Podatki i prawo podatkowe - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie

Transkrypt

Podatki i prawo podatkowe - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kierunek studiów: EKONOMIA, studia I stopnia
Moduł / przedmiot: Rachunkowość i podatki/Podatki i prawo podatkowe
Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI
Liczba godzin w
semestrze
I
1
II
III
2
IV
V
3
VI
14w
14w
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
WYKŁADOWCA
Dr Anna Kuleszyńska
FORMA ZAJĘĆ
Wykład
CELE PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z:
• teorią podatków i prawa podatkowego,
• zasadami tworzenia i stosowania prawa podatkowego,
• rozwiązaniami przyjętym w polskim systemie podatkowym.
SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW
EFEKTY KSZTAŁCENIA
KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Wiedza:
Student:
•
zna podstawowe pojęcia związane z problematyką podatków,
• dyskusja i pytania w trakcie wykładu.
•
ma wiedzę na temat systemu podatkowego w Polsce,
• test wiedzy na egzaminie obejmujący:
pytania otwarte, zadania liczbowe,
•
zna rodzaje podatków,
pytania wielokrotnego wyboru.
•
zna zasady opodatkowania z poszczególnych tytułów podlegających
opodatkowaniu,
Umiejętności:
Student:
•
potrafi interpretować przepisy prawa podatkowego,
•
potrafi obliczyć wielkość zobowiązań podatkowych z tytułu konkretnego
opodatkowania,
•
potrafi kształtować odpowiednią politykę podatkową w tym wielkość
obciążeń podatkowych.
Umiejętności:
•
•
dyskusja i pytania w trakcie wykładu.
test wiedzy na egzaminie obejmujący:
pytania otwarte, zadania liczbowe,
pytania wielokrotnego wyboru.
Kompetencje społeczne:
Kompetencje społeczne:
Student:
• dyskusja podczas prezentacji
•
jest odpowiedzialnym podatnikiem,
projektu pozwalająca na ocenę
•
ma przekonanie co do zasadności ponoszenia obciążeń podatkowych,
przedmiotowych kompetencji
i
•
wykazuje zrozumienie w zakresie zobowiązań podatnika wobec państwa
ew. próbę wykreowania postaw.
i państwa wobec podatnika.
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach = 14h
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 16h
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 20h
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2h
inne (określ jakie) =
RAZEM: 52h
Liczba punktów ECTS: 2
w tym w ramach zajęć praktycznych:
Niestacjonarne
udział w wykładach = 14h
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 16h
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 20h
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2h
inne (określ jakie) =
RAZEM: 52h
Liczba punktów ECTS: 2
w tym w ramach zajęć praktycznych:
WARUNKI
WSTĘPNE
Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i makro- ekonomii oraz finansów publicznych
TREŚCI
PRZEDMIOTU
•
•
•
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
METODY
NAUCZANIA
POMOCE
NAUKOWE
PROJEKT
(o ile jest
realizowany w
ramach modułu
zajęć)
SPOSÓB
ZALICZENIA
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA
•
•
•
istota podatków (pojęcie podatku, systemu podatkowego, funkcje systemu podatkowego),
istota prawa podatkowego w Polsce (ewolucja prawa podatkowego w Polsce, ordynacja
podatkowa, zobowiązania podatkowe, postępowanie podatkowe, kontrola skarbowa,
przestępstwa i wykroczenia podatkowe),
rodzaje podatków (podatki pośrednie i bezpośrednie, lokalne, opodatkowanie w stosunkach z
zagranicą).
Istota funkcjonowania rajów podatkowych
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis Wydanie V, Warszawa
2009r.
Czasopisma odnoszące się do zagadnienia podatków
Projekt
Zespołowa praca nad przygotowaniem założeń kształtowania obciążeń podatkowych w
przedsiębiorstwie, prezentacje projektów oraz dyskusja nad nimi.
Wykład:
Prezentacja prowadzącego przy wykorzystaniu programu Power Point oraz dyskusja związana
z przedmiotem wykładu.
Rzutnik multimedialny, komputer osobisty, oprogramowanie: Power Point, Excell, Word
Cel:
Nabycie umiejętności kształtowania zobowiązań podatkowych w wybranym obszarze.
Tematyka:
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej.
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od prowadzenia działalności gospodarczej.
Zobowiązania z tytułu podatków lokalnych.
•
wykład: zaliczenie z oceną
•
•
•
Projekt: przygotowanie i prezentacja projektu,
Wykład: test wiedzy obejmujący: pytania wyboru, pytania otwarte, zadania liczbowe,
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia
przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych
w Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.