SРIS TREŚCI

Transkrypt

SРIS TREŚCI
63,675(&,
1.
Makroekonomiczna sytuacja Polski w 2002 ............................................................................................
9
1.1. Produkt krajowy brutto ...............................................................................................................................
1.2. !" #$ %&!'$(& ) *)+&+'# %!,-)./+# ............................................................................................................
1.3. Inflacja ........................................................................................................................................................
1.4. Rynek pracy ................................................................................................................................................
1.5. Wynagrodzenia ...........................................................................................................................................
1.6. Inwestycje ...................................................................................................................................................
1.7. 01$!&.2& *)+&+'3(& %4/#"')",)34'$(............................................................................................................
1.8. Prywatyzacja ...............................................................................................................................................
1.9. Handel zagraniczny.....................................................................................................................................
1.10. Rynek finansowy.........................................................................................................................................
1.11. Polska na tle Europy....................................................................................................................................
11
12
12
13
15
15
15
16
16
16
17
2.
19
2.1.
2.2.
2.3.
Stan sektora MSP w 2002 roku. Tendencje rozwojowe w latach 1994–2002 ........................................
5"/)&6 7&61.8 ) #4#"+).8 %4/#"')",)34'$( ( (1$(&4/&+)! 9: ) (&4$3#.) "3"&+#2 ,4!$$3 ........................
2.1.1. 5"/)&6 ;09 ( $(34/#+)! 9KB .........................................................................................................
2.1.2. 5"/)&6 ;09 ( $(34/#+)! (&4$3 #.) "3"&+#2 ,4!$$3 ............................................................................
2.1.3. <&4$3#= "3"&+& ,4!$$3 +& %4&.!2$.#>3 ( '#?$34/# %41(&$+17 .........................................................
@)./,& %4/#"')",)34'$(................................................................................................................................
2.2.1. 94/#"')",)34'$(& /&4#2#'$43(&+# .......................................................................................................
2.2.2. 94/#"')",)34'$(& &?$1(+# .................................................................................................................
2.2.3. A1+&7)?& /7)&+ -)./,1 %4/#"') ",)34'$( &?$1(+1.8 ........................................................................
2.2.4. 94/# 1(&-+3#= %4/#"')",)34'$( /&4#2#'$43(&+1.8 ( -&$&.8 BCCDEFGGBH ..........................................
94&.!2$.1 ( '#?$34/# ;09 ..........................................................................................................................
2.3.1. @)./,& %4&.!2$.1.8 ( ;09 +& ?3+)#. FGGF 43?! .............................................................................
2.3.2. Tempo zmian liczby prac!2$.1.8 ( FGGF 43?! .................................................................................
2.3.3. 94/#.)"$+& -)./,& %4&.!2$.1.8 ( FGGF 4H 94&.!2$.1 ( '/&4#2 '$4#*)# >3'%3"&4?) ...............................
2.4. Sytuacja finansowa MSP.............................................................................................................................
2.4.1. 94/1.83"1 %4/#"')",)34'$( 4I +#2 ()#-?3#.) /# '%4/#"& 1 %43"!?$I(J $3(&4I( ) !'6!> ..................
2.4.2. Dochod1 %4/#"')",)34'$( ,""$.1.8 (6&'+3#.)$ 3'I, *)/1./+1.8 ) /&$4!"+)&2$.1.8 "3 C 3'I, ........
2.4.3. 01$!&.2& *)+&+'3(& %4/#"')",)34'$( %43(&"/$.1.8 ?')">) 4&.8!+?3(# ) /&$4!"+)&2$.1.8
%3(1 #2 C 3'I, .................................................................................................................................
2.5. Inwestycje MSP ..........................................................................................................................................
2.5.1. K#7%3 (/43'$! +&?6&"I( )+(#'$1.12+1.8 %4/#"')",)34'$( 4I +#2 ()#-?3#.) ( .#+&.8 '$&61.8 .......
2.5.2. 5"/)&6 +&?6&"I( )+(#'$1.12+1.8 ;09 ( +&?6&"&.8 3>I6#7 ...........................................................
2.5.3. L&?6&"1 )+(#'$1.12+# +& %4&.!2 $.#>3 ( %41(&$+1.8 ;09 ..............................................................
2.5.4. %4I"6& *)+&+'3(&+)& )+(#'$1.2) %4/#"') ",)34'$( ..............................................................................
2.6. M++3(&.2# %4/#"')",)34'$( %4/#71'63(1.8 ................................................................................................
2.6.1. 94/#"')",)34'$(& %3+3'/$.# +&?6&"1 +& )++3(&.2# ..........................................................................
