czy jesteś na to gotowy? - konferencja lingua forum

Komentarze

Transkrypt

czy jesteś na to gotowy? - konferencja lingua forum
Dotychczas*
CZY WIESZ, ŻE…
1– jeden2podręcznik
lata
nawet na dwa lata
Od roku szkolnego 2015/2016
1 1rok
– jeden podręcznik
na jeden rok
Dotychczas*
39%
– średnia liczba ćwiczeń
w podręczniku do uzupełnienia
Od roku szkolnego 2015/2016
0
– zakaz umieszczania
w podręczniku ćwiczeń
wymagających pisania
Dotychczas*
64
– średnia liczba ćwiczeń w podręczniku
oznaczonych jako egzaminacyjne
Od roku szkolnego 2015/2016
0
– oznaczenia egzaminacyjne
znikają z podręczników
*dane w oparciu o analizę publikacji wydawnictw językowych dostępnych na rynku
Dotychczas*
Dotychczas*
– co najmniej do tylu
materiałów dodatkowych
odwoływał podręcznik
– brak uregulowań dotyczących
minimalnego czasu używania
danego tytułu w klasie
Od roku szkolnego 2015/2016
Od roku szkolnego 2015/2016
– brak odniesień do jakichkolwiek
pomocy dydaktycznych
w podręczniku
– minimalny okres
obowiązywania zestawów
podręczników w klasie
4
0
0
3 lata
CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?
OTWÓRZ I ZOBACZ JAK PRACOWAĆ
Z PODRĘCZNKIEM WIELOLETNIM!
Co się zmieni w podręcznikach
od roku szkolnego 2015/2016?
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) wydawcy zostali zobligowani
do wprowadzenia zmian w podręcznikach. Szczegółowy ich zakres ujęto w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
NOWE PRZEPISY
NOWE PRZEPISY
ZMIANY
Art. 22ao
Damian Williams, Arek Tkacz, Marta Parda, Zofia Grudzińska
School subjects
Lesson 2
1
Vocabulary
1
unit
unit1 3
Z
Match the words from the box to pictures 1–10. Dobierz wyrazy z ramki do ilustracji 1–10.
physics • biology • chemistry • maths • PE • art • English • IT • history • geography
9
6
3
2
1
1
4a)niezawierapytań,poleceń,zadańićwiczeńwymagających
uzupełnianiawpodręczniku–wprzypadkupodręcznikawpostaci
papierowej;
8
PODRĘ
GIELSK
YKA AN
DO JĘZ
UM
CZNIK
MNAZJ
DLA GI
IEGO
10
7
4
5
PODRĘCZNIK DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA GIMNAZJUM
1.36
2 Listen to the recording and check your answers in exercise 1. Repeat the names of the subjects.
Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi w ćwiczeniu 1. Powtórz nazwy przedmiotów.
3 Complete the sentences with the names of school subjects and adjectives from the box.
Uzupełnij zdania nazwami przedmiotów szkolnych oraz przymiotnikami z ramki.
easy • fun • difficult •
interesting • boring • useful •
useless • important
1 I like ... because it's ... .
2 I don't like ... because it's ... .
3 I don't mind ... .
Reading
4 Read or listen to the text and complete the sentences.
Przeczytaj tekst lub go posłuchaj i uzupełnij zdania.
1.37
1 Dina doesn't like ... but Sean likes it.
2 The sport both Josh and Sean like is ... .
3 They all ... being active.
1
Źródło: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 811)
School is OK but I don’t like maths. It’s boring and difficult. I don’t mind PE
or French. It’s important to be active and languages are useful. I like science
subjects – physics and chemistry, but my favourite subject is biology. I’m really
good at it. I also love watching wildlife documentaries because I love learning
about nature.
I'm
Dina.
Remember not to write in the book.
Write the answers in your notebook for
exercises with this symbol.
Pamiętaj, żeby nie pisać w książce.
Odpowiedzi do ćwiczeń oznaczonych tym
symbolem zapisz w zeszycie.
I like languages and history, but my favourite subject is PE. In my
free time I go windsurfing and rock climbing. These aren’t easy
sports, but they’re great fun. My dad is very active, too. He loves
water sports. In fact, he’s a surfing instructor. I don’t like staying at
home or watching TV and my dad doesn’t like it, either. We like
doing sport together and we both listen to the same music.
2
I'm
Josh.
46 | forty-six
Art. 22ao.
4b) nie zawiera odwołań i poleceń wymagających korzystania
z opracowanych przez określonego wydawcę dodatkowych materiałów
dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia.
Źródło: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 811)
§ 2.1
8) nie zawiera opisu sprawdzianu i egzaminów, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i c ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, oraz zadań egzaminacyjnych
wykorzystanych w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzianu
i egzaminów;
Znajomość funkcji językowych
Rozumienie ze słuchu
które ze zdań są zgodne z treścią nagrania
(P – Prawda), a które nie (F – Fałsz).
1
Kelly can take photos with her mobile phone. P
P
F
3 The text is about Kelly’s collection.
P
F
Rozumienie tekstu pisanego
2 Przeczytaj opisy trzech kolekcji oraz pytania
dotyczące tych opisów. Do każdego pytania
dobierz właściwy opis. Wpisz odpowiednią literę
w kratkę obok każdego pytania. Jeden opis pasuje
do dwóch pytań.
TIP Podkreśl słowa i zwroty w tekście, które
potwierdzają, że dany opis pasuje do pytania,
do którego go dopasowałeś/dopasowałaś.
Valuable collections
This is an important collection of books and magazines
about life in the USA between 1918-1939. You can
learn about people’s hobbies, clothes and houses
A from this period. All the books are in English and they
have got great photos. Some of the books are very old
and valuable. You can see the collection for free in The
British Library in London.
You can see this enormous collection of toy cars in New
York City. It’s a great collection, but the tickets are very
expensive. There are 2,000 toy cars in this collection,
B e.g. big, small, colourful, etc. The cars are from lots
of countries, e.g. The USA, England, Japan or Russia.
Some of the cars are from 1905 – they are very old and
valuable.
This collection has got posters, photos, concert tickets,
records and guitars. It’s enormous and very interesting.
For example you can see a poster for The Rolling Stones
from 1964 and a ticket for The Beatles’ first American
C concert, which cost just $4! There are about 500 records
in this collection. Some of them are by Elvis Presley,
Bob Marley or Robert Plant. There is also Jimmie
Hendrix’s guitar. It is old and very valuable.
Which collection is good for someone who
1
2
F
2 Kelly can’t use her phone all the time.
wants to see objects from different countries?
2 loves music?
Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2014, poz. 909)
Egzaminpoziom rozszerzony
Egzaminpoziom podstawowy
1 Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Kelly. Zdecyduj,
W 18
3 is in the USA?
4 likes history?
Rozumienie ze słuchu
3 Uzupełnij poniższe mini-dialogi, wybierając
spośród podanych odpowiedzi brakującą
wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C.
1 X: Who’s that?
Y:
A My brother, Tony.
B It’s Tony’s.
C That’s a poster.
1
W 20
Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi czterech osób
na temat Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.
Przeczytaj uważnie poniższe zdania i zdecyduj,
której z osób każde z nich dotyczy. W każdą kratkę
wpisz odpowiednią literę A–E. Jedno zdanie zostało
podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.
Which of the speakers
1
2
3
4
A says his/her favourite part is the rock exhibition?
B likes the exhibition of spiders?
C loves the dinosaur skeletons?
D visits the museum with his/her parents?
E likes the collection of animals?
2 X: When is your sister’s birthday?
Y:
A She’s 15.
B This year.
C In October.
Rozumienie tekstu pisanego
3 X:
Y: No. I’m sorry, it’s too expensive.
A Can I play your CD?
B Can I have a camera for my birthday?
C Is this your father’s car?
Znajomość środków językowych
4 Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki, zakreślając literę
A, B lub C.
Our room
I have got a big room but I share it with my brother,
Derek. He is 8 and he (1)
a lot of things.
His books and toy cars are everywhere! Derek is
very messy and I am fed up with it. I have got a lot
of magazines and CDs but they are in my desk.
I have also got a computer and (2)
MP3 player, but Derek can’t use (3)
things because they are very expensive. I love my
brother but, I think, it’s not a good idea to share
a room with him.
1 A have got
B hasn’t got
C has got
2 A a
B an
C –
3 A these
B this
C that
2 Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu dopasuj
właściwy nagłówek A-D. Wpisz odpowiednie
litery obok numerów akapitów. Jeden nagłówek
został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego
akapitu.
TIP Zanim zapoznasz się z opcjami A-D,
przeczytaj akapity i spróbuj streścić je jednym
zdaniem. Następnie wybierz opcje najbardziej
zbliżone do twoich zdań.
A Expensive collection
B Valuable objects
C Things you can collect
D Your collection online
1
Stamp collections are very popular but people
also collect lots of different objects, e.g. valuable
books, expensive bags, old coins etc. For example,
if you’ve got some nice mugs at home and you have
got space for more, you can start your collection.
If there isn’t enough space in your house, collect
something small, e.g. pens or magnets.
2
The things in your collection can be expensive or
not. Sometimes a thing that you get for free or an
old toy you love very much can be more important
than a brand new object for $100!
3
Show your collection to your family and friends but
if you want it to be really popular, make a website
Unit 2
about the things you collect and show them to a lot
of people. Write where the things are from and how
old they are. People like beautiful valuable objects
and your website can have a lot of visitors.
Znajomość środków językowych
3 Uzupełnij zdania, wykorzystując podane
w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.
Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj
natomiast wszystkie niezbędne elementy, aby
otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne
zdania. W każdą lukę można wpisać maksymalnie
cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.
Wymagana jest poprawność ortograficzna
wpisywanych fragmentów.
1 Is this (Peter / computer)?
Is this
?
2 My friend (have got / new).
My friend
bike.
3 These books (be /presents).
These books
my mum.
4 When (your dad / birthday)?
When
?
5 Can (you / play / guitar)?
Can you
?
