Wniosek o wyp³atę wynagrodzenia za pracę na konto bankowe.

Transkrypt

Wniosek o wyp³atę wynagrodzenia za pracę na konto bankowe.
(imię i nazwisko pracownika) .........................................................................................
(adres zamieszkania)........................................................................................................
WNIOSEK
WyraŜam zgodę na wypłatę mojego wynagrodzenia za pracę uzyskanego w
................................................................................................................................................................
(dane pracodawcy)
na moje konto osobiste nr ......................................................................................................................
obsługiwane przez Bank:........................................................................................................................
.................................
..................................
(miejscowość i data)
(podpis pracownika)

Podobne dokumenty