nr 1 - Gmina Błonie

Transkrypt

nr 1 - Gmina Błonie
1
Błoński Informator Samorządowy
Egzemplarz bezpłatny • ISSN 1731-2159 • Nakład 3300 egz. • MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GMINY • NR 1• 2014 r.
2
BIS 1 / 2014
Święta Bożego Narodzenia to czas
wyjątkowy, kiedy ludzie spotykają się,
by złożyć sobie życzenia i podzielić się
opłatkiem. Kultywując te tradycje, Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz Się Do
Nas” w Bramkach oraz Centrum Kultury
w Błoniu, wspólnie zorganizowało VIII Powiatową Wigilię Integracyjną.
Dnia 18 grudnia pięknie udekorowane
pachnącymi choinkami, kolorowymi pracami osób niepełnosprawnych CK, witało
wszystkich uczestników spotkania.
W tym dniu wśród gości nie zabrakło
przedstawicieli władz powiatowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i pomocowych. Licznie przybyli mieszkańcy Błonia,
osoby niepełnosprawne wraz z rodzinami
i opiekunami.
Świąteczny nastrój wprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Błonia pod
BIS
Błoński Informator Samorządowy
kierownictwem p. Jacka Potoła, grając
kolędy i melodie bożonarodzeniowe. Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne uczestnikom spotkania złożyli Zenon
Reszka- burmistrz Błonia- gospodarz
spotkania, Jan Żychliński – starosta,
który objął honorowy patronat, Dariusz
Sitarski – dyrektor CK, oraz Beata Godzina - prezes Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz Się Do Nas”, która na ręce
przedstawicieli władz powiatu i gminy
przekazała świąteczne upominki wykonane przez osoby niepełnosprawne. Podkreśliła również, że „dzięki wsparciu władz
gminnych i powiatowych oraz współpracujących instytucji i organizacji pozarzą-
dowych świat osób niepełnosprawnych
jest ciekawszy, radośniejszy i bardziej kolorowy”. Pani prezes słowa podziękowania
skierowała również do Marka Parafiniuka
– dyrektora i uczniów z ZS im. Jana Pawła II w Bieniewicach, za ich pomoc wolontarystyczną w czasie akcji „Świąteczna
zbiórka żywności”. Dzięki tej inicjatywie
Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz Się Do
Nas” przygotowało 350 paczek dla osób
najbardziej potrzebujących z powiatu.
Klimat świątecznej, bożonarodzeniowej
radości podkreślił także występ Jasełkowy mieszkańców DPS w Bramkach oraz
„aniołków” - dzieci z przedszkola „Promyczek” w Błoniu. Program dostarczył widzom nie tylko wzruszeń artystycznych,
ale jednocześnie skłonił do zastanowienia
się nad sensem i przesłaniem świąt Bożego Narodzenia.
Nie zabrakło również najważniejszego elementu każdej Wigilii – czyli Słowa
Bożego głoszonego przez księży: o. Andrzeja Kuśmierskiego – dziekana Dekanatu Błońskiego oraz miejscowych proboszczów - ks. Tadeusza Jaworskiego
i ks. Tadeusza Gałeckiego. Było dzielenie
się opłatkiem i wspólne kolędowanie.
Przy poczęstunku był czas na serdeczne
rozmowy, zawarcie nowych przyjaźni i znajomości. Tegoroczny stół był wyjątkowo
obfity - wszystkim smakowały świąteczne
pierogi, sałatki, ryba po grecku i ciasta.
W tym dniu nie mogło zabraknąć również „żywej szopki” ustawionej przed
Centrum Kultury. Tu można było zobaczyć kozy i owce, a także najmłodszego
ulubieńca z bramkowskiego Mini Zoo –
osiołka Leona.
Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, dzięki którym
VIII Powiatowa Wigilia Integracyjna Błonie 2013 r. miała tak wspaniałą atmosferę i oprawę: Starostwu PWZ, Urzędowi
Miejskiemu Błonie oraz Mazowieckiemu
Centrum Polityki Społecznej.
Anna Krzysztofik
Zdjęcia Marek Frejnik
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów,
korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie materiału bez podania przyczyny.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.
„Błoński Informator Samorządowy” (BIS)
Miesięcznik Samorządu Gminy Błonie,
Rok XI, nr 1 (113) 2014 r.
Wydawca: Urząd Miejski,
05-870 Błonie, Rynek 6, tel.: 22 725 30 06
Redakcja: Justyna Drożdżewska
tel.: 502 876 575, e-mail: [email protected]
Współpraca redakcyjna: Dariusz Sitarski
Współpraca fotograficzna: Marek Frejnik
Realizacja: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa,
ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
tel. 22 724 30 21.
„Święty czas to nadziei czas…”
OKIEM BURMISTRZA
się również prace w Parku „Bajka”. Na
początek mosty, te nowe będą z pewnością bezpieczne i ładniejsze. Więcej
na str. 6. O postępach prac będziemy
informować w kolejnych numerach.
Szanowni Mieszkańcy,
Niedawno przywitaliśmy Nowy Rok,
a wraz z nim nowe plany, marzenia,
postanowienia. My w ratuszu także czynimy nowe plany, realizujemy
te podjęte wcześniej. Nadejście zimy
wstrzymuje prace na zewnątrz, ale
trwają oczywiście prace wewnątrz,
chociażby nowego przedszkola. O tym,
a także na temat budowy nowego mostu przez Rokitnicę w ul. Cmentarnej, w tekście Wydziału Inwestycyjno
– Technicznego na stronie 5. Zaczęły
Dziękuję bardzo Państwu Helenie
i Jerzemu Szymańskim oraz całemu
błońskiemu sztabowi i wolontariuszom Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy za zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie kolejnego finału
w Błoniu. To był prawdziwie karnawałowy, gorący i radosny dzień. Zebrano
ponad 50 000 zł i 46 l. krwi. Dziękuję
za ofiarność wszystkim mieszkańcom
i Honorowym Dawcom Krwi. Trwają
dyskusje na temat akcji, a ja bardzo
się cieszę, że dzięki pomocy Orkiestry mamy nowocześnie wyposażoną
poradnię laryngologiczną i ultrasonograf dla dzieci.
Na ostatniej w 2013 r. sesji Rady
Miejskiej uchwaliliśmy budżet na
rok 2014. Finanse naszej Gminy są
stabilne i bezpieczne. W roku 2014
przeprowadzimy wiele wcześniej zaplanowanych inwestycji i remontów.
Więcej na temat budżetu i wykaz naj-
Od 1 stycznia 2014 r. gminy będą wypłacały
nowe świadczenie, jakim jest
DODATEK ENERGETYCZNY
Jest to nowa forma wsparcia, którą
wprowadziła ustawa z 26 lipca 2013 r.
o zmianie ustawy prawo energetyczne
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2013 r., poz. 984).
Zgodnie z nowymi przepisami dodatek
energetyczny będzie przysługiwał odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, czyli
osobom:
- którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz.
966 ze zm.),
- które są stroną umowy kompleksowej
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym
- zamieszkują w miejscu dostarczania energii.
Dodatek energetyczny będzie przyznawał
wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w
drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca
stycznia, w którym dodatek energetyczny
wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić
będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Zgodnie z obwieszczeniem ministra
gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r.
poz. 963 wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia
2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi
dla gospodarstwa:
1. prowadzonego przez osobę samotną 11,36 zł/miesiąc;
2. składającego się z 2 do 4 osób
- 15,77 zł/miesiąc;
3. składającego się z co najmniej 5 osób 18,93 zł/miesiąc.
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego można pobrać i składać w Urzędzie Miejskim Błonie Rynek 6 pok. nr 1,
ul. Nowakowskiego 10 pok. nr 12.
ważniejszych zadań na str. 4 oraz na
naszej stronie internetowej. O realizacji będziemy sukcesywnie informować
w kolejnych numerach.
Dnia 20 stycznia 2014 r. odbyło się
również I posiedzenie Młodzieżowej
Rady Miejskiej. Gratuluję wszystkim
wybranym radnym i gorąco liczę na
ścisłą współpracę. MRM jako organ
doradczy pozwala nam - dorosłym
zauważyć wiele potrzeb nastolatków. A także dla nich Gmina powinna być miejscem fajnym, ciekawym
i bezpiecznym.
Na ręce Dyrektor Doroty Berlińskiej
składam gratulacje dla całego Gimnazjum nr 2. Projekt upamiętniający
błońską społeczność żydowską zdobył I miejsce w Polsce!!!
Cytując słowa Jana Zamoyskiego
– „Takie będą Rzeczypospolite, jakie
ich młodzieży chowanie” – jestem całkowicie spokojny o przyszłość Gminy
Błonie.
Burmistrz
Zenon Reszka
SZUKASZ PRACY!
ZNAJDZIESZ JĄ W DARPOL
Poszukujemy pracowników na stanowisko
KASJER-SPRZEDAWCA
Miejsce wykonywania pracy
BŁONIE
Tel. kontaktowy 506-382-257
e-mail: [email protected]
Z powodu śmierci
Ś. P.
Jadwigi Oliwy
Z-cy Naczelnika Wydziału Rolnictwa,
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska
Urzędu Miejskiego w Błoniu
Rodzinie i Bliskim
wyrazy serdecznego i głębokiego
współczucia
składają
Burmistrz Błonia
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego.
3
4
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
BIS 1 / 2014
Notatka z XL Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
odbytej w dniach 16 i 17 grudnia 2013 r.
W dniu 16 grudnia 2013 r. przy zachowaniu ściśle określonej procedury
poprzedzającej, Rada Miejska uchwaliła
w formie uchwały budżetowej plan dochodów i wydatków stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku
2014 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Błonie na lata 2014-2020.
Uchwalony na rok 2014 Budżet Gminy
zakłada:
dochody w łącznej kwocie
85.080.199,08 zł
wydatki w łącznej kwocie
93.611.754,18 zł w tym: wydatki majątkowe w kwocie 25.901.809 zł
(z tego inwestycyjne 24.885.169 zł),
• przychody w kwocie 15.000.000 zł
• rozchody w kwocie 6.468.444,90 zł
Wydatki inwestycyjne na rok 2014 zaplanowano na realizację takich zadań
jak:
dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ekologicznych,
budowa strefy rekreacji – boisko wielofunkcyjne wraz z elementami towarzyszącymi we wsi Bieniewo Parcela,
budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu,
przebudowa ulicy Łąki,
przebudowa
ulicy
Malowniczej
w Bramkach,
budowa ulicy Kulisiewiczów i budowa
drogi Stary Łuszczewek - Rochaliki,
chodniki w mieście i gminie,
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1,
zagospodarowanie wschodniej pierzei
rynku - rozbudowa Ratusza,
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2,
rozbudowa
i
modernizacja budynku mieszkalnego przy
ul. Sochaczewskiej 2,
modernizacja budynku „Poniatówka”,
rewitalizacja terenów gminnych nad
rzeką Rokitnicą II etap (lodowisko, parki, kładki, aleje),
wykupy nieruchomości,
zakup sprzętu komputerowego,
rozbudowa systemu monitoringu na terenie gminy Błonie. Budowa światłowodu i kanalizacji teletechnicznej,
budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej,
budowa przedszkola w Błoniu,
komputeryzacja SGPZOZ w Błoniu,
obiekt Sportowy OLYMP – zadaszenie
kortów tenisowych,
zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego
„Błonianka”.
Ponadto na XL Sesji podjęto uchwały:
w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Uchwała stwierdza, że w roku 2014
zaciągnięty będzie kredyt bankowy w wysokości 15 mln zł, który w części przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, a w części na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2013 oraz w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2013-2019.
Wprowadzone zmiany w budżecie roku
2013 były wynikiem dokonanej analizy
dotychczasowej realizacji planowanych
dochodów i wydatków oraz między innymi wiązały się z koniecznością wygospodarowania środków na planowany zakup
nieruchomości.
w sprawie określenia wysokości i zasad
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy
Błonie.
Rada ustaliła, że dotacja celowa dla
podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Błonie będzie wynosiła 250 zł
miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, natomiast dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce 125 zł miesięcznie.
Uchwała reguluje też zasady rozliczania
przyznanej dotacji i zawiera załączniki
w postaci wzoru wniosku o przyznanie
dotacji jak i wzoru sprawozdania, jakie
należy złożyć celem jej rozliczenia.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych
na 2014 r.
Program ten określa: kierunki działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i innych
uzależnień oraz lokalną strategię w tym
zakresie, a także minimalizację szkód
społecznych i indywidualnych w oparciu
o zadania własne gminy i zadania wyznaczone ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii oraz ustawą o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
w sprawie Programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2014 r.
Jak zapisano we wstępie, celem wdrożenia Programu jest zwiększenie udziału
mieszkańców Gminy w kreowaniu i realizacji lokalnej polityki społecznej, a potencjał organizacji pozarządowych wskazuje
na możliwość lepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnym wysiłkiem samorządu i tych organizacji.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Błonie do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim
Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia
porozumienia pomiędzy m.st. Warszawa, a Gminą Błonie i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego.
Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie do współpracy. Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne to nowy instrument wspierający rozwój miast i obszarów funkcjonalnych poprzez realizację
zintegrowanych projektów współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
w sprawie zatwierdzenia wyboru radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Błoniu i ustalenia terminu pierwszej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Błoniu.
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej
na kadencję 2013-2015 odbyły się 25 listopada 2013 r., a w ich wyniku Radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrani
zostali:
1. Ewa Czembor
2. Julia Gregorowicz
3. Andrzej Łysakowski
4. Oskar Ochocki
5. Natalia Orzechowska
6. Monika Pedynkowska
7. Dominik Recielski
8. Karolina Rudzińska
9. Kacper Semeniuk
10. Sebastian Wijas.
Termin pierwszej Sesji Młodzieżowej
Rady Miejskiej wyznaczony został na
dzień 20 stycznia 2014 r. godz. 16.00.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie nieruchomości.
Rada wyraziła zgodę na nabycie działki, która wejdzie w skład zasobu mienia
gminnego oraz umożliwi dojazd od strony
ul. Kościuszki do parkingu zorganizowanego na części terenu przy Przedszkolu
Publicznym nr 1.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu i nabycia na rzecz
Gminy Błonie nieruchomości gruntowej,
stanowiącej działkę ewid. Nr 13/130
w obrębie 0014-14 w Błoniu.