Wypowiedź pisemna
4 Napisz tekst zgodnie z poleceniem.
Przebywając w Londynie na wakacjach,
odwiedzasz znane miejsca i muzea. Napisz
e-mail do kolegi/koleżanki, w którym:
• poinformujesz, co ciekawego można zobaczyć
w Londynie,
• opiszesz muzeum, które najbardziej ci się
spodobało,
• zaproponujesz spotkanie po powrocie
z wakacji.
Podpisz się XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź
w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że
długość listu powinna wynosić od 50 do 100 słów.
38
39
Podręczniki Nowej Ery –
znana i sprawdzona jakość
Dostosowując nasze podręczniki do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zadbaliśmy o to, aby – mimo zmian
wprowadzonych przez MEN – nasza oferta zachowała wysoką jakość i w pełni odpowiadała Państwa oczekiwaniom.
W nowym roku szkolnym proponujemy nowy kurs Teenglish od początku przygotowywany według zasad wieloletniości.
REZULTATY ZMIAN
N
J
•
•
•
•
•
•
N
Zadaniasprawdzająceumiejętność
pisaniaoznaczonozapomocąsymbolu,
abywyeksponowaćkonieczność
zapisywaniaodpowiedziwzeszycie
lekcyjnym.
Przeformułowanopolecenia,których
brzmieniemogłosugerowaćzapisywanie
odpowiedziwpodręcznikach.
Wyeliminowanozpodręcznikówodniesienia
dozeszytówćwiczeń.
Publikacjełączone(podręcznikzzeszytem
ćwiczeń)zostałyrozdzielone.
Zrezygnowanozinformacjioinnych
publikacjachdanejseriinaostatnich
stronachokładek.
Dokonanoweryfikacjitreścipodręczników,
takabyniebyłownichzadańpochodzących
zarkuszyCKEiopisówegzaminu
gimnazjalnego.
E
•
•
•
•
•
•
•
•
Koncentracjanazadaniachkomunikacyjnych
wspierarozwójumiejętnościproduktywnych.
Idealniedobranailośćmateriałupozwala
naskończeniepracywroknauki.
Zachowanopełnąkorelacjęzeszytówćwiczeń
zpodręcznikami.
Wydzielenieczęścićwiczeniowejpozostajebez
wpływunametodęnauczania.Odwołaniezeszytu
ćwiczeńdopodręcznikadlaułatwieniasamodzielnej
pracyzćwiczeniamiwklasielubdomu.
Naostatnichstronachokładekzeszytówćwiczeń
zamieszczonoopisyelementówwystępujących
wpodręczniku.
Zadaniawformacieegzaminacyjnymzostaływplecione
wtreśćlekcji,takabyjużodpierwszychzajęć
wspieraćprzygotowaniedoegzaminugimnazjalnego.
Zadaniatypuegzaminacyjnego,któreoswojąuczniów
zformułąegzaminugimnazjalnego,zostały
uwzględnionewinnychpublikacjachoraz
wmateriałachdlanauczyciela.
Arkuszetestowezostałyprzeniesionedozeszytów
ćwiczeń.
3
Jak pracować z podręcznikiem wieloletnim na lekcji?
4
•
Poproś uczniów, żeby
korzystali równocześnie
z podręcznika i zeszytu
ćwiczeń – sekcji Writer.
•
Uczniowie posługują się
materiałem ilustracyjnym
z podręcznika, który
pomaga im rozwiązać
pisemnie ćwiczenia
w zeszycie ćwiczeń.
•
W ten sposób lepiej
zapamiętują słownictwo,
struktury gramatyczne
i nowy materiał.
Skuteczne nauczanie z podręcznikiem wieloletnim
Prowadzenie lekcji z podręcznikiem dostosowanym do wieloletniości jest proste i intuicyjne.
Wszystkie ćwiczenia w podręczniku wymagające pisania mają swoje odpowiedniki
w zeszycie ćwiczeń. Oznaczone są one ikonką
. Takie rozwiązanie pozwala uczniom
na rozwijanie bardzo istotnej umiejętności pisania mimo zakazu pisania w podręczniku.
•
W zeszycie ćwiczeń
jest także miejsce
przeznaczone na
notatki. Poproś uczniów,
aby zapisywali tam
informacje, które
są dla nich trudne do
zapamiętania i zrozumienia.
•
Zachęć do wypracowania
własnego systemu
robienia notatek, który
ułatwi im zapamiętywanie
i przyswajanie nowego
materiału.
•
Taka forma zeszytu
ćwiczeń, wraz
z notatkami osobiście
wpisanymi przez ucznia,
będzie nieoceniona w
trakcie przygotowania
do testów i egzaminu.
5
Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu?
6
Po zrealizowaniu całego rozdziału i powtórzeniu materiału zrób z uczniami ćwiczenia
z sekcji Egzamin poziom podstawowy i rozszerzony.
- Na początku, na przykład w klasie pierwszej, możecie je wykonywać wspólnie na lekcji.
- Zachęcaj do czytania i korzystania z zamieszczonych obok ćwiczeń wskazówek.
- W miarę nabierania sprawności w rozwiązywaniu zadań, możesz prosić uczniów
o ich samodzielne wykonywanie.
Solidne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
Mimo zakazu umieszczania odwołań do egzaminów, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
realizowane jest od pierwszej klasy, zarówno w podręczniku jak i w zeszycie ćwiczeń.
Realizuj zadania w podręczniku.
- Wiele z nich to zadania typu
egzaminacyjnego, które zostały
wplecione w treść lekcji.
- Zwracaj uwagę uczniów na te
zadania i ćwicz z nimi techniki
ich rozwiązywania.
- Zwróć uwagę nna lekcję Writing
w podręczniku. Zawarte tam
ćwiczenia stanowią skuteczne
i stopniowe przygotowanie
uczniów do tworzenia form
pisemnych
Ostatnie ćwiczenie to typowe zadanie
egzaminacyjne, które wymaga od uczniów
samodzielnego napisania maila. Możesz
je zadać jako pracę domową, a następnie
omówić wyniki na lekcji.
7
Jak zachęcić nastolatków do komunikacji w języku angielskim?
•
Rozpocznij lekcję
od dyskusji na tematy
bliskie nastolatkom, np.
sport, znani sportowcy
lub celebryci.
•
Następnie uczniowie
czytają i słuchają tekstu
np. o Jerzym Janowiczu.
•
Wyjaśnij im wszystkie
nowe i niezrozumiałe
słowa i wyrażenia.
•
Zadaj kilka pytań na
temat tekstu i zachęć
uczniów do dyskusji.
Jeśli interesują się
sportem, to z pewnością
zechcą się wypowiedzieć.
Aktualne treści bliskie współczesnemu nastolatkowi
Motywacja jest niesłychanie istotna w procesie uczenia się. Ciekawe teksty w podręczniku Teenglish
zachęcają uczniów do przyswajania nowej wiedzy. Współczesny język młodzieżowy oraz lekcje kulturowe
i z wykorzystaniem filmów angażują i rozwijają umiejętności komunikacyjne uczniów. Bliskie uczniowi
tematy sprawią, że chętniej będzie się nimi dzielił także po angielsku.
•
Zachęcaj uczniów do
mówienia po angielsku.
Pozwól im wybrać 10
interesujących ich
tematów do dyskusji.
•
Poproś, żeby w parach
porozmawiali na wybrany
temat. Następnie
zorganizuj klasową
dyskusję.
•
Możliwość wyboru
tematów przez uczniów
oznacza, że to oni
decydują, o czym chcą
rozmawiać i tym chętniej
zrobią to po angielsku.
•
Jeśli uczniowie będą
potrzebować pomocy,
napisz na tablicy nowe
wyrażenia.
•
Na koniec lekcji zachęć
uczniów do wcielenia
się w rolę znanego
sportowca i dziennikarza
i poproś o przeprowadzenie
wywiadu.
9
Efektywne nauczanie języka
angielskiego z podręcznikiem
wieloletnim
Anna Grodzicka – nauczycielka języka angielskiego z wieloletnim stażem, specjalizująca się w pracy z młodzieżą. Autorka i redaktorka wielu materiałów
dydaktycznych wspomagających nauczycieli w pracy z dziećmi z klas IV-VI, gimnazjalistami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Współautorka maturalnego
repetytorium leksykalno-gramatycznego oraz zestawu materiałów pomocniczych do nowej matury. Nauczycielka z pasją, która pomyślnie przeprowadziła wielu
gimnazjalistów przez egzamin gimnazjalny.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej
od września 2015 r. wszystkie podręczniki w gimnazjum muszą być dostosowane do wieloletniego użycia. Wymogi ministerialne niosą ze sobą poważne zmiany, których konsekwencją
będzie całkiem nowa koncepcja materiałów dydaktycznych
przeznaczonych dla uczniów. Szczególne miejsce zajmują
podręczniki do nauki języków obcych, które do tej pory były
zintegrowane z zeszytami ćwiczeń. MEN zakłada we wspomnianym rozporządzeniu, że wszelkie materiały dodatkowe
są nieobowiązkowe. Nauczyciele mają wiele wątpliwości, czy
nowe wymogi nie sprowadzą nauki języka obcego jedynie do
przepisywania zadań do zeszytów.
„Przepisz odpowiedzi do zeszytu” - konieczna formułka?
Niepokój nauczycieli wydaje się uzasadniony, ponieważ w
podręcznikach wieloletnich uczniowie nie będą mogli pisać.
Takie rozwiązanie ma duży wpływ na nauczanie języków obcych oraz, co za tym idzie, skutkuje zupełnie nową koncepcją wieloletnich podręczników. Ich obecna struktura powinna
umożliwiać z jednej strony realizację wszystkich sprawności i
kompetencji językowych, a z drugiej – opanowanie umiejętności i wymagań przewidzianych w podstawie programowej.
Żadna ze sprawności językowych nie może być zaniedbana ani zbytnio akcentowana. Stosując metodę komunikacyjną, można uniknąć potrzeby notowania w podręczniku,
bez konieczności ciągłego przepisywania zadań do zeszytu.
