...— OtiTvmat ` zaiewania piwnicy. Pani Kruger twierdzi, ze jest to

Transkrypt

...— OtiTvmat ` zaiewania piwnicy. Pani Kruger twierdzi, ze jest to
n<\
PrTilor^Of
< 0
201^ -12- 1 2
,
t
. . .P—R OOT tOi TK v6 m
a t I'
z zebrania Zarzqdu Rady Osledia PoFana w dniu 02/12/2014
I. Uczestnicv:
Nizej wymienieni cztonkowie Rady Osledia;
II. Porzadek Zebrania :
1. Omowienie biezqcych tematow zgtaszanych przez czfonkow zarz^du Rady Osiedla.
2. Sformutowanie wnioskow Rady do Burmlstrza Miasta.
III. Zamkniecie obrad.
PRZEBIEG OBRAD :
1. Na pocz^tku spotkania, zebrani cztonkowie Rady Osiedla, omowili biez^ce problemy osiedia i
mozfiwoki ich rozwiqzania.W wyniku dtuzszej dyskusjl, Rada sformuowata wnloski i zapytania do
Burmlstrza Miasta, ktore stanowi^ pkt. 2 ninejszego protokotu.
2. W zwigzku z problemami zgfaszanyml przez mieszkancow Osiedla, w ich imieniu, Zarz^d Osledia
Polana kieruje nast^puj^ce wnioski I pytania do Burmlstrza Mlasta:
Z.l.Wnloskujemy o wykonanle przeglqdu i remontu wentylacjl sanltarlatow w Oddzlalach
Przedszkolnych przy SP3. Spowodowane jest to tym, iz od dtugiego czasu codzlennie rano
czuc przykry I bardzo uciqzllwy zapach kanallzacji. Jest to sytuacja trwajgca wtasclwie od
ostatnlego remontu i mimo kiikukrotnych prob nie zostafa skutecznie wyellminowanla.
Jednoczesnie jest to problem bardzo udqzliwy dia pracownikow I dzieci przedszkolnych.
Zwracamy si^ zatem z pro^bq o pilne podj^cle dzia{ah w tej sprawie. Wnloskujemy by
ewentualna przebudowa kanallzacji zostala uj^ta w zadanlach remontowych budzetu na
2015 rok.
2.2. Wnloskujemy by w obr^bie w obr^bie wspomnianych wyzej zadan remontowych na rok 2015
wykonano napraw^ schodow przy wejsciu do Przedszkola, ktore sq obecnie sliskie I sl^kruszq.
2.3. Do Rady Osiedla zgfoslta sle pani Marglta Kryger zamleszkata ul. Pod Grapq 4, ktora zgtosita
fakt stafego zaiewania jej domu woda sptywajqca z Czantorll. WIzja lokalna przeprowadzona
przez radnego RM Ustron - Grzegorza Krup^ - potwierdzifa fakt podmywania domu I
zaiewania piwnicy. Pani Kruger twierdzi, ze jest to wina sqsiada zamieszkalego przy ul. Pod
Grap^ 4 B, ktory remontujqc otoczenle swojego domu zbudowal skarp? od strony budynku
pani Kruger, zasypuj^c jednoczesnie Istniej^cy od wielu lat row odwadnlajqcy. Ponadto
wyprowadzlt plastlkowa rur? odprowadzajqcq wod^ ze swojej dzlatkl, wkopujac w granlcy
dziatki pani Kruger, a woda odprowadzana tq rurq zalewa stroma drog? prowadzqca do
dziaiek, co zagraza bezpieczeristwu. Dodatkowo p, Kruger sktada wnlosek o likwldacj^
tancucha jaki 6w s^siad zafozyt przed wjazdem na swojg posesje. Stupki oraz tancuch sq
zafozone na miejskiej dzlatce, a nie w obr^ble prywatnej posesji. Skutklem tego jest brak
mozliwosci zawracania czy wymljania sie pojazdow na wqskiej ulicy Pod Grapq, a takze
utrudnienia w pracy stuzb komunalnych,np. wywozu stnieci. Na wniosek mieszkanki, Rada
Osiedia zwraca sie z prosba o przeprowadzenie wizji iokainej i kontroli stanu faktycznego
opisanej sytuacji.
2.4. Rada Osiedia zwraca sie z prosba o udzielenie informacji odno^nie ekranow akustycznych
przy drodze dwupasmowej, zastaniajacych parking! KL Czantoria, a mianowlcie: do jakiej daty
- w my^l rozliczenia inwestycji z funduszy zewn^trznych - nie jest mozliwa interwencja w icli
istnienie iub zmian^.
2.5. Rada Osiedia zwraca si^ z prosb^ o sprawdzenie w RZGW, czy jest mozliwe wyciQcie krzakow
przed budynkiem Szkoty Podstawowej nr 3 na Polanie, na terenie przylegajqcym do rzeki
Wisty. Taka przycinka databy doskonafy efekt przestrzenny dia zmiany krajobrazu z okien
placowki.
2.6.Wnioskujemy o budow^ najazdu zwalniajqcego przed Szkoty Podstawowq nr 3 na Poianie, w
miejscu przejscia dIa pieszych wraz wymalowantem w bialo czerownycn kolorach nowego
przejscia. Uwazamy, ze pomoze to w faktycznym wyegzekwowaniu obowiqzuj^cego
ograniczenia pr^dkoki do 40 km/h oraz realizacja wniosku dotycz^cego bezpieczehstwa
najmtodszych z ostatniego walnego zebrania mieszkaricow osiedia Ustroh Polana.
2.7.Wnioskujenr)y o przeniesienie mrowiska przy sciezce rekreacyjnej na Jaszowcu, z powodu
jego postQpujqcej ekspansji groz^cej uszkodzeniem nowowybudowanej sciezki.
Uczestnii
Przewodniczqcy - Ronfian Zorychta
Wiceprzewodniczqcy - Dariusz Morel
Wiceprzewodnicz^cy - Grzegorz Krupa
Sekretarz - Danuta Jagodzirtska
Skarbnik - Dawid Legierski
Roman Zowchta
1. Rada Miasta w Ustroniu
2. Burmistrz Miasta Ustronia
3. Zarzqd Osiedia a/a