Rada wyraziła zgodę na wykonanie
prawa pierwokupu i nabycie działki
przy ul. Targowej, która położona jest
w sąsiedztwie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy, wejdzie
w skład zasobu gminnego oraz umożliwi
Z GMINY 5
parkingu.
w sprawie wezwań Leszka Mirkowicza
do usunięcia naruszenia prawa.
Rada uwzględniła złożone wezwania
do usunięcia naruszenia prawa uchwałą
Nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz przyjęła, że przystąpi się do
czynności zmierzających do przyjęcia
uchwały w zakresie zwolnień w podatku
od nieruchomości zgodnej z upoważnieniami ustawowymi w tym zakresie. Taką
uchwałę podjęto w dalszej części Sesji
jednocześnie zawierając w niej zapis, iż
moc straciła uchwała Nr XXIX/192/08
z 24 listopada 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Gminy Błonie 2014-2020”.
Jest to dokument wskazujący strategiczne kierunki działań na rzecz likwidacji istniejących problemów w sferze: społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej,
ekologicznej i przestrzennej, na których
powinny skoncentrować się władze Gminy, aby lepiej zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców. Dokument ten jest
też spójny z ustaleniami dokumentów
strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym, regionalnym (województwo) i lokalnym (powiat).
w sprawie zatwierdzenia wniosków
pokontrolnych.
Rada zatwierdziła wnioski zawarte
w Protokole Pokontrolnym Komisji Rewi-
zyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie „Zasad i trybu przyznawania lokali komunalnych i socjalnych w gminie
Błonie”.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na rok 2014.
Rada przyjęła przedłożony przez Komisję do akceptacji plan pracy na rok 2014.
Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu w pełnym brzmieniu są dostępne w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Błonie www.blonie.pl. w zakładce Rada Miejska/Uchwały/2013.
Opracowała:
Anna Sawicka
Wieści z Wydziału Inwestycyjno - Technicznego
Nastała wreszcie zima, bo bez mrozów
plaga owadów latem mogłaby być nie do
wytrzymania. Dobrze też, że tak późno,
bo udało się zakończyć bez problemów
wszystkie zaplanowane na 2013r. zadania, a i budżety domowe na pewno odczuły niższe niż zwykle koszty ogrzewania.
Początek roku to zazwyczaj czas podsumowań i bilansów. W WIT jest podobnie
z tym, że rozliczeń dokonują jednostki zewnętrzne, które udzieliły nam dotacji na
termomodernizację budynków gminnych
i remonty wnętrz w budynkach Domów
Kultury w Radzikowie. Sprawdzane są
efekty energetyczne i zgodność zrealizowanych zadań z założeniami projektowymi. Ale rozliczenia to tak naprawdę
przeszłość, a my jesteśmy nastawieni na
przyszłość i nowe wyzwania i tak:
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie mostu w ciągu Alei Cmentarnej. Wykonawcą będzie firma DOMOST
Sp. z o.o. z Małkinii. W chwili obecnej
trwają prace przygotowawcze, a prace
w terenie rozpoczną się wiosną po ustąpieniu zmarzliny.
W toku postępowania przetargowego jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (piłka
ręczna i koszykówka) wraz z elementami
towarzyszącymi we wsi Bieniewo Parcela
(przy budynku OSP).
Na ukończeniu jest dokumentacja
techniczna kompleksu sportowego „Błonianka”-projektant wystąpił o pozwolenie
na budowę.
W przygotowaniu jest dokumentacja na
budowę lodowiska w parku „Bajka” oraz
remont budynku klubu LKS „OLYMP”.
Ponadto na „OLYMPIE’ planowana jest
budowa hali namiotowej dla dwóch kortów tenisowych.
Z robót będących w toku, mieszkańcy
Błonia oraz bywalcy targowiska mogą zaobserwować postępującą budowę nowego
skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2 .Budowa „wyszła już z ziemi” i gotowa jest do
położenia stropu nad piwnicą. Ponadto
zakończono montaż windy dla niepełnosprawnych przy SP 2.
W nowobudowanym przedszkolu na
ul. Piłsudskiego zakończono wykonywanie tynków i wylewanie posadzek. Trwają
prace instalacyjne i rozpoczynają się pra-
ce malarskie i glazurnicze. Na zdjęciach
prezentujemy windę i dobudowywane
skrzydło w Szkole Podstawowej nr 2.
Krzysztof Piechota
WIT
6
Z GMINY
BIS 1 / 2014
Przebudowa dwóch kładek na rzece Rokitnicy
na terenie Parku Bajka w Błoniu
W najbliższym czasie rozpocznie się
przebudowa dwóch kładek dla ruchu pie-
szo - rowerowego zlokalizowanych na terenie parku „Bajka” w Błoniu. Zakres robót
obejmuje przebudowę kładki pieszo – rowerowej nr 1, zlokalizowanej w ciągu ulicy
Norwida oraz kładki pieszo rowerowej nr 2
stanowiącej połączenie Al. Parkowej z ulicą Grodziską.
W trakcie przebudowy kładek, ruch
z kładki nr 1 będzie się odbywał po tymczasowej
konstrukcji
zlokalizowanej
obok remontowanego obiektu. W przypadku kładki nr 2 ruch zostanie skierowany na istniejącą kładkę w ciągu ulicyy
Grodziskiej.
Obie kładki zostaną zamknięte w połowie stycznia, a przebudowa potrwa do
końca maja.
Za utrudnienia wynikające z prowadzenia inwestycji Wydział Dróg i Mostów
z góry przeprasza.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Bieg z przeszkodami” - Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym Urzędzie do wzięcia
udziału w projekcie „Bieg z przeszkodami” Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
które:
• nie ukończyły 25 roku życia,
• ukończyły 50 rok życia,
• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
Formy wsparcia z których będą mogli skorzystać uczestnicy ww. projektu to: szkolenia, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej.
Informacje pod numerami telefonów:
22 725-41-44, 22 725-42-91, 22 731-90-04
Szkolenia wew. 120
Staże wew. 121 – 125
Jednorazowe środki
na podjęcie dział. gospodarczej wew. 110
Z GMINY 7
Uwaga producenci rolni!!!
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r.
można ubiegać się w ARR o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany mające charakter pomocy
de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych,
roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia
w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do
15 czerwca 2014 r.
W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało
opublikowane rozporządzenie Komisji
(UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do
pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013,
str. 9). Zgodnie z rozporządzeniem łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu
w okresie 3 lat podatkowych nie może
przekroczyć 15 000 euro.
UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY
WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
ARR uprzejmie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość
formularzy wniosków znalezionych przy
użyciu wyszukiwarek internetowych
oraz pobieranych z innych portali inter-
netowych niż strona internetowa Agencji
www.arr.gov.pl
Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę
do materiału siewnego zobowiązany jest
do złożenia wniosku na właściwym formularzu obowiązującym w 2014 r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania
administracyjnego w sprawie przyznania
dopłaty.
Szczegółowe informacje o dopłatach
można uzyskać w telefonicznym punkcie
informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
Jak wygląda nowy błoński kubek?
Dnia 15 grudnia w Centrum Kultury
odbyło się ogłoszenie wyników konkursu
plastycznego na projekt kubka promocyjnego gminy Błonie połączone z wręczaniem
nagród i wystawą wszystkich zgłoszonych
prac. W konkursie wzięło udział 40 uczestników w trzech kategoriach wiekowych:
siedemnaścioro dzieci do 10 lat, szesnaścioro w wieku 11-15 lat i siedem osób
powyżej 15 lat. Ponieważ każdy uczestnik
mógł składać dowolną liczbę prac, w sumie
na konkurs wpłynęło 50 projektów. Komi-
sja Konkursowa miała niełatwe zadanie,
gdyż w każdej kategorii można było wybrać
tylko jeden projekt do zrealizowania, a ciekawych pomysłów było dużo więcej.
Ostatecznie zdecydowano, że autorami
zwycięskich projektów są: Maja Korbuszewska (m.in. za herb w stylistyce Salvodora Dali), Jagoda Krzeszowska (za śliczne
wkomponowanie błońskich symboli w litery) i Kamil Zmitrowicz (który stworzył wizję
błońskiej Starówki) – obok prezentujemy
ich projekty już na gotowych kubkach.
Zgodnie z zapowiedzią w Regulaminie
konkursu, zwycięzcy otrzymali atrakcyjne
nagrody, a ponadto dla wszystkich uczestników były nagrody pocieszenia i dyplomy.
Serdecznie dziękujemy Pani Magdalenie Spasowicz, która służyła fachową radą
i doświadczeniem w pracach Komisji oraz
Pani Monice Maciejewskiej – za nieocenioną pomoc przy organizacji konkursu.
Biuro Promocji
UM w Błoniu
Wystawa w Centrum Edukacji KPN
„Prymas Polski kardynał Józef Glemp – Przyjaciel Puszczy Kampinoskiej”
Dnia 16 grudnia w Centrum Edukacji
Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie Jego Eminencja Arcybiskup Kardynał
Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski
otworzył uroczyście
wystawę
„Prymas
Polski kardynał Józef Glemp – Przyjaciel Puszczy Kampinoskiej”. Ekspozycja
składa się z 60 fotografii, na których
uchwycono najważniejsze
momenty
z wizyt Prymasa Polski w KPN. Początkiem tej niezwykłej
przyjaźni była pierwsza, historyczna wizyta
Jego Eminencji w polskich parkach narodowych 26 stycznia 1993 r. Wówczas, w zimowej scenerii witaliśmy dostojnego Gościa
- ks. Józefa Kardynała Glempa. Pomimo
wielu obowiązków przez wszystkie kolejne
lata Prymas zawsze znajdował czas, by kilka razy w roku odwiedzić Puszczę.
– Kto choć raz zobaczy puszczę, ulega jej
urokowi na zawsze – podkreślał w rozmowach z leśnikami. Mimo wielu obowiązków
zawsze znajdował chwilę, aby spotkać się
z samą przyrodą oraz ludźmi, którzy poświęcili jej swoje życie. Bezpośredni, otwarty
i życzliwy, mimo dostojeństwa swego urzędu i związanych z nim ważnych zadań,
z ogromną uwagą i serdecznością podcho-
dził do innych ludzi. W wielu miejscach zostawił trwałe ślady swoich wizyt. Zachęcamy do obejrzenia wystawy „Prymas Polski
kardynał Józef Glemp – Przyjaciel Puszczy
Kampinoskiej” poświęconej pamięci Jego
Eminencji. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Ekspozycja czynna jest do końca
stycznia 2014 r.– w dni powszednie w godz.
8 – 15 oraz w weekendy w godz. 10 – 16.
Autorami fotografii są: M. Kalinowski,
M. Kamińska, A. Kębłowska, L. Kwiadas Wierzbicka J. Misiak, G. Okołów, P. Pukos,
A. Wierzbicki.
Zapraszamy!
Tekst: Magdalena Kamińska/KPN
Fot. Marcin Łada/Gazeta Babicka
8
Z GMINY
BIS 1 / 2014
POLICJA INFORMUJE
Dozór za posiadanie blisko 285 gramów marihuany
Dnia 8 stycznia br. prokurator zastosował wobec Damiana M. środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Mężczyznę zatrzymali na terenie błońskiej gminy
podczas kontroli drogowej kryminalni z
komendy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Ożarowa Mazowieckiego.
Damian M. usłyszał już zarzut posiadania blisko 285 gramów marihuany. Za
posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Wszystko zaczęło się przed 3.30 w nocy
na terenie gminy Błonie. Dyżurny komisariatu przekazał informację o pojeździe,
którym prawdopodobnie mieli przemieszczać się sprawcy kradzieży. Na zgłoszenie
zareagował również naczelnik wydziału
operacyjno-rozpoznawczego, który wspólnie z kryminalnym z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim udał się we wskazany
rejon. Gdy dojeżdżali na miejsce zauwa-
żyli pojazd poruszający się z dużą prędkością. Udali się za nim, aby zatrzymać
kierowcę do kontroli drogowej. Chcąc
zgubić pościg, kierowca w pewnym momencie wyłączył światła i skręcił w boczną uliczkę. Jednak kilka minut później
kierowca oraz jego dwóch pasażerów był
już w rękach funkcjonariuszy. Szybko też
okazało się, że młodzi mężczyźni nie mają
nic wspólnego z kradzieżą, a powód ich
ucieczki jest zupełnie inny.
Podczas kontroli policjanci ustalili, że
20-letni kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania, a jeden z jego pasażerów miał przy sobie środki odurzające,
które trzymał w sześciu zawiniątkach z
folii aluminiowej. Kryminalni ujawnili
również reklamówkę, a w niej plastikowe
pojemniki nie tylko z pustymi torebkami,
ale również z zawartością suszu roślinnego. Policjanci zatrzymali do wyjaśnienia
trzech mężczyzn. W tym czasie kryminalni wspólnie z detektywami z komendy w
Starych Babicach dokładnie sprawdzili
zawartość zabezpieczonych torebek. Badanie narkotesterem wykazało, że była
to marihuana. Policjanci zabezpieczyli
łącznie blisko 285 gramów tego narkotyku. Damian M. usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, a prokurator zastosował wobec
niego środek zapobiegawczy w postaci
dozoru Policji.
nadkom. Ewelina Gromek-Oćwieja
Oficer Prasowy KPP dla PWZ
z siedzibą w Starych Babicach
Passovia – nie tylko klub piłkarski, ale także…
Niewielu mieszkańców Gminy Błonie
wie, że oprócz naszego zasłużonego dla
rozwoju sportu i sławienia imienia Gminy
Błonie w Polsce, a w szczególności w środowisku piłkarskim Mazowsza Klubu
Błonianka, istnieje młodszy duchem, ale
równie prężnie się rozwijający klub piłkarski o nazwie KS Passovia Pass.
Początki Klubu Passovia to data 30 listopada 2007 r. – kiedy to Wydział Organizacyjny Starostwa PWZ przyjął w swoje
szeregi stowarzyszenie pod nazwą Passowskie Stowarzyszenie Sportowe.
