1. Przedmiot zamówienia jest: „Sprzeda ż 56 sztuk drzew topola na

Transkrypt

1. Przedmiot zamówienia jest: „Sprzeda ż 56 sztuk drzew topola na
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
1. Przedmiot zamówienia jest: „Sprzeda ż 56 sztuk drzew topola na pniu (boisko
Krosino)"
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie ń Publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyra żonej w
złotych kwoty 10.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
2. W dniu 01.07.201 5r. ogłoszono na stronie internetowej Gminy i BlP zapytanie
ofertowe oraz zaproszono do udziału w postępowaniu.
3. W terminie składania ofert do dnia 16.07.201 5r. do godz. 1300 uzyskano oferty.
Lp.
2
Nazwa oferenta
cena netto
cena brutto
GOLD DREW Marta Wróbel Bronówek 3,
58-170 Dobromierz
3600,00 zł
3888,00 zł
0grodnitwo Garden Plants Katarzyna Grzelczyk ul.
Gostyńska 1812, 64-000 Ko ścian
510,00 zł
550,80 zł
4. Informacje o spełnieniu przez oferenta warunków wymaganych w zapytaniu
ofertowym - wszystkie oferty s ą kompletne.
5. Nie wybrano żadnej z ofert, ponieważ kwoty zaoferowane przez Oferentów nie
spełri1y oczekiwań Zamawiaj ącego.
Lp.
1.
Imię i nazwisko
Artur Poliński
2.
Grzegorz Koro!
Świdwin 17.07.2015r.
podpis

Podobne dokumenty