Wydawnictwo Nowa Era proponuje takie rozwiązania w serii Teenglish, czyli skonstruowanym od początku do końca
wieloletnim podręczniku do nauki języka angielskiego. Większość zadań jest oparta na komunikacji ustnej, np. dialogi
sterowane czy ustne sprawdzanie poprawności wykonania
ćwiczenia, co daje uczniom możliwość nieustającej pracy
nad rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych. Doskonałym
10
pomysłem na doskonalenie pisania jest unikalne połączenie
sekcji ćwiczeniowej z sekcją Writer, współbieżną z tokiem
lekcji. Zawarto tam ćwiczenia z podręcznika w wersji umożliwiającej zapisanie odpowiedzi.
Młodzież często skarży się na brak odpowiednio długich linii
na zanotowanie odpowiedzi, dlatego w sekcji Writer zwiększono pola na wpisanie rozwiązania oraz poszerzono marginesy i przewidziano dodatkowe miejsca do robienia notatek.
Dzięki takim zabiegom zeszyt ćwiczeń może nawet pełnić
funkcję zeszytu przedmiotowego.
Ciekawe propozycje kontrolowania pracy na lekcji, aktywizowanie ucznia przez ustne ćwiczenia komunikacyjne, wykorzystanie atrakcyjnych bodźców językowych w dialogach
sterowanych pozwolą uniknąć tak nielubianej przez uczniów
formułki „Przepisz odpowiedzi do zeszytu”.
Obowiązkowa realizacja podręcznika w ciągu roku
Rozporządzenie MEN przewiduje zakup podręczników do
szkół, a uczniowie otrzymają je z biblioteki szkolnej na rok.
Z tych samych książek będą uczyły się trzy kolejne roczniki.
Oznacza to, że treści danego podręcznika należy zrealizować
w ciągu roku, gdyż potem będą się uczyli z niego następni
gimnazjaliści. Dlatego niezwykle ważny jest postulat optymalizacji materiałów dydaktycznych. Teenglish, dzięki odpowiednio zaplanowanej ilości materiału, gwarantuje realizację
treści podręcznika w ciągu roku nauki. Natomiast mocniejsza
językowo grupa może korzystać z materiałów dodatkowych,
zawartych na płycie CD-ROM załączonej do podręcznika.
Ta elastyczność w doborze materiałów dydaktycznych umożliwi indywidualizację nauczania, konieczną do właściwego
rozwoju kompetencji językowych uczniów.
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
Kolejną nowością wprowadzoną przez ministerialne rozporządzenie jest brak odniesień w podręcznikach do
egzaminu gimnazjalnego. Serie dopuszczone do nauki język
ów obcych nie mogą mieć zatem specjalnie wyodrębnionych
i oznaczonych sekcji poświęconych egzaminowi gimnazjalnemu. Dlatego podręcznik Teenglish systematycznie, już od
pierwszych lekcji, przygotowuje do egzaminu z języka angielskiego kończącego naukę w gimnazjum. Uczniowie opanowują wymagane środki leksykalno-gramatyczne, rozwiązują
typowe zadania egzaminacyjne, umiejętnie wplecione w treść
lekcji. Ponadto w każdym rozdziale zeszytu ćwiczeń przewidziano rozbudowane działy egzaminacyjne przygotowujące
do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
a w wersji nauczycielskiej podręcznika znajdują się dodatk
owe arkusze egzaminacyjne przygotowane z myślą o różnych
stopniach zaawansowania językowego uczniów.
Dobra motywacja = skuteczna nauka
Każdy podręcznik, bez względu na zmiany ministerialne, powinien efektywnie uczyć. Pierwszym krokiem do takiej efektywnej nauki jest na pewno dobra motywacja. Nauczyciele
często zastanawiają się, jak zmotywować swoich podopiecznych. Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Materiał lekcyjny
należy wprowadzać na podstawie aktualnych treści, bliskich
współczesnemu nastolatkowi. Idąc za tym przekazem, seria
Teenglish stawia na nowoczesne ujęcie tematów oraz prezentuje postacie i problemy ze świata młodzieży. Ciekawostką
dla gimnazjalistów będzie niewątpliwie język młodzieżowy
i potoczny, czyli alternatywne wersje standardowych słów i
wyrażeń, umieszczone w słowniczku i oznaczone gwiazdką.
Uwzględnienie takiego słownictwa w publikacji ma na celu
nie tylko poszerzenie kompetencji językowych młodzieży i za-
interesowanie ich lekcją. Takie rozwiązanie pokazuje również,
że kultura młodzieży, ich sposób bycia i mówienia są ważne.
W ten sposób dorośli nie marginalizują kultury nastolatków i
są gotowi na międzypokoleniowy dialog. Lekcje kulturowe,
lekcje z wykorzystaniem filmów, które zaplanowano w serii
Teenglish, także skutecznie zachęcają do dyskusji, a ich tematyka odpowiada wyobraźni i zainteresowaniom współczesnej młodzieży.
Z tych samych książek będą uczyły się
trzy kolejne roczniki. Oznacza to, że
treści danego podręcznika należy
zrealizować w ciągu roku. Dlatego
niezwykle ważny jest postulat
optymalizacji materiałów dydaktycznych.
Wykorzystanie technologii komputerowych i informacyjnych
stało się w obecnych czasach tak powszechne i dostępne, że należy z nich korzystać również podczas nauki języków obcych. Wersja e-book podręcznika Teenglish, liczne
e-ćwiczenia, dostępne na stronie wydawnictwa, przyczynią
się niewątpliwie do podniesienia motywacji do pracy i efektywności nauki języka angielskiego wśród gimnazjalistów.
Natomiast szeroko pojęta e-obudowa dla nauczycieli, gwarantująca bezpłatne korzystanie ze wszystkich dodatkowych
materiałów pozytywnie wpłynie na postawę i zaangażowanie
anglistów.
A takie czynniki mogą skutkować tylko jednym – sukcesami
w nauce języka angielskiego z nowymi podręcznikami wieloletnimi!
11
Przewodnik po podręczniku
Zobacz, dlaczego warto pracować z Teenglish!
unit 6
My clothes
unit 6
4 Complete the sentences.
Uzupełnij zdania.
Unit contents:
→
→
→
→
Vocabulary: fashion and clothes, interests and hobbies
Grammar: possessive pronouns, present continuous, be going to, one/ones
Functional language: giving advice about personal style, talking about holiday plans
Writing: a holiday postcard
1
2
3
4
What do you wear?
Lesson 1
Businessmen often wear ... .
Girls sometimes wear ... .
Teenagers often wear ... .
Some students wear ... at school.
2
1
3
4
1 Which words are not items of clothing? Które wyrazy nie oznaczają części garderoby?
boots
a sweater
a T-shirt
a suit
a niece
a coat
a suitcase
a tie
gloves
a shirt
trainers
a rug
an umbrella
a dress
shorts
boots
5 Work in pairs. Take turns to answer the questions in the questionnaire.
a scarf
Pracujcie w parach. Na zmianę odpowiadajcie na pytania z poniższej ankiety.
Tell me what you wear
sandals
a hat
socks
...let’s see who you are
2 Match the words in exercise 1 to pictures 1–15. Dobierz wyrazy z ćwiczenia 1 do ilustracji 1–15.
A
3
1
5
B
8
1 What do you wear to a party 3 What do you wear when you 5 What do you wear to school
go cycling or running?
every day?
at your friend’s house?
A shorts and sandals
A jeans and a T-shirt
A a tracksuit
B shorts and trainers
B a school uniform
B jeans
C a sweatshirt and leggings
C my best clothes
C a fashionable dress
6 What are your favourite clothes
2 What do you put on your head 4 What do you take with you
when
you
go
out
in
the
rain?
when you are at home?
when you go to the beach?
A
a
jacket
with
a
hood
A my pyjamas
A nothing
B a raincoat and an umbrella
B comfortable clothes
B sunblock and a straw hat
C a trendy jacket
C jeans and a T-shirt or a blouse
C a cap
Attention!
4
2
9
6
Clothes (ubrania)
jest rzeczownikiem
występującym w liczbie
mnogiej.
Ubranie w liczbie
pojedynczej to an item of
clothing.
7
6 Listen to the recording to find out what your answers mean. Do you agree with the interpretation?
2.13
C
11
D
12
Posłuchaj nagrania i dowiedz się, co oznaczają twoje odpowiedzi. Czy zgadzasz się z podaną
interpretacją?
7 Work in pairs according to the instructions. Change roles. Pracujcie w parach zgodnie z podaną
13
3 Match the sets of clothes A–D in exercise 2 to descriptions 1–4.
Dobierz zestawy ubrań A–D z ćwiczenia 2 do opisów 1–4.
1
2
3
4
You wear these clothes when you take an important exam.
You wear these clothes when it’s hot in summer.
You wear these clothes when it’s cold in winter.
You wear these clothes when you go jogging.
15
Uczeń A opisuje, jakie ubrania lubi,
a jakich nigdy nie nosi i podaje co najmniej
jedną nieprawdziwą informację.
I often wear dresses
when it’s warm.
Uczeń B słucha opisu kolegi / koleżanki
i poprawia błędne informacje.
Attention!
You wear jest formą
bezosobową, którą możemy
przetłumaczyć jako „nosi
się / zakłada się”.
A
Nazywam elementy ubioru.
Opisuję swój codzienny ubiór.
That’s not true! You
always wear jeans.
B
ninety-nine 99
Personal style
3 Complete the sentences. Uzupełnij zdania.
1
2
3
4
5
6
7
bracelet • belt • jewellery • necklace • earring • sleeve • zip • button • hood • plain • baggy •
tight • glasses • smart • casual • collar • elegant
elements of clothing
accessories
style
Reading
2.14
Uzupełnij tekst zdaniami A–E. Jedno zdanie nie zostanie wykorzystane.
A And I never forget about jewellery. B They go well with everything. C I don’t like elegant
clothes. D I wear glasses and I love it. E They take so much time to fasten.
from the speech bubbles in exercie 4.
