M
przekrój brzoskwini
section of a peach
Pfirsich M im Querschnitt M
coupe F d’une pêche F
corte M de un melocotón M
owoce mięsiste: pestkowce
fleshy stone fruit
fleischige Steinfrucht F
M
fruit charnu à noyau M
drupa F
nazwy zwyczajowe
usual terms
gebräuchliche Bezeichnungen F
termes M familiers
términos M familiares
szypułka
peduncle
Stiel M
pédoncule M
pedúnculo M
ogonek
stalk
Stiel M
queue F
rabillo M
egzokarpium
exocarp
Exokarp N
épicarpe M
epicarpio M
skórka
skin
Haut F
peau F
piel F
mezokarpium
mesocarp
Mesokarp N
mésocarpe M
mesocarpio M
miąższ
flesh
Fruchtfleisch N
pulpe F
pulpa F
łupina nasienna
seed coat
Samenmantel M
tégument M de la graine F
tegumento M de la semilla F
nasienie
seed
Samen M
graine F
semilla F
EK4af_0114-0115.indd
Lek.indb
115
115
KRÓLESTWO ROŚLIN
ne
.
nazwy specjalistyczne
scientific terms
wissenschaftliche Bezeichnungen F
termes M techniques
términos M técnicos
nasienie
kernel
Kern M
amande F
almendra F
endokarpium
endocarp
Endokarp N
endocarpe M
endocarpio M
szyjka słupka
style
Griffel M
style M
estilo M
pestka
stone
Stein M
noyau M
hueso M
14-03-10 12:50
15-02-17
11:45 PM
AM
roślina | plant | Pflanze
plante | planta
116
owoc
przykłady suchych owoców
examples of dry fruits
Beispiele N für Trockenfrüchte F
exemples M de fruits M secs
ejemplos M de frutos M secos
przekrój przez torebkę (mak)
section of a capsule (poppy)
Kapsel F (Mohn M ) im Querschnitt M
coupe F d’une capsule F (pavot M )
corte M de una cápsula F (amapola F )
przekrój przez łuszczynkę (gorczyca)
section of a silique (mustard)
Schote F (Senf M ) im Querschnitt M
coupe F d’une silique F (moutarde F )
corte M de una vaina F (mostaza F )
.
ne
żo
otworki
pore
Pore F
pore M
poro M
st
rz
e
KRÓLESTWO ROŚLIN
klapa
valve
Fruchtblatt N
valve F
ventalla F
ki
e
pr
aw
a
przegroda
septum
Scheidewand F
membrane F médiane
septum M
szyjka słupka
style
Griffel M
style M
estilo M
nasienie
seed
Samen M
graine F
semilla F
za
nasienie
seed
Samen M
graine F
semilla F
przekrój orzecha laskowego
section of a hazelnut
Längsschnitt M durch eine Haselnuss F
coupe F d’une noisette F
corte M de una avellana F
perykarpium
pericarp
Fruchtwand F
péricarpe M
pericarpio M
znamię
stigma
Narbe F
stigmate M
estigma M
EK4af_0116-0117.indd
Lek.indb
116
116
sz
.W
N
PO
o
w
eg
ko
szew
suture
Naht F
suture F
sutura F
nasienie
seed
Samen M
graine F
semilla F
torebka
follicle
Fruchtkapsel F
follicule M
folículo M
przekrój przez mieszek (anyż gwiazdkowy)
section of a follicle (star anise)
Balgfrucht F (Sternanis M ) im Querschnitt M
coupe F d’un follicule M (anis M étoilé)
corte M de un folículo M (anís M estrellado)
nasienie
seed
Samen M
graine F
semilla F
az
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
sznureczek
funiculus
Nabelstrang M
funicule M
funículo M
S"
kielich
calyx
Kelch M
calice M
cáliz M
groszek
pea
Erbse F
pois M
guisante M
szew wewnętrzny
midrib
Mittelrippe F
nervure F principale
nervadura F central
el
przekrój przez strąk (groch)
section of a legume (pea)