Początki klubu nie były obiecujące,
głównym problemem były finanse, jednak mimo to Passowskie Stowarzyszenie
Sportowe w skrócie P.S.S. rozegrało wiele
spotkań towarzyskich.
Przełom w historii klubu to rok 2008,
kiedy to p. Leszek Mirkowicz i jego firma
„Błonie - Pass Strefa Przemysłowa”, zostali oficjalnym sponsorem drużyny z Passu.
Klub zaczął nabierać realnego kształtu,
zakupiono stroje piłkarskie w barwach
żółto – niebieskich oraz zatrudniono znanego w środowisku piłkarskim Mazowsza
trenera Zygmunta Różalskiego.
Kolejny ważny rok to 2010, wtedy odbywa się zebranie członków i powstaje Klub
Sportowy PASSOVIA PASS, wybrany jest
też po raz pierwszy zarząd klubu! Passovia Pass zostaje też wpisana do ewidencji
Klubów Sportowych i sam klub debiutuje
w „Klasie B” w sezonie 2010/2011! Już
po pierwszym roku gry w B klasie rozgrywek MZPN jako beniaminek przychodzi awans do wyższej klasy rozgrywek –
A klasy MZPN.
Klub w tej klasie rozgrywek gra do dziś,
dodatkowo zgłosił jeszcze jedną drużynę
do rozgrywek MZPN – do B klasy, tak więc
w tej chwili w rozgrywkach piłkarskich
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej grają pod barwami Passovii dwie drużyny.
W B klasie większość trzonu zespołu stanowią nasi byli juniorzy starsi z rocznika
93, którzy do tej pory rozgrywali swoje
mecze w drużynie młodzieżowej Passovii
w rozgrywkach piłkarskich LJS U-93.
Zarząd Klubu KS Passovia Pass liczy w tej chwili 7 członków: P. Wrzodak
(Prezes Zarządu), D. Getke (Wiceprezes
Zarządu), Ł. Drzewiecki (Wiceprezes Zarządu), R. Przybylski, T. Kubala, R. Kamiński, A. Gryboś.
Klub Sportowy Passovia Pass to również baza treningowa, boisko sportowe
obok Pałacu w Passie z trybunami na
pagórku na 140 miejsc siedzących, skąd
w przyjemnej atmosferze można podziwiać mecze. Nieopodal boiska znajduje
się malownicza rzeka Utrata, a całość boiska otacza zieleń.
Jak jest boisko, to nie można zapominać o szatniach dla gości, dla gospodarzy
oraz dla sędziów, wszystkie z pełnym zapleczem sanitarnym (prysznice, łazienki).
Budynek klubowy powstał dzięki wspólnej pomocy Urzędu Miejskiego Błonie
oraz sponsora klubu Leszka Mirkowicza.
Klub nie zapomina o narybku piłkarskim i podejmuje szereg inicjatyw o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Jedną
z tego typu imprez była trwająca latem
akcja pod nazwą „Zabawy z piłką”. To nic
innego jak atrakcyjna forma zorganizowa-
nia wolnego czasu młodym adeptom piłki
nożnej z okolic Bieniewic, Błonia i Passu.
Zarząd Klubu przy wsparciu sponsora i współpracując z Wydziałem Oświaty,
Kultury i Sportu przy UM proponował
w ten sposób miłe spędzenie części wakacji w formie zabawy z piłką, ćwiczeń rozluźniających i rozwijających oraz gry w piłkę nożną. Zajęcia prowadzili instruktorzy
i zawodnik klubu Passovia pod nadzorem
trenera – instruktora z licencją PZPN Daniela Getke. W czasie zajęć Klub gwarantował drobny posiłek i napoje. Miejscem
zajęć były – boiska sportowe w Passie,
w Bieniewicach (boisko Orlik) i w centrum
Błonia. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny w okresie letnim.
Kontynuacją zajęć letnich są trwające
zajęcia na boisku przy Szkole w Bieniewicach (Orlik), prowadzone przez trenera
Zygmunta Różalskiego, który dostrzega i
wyławia kolejne talenty piłki nożnej. Jesteśmy otwarci na różne formy uprawiania sportu i pożytecznego spędzania wolnego czasu przez uczniów
Współpracując ze sponsorem i przy dobrej współpracy z UM moglibyśmy choć
trochę „pokolorować” nasz Passowski
świat – może to wyzwanie, a może realne
plany?!
Serdecznie zapraszamy wszystkich,
którzy z różnych powodów nie mieli okazji zgłosić swojej pociechy na zajęcia
wakacyjne o kontakt z trenerem p. Danielem Getke (698 783 912), który poinformuje Państwa o terminach najbliższych spotkań.
Paweł Wrzodak
Z GMINY
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej
Błonie w roku 1888
„Błonie, miasto powiatowe w guberni warszawskiej. Ludności 3000, połowa Żydów. Domów 105. Pokój 20 rubli
srebrnych rocznie i stosunkowo. Kościół
fundowany przez Konrada Mazowieckiego, proboszcz ks. Rogowski. Bóżnica
żydowska nowa, murowana. Magistrat.
Rejent Myśliński, burmistrz Michelson,
sąd gminny, zarząd gminny, stacja pocztowa. Doktór medycyny Kosiński, apteka Zająca, szkoła miejska, w okolicy
o 3 wiorsty akcyjna fabryka cukru Józefów, o 6 wiorst fabryka cukru Michałów, Bersona, o 2 wiorsty browar parowy Radzików Krauzego, o 2 mile fabryki
cukru Oryszew i Hermanów. Handel win
Karola Szachowskiego. Zajazd Kulikowskiej, 40 szynków. Targi co tydzień we
wtorek. Jarmarków kilkanaście rocznie.
Ceny żywności przystępne, dwa handle
z towarami łokciowymi oraz kilkanaście
drobnych. Przemysł przeważnie rolniczy.
Ilość i jakość rzemieślników: szewców 20,
stolarzy 6, bednarzy 2, kowali 3, ślusarzy
2, gwoździarz 1, piekarzy 5, rzeźników
Żydów 5, masarzy 6, krawców 3. Miasto
całe brukowane, leży przy trakcie warszawsko-kaliskim, 10 wiorst oddalone od
stacji Grodzisk, miasto czyste i porządne.
Rynek tworzy kwadrat zabudowany do-
mami, na południe magistrat, z każdego
rogu rozchodzą się ulice, których jest 8.
Ważniejsze: Wenecja (gdyż zawsze zalana
wodą, i tak przezwana), Warszawska, Kościelna, Rokicka, Ślepa. Domów murowanych jednopiętrowych 6, reszta drewniana. Komunikacja konna z Grodziskiem
pocztową karetką dwa razy dziennie. Lasów i wody w okolicy brak”.
Tak scharakteryzowano Błonie w informatorze encyklopedycznym wydanym
w Warszawie w roku 1888.
Roman Nowoszewski
Wieści
z Poniatówki
Poniatówka to nie jest senny, zapo- dziej ochoczo bawili się, bo to już ostatni
mniany dworek, w którym nic się nie
dzieje. Wręcz przeciwnie. Ona tętni życiem. Pięknie odbudowana służy mieszkańcom Błonia, m. in.: Towarzystwu
Przyjaciół Ziemi Błońskiej oraz Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Tutaj co jakiś
czas spotykamy się, by przy muzyce „na
żywo” wspólnie bawić się.
30.11.2013r. odbyły się Andrzejki, na
których od godz. 18.00 do 23.00, jak
zwykle radośnie, bawiło się 44 słuchaczy
BUTW. Do tańca przygrywał nam zespół
p. Macieja Górskiego. Wszyscy tym bar-
bal przed Adwentem.
31.12.2013 r. Błoński Uniwersytet
Trzeciego Wieku wraz z Towarzystwem
Przyjaciół Ziemi Błońskiej zorganizował
tradycyjnie huczną zabawę Sylwestrową.
Sale były pięknie przystrojone, jedzenie
pyszne a zespół „Ex- Moca’” grał ostro, aż
się chciało tańczyć. Atmosfera była miła,
radosna, niemalże rodzinna.
Około 22.30 odwiedził nas Zenon Reszka - burmistrz Błonia wraz z małżonką
i złożył wszystkim serdeczne życzenia noworoczne. Cała sala życzyła p. Basi i Zenonowi Reszce wszystkiego, co najlepsze
w życiu zawodowym i osobistym.
Przed godz. 24.00 zadzwoniła p. Helena
Szymańska- rektor BUTW. z życzeniami
noworocznymi dla uczestników balu.
Gdy wybiła godz.24.00 zagrzmiało tradycyjne „100 lat” i wszyscy złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia dobrego,
szczęśliwego Nowego Roku 2014.
O godz.3.00 zmęczeni, ale radośni rozstaliśmy się z postanowieniem noworocznym spotykania się częściej w Poniatówce,
gdyż takie bale łączą ludzi, dają możliwość
lepszego poznania się, stania się dla siebie prawdziwym darem. W myśl sentencji
ks. Twardowskiego – „spieszmy się kochać
ludzi, bo tak szybko odchodzą.”
Oby ten nowy rok, w który weszliśmy,
był dla nas początkiem otwierania się
w pełni na drugiego, potrzebującego naszego serca człowieka.
Uczestnicy dziękują p. Dariuszowi Sitarskiemu - dyrektorowi Centrum Kultury za udostępnienie sali i życzą dalszych
sukcesów w pracy.
Dziękujemy również wszystkim, którzy pomagali przy organizacji, poświęcając swój cenny czas i angażując się w to
wspólne dzieło. Wszak wszyscy tworzymy
dobro wokół siebie, by nam i innym lepiej
się żyło.
Irena Wagner
9
10
Z GMINY
BIS 1 / 2014
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza w roku 2014
IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.
„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!
Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces
w powyższym przedsięwzięciu. Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy.
W roku 2013 wzięło w nim udział ponad 6 tys. dzieci z 465 szkół. W tym roku założeniem Konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi na zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.
Na terenie Mazowsza Konkurs przebiega w 2 etapach: Placówki Terenowej KRUS oraz wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu
mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).
Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom
z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie.
Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej
KRUS. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego Konkursu wezmą udział w etapie centralnym.
Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów poszczególnych etapów czekają nagrody.
Szczegółowe informacje można uzyskać w jednostce terenowej KRUS 22 725 40 44 oraz na lokalnych stronach
internetowych.
PT KRUS Błonie
To już ponad rok! I urodziny Klubu Seniora
Tak, to już ponad rok działalności Klubu Seniora w Błoniu. Jest
to okazja do wspomnień i podsumowań. Otwieraliśmy Klub Seniora mając na celu działania zmierzające do promowania aktywnego
stylu życia wśród osób starszych oraz umożliwienie im rozwijania
nowych zainteresowań, poprzez możliwość udziału w cyklu spotkań,
warsztatów, koncertów itp. Oto niektóre z nich:
Wysłuchaliśmy 36 koncertów m.in. „Podwieczorki przy muzyce”,
odbyły się dwa turnieje o Puchar Burmistrza Błonia. Turniej tenisa stołowego 31.08., a 20.10. w bardzo miłej atmosferze i zdrowej
rywalizacji wyłoniliśmy zwycięzców turnieju brydżowego. Spośród
20 uczestników I miejsce zdobyli J. Wiśniewski i K. Sierakowski,
II A. Pawlak i W. Maciejewski, III W. Ptaszek i J. Ptaszek.
Jeszcze raz wielkie gratulacje.
Nie można pominąc dwóch ważnych wydarzeń upamiętniających
rocznice Powstania Warszawskiego i odzyskania niepodległości. Odbyły się dwa widowiska słowno – muzyczne: „Pamiętamy” i „Seniorzy
Ojczyźnie”. Wystąpili nasi klubowi artyści: W. Olasek, J. Borowska,
B. Nadana, M. Trzaskoma, D. Skrzyński, T. Nadany, J. Kruszyński,
W Majewski, W. Przybysz, J. Binio, B. Kułakowski, J. Wiśniewski
oraz harcerze. Oprawa muzyczna: J. Jaworski, zdjęcia: J. Szymański. Jeszcze raz wielkie dzięki!
Życie seniorów uatrakcyjniały wspólne imprezy organizowane
z okazji świąt, Dni Babci i Dziadka (nie obyło się bez łez wzruszenia),
Dzień Kobiet, Tłusty Czwartek, Ostatki, Dzień Matki i Ojca.
Uczestniczyliśmy również w wycieczce. W zimny, wietrzny, wrześniowy dzień odwiedziliśmy Muzeum Kolejnictwa w Warszawie,
a przewodnik rozgrzewał nas ciekawostkami z historii kolejnictwa.
Gabinet Stomatologiczny
dr Beaty Stalony-Smolińskiej
Błonie, ul. Rynek 9
zaprasza w dniach
pon. wt. czw. pt. 15-19.00
oraz soboty 9-12.00.
Zapisy telefoniczne pod (22)725-3426 lub 728-987-965 (tel.kom.).
https://www.facebook.com/stomatolog.stalony.smolinska
Odbyły się również cykle spotkań: „Jak być świadomym klientem banku, korzystając z produktu bankowego”, warsztaty psychologiczno – komunikacyjne i międzypokoleniowe: „Jak rozmawiać z dziećmi i wnukami.
Jak je zrozumieć”, „Przyjemności z aktywności” – wykład
dr diabetolog.
Nasze spotkania stanowią źródło niewyczerpanych inspiracji, pola wymiany doświadczeń i poglądów. Wieczór
poezji zgromadził miłośników pięknego słowa. Wysłuchaliśmy wierszy A. Kwiatkowskiej, M. Górskiego, J. Wiśniewskiego. Świetnie bawiliśmy się podczas wieczoru fraszek
J. Sztaudyngera. Stary Rok pożegnaliśmy zabawą do białego rana.
Srebrny wiek kojarzy się z siwymi włosami, a my udowadniamy, że siły i zapału w nas wiele. Podsumowanie
minionych miesięcy pokazało, co udało się zrobić i ile jeszcze do zrobienia.
