Ogłoszenie o wyborze oferty

Transkrypt

Ogłoszenie o wyborze oferty
znak:OL-WAG-29-11-JP/12
Lublin, dnia 11.12.2012 r.
Oferenci
Wszyscy
Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
27.11.2012 pod numerem 474674-2012
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w wyniku
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
dotyczącego migracji środowiska hurtowni danych wybrano ofertę nr 1 złożoną przez SAS Institute
Sp. z o.o, ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa.
Uzasadnienie wyboru:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
Nr oferty
adres oferenta
1.
SAS Institute Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
Cena brutto oferty
289 173,00 zł
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.a) ustawy prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Joanna Klimkowska

Podobne dokumenty