Uzupełnij tabelę zaimkami dzierżawczymi
z dymków dialogowych w ćwiczeniu 4.
2
Lots of plump people wear
black, but I prefer bright
colours. I never wear tight
clothes but I also avoid baggy
things because they make me
look really big. A dress with a
belt is perfect for my figure.
It’s trendy and good in any
situation. (2) ... Nice earrings
or a necklace can make very
simple clothes look great.
Glossary
matter – mieć znaczenie
comfortable – wygodny
fashionable – modny
leather – skórzany
avoid – unikać
make-up – makijaż
baseball cap –
czapka bejsbolowa
blazer – bluza, żakiet,
marynarka
trendy – modny
fasten – zapinać
Grammar
4
Hoods or baggy jeans aren’t
for me. I usually wear a plain
shirt with a collar, a tie and
a blazer for colder days!
I look smart and I feel smart.
(4) ... I think they’re a great
accessory.
personal
pronouns
I
you
he
she
we
they
possessive
adjectives
my
your
his
her
our
their
6 Read the grammar rule.
possessive
pronouns
(1) ...
(2) ...
his
hers
ours
theirs
Przeczytaj regułę gramatyczną.
Zaimki dzierżawcze (possessive pronouns)
nie poprzedzają rzeczownika, lecz występują
samodzielnie, np.:
• This is my room and yours is next door.
Zaimki dzierżawcze mogą pełnić w zdaniu
funkcję:
• podmiotu, np.: Look at these pictures. Mine
is the blue one.
• dopełnienia, np.: I like your painting. Do you
like mine?
→ Grammar Crammer, page 115: zaimki dzierżawcze (mine/yours)
7 Replace the words in bold with possessive pronouns.
Zastąp pogrubione wyrazy zaimkami dzierżawczymi.
0
1
2
3
4
5
This is my style. What’s your style? What’s yours?
Our parents have got a big wardrobe. Our wardrobe is small.
I’m looking for my T-shirt. Is that my T-shirt or your sister’s?
Her style is smart. My style is causual.
Jason wants to buy a new pair of jeans. These jeans aren’t Jason’s.
A: I need a hat for the wedding. Can I borrow your hat?
B: It isn’t my hat. It’s my mum’s.
6 I don’t like the clothes in this shop, let’s go to the other shop. I like their clothes better.
Opisuję swój styl ubierania się.
Używam przymiotników i zaimków dzierżawczych.
100 | one hundred
12
3
I only buy clothes with zips
because I hate buttons. (3) ...
A sporty look with a baseball
cap, a sweatshirt and a bit
of make-up, that’s my style,
sporty style.
Whose dress is Donna wearing?
Where is she going?
Has Karen got an invitation to the party?
How does Donna help Karen?
5 Complete the table with possessive pronouns
we hate. See what some people have to say about their personal styles.
I like smart but comfortable
clothes. I usually wear boots
and simple dark jeans. (1) ...
A short leather jacket is
universal, too. I usually wear
some bracelets to show my
individual personality. I’d say
my style is smart casual.
Posłuchaj nagrania. Odpowiedz na pytania.
No, it isn’t mine. It’s my sister’s.
fashion magazines or watch fashion shows, but in fact
Not all of us
read
fashion matters to all of us in different ways.There are clothes
we love wearing and clothes we never wear. There are styles we like and there are styles
1
4 Listen to the recording. Answer the questions.
1
2
3
4
2 Complete the text with sentences A–E. There is one extra sentence.
Wearing b... isn’t the only option for plump people.
A b... and some jewellery can make a dress look better.
Show your p... with some jewellery.
A white collar and a t... are classy and smart.
G... are an interesting accessory.
Nice dress! Is it yours?
Z... are comfortable and fast to fasten.
A sporty girl look can go with a bit of m... .
Listening
1 Complete the table with the words from the box. Uzupełnij tabelę wyrazami z ramki.
Grammar: possessive pronouns
unit
unit
16
Vocabulary
Lesson 2
unit 6
Na końcu każdej lekcji uczniowie
mają możliwość podsumowania nowo
zdobytej wiedzy dzięki krótkim hasłom
umieszczonym obok ikony „pucharu”.
Ramki Attention! zwracają
uwagę uczniów na trudniejsze
słownictwo i wyjątki
od reguł gramatycznych.
Dodatkową atrakcją
dla uczniów jest słowny
zapis numerów stron.
Dzięki temu rozwiązaniu
zapamiętanie liczebników
będzie łatwiejsze!
Każda lekcja główna
zawiera odniesienie do
dodatkowych ćwiczeń
na dołączonej
do podręcznika płycie
Student’s CD-ROM.
Student’s CD-ROM:
More vocabulary exercises
98 | ninety-eight
Łatwa nawigacja
dzięki kolorom na stałe
przyporządkowanym
do poszczególnych
rozdziałów książki.
Speaking
instrukcją. Zamieńcie się rolami.
14
10
Na marginesie
każdej strony
zamieszczono
informację
o realizowanych
kompetencjach
językowych.
Reading and Listening
Vocabulary
Na pierwszej stronie
każdego rozdziału znajduje
się sekcja Unit contents
– przejrzysty spis
zagadnień omawianych
w całym rozdziale,
z podziałem na
kompetencje językowe.
Student’s CD-ROM:
More grammar exercises
one hundred and one |
101
Przy każdej sekcji
gramatycznej
zamieszczono
odnośniki do stron
Grammar Crammer.
Strony te podsumowują
i rozszerzają zagadnienia
wprowadzane
w lekcjach głównych.
unit 6
At the clothes shop
Lesson 6
Ćwiczenia
wymagające
udzielenia pisemnej
odpowiedzi
oznaczono specjalną
ikoną. Jest to
odniesienie do sekcji
Writer w zeszycie
ćwiczeń, w której
zadania z podręcznika
wzbogacono
o możliwość zapisania
odpowiedzi.
Listening and Reading
2.21
2.20
3 Listen to the recording and check your answers
in exercise 2.
Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi
w ćwiczeniu 2.
1 Listen to the recording and read the dialogue. Answer the questions.
Posłuchaj nagrania i przeczytaj dialog. Odpowiedz na pytania.
Assistant:
Meg:
Assistant:
Meg:
Assistant:
John:
Meg
John:
Assistant:
Meg:
John:
Meg:
Assistant:
John:
Assistant:
John:
Meg:
John:
1
2
3
4
Can I help you?
Yes, I need a pair of trainers for school.
What size are you?
Seven.
Try these. We have them in many colours.
Not pink, please!
But they are very nice.
How much are they?
They are 20% off today.
I’ll take two pairs. Pink and yellow, please.
You know mum isn’t going to like that.
How much is it altogether?
£38.
Here you are.
Thank you.
OK. Let’s go home now.
And what about a new schoolbag for you?
Ah, a schoolbag, right. Let’s go!
2.22
4 Listen to three dialogues in a shop. Match one of
the pictures A–C to each dialogue.
Posłuchaj nagrania. Dobierz jedną z ilustracji A–C
do każdego dialogu.
A
Excuse me.
Can I help you?
I’d like …
What size are you?
Here you are.
How much is it?
It’s 10% off today.
B
Attention!
pay in each transaction? Posłuchaj nagrania jeszcze raz. Jaką
kwotę mają zapłacić klienci w przypadku każdej transakcji?
2.22
Brytyjska waluta to funt (pound).
Funt dzieli się na 100 pensów (penny,
liczba mnoga: pence).
45p = forty-five pence
£1 = one pound
£7.90 = seven pounds ninety (pence)
Where’s the
changing room?
The changing
room’s over there.
I’ll take it.
Anything else?
Can I pay by credit
card?
1 A £20
B £7.15
C £19.49
D £11.99
2 A £6.20
B £10.45
C £15
D £12.40
3 A £10
B £12
C £20
D £29.99
One (ones) używamy, aby
nie powtarzać wcześniej
użytego rzeczownika.
Which shoes are hers?
The pink ones.
Which T-shirt do you like?
The red one.
6 Work in pairs. Make a dialogue according to the instructions.
Pracujcie w parach. Przeprowadźcie rozmowę zgodnie z podaną niżej instrukcją.
2 Complete the dialogue with phrases A–G. There is one extra phrase.
Uzupełnij dialog zdaniami A–G. Jedno zdanie nie zostanie wykorzystane.
Uczeń A jest sprzedawcą w sklepie odzieżowym, w którym uczeń B robi zakupy.
Hi there. (1) ...
Yes, we’d like a nice shirt for my boyfriend here.
Of course. (2) ...
Um ... I’m ...
He’s a small.
Er ... OK, great. (3) ... Try this one. It’s very fashionable.
Really? It’s very ... um ... pink.
It’s nice. Go to the changing room, Mike.
Um ... OK. I’ll try it on.
Oh yes, you look great. Very fashionable.
A How much is it?
Are you sure? I feel silly ...
B Anything else?
It’s fine. (4) ...
C Excuse me.
Very good.
D What size are you, sir?
(5) ...
£112. (6) ...
E Here you are.
Yes, how much are those tight white
F Can I help you?
jeans over there?
G We’ll take it.
A
Zapytaj, czym możesz służyć.
Powiedz, że chcesz kupić jeansy i top.
Zaproponuj towar.
B
Zapytaj o inny fason i/lub kolor.
Wskaż przymierzalnię.
Zapytaj o cenę.
Poinformuj o dzisiejszej zniżce.
Poproś o dwa topy w różnych kolorach i jedną
parę jeansów. Zapytaj o cenę całościową.
Podaj kwotę.
Przekaż sprzedawcy pieniądze.
Wydaj resztę. Podziękuj.
Podziękuj i pożegnaj się.
Umiem poprowadzić dialog w sklepie z ubraniami.
Używam słów one, ones w celu uniknięcia powtórzeń.
one hundred and nine |
109
Lekcje A Slice of Culture
oznaczono dopiskiem
Extra. Nie są one
obowiązkowe ani
konieczne dla zrealizowania
założeń podstawy
programowej – są jedynie
rozszerzeniem
i wzbogaceniem treści
podręcznika.