Klub Seniora nie działałby tak prężnie, gdyby nie osoby wspierające, poświęcające swój czas, pracę, a czasem
i wsparcie finansowe. Wielkie podziękowania składamy
władzom miasta: burmistrzowi Zenonowi Reszce, dyrektorowi CK D. Sitarskiemu, dyrektor OPS A. Fuglewicz,
naczelnikowi WOKS W. Leduchowskiemu, sekretarzowi
P. Kubickiemu, dyrektorowi ZUK E. Ropiakowi, radnym
RM, klubowiczom W. Olasek, I. Szyda, J. Brzezińskiej,
J. Grajberowi, S. Rucińskiemu, T. Nadany, J. Szymańskiemu, J. Jaroszczakowi, państwu K. A. Polakom,
W. J. Ptaszkom za wielkie serce i okazaną pomoc.
Kończąc cytatem, zachęcam do odwiedzania Klubu Seniora od poniedziałku do piatku w godz. 12.00 – 20.00,
ul. Traugutta 6. Zapraszam również do naszej nowej świetlicy komputerowej. Uczestnictwo bezpłatne.
„Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku,
tak starość może być najpiękniejszym etapem życia”. Róbmy wszystko, aby tak było.
Z okazji Nowego Roku składam naszym drogim Seniorom, wciąż młodym duchem, najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności i szczęścia w gronie najbliższych.
Aby pamięć o osobach starszych nie kończyła się na jednym dniu, a aktywność i pasja nigdy ich nie opuszczała.
Irena Waśniewska
Z GMINY 11
Świąteczne kolędowanie na osiedlu nr 3
Dnia 8 grudnia w okresie przedświątecznym mieszkańcy osiedla nr 3 mieli
okazję do spotkania i wspólnego kolędowania. Z inicjatywy Rady Osiedla udało się zorganizować pierwszy osiedlowy
wieczór kolęd. W niedzielne popołudnie
do Zespołu Szkół im. Melchiora Wańkowicza przybyło wielu gości, którzy chcieli
w miłej atmosferze spędzić czas i podzielić się świątecznymi życzeniami ze swo-
imi sąsiadami. Już od progu widać było,
że atrakcji nie zabraknie, zwłaszcza dla
najmłodszych. W pięknie udekorowanej,
świątecznej sali, przy specjalnie przygotowanych stoiskach mogli własnoręcznie
tworzyć ozdoby choinkowe (niektóre bardzo słodkie). Starsi natomiast raźno przystąpili do śpiewania kolęd, tym chętniej
że zespół pod kierownictwem Sławomira
Piotrowskiego zaprezentował wspaniały,
godzinny występ. Koncert jednak został
w połowie przerwany przez niespodziewanego gościa. Pojawienie się w drzwiach
świętego Mikołaja zaskoczyło zarówno
starszych jak i maluchy, a na ich twarzach wymalowały się radosne uśmiechy. Pomimo długiej kolejki Mikołajowi
starczyło upominków dla każdego dziecka, a że Święty był w dobrym nastroju,
ze swojego wypchanego worka wygrzebał
również słodkie upominki dla dorosłych.
Niespodziewany gość został już do końca
wieczoru, by razem ze wszystkimi wspólnie śpiewać kolędy (dzięki Mikołaju).
Pierwszy Osiedlowy Wieczór Kolęd przeszedł do historii. Mam nadzieję, że nie
ostatni i mieszkańcy osiedla nr 3 jeszcze
nie raz będą mogli się spotkać w tak wesołej, przyjacielskiej i niemal rodzinnej
atmosferze. Serdeczne podziękowania dla
wszystkich osób, dzięki którym wieczór
ten mógł się odbyć.
Dla wszystkich mieszkańców moc
szczęścia, miłości, uśmiechu i pogody
ducha w nowym 2014 roku.
życzy:
przewodniczący Rady Osiedla nr 3
Maciej Górski
Rok 2013 - Rokiem Juliana Tuwima
W roku 2013 minęło 100 lat od debiutu literackiego oraz 60 lat od śmierci wybitnego polskiego poety Juliana Tuwima.
Obie te rocznice stały się okazją do oddania hołdu wielkiemu poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków. 10 grudnia
2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyły
się warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy z powiatu warszawskiego
zachodniego, związane z obchodami kończącego się Roku Tuwima. Tematem była
filatelistyka i „Zielony Belweder, gdyż
Julian Tuwim filatelistą był prawdziwym”. Spotkanie prowadziła Małgorzata
Bykowska, z wykształcenia nauczyciel
bibliotekarz, z zamiłowania filatelistka
i redaktor naczelny czasopisma Filatelistyka. Pani Małgorzata opowiedziała nam
o tym, czym jest filatelistyka, przybliżyła
niezwykle ciekawą historię znaczka pocztowego, jego początki na świecie, a nieco
później w Polsce. Wszystko to było pokazane i omówione podczas prezentacji
multimedialnej.
Pierwszy znaczek z wizerunkiem królowej Wiktorii
wydano w Wielkiej Brytanii
w maju 1840 r. Miał nominał 1 pensa i był koloru
czarnego. Z tych dwóch
powodów otrzymał nazwę
Penny Black (czarna jednopensówka).
Pierwszy polski znaczek
pocztowy wprowadzono do
obiegu 1 stycznia 1860 r. Zastąpił on będące w obiegu od
13 stycznia 1858 r. znaczki
rosyjskie.
Julian Tuwim miał wiele różnorodnych zainteresowań. Pasjonował się lingwistyką, poezją, przyrodą, mechaniką,
astronomią, magią, a także zbierał marki, czyli znaczki pocztowe. Był jednak
zwykłym zbieraczem, nie teoretykiem filatelistyki, ani badaczem znaczka pocztowego. Wszystkich znaczków Tuwima
już na pewno nie poznamy, rozwiały je
wiatry przeszłości. Znaczki poginęły, zostały zniszczone, spalone lub przepadły
w czasie licznych przeprowadzek i emigracyjnej tułaczki poety. Jednak o kilku,
dla niego najważniejszych, pisze m.in.
w wierszu „Dzieciństwo”. Tuwim wspomina lata dzieciństwa, swoich dawnych
przyjaciół, wspólne zabawy oraz podaje
nazwy państw i kolory znaczków, które
miał w klaserze. Na podstawie fragmentów wiersza „Dzieciństwo” można poznać
kilka z nich. Oto one:
„A ja-emigrantem Jestem tęsknię za
ojczyzna moją! Tutaj, u was, obco mi
nieswojo,
Tam wielbłąda miałem na Sudanie”
; „A żyrafę i palmę na 8/!”; „Gwatemala
miała głowy ptasie,”
„Na Jamajce
wodospad się
pienił”; „Ktoś
rogaty był na
Labuanie”.
W wierszu „O Grzesiu
kłamczuchu”, jest mowa
o polskim znaczku z Zielonym Belwederem. Seria
ta w wydaniu obiegowym
ukazała się w 1935 r.
Pani Małgorzata poprzez lekcje biblioteczne próbuje swoją pasją do znaczków
zainteresować dzieci i młodzież. To świetna lekcja historii i geografii. Pomysł bardzo się spodobał, zwłaszcza teraz, kiedy
zbieranie znaczków prawie zupełnie zanikło, a wysyłanie listów zastąpiły smsy i emaile. Po skończonej prelekcji, był czas
na pytania i ciekawą dyskusję przy kawie
i ciastku. Biblioteka otrzymała kilka egzemplarzy miesięcznika „Filatelistyka”,
które są dostępne dla czytelników.
Anna Buźniak
i Małgorzata Bykowska
12
Z GMINY
BIS 1 / 2014
Drodzy Przyjaciele,
Kolejny miesiąc naszej działalności za nami. Cieszymy się, że coraz więcej dzieci przychodzi na zajęcia, daje nam to ogromną motywację do działania.
W lutym wspomagamy organizację Balu Karnawałowego dla dzieci, który odbędzie się 1-go lutego 2014
w OSP w Błoniu, na który serdecznie zapraszamy.
Również w lutym będziemy obchodzić 1 rocznicę
naszych Wyprzedaży Garażowych, w związku z tym
zapraszamy na wyprzedaż, która odbędzie się 8 lutego. Będą balony, malowanie buziek i zabawy dla
dzieci. Oczywiście gorąco zapraszamy kupujących
i sprzedających. Startujemy o 10:00 na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 (wejście od boiska).
Zapraszamy wszystkich na nasz nowy profil na
Facebook-u, tam można śledzić wszystkie wydarzenia
organizowane przez Błoński Klub Mam.
Błoński Klub Mam
Spełniły się marzenia Kacpra z Błonia
Cała historia tegorocznych mikołajkowych marzeń zaczęła się od pozyskania
przez fundację nr charytatywnego sms-a
7272. Każdy, kto wyśle sms o treści: „marzenie” przyczyni się do uszczęśliwienia
kolejnych dzieci (koszt sms-a to 2zł + vat).
I właśnie dlatego zaplanowana została
specjalna sesja zdjęciowa, w której zgodzili się wziąć udział ambasadorzy Fundacji – Agata Młynarska oraz Przemek Saleta. Jednym z czworga dzieci, biorących
udział w tej sesji był dziewięcioletni Kacper z miejscowości Błonie. Kacper zmaga
się z guzem móżdżku. Choroba została
zdiagnozowana przed wakacjami. Od razu
przeprowadzono operację. Do połowy października chłopiec przyjmował intensywną
chemię. Teraz rozpoczyna radioterapię, po
której czeka go 14 miesięcy chemioterapii.
Kacper na początku był speszony obecnością fotografa, makijażystek oraz innych osób. Jednak po kilku chwilach poczuł się jak ryba w wodzie. Po przebraniu
w ubrania przygotowane przez stylistkę
i makijażu, bez problemu i z uśmiechem
wraz z Agatą Młynarską i Przemkiem Saletą pozował do zdjęć. Oprócz udziału
w sesji Kacper dostał również wymarzone
gry komputerowe oraz zabawki z robotami i postaciami z bajek.
Główne marzenie chłopca spełniło się
w czwartek 19.12. Kacper marzył o laptopie, który będzie mógł zabierać ze sobą do
szpitala. Przedstawiciele fundacji odwiedzili go z samego rana. Kacper nie spodziewał
się takiego wspaniałego prezentu. Myślał,
że dostanie tylko kilka drobiazgów. Gdy
zaczął rozpakowywać paczki i zobaczył
laptopa, na jego twarzy pojawił się ogromny uśmiech. Złapał się za głowę i z radości
aż zabrakło mu słów. Od razu zadzwonił
do mamy, żeby powiedzieć jej o tym wydarzeniu. Marzenie zostało spełnione dzięki
firmie Acer Polska, która z okazji Bożego Narodzenia ufundowała aż 24 marzenia podopiecznych fundacji. Dodatkowo,
chłopiec dostał również prezent – niespodziankę ufundowany przez pracowników
Raiffeisen Bank Polska S.A. Z całego serca
dziękujemy wszystkim za pomoc w spełnieniu marzeń Kacpra.
Fundacja „Dziecięca Fantazja” jest organizacją non-profit, posiadającą status
Organizacji Pożytku Publicznego. Powstała w 2003 r. Jej jedynym celem jest
wnoszenie radości w życie dzieci zmagających się z chorobami zagrażającymi życiu i nieuleczalnymi poprzez spełnianie
ich najskrytszych marzeń i fantazji. Podopiecznymi fundacji są dzieci zmagające
się z nowotworami, wadami wrodzonymi i
chorobami genetycznymi. Misją Fundacji
jest dotarcie do wszystkich cierpiących
dzieci w Polsce, aby wnieść w życie dzieci
i ich rodzin iskierkę radości, wiary i nadziei. Fundacja działa wyłącznie na rzecz
polskich dzieci. Przez 10 lat działalności
spełniła ponad 3000 najskrytszych fantazji. Fundatorami marzeń są osoby indywidualne, firmy i organizacje.
Fundację można wesprzeć:
- przez wysłanie charytatywnego SMS
o treści MARZENIE pod numer 7272.
Koszt 2 zł + vat. 2 zł z każdego smsa
przekazane jest na działalność statutową fundacji czyli spełnianie marzeń
chorych dzieci
- przez przekazanie odpisu 1% podatku
dochodowego,
- przez wpłatę na konto Fundacji prowadzone w Banku Polskiej Spółdzielczości
S.A.
nr 14 1930 1523 2310 0345 8400 0001,
- „zaadoptowaniem” konkretnego marzenia chorego dziecka z danego regionu,
- uczestnictwem w imprezach organizowanych przez cały rok na rzecz
podopiecznych,
- polubieniem fanpage’u Fundacji www.
facebook.com/DzieciecaFantazja
Rodziny, które zmagają się z ciężkimi
chorobami dzieci mogą zgłaszać dziecięce marzenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej fundacji www.f-df.pl oraz
listownie.
Z GMINY
Sprawozdanie z pracy Caritas 2013
W 2013 roku obchodziliśmy 5-lecie działalności oddziału Caritas w Bramkach. Praca Caritasu w minionym roku była urozmaicona, zorganizowano wiele imprez dla
środowiska lokalnego i osób, które chętnie
przyjeżdżały na nie spoza Gminy Błonie. Imprezy Integracyjne propagowały zawsze integrację wielopokoleniową, dzieci i młodzieży, rodziców oraz dziadków – seniorów, osób
niepełnosprawnych. Celem było zawsze wychowanie przez działanie oraz uwrażliwienie
na potrzeby drugiego człowieka – „Patrzenie
Sercem”, co udało się w 100%.
Młodzież w każdej imprezie brała czynny
udział, jak również w cotygodniowych spotkaniach z pedagog Barbarą Daniluk. Na spotkaniach poruszane są problemy istotne dla młodzieży. Młodzi otrzymują wsparcie, są zawsze
wysłuchani, po czym razem szukamy rozwiązań różnych problemów. Młodzież to gimnazjaliści, którzy wchodzą w życie dorosłe.
W roku 2013 odbyły się: Bal Karnawałowy dla dzieci i rodziców, Sylwester Bezalkoholowy (na którym bawiło się na trzeźwo do
białego rana 60 osób), Dzień Chorego, Dzień
Kobiet i Mężczyzn, Spotkanie Wielkanocne,
Koncert dla niepełnosprawnego Piotrusia.
