MIESZKANIE NR 03

Transkrypt

MIESZKANIE NR 03
m
m
m
MIESZKANIE NR 03
A
m
m
1
2
8,78
27,72
10,25
12,21
4,96
63,92
0
1m
2m
3m
4m
5m
Wszystkie powierzchnie podano na podstawie projektu wykonawczego w oparciu o par. 11 ust. 2 lit. b) Rozporz dzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg owego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozmieszczenie wyposa enia nie stanowi zobowi zania umownego i s u y do przyk adowej prezentacji graficznej

Podobne dokumenty