A slice of culture
unit 6
unit 6
Extra: A Slice of Culture
All
All about
about Scotland
Scotland
1 Complete the sentences with words from the box. There are five extra words.
Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Pięć wyrazów nie zostanie wykorzystanych.
1
2
3
4
Vocabulary
bread • biscuit • dress • fish • instrument • jacket • meat • skirt
Shortbread is a kind of ... .
The bagpipes are a kind of wind ... .
Haggis is a kind of traditional Scottish ... dish.
A kilt is a kind of ... .
1
2
What else
comes to mind
when you think
of Scotland?
3
Many Scottish families and schools have their own tartans.
Some schools in Scotland have kilts as part of their school uniforms.
The kilt has got one big pocket for money.
Men in Scotland are going to wear kilts in the future.
3 Try to guess the answers to the questions below. Choose an option and compare your choice
with your partner. Spróbuj odpowiedzieć na podane niżej pytania. Wybierz odpowiedzi i porównaj
je z odpowiedziami kolegi / koleżanki.
1 Are kilts expensive?
2 Are kilts only popular in Scotland?
3 Do women sometimes wear kilts?
4
I think they are. / I don’t think they are.
I think so. / I don’t think so.
I think they do. / I don’t think they do.
Listening and Reading
2.23
Listening
4 Listen to the recording and check your answers in exercise 3.
2.24
Ramki Glossary
umieszczone obok
tekstów ułatwiają
szybkie wyszukanie
znaczeń
najtrudniejszych
słów i wyrażeń.
Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi w ćwiczeniu 3.
Sekcje Project to
ciekawe pomysły na
zadania realizowane
przez uczniów w grupach,
wykraczające poza materiał
realizowany na lekcjach.
2 Read or listen to the text. Are the sentences true (T) or false (F)?
Przeczytaj tekst lub go posłuchaj. Czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F)?
Why not put on a kilt?
What does an elegant Scotsman wear on a special day? A kilt,
of course! It’s a kind of skirt with a characteristic pattern
of lines in different colours. This pattern is called a tartan.
There are thousands of different traditional Scottish tartans.
The tartan of the kilt can tell you a lot about the person who
is wearing it. Different clans and families have different
tartans. Today this is also true for some schools and sports
clubs – the tartan can help you recognise which school or
sports club someone goes to.
Men usually wear kilts on special occasions. But at some
Scottish schools boys can wear a kilt to school every day. Men
usually wear a kilt with long woolen socks. They also wear a belt
and a sporran in front of the kilt. The sporran is a kind of small
bag. Because the kilt doesn’t have any pockets, men keep money
or small things in the sporran.
Scottish people are optimistic about the future of the kilt.
It’s very trendy at the moment and it’s not going to go out of
fashion for some time.
110 | one hundred and ten
Project
Glossary
pattern – wzór
clan – klan
woolen – wełniany
pocket – kieszeń
recognise – rozpoznać
be optimistic about the future
– z optymizmem patrzeć
w przyszłość
go out of fashion – wyjść
z mody
Sekcje dialogów
sterowanych to gotowe
schematy typowych rozmów
przeprowadzanych w życiu
codziennym (np. rozmowa
w sklepie, założenie karty
w bibliotece itp.).
Student’s CD-ROM:
More vocabulary exercises
108 | one hundred and eight
1
2
3
4
Ramki Functional
language ułatwiają
i systematyzują naukę
zwrotów niezbędnych
w codziennej komunikacji.
C
5 Listen to the recording again. How much do the customers
Attention!
Who are the customers?
What are they buying?
What’s the price?
Is it the end of their shopping today?
Assistant:
Girl:
Assistant:
Boy:
Girl:
Assistant:
Boy:
Girl:
Boy:
Girl:
Boy:
Girl:
Assistant:
Girl:
Assistant:
Girl:
Functional language: shopping
Speaking
unit
unit
16
Przewodnik po podręczniku
• Słowa takie jak kilt lub haggis nie mają
swoich polskich odpowiedników i zostały
zapożyczone do naszego języka w swojej
oryginalnej formie.
• Wiele polskich wyrazów odnoszących się
do narodowych lub lokalnych tradycji (np.
żurek, kierpce) również nie ma swoich
odpowiedników w angielskim.
• Dobierzcie się w kilkuosobowe grupy
i przygotujcie słowniczek trudnych do
przetłumaczenia polskich słów lub
charakterystycznych dla waszego regionu
określeń, których wyjaśnienia mógłby
potrzebować turysta z Anglii.
• Wspólnie ustalcie listę najważniejszych
wyrazów, a następnie podzielcie się
zadaniami.
• Nad tym projektem możecie pracować
przez dłuższy czas.
Żurek is a kind of traditional Polish
soup. We make it from rye flour.
It’s delicious with hard-boiled eggs
and sausage.
one hundred and eleven |
111
13
Przewodnik po podręczniku
Zobacz, dlaczego warto pracować z Teenglish!
Wszystkie filmy wideo
są dostępne na dołączonej
do podręcznika płycie
CD-ROM.
Extra Video Lesson: The Highland Games
1 Complete the postcard with the verbs from the box. Use present continuous or going to.
1 Complete the table with the words from the box. Uzupełnij tabelę wyrazami z ramki.
Uzupełnij pocztówkę czasownikami z ramki. Zastosuj czas present continuous lub formę going to.
kilt • pipers • trews • turnips • sporran • drummers • haggis • liver • onion • potatoes • garters
swim • stay • buy • visit • go • take • write
clothes and accessories
I (2) ... this postcard and the
Dear Anna
girls (3) ... in the sea.
I’m on holiday in Sicily, in the
south of Italy! Lucy and Fiona are Tomorrow we (4) ... the clothes
shops in the city centre. I want
here with me. It is absolutely
to buy a new dress. I (5) ... lots
fantastic! The local people are
friendly and very fashionable! I’d of photos. And later we (6) ...
some souvenirs, naturally! In the
like to come here again.
evening we (7) ... to a disco.
Today we (1) ... on the beach.
FILM
Sue
Obejrzyj film jeszcze raz. Dobierz autorów A–C do ogłoszeń 1–3.
C What are you doing now?
D What are your plans?
3 Which questions in exercise 2 do the sentences below answer?
Na które pytania z ćwiczenia 2 odpowiadają podane niżej zdania?
1 I’m having a nice cup of coffee in the town
centre.
2 The people here are very different than those
in our town.
3 It’s boring here.
4 I’m at my grandma’s in the country.
Przejrzyste wskazówki
i gotowe szablony
listów prywatnych
oraz e-maili
ułatwiają naukę
pisania tekstów.
5
6
7
8
I’m going shopping with my new friend tomorrow.
We’re at a campsite by the lake.
The place is great.
We’re having a barbecue tonight.
advertisements
A Morag from the Dancing
Lassies
1 ~ ... :I’m looking for some second-hand trews, size 14.
B Ronan the drummer
2 ~ ... : We’re opening a new place for Scots who love
tradition near London. We need to buy some sheep
stomachs and we’re looking for a good sheep farm.
C The Happy Haggis Cooks
3 ~ ... : Has anyone got a sword to spare? The Highland
Games are coming soon and I need to practise!
4 Find six words in the wordsnake. Which of them has nothing to do with the Highland Games?
Znajdź w wężu wyrazowym sześć wyrazów. Który z nich nie ma nic wspólnego z tradycją Highland
Games?
4 Imagine you are spending your holiday in one of the places in the pictures. Write a postcard to
s
bvotf
ipesxellerahaggisnoeutxtar
tanbaedrummerveshighlandfalecar
dbagp
borr
a friend. Wyobraź sobie, że spędzasz wakacje w jednym z miejsc przedstawionych na ilustracjach.
Napisz treść pocztówki do kolegi / koleżanki.
Greetings from India!
Pipe bands march and play at the same time.
The Scots only play bagpipes at The Highland Games.
You wear garters to keep your kilt in place.
The men in the film do not like haggis.
You can eat haggis with vegetables.
3 Watch the film again. Match authors A–C to advertisements 1–3.
06
Które zdania w tekście pocztówki odpowiadają na podane niżej pytania?
A Where are you?
B What is your opinion of the place / food / people?
Lekcje z materiałami wideo
oznaczono dopiskiem Extra.
Nie są one obowiązkowe ani
konieczne dla zrealizowania
założeń podstawy
programowej – są jedynie
rozszerzeniem
i wzbogaceniem
treści podręcznika.
food
Obejrzyj film. Czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F)?
1
2
3
4
5
FILM
musicians
2 Watch the film. Are the sentences true (T) or false (F)?
06
2 Which sentences in the postcard answer the questions below?
unit 6
unit 6
unit 6
Writing: A holiday postcard
AUSTRALIA
5 Complete the sentences with the correct form of the words from exercise 4. Uzupełnij zdania
właściwą formą wyrazów z ćwiczenia 4.
1
2
3
4
... can be served with mashed ‘tatties’ – potatoes.
Every clan has its own ... .
In Scottish Regiments, pipers wear kilts and ... wear trews.
Do you know that folk musicians in Poland also play ... ?
They are called dudy.
5 The sporran is useful for carrying small things, such as
a mobile phone or ... keys.
6 If you want to see traditional Scottish dances, visit the ...
Games.
Dear ...
I’m in ... It’s ...
At the moment ...
Tomorrow ...
See you soon.
Love, ...
Wildlife in Kenya
112 | one hundred and twelve
one hundred and thirteen |
113
Wybrane słówka
oznaczono gwiazdką
jako należące
do języka
młodzieżowego
i potocznego
(teenglish).