Zorganizowaliśmy
piknik
Rodzinny
„Mama Tata i Ja” pod hasłem „Rodzina
Bogiem Silna - to Szczęśliwa Rodzina”. Na
pikniku prezes Barbara Daniluk wyróżniła ludzi pomagających przez okres 5 lat
w działalności Caritas w Bramkach. „Anioły” oraz dyplomy sponsorowała Lokalna
Grupa Działania.
We wrześniu obchodziliśmy 25-lecie Parafii w Bramkach, była to piękna i wzruszająca impreza całej Wspólnoty Parafialnej
na czele z naszym wspaniałym ks. kanonikiem Grzegorzem Wieteska. Na uroczystość
przybyło wielu wspaniałych gości z Gminy
Błonie i Baranowa, honorowym gościem był
kardynał Kazimierz Nycz oraz księża z dekanatu błońskiego. Goście czuli się w naszej
Parafii jak w domu.
Na początku lipca odbyła się pielgrzymka do sanktuariów Maryjnych w Europie.
Dziękując Matce Bożej za opiekę, otrzymane
łaski; dziękujemy za niezapomniane przeżycia i doświadczenia duchowe, które nas
ubogaciły.
Gościliśmy w naszej parafii dwukrotnie Wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritasu
podczas Rejonowych Spotkań Caritasu Archidiecezji Warszawskiej z księdzem dyrektorem
oraz pracownikami Diecezjalnego Caritasu.
Nie zapomnieliśmy jednocześnie o dotychczasowych zadaniach pomocy: żywnościo-
wej oraz AGD, ubrań oraz paczek dla dzieci
niepełnosprawnych. Stałą opieką objęliśmy
ok. 600 osób z parafii i okolic. Działają Grupy Wsparcia dla Kobiet i Ofiar Przemocy
w Rodzinie oraz grupa AA „Bramka”, Klub
Seniora „Złota Jesień”, Młodzieżowy Caritas
oraz punkt konsultacyjny i porady prawne.
Z porad w punkcie skorzystało wiele osób
potrzebujących. Bardzo dobra współpraca
prezes Caritas z instytucjami Gmin Błonie
oraz Baranów spowodowała, że udało się
załatwić bardzo wiele trudnych spraw rodzinnych. Dzięki współpracy wszystkich
grup działających przy parafii oraz ks. proboszcza Grzegorza Wieteska zrobiliśmy bardzo wiele dla środowiska lokalnego. Wszystkim Wolontariuszom za służbę dla drugiego
człowieka oraz za dar serca dla potrzebujących serdecznie DZIĘKUJEMY.
Niech Matka Boża Nieustającej Pomocy
obdarzy wszystkich łaskami i zdrowiem.
Prezes Parafialnego
Zespołu Caritas w Bramkach
Barbara Daniluk
Proboszcz Grzegorz Wieteska
Wice Dziekan odpowiedzialny
za Zespoły Caritas w Dekanacie
Błońskim
Wigilia BUTW
Choć to nie pierwsze Święta Bożego
Narodzenia, dla każdego na swój sposób
są wyjątkowe.Okres przedświąteczny
kojarzy się ze Św. Mikołajem, zakupami
i prezentami. Wystrój wystaw sklepowych
podkreśla przywiązanie błoniaków do
tradycji. Choinka na Rynku wprowadza
świąteczną atmosferę, każdy pragnie na
Święta być w domu i spędzić je w gronie
najbliższych. Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku łączy ludzi, nawiązują się
nowe przyjaźnie, słuchacze pomagają sobie wzajemnie.
„Podzielmy się opłatkiem” to tytuł wiersza napisanego i deklamowanego przez
p. Irenę Wagner słuchaczkę BUTW podczas spotkania wigilijnego 18 grudnia
2013r. Sala Ochotniczej Straży Pożarnej
była wypełniona po brzegi. A spotkanie
miało również charakter rodzinny. Około 150 osób dzieliło się opłatkiem. Grupa
Artystyczna BUTW przedstawiła program
świąteczny i zainicjowała wspólne śpiewanie kolęd.
Zebranych powiatała p. Helena Szymańska prezes Błońskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku słowami „W tak uroczystym dniu spotykają się przyjaciele
i bliscy. W takim gronie spotkaliśmy się
dzisiaj”.
Gościem naszym była prezes Grodziskiego Uniwersytetu oraz władze samorządowe, nasz ksiądz proboszcz Parafii
Świętej Trójcy, dyrektor Centrum Kultury, Zarząd OSP, słuchacze BUTW oraz ich
rodziny. Zenon Reszka burmistrz Błonia
zabierając głos podkreślił, że z olbrzymią
przyjemnością spotyka się z tak szerokim
gronem w miłej niecodziennej atmosferze.
Ksiądz Tadeusz Gałecki pobłogosławił
opłatek, składając życzenia świąteczne
i noworoczne wprowadził nas w prawdziwie wigilijny nastrój.
Przygotowane tradycyjne potrawy spożywano w podniosłym nastroju świątecznym, w rodzinnej atmosferze.
Zarząd BUTW kieruje gorące podziękowania do słuchaczy, którzy zawsze bardzo aktywnie pomagają przy organizowaniu imprez i spotkań.
Zarząd i słuchacze życzą wszystkim
mieszkańcom Gminy Błonie zdrowia, samych radosnych i słonecznych dni oraz
spełnienia wszystkich zamierzeń.
Szczęśliwego Nowego Roku.
Marianna Frydrych
Zdjęcia Marek Frejnik
13
14
Rozmowa z Jurkiem Szymańskim
prowadzona w Błońskim Sztabie WOŚP
Jurku opowiedz, jak to się zaczęło
w Bł
Błon
oniu
iu.
Zanim to zrobię chciałem przypomnieć
na jaki cel zbieramy w trakcie 22 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
bo ggra
ramy
my d
dzi
zisi
siaj
aj p
pod
od h
has
asłe
łem
m NA R
RAT
ATUU
NEK, NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO
SPRZĘTU DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY
RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW.
Dzisiaj gramy w okazałym budynku
Centrum Kultury, lecz początek błońskiej
historii WOŚP to Wypożyczalnia Filmów
„Pod Kasztanami”.
Pamiiętam,
t
że pomysłł Jurka
k Owsiiaka
k
bardzo mi się spodobał i od początku by-
łem z nim całym sercem. Często na temat
WOŚP
WO
ŚP p
pro
rowa
wadz
dzil
iliś
iśmy
my rraz
azem
em z m
moj
ojąą żo
żoną
ną
Heleną długie rozmowy i zdecydowaliśmy,
że przyłączymy się do tej akcji. Tymczasem, jak to w życiu bywa, ubiegły nas naszee wł
sz
włas
asne
ne d
dzi
ziec
ecii kw
kwes
estu
tują
jącc dl
dlaa Or
Orki
kies
estr
tryy
od Pierwszego Finału.
Pierwszy Błoński Sztab WOŚP powstał
na potrzeby III Finału w 1995r. i miał
siedzibę w Wypożyczalni Filmów „Pod
Kasztanami”.
Wtedy zbieraliśmy pieniądze na zakup
sprzętu dla klinik onkologicznych.
Teraz w Sztabie mamy ok. 40 osób,
wttedy
d zeb
braliś
liśmy przyjació
j iółł i taki
kich
h zapaleńców jak my, było nas o połowę mniej
BIS 1 / 2014
niż obecnie. Nie mieliśmy właściwego zaplec
pl
ecza
za, pa
pami
mięt
ętam
am, że ggor
orąc
ącąą gr
groc
ochó
hówk
wkęę
dla kwestujących wolontariuszy wydawaliśmy na tyłach Ochotniczej Straży Pożarnej. Warto też powiedzieć, że cały utarg z
wypo
wy
poży
życz
czan
ania
ia fil
filmó
mów
w w dn
dniu
iu k
każ
ażde
dego
go z fifi
nałów był przeznaczony na WOŚP.
A czy pamiętasz jakieś ciekawe
zdarzenie?
Tak, w trakcie X Finału w 2002r. poświęconego ratowaniu życia dzieci z wadami wrodzonymi, a w szczególności
leczeniu operacyjnemu noworodków
i niemowląt.
Parę dnii wcześśniiej,
j bo w dniu
i 1 styczni
t
ia
2002r. zastąpiono waluty państw człon-
Błoński finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w obiektywie Marka Frejnika
tami euro. W sztabie błońskim mieliśmy
taką skrzynkę, do której zbieraliśmy datki, no i do tej skrzynki różni ofiarodawcy
wrzu
wr
zuca
cali
li n
nam
am zzło
łotó
tówk
wki,
i, m
mar
arki
ki n
nie
iemi
miec
ecki
kie,
e,
liry włoskie, franki francuskie, nie pamiętam jakie jeszcze waluty, ale pamiętam że dosyć ciężką i zapieczętowaną
skrzyn
y kęę zawiozłem do Sztabu Główneggo
w Warszawie. Tam stałem w długiej kolejce do rozliczenia zebranych datków, więc
dalej kwestowałem. Skrzynka zrobiła się
naprawdę ciężka. Gdy wreszcie przyszła
mojja kollejk
jka, po zerwaniu
i plomb
l b nik
ikt
nie chciał się podjąć przeliczenia różnych
walut i po krótkiej naradzie została po
prostu zważona.
Wart
Wa
rtoo te
teżż ws
wspo
pomn
mnie
iećć o st
star
arsz
szej
ej p
pan
anii,
która pieniądze zbiera cały rok i od wielu lat przekazuje nam znaczne kwo-
tyy pieniędzyy, równocześnie prosząc
o anonimowość.
Czas na osiągnięcia, czym mogą pochwalić się błońskie sztaby z poprzednich
ni
ch llat
at?
?
No cóż, na pewno trzeba powiedzieć, że
zbieramy coraz większe kwoty.
Czy ta tendencja się utrzyma – czas
p każe.
po
Spróbuję wymienić trzy znaczne
osiągnięcia:
Po pierwsze – wylicytowanie przez Pekaes Błonie złotego serduszka za kwotę
15
5.000
000,00
00 złł
Po drugie – wyposażenie gabinetów
SGPZOZ w Błoniu przez WOŚP w endoskop, audiometr, tympanogram, ssak –
to d
dla
la llar
aryn
yngo
golo
logi
giii or
oraz
az U
USG
SG d
dla
la d
dzi
ziec
ecii.
Po trzecie – otrzymanie medalu Fundacji WOŚP dla sztabów z tradycją.
Powiedz nam coś o sobie, o twoich
pasjach
Moją pasją jest muzyka rockowa. Jak
tylko mogę, jeżdżę na koncerty, czasami p
pod
odró
różu
żują
jącc po ccał
ałej
ej P
Pol
olsc
sce.
e. N
Nie
ie b
będ
ędęę
wymieniał wszystkich zespołów, których
słucham, ale bardzo chciałbym usłyszeć
jeszcze raz na żywo The Australian Pink
Floyyd Show.
Nie wiem czy ktoś pamięta, że w latach 2005 – 2010 w skład zespołu wchodziła polska wokalistka – Aleksandra
Bieńkowska.
A jaki
kie są twojje marzeniia?
?
Być zdrowym i podróżować po świecie,
a póki co grać z Orkiestrą do końca świata i o jeden dzień dłużej.
Wywiad przeprowadził
Lech Jastrzębski
15
16
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 1 / 2014
Akademia młodzieżowego klubu HDK PCK
W dniu 18 grudnia odbyła się w naszej
szkole uroczysta Akademia poświęcona
rocznicy powstania Klubu HDK – PCK
„Kropelka życia”. Swoją obecnością zaszczycił nas prezes ZR PCK, Włodzimierz
Żabka. Wszystkich zebranych serdecznie
powitał dyrektor LO Andrzej Trzciński.
Następnie p. Renata Szaszka przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu
w 2013 roku, dziękując paniom E. Różyckiej i J. Maryniak za wspaniałą współpracę, p. Mariuszowi Broniszowi za wielką dbałość o powstałą niedawno stronę
internetową klubu oraz uczniom, którzy
ofiarnie włączają się w akcje krwiodawstwa. W mijającym roku uczestniczyliśmy w siedmiu zorganizowanych akcjach,
a doliczając indywidualne donacje w szpitalach, oddaliśmy w sumie blisko 40 litrów krwi! Kolejnym punktem spotkania
było uhonorowanie dawców krwi medalami, nagrodami i dyplomami. Pan Żabka
wręczył paniom Joannie Maryniak, Ewie
Różyckiej oraz Renacie Szaszce Medale:
„Kobiety dla Honorowego Krwiodawstwa”
wydane z okazji 55 – lecia Honorowego
Krwiodawstwa PCK. Następnie dyrektor
LO i prezes klubu obdarowali nagrodami
książkowymi oraz dyplomami uczniów
regularnie oddających honorowo krew:
M. Bazydłę, M. Bobowskiego, E. Koperdę, B. Piekacza, M. Tarnowskiego oraz
E. Tuchowską. Na zakończenie członkowie klubu serdecznie podziękowali dyrektorowi za otwartość, życzliwość oraz
wspieranie wszelkich działań podejmowanych na rzecz rozwoju honorowego
krwiodawstwa.
R SZ U W
Świąteczne przedstawienie Samorządu Szkolnego w I LO
Tego dnia czekała nas jeszcze bardzo miła niespodzianka: uczniowie klas
II a i II b: S. Borkowska, Ł. Kasprzyk,
F. Olesiński, H. Płowik, K. Ruszczyk,
N. Stańczak, K. Teofilak oraz M. Zawadzka wystąpili w zabawnym przedstawieniu przygotowanym pod kierunkiem
p. Agnieszki Ochodzkiej – opiekuna
Samorządu Szkolnego. Wszyscy z przyjemnością obejrzeliśmy spektakl barwny, ciekawy, dowcipnie nawiązujący do
szkolnej rzeczywistości. Młodzież wykazała wielki aktorski i satyryczny talent, umiejętności techniczne i zdolności organizacyjne. Zabawa była świetna,
a młodzi wykonawcy otrzymali gromkie
brawa. W przedstawieniu nie zabrakło
akcentów świątecznych, które były zapowiedzią zbliżających się uroczystości
wigilijnych w naszej szkole.
