ZARZĄDZENIE Nr 70/2013 WÓJTA GMINY CHOJNICE z dnia 13

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 70/2013 WÓJTA GMINY CHOJNICE z dnia 13
ZARZĄDZENIE Nr 70/2013
WÓJTA GMINY CHOJNICE
z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie: zasad wynajmu i opłat za Icorzystanie z autobusów szlcolnycli
- „GIMBUSÓW*'.
Na podstawie art. 30 ust.l art. 31 ustawy z dn. 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
200Ir. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
WÓJT GMINY
zarządza, co następuje:
§1
Za korzystanie i wynajem autobusów szkolnych (poza obowiązkowym
dowozem uczniów do szkół) ustalam następujące zasady i opłaty.
1. Każdy wyjazd odbywa się na podstawie polecenia wyjazdu - karty
drogowej.
2. Odpłatność za wynajem autobusu wynosi 4,50 zł za 1 km.
3. Obowiązek opłaty za korzystanie z autobusu w wysokości kosztów
eksploatacyjnych (paliwo + wynagrodzenie kierowcy) dla:
- Urzędu Gminy w Chojnicach
- Jednostek organizacyjnych gm. Chojnice
- Stowarzyszeń społecznych działających na terenie gm. Chojnice
- Rad Sołeckich gm. Chojnice.
4. Szczegóły wynajmu autobusu i sposobu zapłaty za usługę należy
uzgadniać z dyrektorem szkoły.
5. Za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura z terminem płatności do
7 dni.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 czerwca 2013 r.
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 158 z dnia 16 sierpnia 2005 r.
WÓ J
dr inż. ZbiRnicv\S

Podobne dokumenty