14
naszyjnik
kieszeń
damski but
„czółenko”
raincoat /ˈreɪnˌkəʊt/ (n) płaszcz
przeciwdeszczowy
sandal /ˈsænd(ə)l/ (n)
sandał
scarf /skɑː(r)f/ (n)
szalik
shirt /ʃɜː(r)t/ (n)
koszula
shorts /ʃɔː(r)ts/ (n)
krótkie spodenki
skirt /skɜː(r)t/ (n)
spódnica
sleeve /sliːv/ (n)
rękaw
sock /sɒk/ (n)
skarpetka
straw hat /ˌstrɔː ˈhæt/ (n) kapelusz
słomkowy
suit /suːt/ (n)
garnitur, kostium
sweater /ˈswetə(r)/ (n)
sweter
sweatshirt /ˈswetˌʃɜː(r)t/ (n)
bluza
tights /taɪts/ (n)
rajstopy
tracksuit /ˈtrækˌsuːt/ (n) dres
trainer /ˈtreɪnə(r)/ (n)
but sportowy
trousers /ˈtraʊzə(r)z/ (n) spodnie
(school) uniform
mundur,
/ˈskuːl ˌjuːnɪfɔː(r)m/ (n)
mundurek (szkolny)
zip /zɪp/ (n)
suwak
Fashion and style / Moda i styl
baggy /ˈbæɡi/ (adj)
casual /ˈkæʒuəl/ (adj)
classy /ˈklɑːsi/ (adj)
designer clothes
/dɪˈzaɪnə(r) ˌkləʊðz/ (n)
dress up /ˌdres ˈʌp/ (v)
fashion show
/ˈfæʃ(ə)n ˌʃəʊ/ (n)
luźny, workowaty
codzienny
z klasą
ubrania od
znanego
projektanta
stroić się
pokaz mody
114 | one hundred and fourteen
go with /ˈɡəʊ wɪð/ (v)
iron /ˈaɪə(r)n/ (v)
leather /ˈleðə(r)/ (n)
look /lʊk/ (n)
loose /luːs/ (adj)
match /mætʃ/ (v)
navy blue
/ˌneɪvi ˈbluː/ (adj)
of good / /əv ˌɡʊd/
poor quality
/ˌpɔː(r) ˈkwɒləti/ (n)
outfit /ˈaʊtfɪt/ (n)
pattern /ˈpætə(r)n/ (n)
put on /ˌpʊt ˈɒn/ (v)
second-hand shop
/ˌsekənd ˈhæn(d) ʃɒp/ (n)
size /saɪz/ (n)
smart /smɑː(r)t/ (adj)
special occasion
/ˌspeʃ(ə)l əˈkeɪʒ(ə)n/ (n)
suit /suːt/ (v)
take off /ˌteɪk ˈɒf/ (v)
tight /taɪt/ (adj)
try on /ˌtraɪ ˈɒn/ (v)
wear /weə(r)/ (v)
wool /wʊl/ (n)
woolen /ˈwʊlən/ (adj)
Others / Pozostałe
afford /əˈfɔː(r)d/ (v)
avoid /əˈvɔɪd/ (v)
biscuit /ˈbɪskɪt/ (n)
choice /tʃɔɪs/ (n)
characteristic
/ˌkærɪktəˈrɪstɪk/ (adj)
changing room
ˈʧeɪnʤɪŋ ˌruːm/ (n)
exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v)
forget /fə(r)ˈɡet/ (v)
guess /ɡes/ (v)
individual
/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ (adj)
inside /ˌɪnˈsaɪd/ (adv)
kind /kaɪnd/ (n)
matter /ˈmætə(r)/ (v)
outside /ˌaʊtˈsaɪd/ (adv)
own /əʊn/ (adj)
personal /ˈ
pɜː(r)s(ə)nəl/ (adj)
dobrej /
słabej jakości
strój, kostium,
ubranie
wzór
założyć
sklep z używaną
odzieżą
rozmiar
elegancki
specjalna okazja
pasować do (kogoś)
zdjąć
ciasny
przymierzać
nosić, mieć na
sobie
wełna
wełniany
osobowość
Zaimki dzierżawcze (mine/yours)
woleć
rozpoznać
dziwny
Prawie wszystkie zaimki, takie jak „mój”, „twój”, „jego” mają
w angielskim dwie formy. Pierwsza forma (my / your) występuje
zawsze przed rzeczownikiem. Druga forma (mine / yours)
występuje samodzielnie, bez rzeczownika.
stupid
/ˈstjuːpɪd/ (adj / adv)
survey /ˈsɜː(r)veɪ/ (n)
terrible
/ˈterəb(ə)l/ (adj / adv)
głupi / głupio
badanie, ankieta
okropny / okropnie
wewnątrz
rodzaj
mieć znaczenie
na zewnątrz
własny
osobisty
Czas present continuous tworzymy, dodając do odmienionego
przez osoby czasownika be czasownik główny z końcówką -ing.
Aby utworzyć przeczenie, po czasowniku be należy postawić not.
Czasownik be przyjmuje najczęściej formę skróconą.
Present continuous: pytania ogólne i krótkie odpowiedzi
Aby zbudować pytanie w czasie present continuous, należy
przestawić czasownik be przed podmiot zdania. W krótkich
odpowiedziach należy powtórzyć sam czasownik be.
Useful expressions
Przydatne wyrażenia
Can I pay by credit card? Czy mogę
zapłacić kartą?
Excuse me.
What a shame!
Przepraszam.
Jaka szkoda!
What size are you?
It’s 10% off.
Jaki masz rozmiar?
Jest przecenione
o 10%.
Biorę to.
Przymierzę to.
Nie stać mnie
na to.
I’ll take it.
I’ll try it on.
I can’t afford it.
Zastosowanie czasu present continuous
Czasu present continuous używamy, gdy mówimy o:
A czynnościach, które trwają w danym momencie, często z takimi
określeniami jak now i at the moment,
B ustalonych planach na najbliższą przyszłość (po polsku
używamy wówczas czasu teraźniejszego).
Konstrukcja be going to: twierdzenia, przeczenia i pytania
Konstrukcja be going to + czasownik służy do wyrażania zamiarów
na przyszłość. Konstrukcja ta gramatycznie przypomina czas
present continuous – tu również trzeba użyć odpowiedniej formy
czasownika be. Aby zbudować przeczenie, po czasowniku
be należy postawić not. Aby zbudować pytanie, czasownik be
stawiamy przed podmiotem zdania.
Zaimki one / ones
pozwolić sobie
(na kupno czegoś)
unikać
herbatnik,
ciastko
wybór
charakterystyczny
przebieralnia,
przymierzalnia
wymienić
zapominać
zgadywać
indywidualny
Present continuous: twierdzenia i przeczenia
Zaimka one lub ones używamy, aby nie powtarzać tego samego
rzeczownika w kolejnym zdaniu. One zastępuje rzeczownik
policzalny w liczbie pojedynczej. Ones odnosi się do liczby
mnogiej.
(n) – noun / rzeczownik
(v) – verb / czasownik
(adj) – adjective / przymiotnik
(adv) – adverb / przysłówek
(pron) – pronoun / zaimek
(conj) – conjunction / spójnik
(prep) – preposition / przyimek
– teenglish (język młodzieżowy i potoczny)
This is my bike.
Is that your bag?
These are her clothes.
This isn’t his address.
Those aren’t our keys.
What are your names?
Aren’t their uniforms blue?
It’s mine.
Is that yours?
They’re hers.
It’s his.
Ours are here.
What are yours?
No, theirs are black.
I am learning French.
He is having lunch.
They are running.
I am (I’m) not learning German.
He is not (isn’t) having a shower.
They are not (aren’t) swimming.
Am I making a mistake?
Are you working now ?
Is he playing in the garden?
Is she surfing the net?
Is it sleeping?
Yes, I am. / No, I’m not.
Yes, you are. / No, you aren’t.
Yes, he is. / No, he isn’t.
Yes, she is. / No, she isn’t.
Yes, it is. / No, it isn’t.
Are we going to the party?
Are you reading?
Are they wearing shorts?
Yes, we are. / No, we aren’t.
Yes, you are. / No, you aren’t.
Yes, they are. / No, they aren’t.
A I’m having breakfast now.
What is your friend reading?
Teraz jem śniadanie.
Co czyta twój kolega?
B I’m going to the theatre tonight.
What are they doing this Saturday?
Idę do teatru dziś wieczorem.
Co oni robią w tę sobotę?
I’m going to buy a ticket for the concert.
Zamierzam kupić bilet na ten koncert.
She’s going to be a doctor.
Ma zamiar zostać lekarzem.
We aren’t going to stay at this hotel.
Nie zamierzamy mieszkać w tym hotelu.
They aren’t going to work tomorrow.
Nie zamierzają jutro pracować.
Are you going to use the computer?
Czy zamierzasz używać komputera?
What is Tom going to do?
Co Tom zamierza zrobić?
I need a pen. Have you got one?
I’m going to buy the green socks. And the blue ones, too.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
moda i części garderoby
hobby i zainteresowania
opisywanie codziennego ubioru
formułowanie porad dotyczących stylu ubierania się
opowiadanie o planach wakacyjnych i weekendowych
zwroty charakterystyczne dla pocztówki z wakacji
Na końcu rozdziału
zamieszczono
podsumowanie
zagadnień koniecznych
do powtórzenia przed
sprawdzianem.
