Opracowanie zbiorcze wyników ankiet skierowanych do nauczycieli

Transkrypt

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet skierowanych do nauczycieli
Opracowanie zbiorcze wyników ankiet skierowanych do nauczycieli
przedszkola na temat: „Aktywność dzieci”
Termin badań: luty 2015
Ankietowanie miało na celu zebranie opinii nauczycieli dotyczących procesów
zachodzących w naszym Przedszkolu. Zebrane wyniki pozwolą na podjęcie starań
zmierzających do poprawy jakości pracy.
W ankiecie brało udział 4 nauczycieli.
1. Czy wszystkie dzieci angażują się w czasie zajęć?
50%
45%
40%
35%
30%
50%
25%
50%2
20%
0%
15%
10%
5%
0%
tak
czasami
nie
2. W jaki sposób wspiera Pani aktywność dzieci na zajęciach?
Odpowiedzi ankietowanych: pochwały i wyróżnienia na tle grupy; dbanie o dobrą
atmosferę w czasie zajęć budującą ciekawość poznawczą; stosowanie atrakcyjnych
pomocy dydaktycznych; uwzględnianie dziecięcych zainteresowań; stosowanie
zrozumiałych poleceń; propozycje różnych form aktywności; bazowanie na upodobaniach
dzieci; uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka.
3. Jakie metody pracy stosuje Pan/Pani podczas zajęć edukacyjnych?
Odpowiedzi ankietowanych: metody słowne, oglądowe oraz praktycznego działania;
aktywizujące; Ruch Rozwijający W. Sherborne, Kinezjologia Edukacyjna Dennisona,
Metoda Dobrego Startu; metody aktywności twórczej: wiersze, opowiadania, historyjki
obrazkowe, inscenizacje, opowieści ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne; elementy
pedagogiki zabawy, ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające; zabawy językowe, piosenki,
karty obrazkowe.
4. Kiedy wychowankowie wykazują większą aktywność podczas zajęć?
Odpowiedzi ankietowanych: w trakcie zabaw i śpiewania piosenek; gdy zajęcia
przebiegają w radosnej atmosferze, gdy realizowane tematy odpowiadają
zainteresowaniom dzieci; w czasie stosowania przez nauczyciela odpowiednio dobranych
metod; kiedy uczą się poprzez własne doświadczenie i kiedy tematy są bliskie dzieciom,
gdy wzbudzana jest ciekawość poznawcza dzieci, gdy na zajęciach panuje dobra
atmosfera; gdy tematyka zajęć jest dzieciom bliska i dobrze znana, gdy mogą odnieść się
do swoich spostrzeżeń i wiedzy.
5. W jaki sposób motywuje Pan/Pani dzieci do pracy na zajęciach?
Odpowiedzi ankietowanych: zachęcam do wykonywania ćwiczeń, chwalę, pomagam
jeśli jest taka potrzeba; angażuję i zachęcam wszystkie dzieci, prowadzę pracę
w zespołach, stosuję pochwały i zachęty, nagradzam naklejkami, brawami, stosuję
przywileje w postaci pełnionej funkcji przez dziecko; przygotowuję ciekawe i atrakcyjne
pomoce dydaktyczne, zachęcam do samodzielności; zachęcam słownie, chwalę
za najmniejsze sukcesy, doceniam włożony wysiłek.
6. Czy dzieci mają możliwość pracy samodzielnej lub zespołowej podczas zajęć?
100%
90%
80%
70%
60%
100%
50%
0%2
40%
0%
30%
20%
10%
0%
tak
czasami
nie
7. Czy opinie dzieci dotyczące przebiegu zajęć edukacyjnych brane są przez Panią
pod uwagę w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych?
80%
70%
60%
50%
75%
40%
25%
0%
30%
20%
10%
0%
tak
czasami
nie
8. Proszę wskazać czynniki, które wpływają na pozytywną atmosferę podczas zajęć,
które Pan/Pani prowadzi?
Odpowiedzi ankietowanych: pozytywne nastawienie nauczyciela, otwartość, motywowanie
do pracy i wspieranie aktywności; akceptacja, szacunek, wyrozumiałość i wsparcie; spokojny
sposób mówienia do dzieci, zaciekawienie tematem i sposobem jego przedstawienia;
zastosowanie odpowiednio dobranych metod pracy, atrakcyjność zajęć.
9. Jakie formy wzmocnień pozytywnych stosuje Pan/Pani podczas zajęć?
Odpowiedzi ankietowanych: pochwały i wyróżnienia na tle grupy i w obecności rodziców,
wyróżnianie osiągnięć dziecka poprzez wystawy wytworów, udział w konkursach; stosuję
pochwały i kolorowe naklejki „buziaki”, wzmacniam poczucie własnej wartość i sprawstwa;
stosuję pochwały słowne, przydzielanie naklejek i przeprowadzenie ulubionych zabaw;
pochwały i docenianie własnej pracy w wykonanie zadania.
8. Jakie działania podejmuje Pan/Pani, aby podnieść jakość kształcenia podczas pracy
z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieckiem zdolnym?
Odpowiedzi ankietowanych: dokształcanie, czytanie literatury, dostosowanie rytmu pracy
i rodzaju zadań; na bieżąco śledzę literaturę, korzystam z portali internetowych; dobieram
odpowiednie metody pracy do potrzeb dziecka, przygotowuję dodatkowe pomoce
dydaktyczne, czytam fachową literaturę i biorę udział w szkoleniach, rozmawiam z rodzicami
na temat postępów dziecka i jego zainteresowań, wspomagam rozwój dziecka we wszystkich
strefach, planuję działania wspólnie z rodzicami, wykorzystuję obserwacje i diagnozy.
Opracowanie:
Zespół Ewaluacyjny