Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z

Transkrypt

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2016 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 28.04.2016 roku
Dział
010
Rozdział
01095
Paragraf
4010
4210
4430
801
80101
80110
852
85211
4240
4240
3110
4010
4110
4120
4210
4300
4410
4440
85295
4700
3110
4010
4110
4120
BeSTia
Rolnictwo i łowiectwo
Treść
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup materiałów i wyposażenia
Różne opłaty i składki
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup środków dydaktycznych i książek
Przed zmianą
25 000,00
0,00
0,00
0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
791,55
4 000,00
1 000,00
8 511 824,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
6 000,00
3 033 568,00
7 315 838,00
Pomoc społeczna
Świadczenia społeczne
346 368,91
339 577,36
2 087 866,00
Świadczenie wychowawcze
346 368,91
0,00
Gimnazja
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zmiana
2 000,00
6 000,00
791,55
339 577,36
4 000,00
5 000,00
3 037 568,00
8 000,00
2 095 866,00
94,00
8 511 918,00
3 220 869,00
3 220 869,00
8 000,00
0,00
33 650,00
0,00
346 368,91
7 327 838,00
3 286 601,00
0,00
371 368,91
12 000,00
0,00
0,00
Po zmianie
5 876,00
626,00
10 000,00
3 286 601,00
33 650,00
5 876,00
626,00
0,00
16 829,00
16 829,00
0,00
276,00
276,00
0,00
0,00
0,00
6 500,00
865,00
1 110,00
6 500,00
865,00
1 110,00
3 484 245,00
- 3 286 507,00
197 738,00
29 150,00
- 29 150,00
0,00
3 360 099,00
5 194,00
714,00
- 3 220 869,00
- 5 194,00
- 714,00
139 230,00
0,00
0,00
Strona 1
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4300
Zakup usług pozostałych
4210
4410
4440
4700
900
90004
4210
4300
4 914,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
BeSTia
- 7 500,00
0,00
- 20 923,00
276,00
- 276,00
865,00
- 865,00
1 110,00
- 1 110,00
51 995,35
0,00
1 264 384,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 264 384,00
38 065,35
- 135,30
37 930,05
22 613 425,50
358 462,91
2 030,00
Razem:
5 008,00
21 423,00
7 500,00
Podróże służbowe krajowe
94,00
135,30
51 995,35
2 165,30
22 971 888,41
Strona 2

Podobne dokumenty