2.6.2. L&?6&"1 +& )++3(&.2# .......................................................................................................................
2.7. Rola MSP w handlu zagranicznym .............................................................................................................
2.7.1. N&+"#- /&>4&+)./+1 ;09 +& $-# #?'%34$! ) )7%34$! 3>I6#7 ( FGGF roku ........................................
2.7.2. O,43$1 8&+"-3(# %4/#"')",)34'$( 4I +#2 ()#-?3#.) ..........................................................................
2.7.3. P?'%34$ ) )7%34$ ;09 (#"6!> %3'/./#>I-+1.8 '#?.2) >3'%3"&4?) ....................................................
2.7.4. P?'%34$ ) )7%34$ ;09 (#"6!> >4!% $3(&4I( ....................................................................................
2.7.5. Struktura geograficzna handlu zagranicznego polskich %4/#"')",)34'$( ..........................................
2.7.6. Q4I +).3(&+)# 4#>)3+&-+# 8&+"-! /&>4&+)./+#>3 R(> (32#(I"/$(S ................................................
2.8. ;&6# ) #4#"+)# %4/#"')",)34'$(& ( !?6&"/)# 4#>)3+&-+17 R(32#(I"/?)7S .................................................
2.8.1. 94/#"')",)34'$(& /&4#2#'$43(&+# .......................................................................................................
2.8.2. 94/#"')",)34'$(& &?$1(+# E /7)&ny w przestrzennej lokalizacji MSP .............................................
2.8.3. 94&.!2$.1 ( ;09 E $#7%3 /7)&+ -)./,1 %4&.!2 $.1.8 .......................................................................
2.8.4. 94/1.83"1 /# '%4/#"& 1 %43"!?$I(J $3(&4I( ) 7&$#4)&6I( .............................................................
2.8.5. L&?6&"1 )+(#'$1.12+# .......................................................................................................................
2.8.6. A/)&6&-+3#= )++3(&.12+& %4/#"')",)34'$( %4/#71'63wych ..............................................................
2.9. Podsumowanie ............................................................................................................................................
21
21
22
24
25
25
27
28
30
34
34
36
38
40
40
42
44
47
47
50
51
51
52
52
53
54
54
55
56
57
58
59
62
62
62
64
65
67
69
70
3
3.
Polityka wobec MSP ..................................................................................................................................
75
!"#$%&' (' )$*' + ,!&-./0$% (1!21'.!*/ ...............................................................................................
3.1.1. 3$1'$/2#/ )(!4/560!72!)(!,'156/ ......................................................................................................
3.1.2. Strategie integracyjne........................................................................................................................
3.1.3. !"#$%&' *!8/5 .'4%59 # !1/,0#59 (16/,)#"8#!1)$* ...........................................................................
3.1.4. Polityka sektorowa............................................................................................................................
3.1.5. Polityka rynku pracy .........................................................................................................................
3.1.6. Polityka rozwoju obszarów wiejskich ...............................................................................................
3.1.7. !"#$%&' 1/2#!0'"0' + (1!21'.% ! 6')# "2- 1/2#!0'"0%. ...................................................................
3.1.8. Polityka podatkowa...........................................................................................................................
3.1.9. !"#$%&' ',1/)!*'0' ,! &!8#/$: .4!,6#/ #% .......................................................................................
3.2. ;/'"#6'5<' (!"#$%&# (' )$*' *!8/5 =3 ....................................................................................................
3.2.1. >6#'4'0#' ('1"'./0$'10/....................................................................................................................
3.2.2. >6#'4'0#' 6*#$6'0/ 6 #0$/21'5<$ /-1!(/<)&$ ......................................................................................
3.2.3. Polityka wobec MSP.........................................................................................................................
3.2.4. 1!21'.% 6*#$6'0/ 6 (!"#$%&'.# )/&$!1!*%.#.................................................................................
3.2.5. Polityka podatkowa...........................................................................................................................
3.2.6. 1!21'.% 6*#$6'0/ 6 (!"#$%&$ 1%0&- (1'5% ......................................................................................
3.2.7. Programy rozwoju obszarów wiejskich.............................................................................................
3.3. Podsumowanie ............................................................................................................................................
77
77
78
80
83
85
86
86
89
90
91
91
91
92
98
99
99
102
104
!"!#$%&! ' (#)* +,)&-.!)!#()$( /01 # 2334 !&, ........................................................................
107
4.1. Zmiany w prawie gospodarczym.................................................................................................................
4.1.1 Podstawy prawne funkcjonowania (16/,)#"8#!1)$* ..........................................................................
4.1.2. Nowelizacja kodeksu cywilnego .......................................................................................................
