ZARZĄDZENIE Nr - Kędzierzyn

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr - Kędzierzyn
ZARZĄDZENIE Nr 2222/GNP/2014
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 2 grudnia 2014 r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku
z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie
Azoty przy ul. Wincentego Witosa, oznaczonej jako działka nr 25/46,stanowiącej własność
Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 5941)w związku z art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.2),
zarządzam co następuje:
§ 1.Nie korzystam z prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej
w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Azoty, przy ul. Wincentego Witosa, oznaczonej jako działka
nr 25/46z mapy 1, o powierzchni 0,0336 ha, objętej księgą wieczystą nr OP1K/00041193/9
prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
Nieruchomość objęta jest warunkową umową sprzedaży sporządzoną dnia 20listopada 2014r.
za numerem repertorium A:7251/2014 w Kancelarii Notarialnej w Kędzierzynie Koźlu
przed notariusz Marzanną Paprocką.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
T o m a s z W a n t u ł a (-)
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz (-)
1
2
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz 2014 poz.379,
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014r. poz. 659, poz. 805 i poz.906.

Podobne dokumenty