Wzór pełnomocnictwa [miejscowość, data] Pełnomocnictwo Ja [(imię

Transkrypt

Wzór pełnomocnictwa [miejscowość, data] Pełnomocnictwo Ja [(imię
Wzór pełnomocnictwa
[miejscowość, data]
Pełnomocnictwo
Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu]
/ (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko]
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu]
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu według uznania
pełnomocnika/w sposób określony w udzielonej instrukcji z posiadanych [przeze
mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji ELEKTROBUDOWAY Spółki Akcyjnej na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWAY SA zwołanym na dzień
26 kwietnia 2016 r.
Pełnomocnik nie ma prawa udzielania dalszych pełnomocnictw.
(podpis osoby bądź osób
udzielającej/-ych pełnomocnictwa)

Podobne dokumenty