Student’s CD-ROM:
Revision exercises
Before the Class Test
Powtórz słownictwo i wyrażenia:
Lesson 2, p. 100
fit /fɪt/ (v)
zapiąć (np. guzik),
zawiązać (np.
sznurowadła)
pasować
(rozmiarem)
pasować do
prasować
skóra
wygląd
luźny
pasować (stylem,
kolorystycznie)
granatowy
Grammar Crammer: unit 6
personality
/ˌpɜː(r)səˈnæləti/ (n)
prefer /prɪˈfɜː(r)/ (v)
recognise /ˈrekəɡnaɪz/ (v)
strange /streɪndʒ/ (adj)
Lesson 3, p. 102
pasek
ciężki but, kozak
bransoletka
guzik
czapka
sweter
zapinany
kurtka, płaszcz
kołnierz
sukienka, suknia
kolczyk
rękawiczka
kapelusz
kaptur
kurtka, marynarka
biżuteria
sweter
legginsy
makijaż
minispódniczka
modny
Lesson 3, p. 102
belt /belt/ (n)
boot /buːt/ (n)
bracelet /ˈbreɪslət/ (n)
button /ˈbʌt(ə)n/ (n)
cap /kæp/ (n)
cardigan
/ˈkɑː(r)dɪɡən/ (n)
coat /kəʊt/ (n)
collar /ˈkɒlə(r)/ (n)
dress /dres/ (n)
earring /ˈɪərɪŋ/ (n)
glove /ɡlʌv/ (n)
hat /hæt/ (n)
hood /hʊd/ (n)
jacket /ˈdʒækɪt/ (n)
jewellery /ˈdʒuːəlri/ (n)
jumper /ˈdʒʌmpə(r)/ (n)
leggings /ˈleɡɪŋz/ (n)
make-up /ˈmeɪkʌp/ (n)
miniskirt
/ˈmɪniˌskɜː(r)t/ (n)
necklace /ˈnekləs/ (n)
pocket /ˈpɒkɪt/ (n)
pump /pʌmp/ (n)
Student’s CD-ROM:
Wordlist 6.mp3
fashionable
/ˈfæʃ(ə)nəb(ə)l/ (adj)
trendy /ˈtrendi/
fasten /ˈfɑːs(ə)n/ (v)
Lesson 3, p. 102
Clothes and accessories
Ubrania i dodatki
Lesson 5, p. 106
Wordlist: unit 6
Lesson 6, p. 108
W słowniczku
zamieszczonym
na końcu każdego
rozdziału podano
transkrypcję
fonetyczną
słów i wyrażeń.
unit 6
Na płycie Student’s CD-ROM znajdują
się nagrania z poprawną brytyjską
wymową wszystkich słów i wyrażeń
zebranych w Wordlist.
Powtórz wiadomości gramatyczne:
✓
✓
✓
✓
stosowanie zaimków dzierżawczych
twierdzenia, przeczenia, pytania ogólne i odpowiedzi
w czasie present continuous
użycie konstrukcji be going to
stosowanie zaimków one/ones
one hundred and fifteen |
115
Dodatkowe ćwiczenia
powtórzeniowe są
dostępne na płycie
Student’s CD-ROM.
Przewodnik po zeszycie ćwiczeń
1 Match the word halves to make the names of countries. Write them down. Dobierz połówki
Student’s Book, p. 8, ex. 3
wyrazów, aby utworzyć nazwy krajów. Zapisz utworzone wyrazy.
2 Complete the sentences with the names of the countries or nationalities.
Uzupełnij zdania nazwami krajów lub narodowości.
0 RUS
PAN
MANY
1 JA
1 I’m from
2 I’m
.
. 4 I’m
3 I’m from
.
4 HOL
NA
SIA
5 POL
3 GRE
ADA
.
LAND
LAND
2 GER
0
1
2
6 CHI
LY
7 ITA
ECE
8 CAN
Vocabulary
NOTES
Unit 1
Lesson 1 Homework
Lesson 1 Writer
Strony w zeszycie
ćwiczeń oznaczone
jako Writer zawierają
ćwiczenia
z podręcznika
przystosowane
do odręcznego
wpisywania
odpowiedzi.
Russia
3
4
5
6
7
8
2 Complete the sentences with the names of nationalities. Uzupełnij zdania nazwami narodowości.
0 Russel Crowe is
5 I’m from
6 I’m
.
7 I’m from
.
.
Australian
Strony z nagłówkiem
Homework stanowią
powtórzenie i rozszerzenie
materiału wprowadzonego
w lekcjach głównych
podręcznika.
4 Diane Kruger is
1 Omenaa Mensah is
5 Monica Bellucci is
2 Javier Bardem is
6 Vladimir Putin is
3 Colin Farrell is
7 Jet Li is
3 Complete the sentences with the names of countries or nationalities. Uzupełnij zdania nazwami
krajów lub narodowości.
0 I’m from Japan. I’m
Student’s Book, p. 9, ex. 4
Duża ilość miejsca
na notatki umożliwia
korzystanie z zeszytu
ćwiczeń jako zeszytu
przedmiotowego.
B: Yes, we are
.
4 My cousin is American. He’s from
5 She’s from
.
. She’s Irish.
6 My friends are from France. They’re
4
5
6
7
8
9
.
4 Write the name of the country next to the name of its capital.
Do każdej z podanych niżej nazw stolic dopisz nazwę państwa.
0
1
2
3
4
1 Corrida is from
4 Kangaroo is from
2 Asterix is
5 Tacos and burritos are
3 Sushi is from
6 Oscypek is
Dublin
Tokyo
Ottawa
Wellington
Berlin
Ireland
.
.
.
.
.
5
6
7
8
9
Athens
Paris
Rome
Beijing
Amsterdam
.
.
.
.
.
Trudniejsze ćwiczenia
oznaczono gwiazdką.
5 Complete the sentences as in the example. Uzupełnij zdania według przykładu. [*]
0 In Australia people speak
English
.
1 In Austria people speak
.
2 In Mexico people speak
.
3 In Brazil people
.
4 In Greece
.
5 In China
.
2
3
Egzaminpoziom podstawowy
Dwie strony w każdym
rozdziale zeszytu
ćwiczeń poświęcono
na przygotowanie
do egzaminu
gimnazjalnego.
Strona lewa zawiera
ćwiczenia na poziomie
podstawowym,
a strona prawa –
na rozszerzonym.
.
3 A: Are you from Australia?
3
Read the words. Which countries do they come from? Write the names of countries or nationalities.
Przeczytaj podane wyrazy. Z jakich krajów pochodzą? Wpisz nazwy krajów lub narodowości.
Zadania typu fast
finishers zapewniają
dodatkowe zajęcie
dla uczniów, którzy
wykonali zadane
prace szybciej
niż reszta grupy.
I’m
Italian.
.
2 He’s from Mexico. He’s
Countries: Germany • France • Mexico • Japan • Spain • Australia • China • Canada • Austria
Languages: English • French • Japanese • Spanish • Chinese • German
2
.
B: Yes, they are from
Dobierz nazwy państw i używanych w nich języków do flag 1–9.
1
Japanese
1 A: Are they Greek?
3 Match the names of the countries and languages to flags 1–9.
Egzaminpoziom rozszerzony
Rozumienie ze słuchu
2
1 Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich tekstów.
W 07
Na podstawie informacji zawartych w nagraniu
dobierz odpowiedzi A–C do pytań 1–5.
1 Which boy is Janek?
B
4 Who is speaking?
B
A
B
C
D
E
1
2
C
3
B
4 Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–4 właściwymi
C
wyrazami z ramki. Dobierz słowa poprawne pod
względem gramatycznym i leksykalnym. Wpisz
odpowiednią literę A–F obok numeru każdej
luki. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie
pasują do żadnej luki.
Rozumienie tekstu pisanego
2 Do każdego tekstu 1–3 dopasuj odpowiednie
zdanie A–D. Wpisz odpowiednie litery w kratki
przy tekstach. Jedno zdanie zostało podane
dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.
Full name:
JOHN ROBERT RANDALL
Place of birth:
LONDON
Nationality:
BRITISH CITIZEN
Date of birth:
14-05-85
18
No, it isn’t.
He’s over there.
That’s my cousin.
No, he isn’t thin.
Yes, he is.
Znajomość środków językowych
5 What is the girl talking about?
1
4 In this place, you can ...
A be noisy. B meet friends. C use your phone.
5 In the girl’s house, there are ...
A 30 books. B 12 books. C 1000 books.
6 The girl’s talking about her ...
A school. B home. C library.
1–4. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję
A–E. Wpisz odpowiednie litery do tabeli. Jedna
reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje
do żadnej wypowiedzi.
4
A
1 The boy’s name is ...
A Tom Right. B Tom Wright. C Tom Write.
2 Tom’s postcode is ...
A on his library card. B in his passport.
C on his suitcase.
3 The woman and the boy are ...
A in a library. B at an airport. C in a park.
You can see this text on a suitcase.
This text is an ID.
This text is a Library Card.
The text is a note to a friend.
3 Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie wypowiedzi
W 08
pierwszego nagrania, do pytań 4–6 dobierz
odpowiedzi zgodne z treścią nagrania drugiego.
Zakreśl literę A, B lub C.
TIP Nie martw się, jeśli podczas słuchania nie
zrozumiesz lub nie usłyszysz jakiegoś słowa.
Postaraj się zrozumieć ogólny sens wypowiedzi.
Znajomość funkcji językowych
C American
3 What is Mark’s address?
A 13 Queens Road, BS8 1TH, Bristol
B 14 Queens Road, BS8 1TH, Bristol
C 13 Queens Road, BC8 1TH, Bristol
A
1 Do pytań 1–3 dobierz odpowiedzi zgodne z treścią
3
C
A
B
C
D
2 What is Jack’s nationality?
A English
B Australian
Rozumienie ze słuchu
W 09
My library card is in my
suitcase. Can you borrow
this book about New York?
TIP Po wysłuchaniu nagrania po raz pierwszy,
spróbuj wyeliminować te odpowiedzi, co do
których nie masz wątpliwości, że są błędne.
A
Name: Lind
a Brown
Address:
6 White Lion
Walk
City: Banbury
Country: Oxo
n OX16 5UD
Rozumienie tekstu pisanego
2
Z tekstu usunięto cztery zdania i umieszczono je
poniżej. Uzupełnij luki 1–4 zdaniami A–E tak, aby
tekst był spójny i logiczny. Wpisz odpowiednią
literę A–E obok numeru każdej luki. Jedno zdanie
zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej
luki.
A best B except C really D like
E moment F favourite
Praktyczne porady
oswajają uczniów
z typami zadań
egzaminacyjnych.
A They are small and very noisy but the Queen
loves them.
B He is 29 years old and he is tall and red-haired.
C The British Royal family is very big.
D It is big and very old.
E She is 87 years old but she isn’t tired of being
the queen of England.