R SZ U W
Wigilia szkolna w „Broniewskim”
W piątek 20 grudnia cała społeczność licealna zebrała się w holu, by przy
choince wspólnie śpiewać kolędy. W tej
szczególnej atmosferze dyrektor Andrzej
Trzciński oraz ks. katecheta Piotr Frydrych złożyli wszystkim serdeczne życzenia pięknego przeżycia Świąt Bożego
Narodzenia i wszelkiego dobra w Nowym
Roku. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do swych kolorowo
udekorowanych sal, by tam kontynuować świętowanie. Przy dźwięku kolęd
dzielili się opłatkiem, wypowiadając dobre życzenia. W ciepłej, rodzinnej atmosferze długo trwały rozmowy przy stołach
zastawionych własnoręcznie przygotowanymi potrawami. Wzruszała bliskość, tak
mocno odczuwana, która ugruntowała
się niepostrzeżenie w czasie spędzanych
ze sobą w szkole dni.
Ostatnią częścią uroczystości było
spotkanie opłatkowe pracowników szkoły i tych przebywających już na emeryturze. Wszystkich powitał p. dyrektor,
a wraz z nim najlepsze życzenia złożyli
zebranym czcigodni goście Zenon Reszka
– burmistrz Błonia i ks. Tadeusz Gałecki – proboszcz Parafii Świętej Trójcy. Sala
wypełniła się gwarem rozmów, na które
w codziennym zabieganiu nie zawsze wy-
starcza czasu. Potrzeba takich spotkań,
które pozwalają zatrzymać się, powspominać, okazać życzliwe zainteresowanie
drugiemu człowiekowi. Takie chwile jednak nie rodzą się w próżni, kształtuje je
codzienna bliskość, bycie razem nie tylko
od święta, ale przede wszystkim w powszedniości zwykłych obowiązków. To
właśnie rodzinna atmosfera, życzliwość
relacji, łączność z tradycją wyróżniają naszą szkołę, czyniąc z niej od blisko 70 lat
miejsce wyjątkowe, którym z pewnością
pozostanie w Nowym Roku i w latach
następnych.
R SZ U W
Wolontariusze z „Broniewskiego” w akcji
Szkolny Klub Wolontariusza naszego
liceum od kilku lat współpracuje m.in
ze Świetlicą Integracyjno Terapeutyczną
„Dajemy Nadzieję”. Okres świąt to czas
szczególnie wytężonej pracy wolontariuszy. Zorganizowaliśmy kiermasz ozdób
świątecznych. Wolontariusze oraz podopieczni Świetlicy własnoręcznie przygotowali ozdoby, które sprzedawaliśmy podczas zebrania dla rodziców 18 grudnia.
Kiermasz okazał się być strzałem w dziesiątkę - udało się zebrać 497 złotych, dwa
razy tyle co w poprzedniej edycji. Zebrane
pieniądze przekazaliśmy świetlicy tera-
peutycznej, która przeznaczy je na bieżące potrzeby oraz bal choinkowy, który odbędzie się 18 stycznia w naszym liceum.
Na prośbę świetlicy zorganizowaliśmy
również zbiórkę zabawek i słodyczy dla
jej podopiecznych. Dołożyliśmy starań,
aby dzieciaki dostały w tym roku jeszcze
większe prezenty od Mikołaja. W zbiórkę
zaangażowało się niemalże cale liceum uczniowie, nauczyciele oraz panie z administracji. Większość klas podjęła decyzję,
że zrezygnuje z tradycyjnych mikołajkowych upominków, a zebrane kwoty przeznaczy na zakup zabawek, gier i słody-
czy. Wszystkim jeszcze raz serdecznie
dziękujemy, a w szczególności klasom
IIIb i Ia, które zebrały najwięcej prezentów. Znaleźli się również wśród nas także tacy uczniowie, którzy podzielili się
z dzieciakami swoimi zabawkami i grami
z dzieciństwa, a które są do dziś w idealnym stanie. Rzeczy te również zostały
przekazane dla świetlicy. Jeszcze raz pokazaliśmy, że potrafimy się zorganizować
i działać wspólnie na rzecz innych ludzi.
R SZ U W
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Licealna pomoc dla zwierząt
ści związanych ze świętami pamiętaliśmy
również o „naszych braciach mniejszych”,
jak mawiał o zwierzętach św. Franciszek.
P. Joanna Maryniak – nauczycielka biologii nawiązała kontakt z Fundacją Viva,
która działa na terenie Błonia oraz jego
okolic i troszczy się o psy przebywające
w domach zastępczych. Aby wspomóc tak
szlachetne działania Fundacji i przyczynić się do poprawy losu zwierząt, zebraliśmy prawie 200 kg pokarmu dla psów
oraz koce i poduszki przeznaczone do wykonania legowisk. W zbiórce wzięły udział
wszystkie klasy, a szczególnie wyróżnili
się uczniowie klasy III b, którzy zakupili
45 kg pożywienia. Ogromnie cieszy fakt,
że nasza młodzież wykazuje tak dużo
wrażliwości i potrafi odpowiedzieć również na potrzeby zwierząt, które czynią
nasz ludzki świat piękniejszym i bardziej
przyjaznym.
R SZ U W
Razem – bezpiecznie, przyjaźnie, ciekawie!
kolejny projekt w SP2
Od 01.09.2013 do 15.12.2013 Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA we współpracy z SP2, realizowało w tej placówce
projekt współfinansowany przez MEN,
pod nazwą „RAZEM – BEZPIECZNIE,
PRZYJAŹNIE, CIEKAWIE!”. Celem projektu była pogłębiona diagnoza poziomu
bezpieczeństwa w SP2 i wynikające z niej
działania wzmacniające służące m.in.
kształtowaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałaniu agresji
i przemocy, podniesieniu świadomości
dzieci, rodziców i nauczycieli na temat zagrożeń czyhających podczas korzystania
z komputera i Internetu, kształtowaniu
zdrowego stylu życia, tworzeniu w szkole
dobrego klimatu.
W ramach projektu zrealizowano wiele działań skupionych wokół czterech
haseł:
1. UCZEŃ BEZPIECZNY W CYBERPRZESTRZENI – na zadanie składały się
szkolenia dla Rady Pedagogicznej, warsztaty dla dzieci i rodziców na temat profilaktyki i reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci podczas
korzystania z komputera i Internetu.
2. AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIMY
ZDECYDOWANIE NIE! – w ramach działania odbyły się 3 szkolenia dla nauczycieli oraz działania integracyjne służące
propagowaniu wzorców zachowań, np.
akcje „Bezpieczna przerwa”, „Moc
jest z nami – przemoc odrzucamy!” i konkurs „Mam talent! Mam
pasję!”
3. NASZE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH – przedsięwzięcie zakładało promocję zdrowia
przez aktywność fizyczną. Służyły
temu: dodatkowe zajęcia sportowe,
pokazy ZUMBY (dziękujemy Pani
Martynie Winiarek!), udział w Ecco
Walkathon i trwający 8 tygodni
konkurs międzyklasowy o tytuł
Zdrowej Klasy na Medal. Biorący
udział w konkursie uczniowie klas
IV-VI m.in. przygotowywali zdrowe
śniadanie, projektowali owocowe przebrania, wykonywali plakaty, gazetki na
temat prawidłowego odżywiania i aktywnego trybu życia. Zwycięskie klasy (Vd,
IVa, IVb, IVd) wyjechały na wycieczkę.
4. RAZEM - BEZPIECZNIE I CIEKAWIE!
– głównym celem było nagranie LipDuba – rodzaju wideoklipu, w którym wystąpiło prawie 600 uczniów, nauczyciele
i rodzice. Nagranie poprzedziły zajęcia
o charakterze integracyjnym, w ramach
których dzieci m.in. uczyły się piosenki
będącej tłem LipDuba („Kolorowe dzieci” Majki Jeżowskiej), przygotowywały
przebrania, rekwizyty, wymyślały i ćwiczyły ruchy oraz czynności wykonywa-
ne podczas nagrania. Film zrealizowany
został 9XII i wyszedł rewelacyjnie! Podobał się nie tylko nam, ale także naszym
darczyńcom - Ministerstwu Edukacji
Narodowej. Zachęcamy do obejrzenia:
http://www.youtube.com/watch?v=Xsytqq5ygn4.
W ramach działania zorganizowane
zostały także spotkania dzieci z młodymi aktorkami: Olgą Kalicką (znaną
z „Rodzinki.pl”) i Agnieszką Kaczorowską
(Bożenką z „Klanu”). Uczniowie biorący
udział w Konkursie Poezji Juliana Tuwima mieli także możliwość poznania Lesława Żurka, aktora znanego, np. z filmu
„Mała Moskwa”.
Na zakończenie projektu odbyło się
jego podsumowanie w Centrum Kultury.
W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej zaprezentowane zostało przedstawienie przygotowane przez uczniów klas Ia,
IIa, IIIa (wszystkie dzieci zaczęły naukę
w szkole w wieku 6 lat), premiera naszego
LipDuba oraz prezentacja multimedialna
działań projektowych. Wręczone też zostały nagrody dla zwycięzców konkursów
„Mam talent! Mam pasję!” oraz „Owocowo-warzywny portret”.
Zadaniu towarzyszyła jego ewaluacja
służąca zbadaniu efektów prowadzonych
działań oraz ich wpływu na poprawę stanu bezpieczeństwa w SP2.
Projekt spotkał się z bardzo dobrym
przyjęciem wszystkich jego uczestników.
Uczył, bawił i przyczynił się do integracji społeczności szkolnej, co było jednym
z najważniejszych jego celów.
Aldona Cyranowicz
17
18
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 1 / 2014
Z Francją po niemiecku
Projekt „Das Bild der Anderen” („Obraz
Innych”) trwa już drugi rok. Poprzez współpracę internetową z koleżankami i kolegami
z Collège De Freyming-Merlebach we Francji
rozwijamy umiejętności językowe. Miejscem
naszej działalności jest platforma edukacyjna edmodo.com. Zostały tam utworzone
nasze grupy. Mało tego - jest nawet grupa
rodziców! Uczestnicy zamieszczają efekty
swoich działań - filmy video, prezentacje,
zdjęcia, collage, mają również możliwość
prowadzenia codziennych rozmów - oczywiście w języku niemieckim, który jest dla nas
językiem komunikacji. Nie jest to łatwe, ale
radzimy sobie coraz lepiej.
W tym roku szkolnym nagrywaliśmy filmy, w których przedstawialiśmy się francuskim partnerom. Musieliśmy pokonać
nie tylko problemy językowe, ale też bariery
techniczne. Po opublikowaniu na platformie www.edmodo.com naszych filmów tworzyliśmy anonimowe collage, a następnie
koledzy dopasowywali określony collage do
filmu. My również oglądaliśmy prezentacje
francuskich koleżanek i kolegów i odgadywaliśmy, kto stworzył który collage.
Święta były dla obu stron okazją do
sprawienia sobie prezentów. Przy pomocy
Rady Rodziców, Pani dyrektor oraz Pani
Anny Sreberskiej, nauczycielki geografii
przygotowaliśmy i wysłaliśmy do Francji
paczkę z świątecznymi prezentami - stroikami, słodyczami, własnoręcznie wykonanymi kartkami świątecznymi. Nagraliśmy
również filmik z życzeniami świątecznymi
dla grupy francuskiej. Po powrocie z ferii
czekała na nas w szkole niespodzianka prezenty świąteczne od francuskich przyjaciół. Po obu stronach było wiele radości.
Zapraszamy do śledzenia naszej zakładki „Das Bild der Anderen” na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 (www.
gim2blonie.edupage.org), gdzie informujemy na bieżąco o naszych działaniach.
Jolanta Ciesielska-Pleban
nauczycielka języka niemieckiego G2
Spotkanie z Elżbietą Dzikowską
Niedawno mieliśmy okazję gościć
w Centrum Kultury Elżbietę Dzikowską - sławną podróżniczkę, publicystkę,
jak również reżyserkę wielu filmów dokumentalnych. Widownię w większości
stanowili uczniowie Gimnazjum nr 2, dla
których była to kolejna impreza z cyklu
„Wielcy Podróżnicy”. Pierwszą osobą, która pojawiła się w ramach tego projektu
był Jacek Pałkiewicz, którego gościliśmy
w październiku.
Na samym początku swojej wypowiedzi
pani Elżbieta wspomniała o latach dzieciństwa, które z powodu wojny, a także
późniejszego wpływu radzieckiego nie
należały do przyjemnych. Sytuacja ta nie
przeszkodziła jednak w walce o marzenia
i mimo początkowych niepowodzeń przyszła podróżniczka mogła rozpocząć swoją
pierwszą wyprawę do Chin. Kolejną czę-
ścią wspomnień pani Elżbiety okazała
się jej przygoda w Meksyku, która doprowadziła do spotkania z Tonym Halikiem
i częściowo zadecydowała o przyszłości
naszego gościa. Następnym punktem
imprezy był pokaz slajdów. Podczas niego opisywano różne plemiona chińskie,
wśród których znalazło się jedno słynące
ze swych rozśpiewanych mieszkańców,
jak również i takie, w przypadku którego
jedynym sposobem na nawiązanie kontaktu i wejście na jego teren jest skosztowanie miejscowej zupy, specjał nie należał do najlepszych posiłków.
Ostatnią częścią spotkania był wywiad,
podczas którego każda osoba z widowni
miała okazję do zadania pytań gościowi.
Przez cały czas słychać było ekscytację
w głosie podróżniczki, która udzieliła się
wszystkim obecnym.
Gimnazjaliści nie mogą doczekać się
kolejnej możliwości do poznania sławnego podróżnika. Co więcej, niektórzy zastanawiają się, czy nie próbować swoich
sił właśnie w odkrywaniu niezwykłości
naszej Matki Ziemi. Niezależnie jednak,
czy ktoś marzy o przeszukiwaniu naszej
planety, czy woli mniej niebezpieczne
podróże, wszyscy czekamy na przyjazd
jeszcze wielu polskich obieżyświatów do
naszego Błonia.
Kacper Kurowski
G2 im. Maksymiliana Marii Kolbego
„Co chwila bądź lepszy” u Kolbego
Te słowa – cytat z naszego Patrona - w Gimnazjum nr 2 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego zobowiązują. I inspirują... chociażby do organizowania imprez na rzecz szkoły i społeczności
lokalnej. Jeszcze kilka lat temu (np. podczas
otwarcia naszej sali gimnastycznej w 2008r.) byliśmy zmuszeni do zapraszania firmy zewnętrznej nagłaśniającej profesjonalnie uroczystość.
