1/85 Zakład Instalacyjny i Remontowo – Budowlany Roman

Transkrypt

1/85 Zakład Instalacyjny i Remontowo – Budowlany Roman
Numer
oferty
1/85
2/88
3/89
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Zakład Instalacyjny i Remontowo –
Budowlany Roman Zwierzchowski
Zgorzała, ul. Postępu 196, 05-500
Piaseczno
Zakład Produkcyjno – Usługowy
„DROGBIT” S.c.
05-600 Grójec ul. Drogowców 5 / 16
„PROMAR” Zakład Usługowy
Krzysztof Prokopczyk
26-600 Radom ul. Skaryszewska 6
Cena z
podatkiem VAT
Streszczenie oceny i
porównania złoŜonych ofert
(punktacja w/g wzoru: cena
najniŜszej oferty/cena oferty
ocenianejx100 pkt.)
1.603.850,48
64,43
1.793.844,34
57,61
1.033.280,48
100,00
Liczba ofert odrzuconych i ofert wykluczonych z postępowania: 1

Podobne dokumenty