Znajomość środków językowych
3 Uzupełnij tłumaczenia zdań 1–5 na język angielski.
W każdym przypadku możesz użyć maksymalnie
czterech słów. Wymagana jest pełna poprawność
ortograficzna wpisywanych słów.
1 [Jak się pisze]
your surname?
2 [Czy mogę pożyczyć]
this computer game?
3 My sister is [niska i szczupła]
4 My brother [ma 14 lat]
5 [Pojedźmy]
.
.
a taxi.
Wszystkie zadania
napisane są zgodnie
z wytycznymi MEN
i Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
Wypowiedź pisemna
4 Napisz tekst zgodnie z poleceniem.
My family
We are from Limerick in Ireland. We are all short
and red-haired (1) my dad. He is tall and
dark. My mum is young and plump. Her name is
Cathleen. My sisters Emma and Ella (2) books and cats. My brothers Tony and Ewan love
bicycles. Ewan is 14 years old and he is my (3) friend, too. At the (4) , he is
in Dublin with our grandmother, Zoe. She is really
old but happy. She is a doctor.
Unit 1
She is short and fair and her husband, Prince Philip
Queen
who is Greek, is tall, thin and dark. (2) Elizabeth II and Prince Philip have four children:
Charles, Anne, Andrew and Edward, and eight
grandchildren. Two of their grandchildren, Prince
William and Prince Harry are people’s favourite
members of the British Royal Family. The Queen
and her husband live in Windsor Castle. (3) There are 6 corgis dogs in the castle. (4) When you are in England, go to Windsor Castle.
If you are lucky you can meet the Queen!
Podczas wakacji w Wielkiej Brytanii odwiedzasz
miejscowość, w której mieszka twój kolega,
z którym nie widziałeś / nie widziałaś się od
dwóch lat. Napisz do niego e-mail, w którym:
The full name of Queen Elizabeth II is Elizabeth
Queen
Alexandra Mary Windsor. (1) Elizabeth II is also the queen of Canada, Australia,
Papua New Guinea, New Zealand and Jamaica.
• poinformujesz go, gdzie jesteś,
• zaproponujesz spotkanie,
• opiszesz, jak teraz wyglądasz.
Długość twojego e-maila powinna wynosić od 50
do 100 słów.
19
15
Zeszyt ćwiczeń
E-book
E-ćwiczenia
eduQrsor
Student’s CD-ROM
Ń
E
Z
C
U
Podręcznik
E-obudowa
· pełna dokumentacja szkolna
NAUCZ
· mnóstwo dodatkowych materiałów
urozmaicających lekcje języka angielskiego
· łatwy dostęp, edytowalna forma
YCIEL
E-diagnoza
· nowoczesne narzędzie umożliwiające
cykliczne monitorowanie realizacji podstawy
programowej oraz badanie postępów
uczniów w nauce
Diagnoza przed
egzaminem
· program w formie próbnego
egzaminu gimnazjalnego
zawierający arkusze egzaminacyjne
stworzone zgodnie z zaleceniami CKE
16
Generator
testów
• możliwość tworzenia
kartkówek i testów
dostosowanych
do indywidualnych
potrzeb uczniów
KOMPONENTY
EXAM EXPLORER
Nowatorska i wyjątkowo przyjazna publikacja doskonale przygotowuje
do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Repetytorium posiada numer dopuszczenia MEN, może więc być
używane jako podręcznik wiodący w klasie trzeciej.
Arkusze Egzaminacyjne
DESTINATION: EXAM
12 arkuszy egzaminacyjnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym
zgodnych z obowiązującym formatem egzaminu gimnazjalnego.
DODAT
KOW
E PU
BL
IK A
CJ
eduQrsor
· przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
IEL
C
Y
Z
C
U
NA
Oprogramowanie
na tablicę interaktywną
· wygodne narzędzie do prowadzenia ciekawych
wizualnie i efektywnych lekcji
E
w innowacyjnej formie
· możliwość zadawania pracy domowej
i monitorowania pracy ucznia
· zestawienie wyników bez konieczności
Wersja nauczycielska
podręcznika
sprawdzania ćwiczeń
· strony książki ucznia z uzupełnionymi odpowiedziami
· arkusze egzaminacyjne odpowiednie dla uczniów
o różnym poziomie zaawansowania językowego
· płyty CD-audio z nagraniami i płyta Student’s CD-ROM
· ikony zamieszczone bezpośrednio przy zadaniach
zapewniają łatwy dostęp do nagrań i filmów wideo
17
MULTIMEDIA
E-book
E-ćwiczenia
•
Platformadlauczniazawierająca
zagadnieniaskorelowane
zpodręcznikiem.
•
Zadanialeksykalno-gramatyczne
powtarzająceiutrwalającepoznane
treściwcyfrowejformiestanowią
doskonałymateriałuzupełniający
dopracywdomu.
18
•
Podręcznikwwersjiinteraktywnejdostosowany
dopracynawszystkichtypachurządzeń
elektronicznych:komputery,tablety,smartfony,
tabliceinteraktywne.
•
Dostępnywwersjionline(wprzeglądarce
internetowejpopołączeniuzinternetem)
luboffline(waplikacjizainstalowejnaurządzeniu
użytkownika).
•
Możliwośćkorzystaniazpublikacjinakilku
różnychurządzeniach(np.nalaptopieucznia,
tablecierodziców,czykomputerzewszkole).
•
Interaktywnećwiczeniaorazłatwydostęp
donagrańifilmówbezpośrednioprzy
poszczególnychzadaniachmotywują
dopracyizwiększajązaangażowanie
uczniawlekcję.
eduQrsor
•
Portaldlauczniainauczyciela
gwarantującyprzygotowanie
doegzaminugimnazjalnego
winnowacyjnejformie.
•
Dlaucznia–bogactwomateriałów
leksykalno-gramatycznych
przygotowującychdoegzaminu
gimnazjalnegonapoziomie
podstawowymirozszerzonym.
•
Dlanauczyciela–możliwośćzadania
pracydomowej,monitorowaniapracy
uczniaizestawieniawynikówbez
koniecznościsprawdzaniaćwiczeń.
A także:
FILMY:
•
Filmyjakowyjątkowyczynnik
motywującydonaukijęzyka
angielskiego.
OPROGRAMOWANIE
NA TABLICE INTERAKTYWNE
•
Wygodnenarzędziedoprowadzenia
ciekawychwizualnieiefektywnychlekcji.
•
Ciekawekulturoznawczetematy
uzupełniajątreścizpodręcznika.
•
•
Scenariuszepracywrazzzadaniami
dlaucznióworazpłytaCD-ROM
zfilmamiwmateriałachdlanauczyciela.
Ikonyzamieszczoneprzyzadaniach
nasłuchaniezapewniająłatwydostęp
donagrań.
•
Interaktywnećwiczenia,rozwiązania
zadań,tabelegramatyczne,słowniki
ifilmyusprawniajątoklekcjiimotywują
donaukijęzykaangielskiego.
E-DIAGNOZA:
•
Diagnozaprzedmiotowaprzeprowadzana
dwarazywrokusłużydomonitorowania
poziomurealizacjipodstawyprogramowej
orazzbadaniapostępówwnauce.
•
Powprowadzeniuwynikównauczyciel
otrzymuje:
-pełnąanalizęrezultatówbadania,
-raportyzanalizywynikówkażdego
uczniaicałejklasynatlewyników
ogólnopolskich,
-spersonalizowaneopinieopisujące
poziomopanowanychprzezucznia
wiadomościiumiejętności,
-rekomendacjewskazującekierunki
dalszejpracyzuczniem,
-kartypracyrozwijająceumiejętności
lubpozwalającenanadrobienie
zaległości.
E-OBUDOWA:
•
Przystępnyportaldlanauczyciela
zawierającywszystkieniezbędne
dokumentyinarzędziazwiązane
zkursem:
-pełnadokumentacjaszkolna,
-testy,kartkówki,
-scenariuszelekcjiisłowniczki,
-nagraniaitranskrypcje,
-kluczeodpowiedzi,
-materiałydodatkowe
urozmaicającepracęzserią.
19
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym!
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Woźniak-Zabuska Beata
dolnośląskie
668-343-515
[email protected]
Białoszycka Ewa
kujawsko-pomorskie
728-346-322
[email protected]
Kosowska Anna
lubelskie
668-343-435
[email protected]
Balcer-Kędracka Patrycja
lubuskie,dolnośląskie
728-347-882
[email protected]
Łódzkie
Kostur Anna
łódzkie
728-346-477
[email protected]
Małopolskie
Ogrodowczyk Przemysław
łódzkie
784-909-758
[email protected]
Mazowieckie
Mardaus Jerzy
małopolskie
664-346-603
[email protected]
Słupek Janusz
małopolskie
784-910-453
[email protected]
Opolskie
Podkarpackie
Orzechowska Małgorzata
opolskie,śląskie
728-347-378
[email protected]
Puzio Dorota
podkarpackie
784-910-493
[email protected]
Skłodowska Barbara
mazowieckie
728-348-623
[email protected]
Szuszkiewicz Ewa
mazowieckie
784-909-428
[email protected]
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Białobrzeski Hubert
podlaskie,mazowieckie,
warmińsko-mazurskie
728-346-511
[email protected]
Jędrzejczak Elżbieta
pomorskie
728-348-457
[email protected]
Bednarska Zyta
śląskie
728-348-381
[email protected]
Cudak Michał
śląskie
668-342-010
[email protected]
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Englisz Adam
śląskie
784-910-236
[email protected]
Uchamn Ewa
świętokrzyskie,mazowieckie
784-910-471
[email protected]
Gajewski Michał
warmińsko-mazurskie,
kujawsko-pomorskie
784-910-490
[email protected]
Ćwiklińska Katarzyna
wielkopolskie
728-345-058
[email protected]
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Jakubowicz Marcin
wielkopolskie
668-342-919
[email protected]
Michalak Janusz
zachodniopomorskie
784-910-149
[email protected]
Nowa Era Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa
www.jezyki.nowaera.pl
[email protected]
Zapraszamy do kontaktu
801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)
58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)

Podobne dokumenty