Obecnie uczniowie naszej szkoły samodzielnie nagłaśniają imprezy wewnątrz
budynku i imprezy plenerowe, bawią się
w szkolnym studiu nagrań w rejestrację
i obróbkę dźwięku. Gimnazjum nr 2 posiada również własną perkusję i... studio
nagrań. Zaczęliśmy też zabawę światłem,
by wzbogacić doznania estetyczne naszych odbiorców.
Przykładem imprezy, w której staraliśmy
się połączyć obraz, światło i dźwięk był krótki koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu i
aranżacji uczniów z Gimnazjum nr 2 - „NIM
NADEJDZIE ŚWIĘTA NOC”. Dnia 17 grudnia spotkaliśmy się wraz z rodzicami, przyjaciółmi i mieszkańcami Błonia, by pierwszy
raz w historii szkoły kolędować wspólnie
wieczorem, przy nastrojowym świetle i słodkim poczęstunku. Śpiewaliśmy kolędy i pastorałki – po polsku, angielsku i niemiecku;
solo i w zespołach oraz graliśmy – na gitarach, klawiszach, perkusji.
Nasza perkusja, na którą zbieraliśmy
pieniądze podczas kiermaszów świątecznych w Centrum Kultury zaliczyła bardzo
udany debiut!
Aby koncert powstał pracowało wiele
osób, dlatego też dziękuję:
- fantastycznej grupie muzycznej - za entuzjazm w tworzeniu niewątpliwie oryginalnych realizacji muzycznych;
- ekipie nagłośnieniowej za „światło
i dźwięk”
- zawsze chętnym do pomocy Absolwentom - za nagłośnienie i dobre emocje;
- pracownikom szkoły za pomoc;
- wspaniałym Gościom za przybycie,
kolędowanie i pozytywną energię
spotkania.
Do zobaczenia za rok.
Opiekun Samorządu Szkolnego
Dorota Ambroziak
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Wellman, Hołownia, Kuźniar i Dzikowska
czyli obfitość dziennikarska w „Wańkowiczu”
Grudzień był dla nas czasem wielu spotkań ze znanymi dziennikarzami. Mieliśmy okazję sprawdzać się w roli reportera
podczas konferencji prasowej z Dorotą
Wellman. Zadawaliśmy naszej bohaterce pytania z jej życia zawodowego oraz
prywatnego. Dowiedzieliśmy się wiele
o jej współpracy z Marcinem Prokopem,
o licznych podróżach, o pracy reportera
wojennego podczas wojny w Jugosławii i
o wielkim zamiłowaniu do różnorodności
kulturowej. Wiemy już, ze swój sukces
zawdzięcza bardzo ciężkiej pracy i zamiłowaniu do wykonywanego zawodu.
Choć potrafi pracować przez osiemnaście
godzin, nie myśli o poprzestaniu, mimo
swoich pięćdziesięciu trzech lat.
Odbyliśmy także zajęcia warsztatowe
z Barbarą Pasek – specjalistką od przeprowadzania wywiadów z gwiazdami dla
Pudelka TV. Dziennikarka przeniosła nas
w inny wymiar dziennikarstwa - w showbiznes. Uzyskaliśmy mnóstwo praktycznych porad dotyczących: wystąpień
przed kamerą, przygotowań przed castingiem, zwalczaniem stresu oraz budowaniem bazy danych niezbędnej każdemu
dziennikarzowi.
Kolejne spotkanie to podróż po Chinach
z Elżbietą Dzikowską. Podczas wykładu
wysłuchaliśmy wspomnień z podróży,
które ilustrowane były bogatymi fotografiami z odległych Chin, oczywiście autorstwa prelegentki. Na koniec wykładu
Elżbieta Dzikowska podzieliła się z nami
kilkoma wskazówkami dotyczącymi zawodu dziennikarza oraz podpisała swoje
książki.
Interesującym wydarzeniem było także poznanie Szymona Hołowni, znanego
dziennikarza i publicysty. Z zapartym
tchem słuchaliśmy jego opowieści o licz-
nych podróżach, pasjach i wierze. Dowiedzieliśmy się m. in., że Hołowni tylko
dwie rzeczy potrzebne są do życia – ciasto
i komunia! Dziennikarz zachęcał również
do angażowania się w pomoc na rzecz
fundacji Kasisi, pomagającej ludziom
w Afryce.
Tuż przed świętami uczestniczyliśmy
w warsztatach z Jarosławem Kuźniarem
– dziennikarzem telewizyjnym i radiowym.
Zdradzał on tajniki mediów od kuchni, pracy redaktora, który przeprowadza
wywiad, szczegóły realizacji programów
telewizyjnych oraz pracy dziennikarza
w redakcji. Opowiadał także o zmianach
w mediach, jakie zaszły w ostatnim czasie
i w jaki sposób działają one współcześnie.
Cóż, wiele się działo, jednakże ciągle
mamy niedosyt. Tego rodzaju spotkania
są bezcenne, bowiem możliwość poznania pracy dziennikarskiej z pierwszej ręki
nie trafia się każdemu! „Wańkowicz” jest
w tej dziedzinie specjalistą!
Katarzyna Skierska-Wójcik
Świąteczne akcje w Jedynce
W piątek 6 grudnia o godzinie 17:30 w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się ,,Malowanie bombek”. To już czwarta edycja tej imprezy.
W świątecznej atmosferze spotkali się goście, uczniowie, rodzice oraz pracownicy naszej szkoły. Pani dyrektor Magdalena
Rak wraz z prowadzącym Marcinem Kołotą serdecznie witali
wszystkich przybyłych. Wśród nich byli: vice burmistrz Gminy
Błonie Marek Książek, vice starosta pwz Paweł Białecki, dyrektor Gimnazjum nr 2 Dorota Berlińska, radna Elżbieta Tryniszewska i przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Wójcik.
Każdy z gości kupując bombkę przy wejściu dostawał los, który brał
udział w losowaniu wyjątkowych bombek. Były to bombki z autografami
znanych osobistości ze świata kultury, sportu czy polityki. Można było
wylosować bombkę m.in. Roberta Lewandowskiego, Natalii Kukulskiej,
Dariusza Kordka, Darii Widawskiej, Władysława Bartoszewskiego, Roberta Rozmusa i wielu innych znanych aktorów oraz polityków.
Wszyscy mogli udać się do kawiarenki na kawę, herbatę czy
pyszne ciasto.
Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem, o czym
świadczy duża liczba przybyłych. Mamy nadzieję że z podobnym
zainteresowaniem spotkają się kolejne ,,Jedynkowe” imprezy
malowania bombek, na które serdecznie zapraszamy.
W niedzielę 15 grudnia w Centrum Kultury w Błoniu odbył się kiermasz świąteczny. Nauczyciele z naszej szkoły sprzedawali stroiki świąteczne, ciasteczka bożonarodzeniowe i wszelkie ,,różności” związane
z tymi świętami. Zostały one przygotowane przez uczniów i rodziców.
Błoniacy odwiedzali nasze stoisko i poprzez zakupy wspierali SP1. Dyrektor Magdalena Rak składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcje rodzicom i uczniom naszej szkoły.
Katarzyna Głogowska
nauczycielka SP1
19
20
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 1 / 2014
Gimnazjum nr 1, FIFA 2014 oraz wielkie show w CK w Błoniu
Dnia 11 grudnia w Centrum Kultury
w Błoniu odbyły się finały III Turnieju
Gier Komputerowych „FIFA 2014”, którego organizatorem było Gimnazjum nr
1. W sali kinowej pojawili się uczniowie
i absolwenci gimnazjum oraz goście specjalni, którymi byli wiceburmistrz BłoniaMarek Książek, dyrektor G1 Mirosława
Domańska, przewodnicząca Rady Rodziców G1 p. Marzena Kępka oraz koordynator do Spraw Sportu, Turystyki i Rekreacji Dominik Gliński.
W trzeciej edycji Turnieju wzięła
udział rekordowa liczba 38 uczestników. Zmagali się oni w kilku
etapach rozgrywek natomiast
swoich sił na wielkim ekranie
mogła spróbować tylko najlepsza
czwórka. Mecz o III miejsce rozegrał zwycięzca dwóch poprzednich
turniejów- Michał Duda grając
drużyną Atletico Madryt oraz Piotr
Kołpaczyński sterujący zawodnikami Borussi Dortmund. Zwycięsko z tej potyczki, dopiero po serii
rzutów karnych, wyszedł „stary
mistrz”. W wielkim finale zmierzyli
się Karol Wołowczyk (FC Barcelona) i Mateusz Piwko (Lazio Rzym).
Po emocjonującym pojedynku,
zwycięzcą turnieju został Karol
Wołowczyk, którego wielka Barcelona pokonała Lazio - Rzym 2:0.
Należy wspomnieć o tym, że impreza ta
oprócz zmagań na wielkim ekranie, miała również znakomitą oprawę. Uczniowie,
którzy zdecydowali się tego popołudnia
zasiąść w fotelach sali kinowej Centrum
Kultury, mieli również okazję obejrzeć
występy specjalnie zaproszonych na tę
okazje gości. Pierwszymi z nich byli absolwenci G1 – Grzegorz Połeć oraz Konrad Doliński, którzy zaprezentowali po-
kaz „freestyle futbol”. Atrakcją, na którą
wszyscy zgromadzeni najbardziej oczekiwali był występ finalisty VI edycji programu „Mam talent” - Marcela Ołubka.
Pojawiając się na scenie dwa razy, zaprezentował „sztuczki” z najstarszą zabawką
na świecie – yoyo. Przy odpowiednio dobranym podkładzie muzycznym oraz natężeniu światła, występy Marcela zrobiły
na wszystkich piorunujące wrażenie.
Wielki ekran został również wykorzystany do wyświetlenia premier filmików
nagranych specjalnie na okazję
finałów turnieju. Zmontowane zostały one przez ucznia klasy trzeciej – Marcina Piotrowskiego.
Uroczystym
zakończeniem
III Turnieju Gier Komputerowych
„FIFA 2014” było wręczenie nagród przez wiceburmistrza Błonia, dyrektor G1 oraz przewodniczącą Rady Rodziców. Zostały one
ufundowane przez Urząd Miejski
w Błoniu, Radę Rodziców G1 oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 w Błoniu „Hugonek”.
Nad organizacją i przebiegiem
całej imprezy oraz nad napisaniem niniejszego tekstu czuwał
nauczyciel wychowania fizycznego w G1
– Piotr Rutkowski
Teatralna przygoda uczniów klas I-III
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu
W I części roku szkolnego 2013/2014 uczniowie klas I-III
SP2 brali udział w projekcie realizowanym przez działające przy
szkole Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA, a współfinansowanym przez Fundację PZU. Tytuł zadania brzmiał: „Z MELPOMENĄ POD RĘKĘ”.
W ramach projektu dzieci wzięły udział w spektaklach teatralnych prezentowanych na deskach znanych warszawskich
teatrów. Klasy I obejrzały przepiękną adaptację sceniczną baśni
o „Kocie w butach” w Teatrze SYRENA, a klasy II i III wybrały
się do Teatru Polskiego na przedstawienie pt. „Pinokio”. Klasy
III mogły również przed przedstawieniem obejrzeć kulisy teatru
i zobaczyć „od kuchni”, jak wygląda praca aktorów, reżysera,
scenografa i innych osób pracujących przy realizacji spektaklu.
Tuż przed feriami do szkoły przyjechała i spotkała się z dziećmi znana aktorka – Laura Łącz. Opowiadała o teatrze, szczegól-
nie Polskim, gdzie od lat pracuje, śpiewała, prezentowała swoją
książkę, rozdawała autografy.
Dzięki sfinansowaniu przez Fundację PZU kosztów biletów do
teatru i transportu do Warszawy, w teatralnej przygodzie mogli
wziąć udział wszyscy uczniowie klas młodszych.
Projekt realizowany był w ramach konkursu „PZU z Kulturą”.
Dziękujemy darczyńcy – Fundacji PZU za wsparcie naszych działań służących edukacji teatralnej najmłodszych uczniów SP2.
Aldona Cyranowicz
Dyrektor SP2
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Razem damy radę – korczakowska szkoła równych szans
Projekt MEN w SP2
szkolnego 2013/2014 w SP2
wiele się działo. Działające przy
szkole Stowarzyszenie zdobyło
środki pozwalające na realizację
bardzo ciekawych przedsięwzięć
służących rozwojowi uczniów, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie indywidualizacji kształcenia i kształtowanie przyjaznego klimatu społecznego w szkole. Wśród realizowanych od IX do XII zadań znalazł się projekt
współfinansowany przez MEN, zatytułowany „RAZEM DAMY
RADĘ – KORCZAKOWSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS”.
Na przedsięwzięcie składały się: działania poszerzające wiedzę
nauczycieli i specjalistów oraz rodziców w zakresie wspierania
dzieci ze specjalnymi potrzebami, zajęcia wspierające uczniów
oraz upowszechnianie idei efektywnej edukacji uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji integracyjnej
i włączającej w środowisku lokalnym.
Dzięki projektowi nauczyciele SP2 mieli możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach rozwijających ich umiejętności terapeutyczne oraz przygotowujących do pracy z wykorzystaniem nowych metod. Były to szkolenia indywidualne, np.
przygotowujące do prowadzenia profesjonalnego treningu lateralnego w ramach Terapii Warnkego, pozwalające na nowe możliwości optymalizacji treningów EEG Biofeedback lub zapewniające wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy i usprawniania
określonych problemów związanych z widzeniem. Nauczyciele
mogli także wziąć udział w szkoleniach grupowych, np. w kursie arteterapii i choreoterapii.
Dzięki udziałowi w projekcie udało się rozszerzyć specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w SP2 poprzez
organizację sali arteterapii oraz zakup specjalistycznych pomocy (sala zorganizowana została ze środków MEN, FIO i gminy
Błonie).
W ramach zadania wymagający wsparcia uczniowie uczestniczyli m.in. w zajęciach terapeutycznych (EEG BIOFFEDBACK,
terapia Warnkego, arteterapia), zajęciach wyrównujących braki
z matematyki i języka polskiego dla klas VI, zajęciach teatralnych i o charakterze naukowym.