4.1.3. 1'*! -(',4!!5#!*/ .........................................................................................................................
4.1.4. Ochrona obrotu gospodarczego.........................................................................................................
4.1.5. ?/6(#/56/ )$*! &!0)-./[email protected]* .........................................................................................................
4.2. Prawo podatkowe ........................................................................................................................................
4.3. Zmiany w prawie pracy...............................................................................................................................
4.4. A4')0!!B #0$/"/&$-'"0'................................................................................................................................
4.5. Pomoc publiczna .........................................................................................................................................
4.6. 1'*! -8/6(#/56/ ......................................................................................................................................
109
109
112
113
116
117
120
125
127
128
129
5.
Postrzeganie polskiej marki ......................................................................................................................
133
5.1. !<"5#/ .'1&#...............................................................................................................................................
5.2. Wizerunek Polski i polskich produktów w UE............................................................................................
5.3. A%0#&# 8',' (!")&#/< .'1&# * 6'&1/)#/ ,6#'4' /&)(!1$!*%59 .................................................................
5.3.1. >!!*#',56/0#' (!")&#59 (16/,)#"8#[email protected]* * &1'<'59 CD ..................................................................
5.3.2. A(4%* E(!")&!!5#F !G/1$% 0' ,6#'4'0#' * CD # )$1'$/2#/ 6'16 $,6'0#' .'1&'.# ................................
5.3.3. Strategia marek..................................................................................................................................
5.3.4. Najskuteczniejsze formy promocji....................................................................................................
5.3.5. Budowanie marki w ocenie przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu .........................................
5.3.6. Polskie firmy i eksport w oczach obcokrajowców ............................................................................
5.3.7. Wizerunek polskiej marki i polskiego eksportu poza granicami RP .................................................
5.3.8. !")&#/ #0*/)$%5</ 6' 21'0#5$ * !56'59 !85!&1'<!*[email protected]* ..................................................................
5.3.9. =!#"#*!!5# (!(1'*#/0#' *#6/1-0&- !")&# # (!")&#59 .'1/& ...........................................................
5.3.10. Bariery dla polskich inwestycji zagranicznych ...............................................................................
HIJIKKI 3(!)!8% */<!5#' 0' 1%0/& CD .........................................................................................................
5.4. Konkluzje i rekomendacje...........................................................................................................................
135
136
138
138
141
143
145
149
151
154
155
157
158
159
159
5!)&, *)-6.)!!7 '!8%&$-9 /01 # ' :*"*")$, ' :6%; "'$*)$( "! <)$$ =, !'*.%&$*. ...........................
165
!<"5#/ &!0&-1/05<# # &!0&-1/05%<0!!5# + (!,)$'*% $/!1/$%560/................................................................
6.1.1. L!0&-1/05%<0!!B 0'1!,!*' ..............................................................................................................
6.1.2. L!0&-1/05%<0!!B (16/,)#"8#!1)$* ....................................................................................................
6.2. Teoretyczne podstawy badania ...................................................................................................................
6.3. L!0&-1/05%<0!!B (!")&#59 =3 * !*#/$"/ 8',' .......................................................................................
167
167
175
178
179
3.1.
4.
6.
6.1.
4
6.3.1. Inwestycje .........................................................................................................................................
6.3.2. !"#$%&'()&* %(+&,(-. .......................................................................................................................
6.3.3. /(%! 0 '#1!23' & '&(45"!)#56 .$-.7 .............................................................................................
6.3.4. 8))!'(5#9)! 0 +1"*4$&!2&!1$,'(.......................................................................................................
6.3.5. :(+&,(- ;.4"%& ....................................................................................................................................
6.3.6. <#)(=&%( 1!"'!9. +1"*4$&!2&!1$,' ..................................................................................................
6.4. >(1&*1# 1!"'!9. & 5"#))&%& 1#"#%( ' +1!'(4"*)&. 4"&(-(;)! 5& 7!$+!4(15"*9 ...........................................
6.5. ?,1(,*7&* 1!"'!9. @&1= ' "'&""%. " '*9 5&*= 4! AB .................................................................................
6.6. Podsumowanie i wnioski.............................................................................................................................
179
183
188
190
196
200
202
206
213
!"#$%&' %"(')"*+,-.$/.$" # 0'1%2/ # &'.*/& 2$/ 3+)4%*!3$/.$" -' 5.$$ 6,+'3/!%&$/! ....................
217
7.
7.1. 1(')*C @&)()$!'* & $+!-*5")* .'(1.)%!'()&( "9('&$%( $(=!"(,1.4)&*)&( ' !;$5* ...............................