Hülsenfrucht F (Erbse F ) im Querschnitt M
coupe F d’une gousse F (pois M )
corte M de una legumbre F (guisante M )
łupinka
hull
Schote F
cosse F
vaina F
szew
suture
Naht F
suture F
sutura F
szyjka słupka
style
Griffel M
style M
estilo M
przekrój orzecha włoskiego
section of a walnut
Längsschnitt M durch eine Walnuss F
coupe F d’une noix F
corte M de una nuez F
miseczka orzecha
cupule
Fruchtbecher M
cupule F
cúpula F
przylistek
bract
Deckblatt N
bractée F
bráctea F
łupina
shell
Schale F
coque F
cáscara F
nasienie
green walnut
Samen M
cerneau M
nuez F verde
przegroda
partition
Scheidewand F
zeste M
bizna F
14-03-10 12:50
15-02-17
11:45 PM
AM
roślina | plant | Pflanze
plante | planta
117
winorośl
grape | Rebe F | vigne F | uva F
ne
pr
aw
a
za
st
rz
e
żo
szypułka
pedicel
Blütenstiel M
pédicelle M
pedúnculo M
sz
el
pęd
vine shoot
Trieb M
sarment M
sarmiento M
wcięcie ogonka liściowego
petiolar sinus
Blattstieleinschnitt M
sinus M pétiolaire
seno M del pecíolo M
dolne wcięcie blaszki liściowej
lower lateral sinus
unterer seitlicher Einschnitt M
sinus M latéral inférieur
seno M lateral inferior
stadia dojrzewania
steps to ripeness
Stufen F der Reife F
étapes F de maturation F
etapas F de la maduración F
kwitnienie
flowering
Blüte F
floraison F
floración F
EK4af_0116-0117.indd
Lek.indb
117
117
PO
N
S"
odrost
sucker
Trieb M
gourmand M
serpollo M
pień
trunk
Stamm M
tronc M
tronco M
ko
w
eg
o
klapa szczytowa
terminal lobe
Endlappen M
lobe M terminal
lóbulo M terminal
górna klapa blaszki liściowej
upper lateral lobe
oberer seitlicher Lappen M
lobe M latéral supérieur
lóbulo M lateral superior
az
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
górne wcięcie blaszki liściowej
upper lateral sinus
oberer seitlicher Einschnitt M
sinus M latéral supérieur
seno M lateral superior
.W
winogrono
grape
Weintraube F
raisin M
vid F
liść winorośli
vine leaf
Weinblatt N
feuille F de vigne F
hoja F de la vid F
ki
e
wąs czepny
tendril
Weinranke F
vrille F
zarcillo M
KRÓLESTWO ROŚLIN
gałąź owocująca
branch
Fruchtholz N
rameau M
ramificación F
szczep winny
vine stock
Weinrebe F
cep M
cepa F
gałąź owocująca
fruit branch
Fruchtholz N
branche F à fruits M
rama F con fruto M
główna łodyga
peduncle
Hauptstiel M
pédoncule M
tallo M principal
.
kiść winorośli
bunch of grapes
Traubenhenkel M
grappe F de raisin M
racimo M de uvas F
dolna klapa blaszki liściowej
lower lateral lobe
unterer seitlicher Lappen M
lobe M latéral inférieur
lóbulo M lateral inferior
zawiązywanie owoców
fruiting
Fruchtbildung F
nouaison F
fructificación F
system korzeniowy
root system
Wurzelsystem N
système M racinaire
raíces F
dojrzewanie
ripening
Reifeprozess M
véraison F
envero M
dojrzały owoc
ripeness
Vollreife F
maturité F
madurez F
14-03-10 12:50
15-02-17
11:45 PM
AM
w
eg
ko
az
S
"W tron
ie y p
lk
ie rzy
go k
sł ład
ow ow
ni e
ka
ob
r
o
el
sz
.W
S"
N
PO
ki
e
pr
aw
a
st
rz
e
za
żo
.
ne
100
EK4af_0100-0101_vege.indd
theme.indb
100
100
14-03-10
15-02-17 11:43
1:20 PM
AM

Podobne dokumenty