7.2. D=3'&*)&* '#)&%3' 2(4(# ........................................................................................................................
7.3. Zjawisko samozatrudnienia w Polsce w %!),*% 5&* +1"#$,"+&*)&( 4! AB ...................................................
7.4. Samozatrudnienie w UE..............................................................................................................................
7.4.1. Otoczenie $(=!"(,1.4)&!)#56 )( +1"#%-(4"&* '#21()#56 %1(93' AB ..............................................
7.4.2. Uregulowania prawne samozatrudnienia w ramach Jednolitego Rynku – konsekwencje
dla obywateli polskich ......................................................................................................................
7.5. Podsumowanie i wnioski.............................................................................................................................
219
222
238
238
238
8.
Otoczenie biznesu.......................................................................................................................................
249
8.1. !;$%( E7*)59( F!"'!9. 1"*4$& !2&!15"! 5& – informacje ogólne ............................................................
8.2. <"&(-()&( !;$%&*9 E7*)59& F!"'!9. 1"*4$& !2&!15"! 5& ' GHHI 1!%. .......................................................
8.2.1. J$+&*1()&* 1""4.C .+!'$"*56)&()&* '&*4"# !1(" +1!=!59( +1"*4$& !2&!15"! 5& ...............................
8.2.2. Programy pomocowe 6(1* )( 1"*5" 1!"'!9. +1"*4$& !2&!15"! 5& !1(" 1!"'!9. "($!23' ;.4"%&56 .
8.2.3. 1"#7!,!'()&( 4! '41($()&( @.)4.$"# $,1.%,.1(;)#56 .....................................................................
8.3. ?#$,*= '$+(15&( 4;( K? ' 1(=(56 $&*5& .$-.7 .........................................................................................
8.3.1. :1(9!'# ?#$,*= A$-.7 4;( K(-#56 & %1*4)&56 1"*4$&!2&!1$,' .......................................................
8.3.2. 8))* 71.+# .$-.7!4('53' ' 1(=(56 $&*5& ........................................................................................
8.3.3. F*7&!)(;)* 8)$,#,.59* L&)()$.9"5* ....................................................................................................
8.4. F!;( &)$,#,.59& !,!5"*)&( 2&")*$. ' +1"#7!,!'()&. +!;$%&56 =(-#56 & 1*4)&56 +1"*4$&!2&!1$,' 4!
funkcjonowania w warunkach Unii Europejskiej........................................................................................
8.4.1. Charakterystyka instytucji otoczenia biznesu ...................................................................................
8.4.2. D5*)( $,(). +1"#7!,!'(# $,1.%,.1 !17()&"(59& !%!-!2&")*$!'#56 4! +1"#$, "+&*)&( 4! AB
i ich oczekiwania...............................................................................................................................
8.5. 84*),#@&%(59( @!1= '$+(15&( K? !1(" +;()# 4"&(-()&( &)$,#,.59& !,!5"*)&( 2&")*$. '* '$+&*1()&.
$*%,!1( K? +! '*9 5&. 4! AB ...................................................................................................................
8.6. >(1&*1# 4"&(-(;)! 5& &)$,#,.59& !,!5"*)&( 2&")*$. ........................................................................................
8.7. Podsumowanie ............................................................................................................................................
251
251
251
253
257
258
259
260
261
289
294
298
9.
5%7,8$ %)&'1/.$'#'9-'+"-2)/ -1" :;0 .....................................................................................................
305
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
<! '&(45"*)&( 2*)*@&59*),3' ' %!1"#$,()&. " +1!71(=3' +!=!5!'#56 .................................................
Ocena programów szkoleniowo-doradczych...............................................................................................
&134-( &)@!1=(59& ! .$-.7(56 '$+&*1(9 "5#56 ...............................................................................................
D5"*%&'()&( +1"*4$&!2&!153' '!2*5 .$-.7 '$+(15&( .................................................................................
M(+!,1"*2!'()&* )( .$-.7& '$+(15&( ...........................................................................................................
Rekomendacje.............................................................................................................................................
308
314
319
326
330
336
Aneksy ................................................................................................................................................................
339
Aneks 1. Tablice statystyczne .............................................................................................................................
Aneks 2. J#%(" 1!"+!1""4"*# .56'(;!)#56 +1"*" ?*9= ' GHHI 1N ...................................................................
Wykaz ustaw uchwalonych przez Sejm w 2003 r. ...............................................................................
341
373
429
Bibliografia..........................................................................................................................................................
?+&$ .$#'()#56 $%13,3' .....................................................................................................................................
443
446
241
243
264
264
275
5

Podobne dokumenty