Zdobyte środki pozwoliły także na organizację Dwójkowego
Dnia Integracji i Forum Edukacyjnego (relacje z obu wydarzeń
pojawiły się w poprzednich numerach „BIS-u”).
Na zakończenie projektu 50 uczniów wyjechało na wycieczkę do Cinema Parku na program edukacyjny „Niezwykły świat
techniki”.
Prezentowane zadanie jest kolejnym udanym przykładem
wykorzystania środków zewnętrznych na realizację ciekawych
(i bardzo potrzebnych!) zajęć służących rozwojowi zarówno
uczniów, jak i nauczycieli, a także zainteresowanych rodziców.
Tego typu przedsięwzięcia pozwalają na wsparcie prowadzonej
w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i pomoce terapeutyczne.
Aldona Cyranowicz
„DROGA KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – innowacyjna terapia dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych – projekt FIO w SP2”
Od maja do grudnia
w SP2 realizowany był
przez działające przy
szkole Stowarzyszenie
O UŚMIECH UCZNIA
kolejny projekt współfinansowany przez
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Zadanie służyło wsparciu dzieci o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych
poprzez organizację szeregu specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Beneficjentami byli także rodzice i nauczyciele
(nie tylko z SP2), którzy, np. uczestniczyli
w zorganizowanym w październiku Forum Edukacyjnym (relacja z tego wydarzenia pojawiła się w jednym z poprzednich numerów : „BIS-u”).
W ramach zaplanowanych działań
przeprowadziliśmy: 1940 godzin zajęć terapeutycznych (Integracja Sensoryczna,
EEG Biofedback, Integracja Bilateralna,
terapia Metodą Warnkego, arteterapia).
Uczestniczyło w nich ponad 110 uczniów,
przy czym niektórzy brali udział w różnych formach wsparcia.
Dzięki wygranym w ramach konkursu FIO funduszom udało się także zakupić specjalistyczne pomoce i sprzęt
potrzebny do realizacji zaplanowanych
przedsięwzięć. Mogliśmy też wyposażyć salę, w której odbywają się zajęcia
arteterapeutyczne.
Dnia 18 grudnia 2013r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu z udziałem
dzieci, rodziców i przedstawiciela władz
gminnych – tym razem gościliśmy sekretarza Przemysława Kubickiego.
„Droga ku lepszej przyszłości” to już
trzeci projekt realizowany przy wsparciu
finansowym PO FIO. Tym razem było to
145tys. zł. Pomoc otrzymaliśmy także od
Ministerstwa Edukacji Narodowej i gminy
Błonie, która pomaga nam w uzupełnieniu tzw. wkładu własnego, koniecznego
przy staraniu się o środki zewnętrzne.
Z całego serca DZIĘKUJEMY!
Aldona Cyranowicz
21
22
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 1 / 2014
Gimnazjum nr 2 w Błoniu na pierwszym miejscu w Polsce!
W październiku i listopadzie
uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Św.
Maksymiliana Marii Kolbego realizowali projekt w ramach programu
„Szkoła Dialogu”, którego celem jest
przywracanie pamięci o żydowskich
społecznościach w polskich miastach. O działaniach projektowych
– warsztatach, grze miejskiej, zbieraniu różnych materiałów, spotkaniu
w CK – pisaliśmy w poprzednim numerze „BIS-u”. Potem jeszcze wysłaliśmy sprawozdanie i czekaliśmy na
wyniki – bo „Szkoła Dialogu” nagradza na uroczystej Gali najlepsze projekty z całej Polski. W tej edycji było
ich 43. Relację z Gali „Szkoły Dialogu” napisała liderka grupy, Patrycja
Ściślewska.
Od października realizowaliśmy
projekt „Śladami Chai-Łai” w ramach
„Szkoły Dialogu”. Zdobyliśmy dużo wiedzy, solidnie pracowaliśmy i naprawdę
się zgraliśmy. Możliwe, że dzięki temu
wyszło nam to tak dobrze. Po naszym
podsumowaniu w Centrum Kultury dostaliśmy wiele gratulacji oraz przejawów
tego, iż udało nam się dotrzeć do mieszkańców Błonia. Dało to wiele satysfakcji.
Ostatnim krokiem było wysłanie raportu z działań i czekanie na wyniki - jednak rywalizowaliśmy z innymi grupami.
Z tego właśnie powodu nasza prezentacja musiała być jak najlepsza. Wszystkie
nagrania, filmiki, zdjęcia, rozmowy, scenariusze, informacje zebraliśmy w jedno miejsce, ale w dalszym ciągu czegoś
mi tutaj brakowało… i wtedy wpadłam
na pomysł, aby stworzyć naszą własną
projektową piosenkę, która dopełniłaby
raport. Następnego dnia Wiktor Zakościelny przyszedł do szkoły z gotowym
tekstem. Tego samego popołudnia nagrał
utwór, a Krzysiek Kowalski zajął się stroną techniczną.
Piosenka według mnie wyszła bardzo
dobrze, a jednak nie spodziewałam się, że
stanie się to, co się stało. Mianowicie po
kilku dniach dowiedzieliśmy się, że Wiktor został wybrany jako jeden z niewielu
z całej Polski do występu…. w Operze Narodowej, w której miała mieć miejsce gala
finałowa! Szczerze mówiąc, obawiałam
się, czy Wiktor zgodzi się rapować przed
tak szeroką publicznością, ale dla niego
nie był to problem. 15 stycznia wyszedł
na scenę przed 1200 osobami i widać
było, że czuje się jak ryba w wodzie.
Po jego występie przyszedł czas na
wybranie finalistów - znajdowaliśmy
się w tej znakomitej grupie, a zaraz potem mieliśmy się dowiedzieć, kto zajął
I, II i III miejsce. Z jednej strony wydawało mi się, że pomimo całej pracy włożonej w nasz projekt, na pewno są grupy, które zrobiły to trochę lepiej od nas,
aż drugiej miałam taką cichą nadzieję, że
może jednak się uda… III miejsce… i nic.
II miejsce… też nic. Naszą ostatnią szansą było pierwsze miejsce – albo wygramy,
albo wrócimy do domu z tytułem finalisty, emocje sięgały zenitu. I nagle słowa:
„pierwsze miejsce zajmuje Gimnazjum
Publiczne” i w tym momencie całej naszej
grupie opadły ramiona, gdyż oficjalnie nie
mamy w nazwie „publiczne”, aż tu słyszymy kontynuację „gimnazjum publiczne im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Błoniu”. Nasza radość, euforia i okrzyki zwycięstwa były nieopisane.
Całą grupą wbiegliśmy na scenę. Dostaliśmy bardzo dużo książek, listy gratulacyjne, komputer do szkoły oraz, co
chyba najbardziej cieszy nas - uczniów –
trzydniowy wyjazd do Krakowa! Mamy też
filmy, aby zorganizować festiwal! Wszyscy
nam gratulowali, wszyscy nas chwalili, został przeprowadzony z nami
nawet wywiad! Ale do nas tak naprawdę zwycięstwo zaczynało docierać dopiero po powrocie do Błonia,
dopiero wtedy zrozumieliśmy, jak
wiele osiągnęliśmy i jak bardzo musiało się to spodobać komisji, skoro uznała naszą pracę za najlepszą
z całej Polski, a trzeba przyznać, że
mieliśmy godnych rywali. I pragniemy bardzo podziękować za wsparcie p. dyrektor Dorocie Berlińskiej,
p. Barbarze Zielińskiej – Ziarek oraz
naszym trenerkom p. Annie Bakule
i p. Anecie Kulińskiej. Dziękujemy
też Błoniakom, którzy udzielali nam
informacji - paniom Alicji Kwiatkowskiej i Krystynie Nowakowskiej
oraz panom Jerzemu Oziemskiemu
i Władysławowi Tyllowi. Szczerze mogę
przyznać, że jestem dumna z nas wszystkich, że udało nam się tak wiele osiągnąć.
Jednak nie popadamy w samozachwyt
i mamy zamiar dalej działać, chcemy
na przykład zadbać o błoński Kirkut.
A w maju jedziemy do Krakowa!
Patrycja Ściślewska
A oto relacja Wiktora Zakościelnego,
który na Gali śpiewał napisaną przez
siebie piosenkę.
„Nie wiedzieliśmy czego mamy oczekiwać na podsumowaniu. Gala odbyła się 15 stycznia w Operze Narodowej.
Niektórzy byli zdenerwowani, jednak ja
starałem się podejść do całej sprawy na
spokojnie. Nie przypuszczałem, że nasza
szkoła może wygrać całe przedsięwzięcie. Dodatkowym wyzwaniem był występ
z napisaną przeze mnie piosenką. Miałem
jedynie dwie próby na pół godziny przed
rozpoczęciem Gali. Nie odczuwałem jednak stresu. Występ uważam za udany.
Moją radość spotęgował fakt, iż udało
nam się wygrać. Dotarło to jednak do nas
wszystkich dopiero po pewnym czasie.
Większość z nas wróciła do domów zmęczona i pełna emocji.”
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
„Biegnij chłopcze, biegnij”
historia chłopca z ulicy Warszawskiej
W styczniu na ekrany kin wszedł film
„Biegnij chłopcze, biegnij”. Bohater filmu
i powieści pod tym samym tytułem, żydowski chłopiec walczący o przeżycie, pochodzi z Błonia. Mieszkał wraz ze swoją
rodziną na ulicy Warszawskiej, gdzie jego
ojciec miał piekarnię. Mamy więc rzadką
okazję poznać Świadka istnienia świata,
którego już nie ma – świata społeczności
błońskich Żydów.
Przed wybuchem II wojny światowej Żydzi stanowili 29% mieszkańców miasta.
Zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem, mówili w jidysz i po polsku, chodzili
do synagogi, która mieściła się przy dzisiejszej ulicy Nowakowskiego i do mykwy,
chowali zmarłych na Kirkucie przy Polnej. W każdy piątek zasiadali do szabasowej kolacji, w oknach żydowskich domów płonęły wtedy świecie. Co tydzień do
szabasu w domu na Warszawskiej, gdzie
biło serce żydowskiego Błonia, zasiadała
rodzina Fridmanów, a wśród nich Srulik, nasz bohater. Srulik był najmłodszy,
miał siostry Fajgę i Małkę oraz braci – Josefa i Dawida. Ojciec Hersz był piekarzem, matka Riwa pewnie zajmowała się
domem i rodziną. Dzisiaj Srulik nazywa
się Yoram Fridman, jego wojenną historię opisał Uri Orlev. We wspomnieniach
wojennej walki o przetrwanie, toczonej
przez małego chłopca, Błonie to przede
wszystkim utracona rodzina i dom, piekarnia ojca i sklep w sąsiedztwie. Chra-
panie taty, biała broda dziadka, wspólne
łóżko z Dawidem, który kiedyś uderzył
brata młotkiem w głowę, krzątająca się
po domu matka. Wolność i bezpieczeństwo – Srulik łaził z braćmi po okolicznych polach i codzienne rano dostawał
od ojca ciepłą bułkę. Czasami kupował
cukierki w sklepiku polskiej sąsiadki,
pani Staniak. Fridmanowie zapraszali
panią Staniak z mężem na seder, a ona
ich na oglądanie choinki.
13 września 1939 do Błonia weszli
niemieccy żołnierze, rozpoczęła się okupacja. Nazistowska polityka zakładała
prześladowania i eksterminację Żydów.
Srulik i jego bliscy, jak wszyscy Żydzi,
został skazany na zagładę. Skończyło się
polsko-żydowskie Błonie. Jak pisze Orlev
„sytuacja pogarszała się z dnia na dzień”.
W listopadzie 1940 roku Niemcy utworzyli w Błoniu getto. Nie wolno było Żydom
opuszczać jego granic. Srulik bawił się
więc na ulicach - nauczył się grać w piłkę. Cukierków już nie było.
W lutym 1941 błońscy Żydzi zostali deportowani do warszawskiego getta. Srulik zapamiętał głód. Aby przeżyć, szukał
resztek jedzenia w śmieciach, matka gotowała z nich posiłki. Latem 1942 Fridmanowie postanowili uciec z getta. Plan
był prosty, wracamy do Błonia, może
pomogą polscy przyjaciele. Ucieczka nie
powiodła się. Srulik wrócił do getta, a potem stracił kontakt z rodziną. Miał wte-
Yoram Fridman, z pomocą córki Michal, podpisuje książkę „Biegnij chłopcze,
biegnij”. Na drugim planie jeden z braci Tkaczów, wykonawców głównej roli
w filmie o tym samym tytule.
Autograf to „Autoportret” matematyka – skomponowany z cyfr.
dy 8 lat. Film opisuje jego wojenną walkę o przetrwanie. Narzędzie do tej walki
dał mu ojciec – udawaj polskiego chłopca, zapomnij Srulika, od tej pory jesteś
Jurkiem Staniakiem, nazywasz się jak
sąsiadka z Warszawskiej. A Polka Magda Jańczyk, u której przetrwał pierwszą
zimę, nauczyła go modlić się po polsku,
przedstawiać i prosić gospodarzy o pracę. Srulik/Jurek chodził po wsiach szukając zajęcia i schronienia, uciekał przed
Niemcami, mieszkał w Puszczy Kampinoskiej. Spotykał ludzi, którzy go ratowali
i takich, przed którymi musiał się kryć.
Wszyscy Polacy, którzy mu pomagali ryzykowali życie swoje i swoich rodzin.
Chłopiec przeżył. Krótko po wojnie
przyjechał do Błonia. Znalazł zniszczoną
piekarnię, zrujnowany dom, bliskich nie
było. Spotkał panią Staniak, która przypomniała mu, kim byli jego bliscy. Zrozumiał, że jest Żydem, a jego świat przestał istnieć. Z rodziny Fridmanów ocalała
jeszcze Fajga, która wyjechała do Związku
Radzieckiego, spotkali się potem w Izraelu. Matkę i Dawida zastrzelili Niemcy na
szosie niedaleko Błonia, po raz kolejny
szukali ratunku w swoim miasteczku.
Yoram Fridman przyjechał do Polski na
premierę filmu. Mieszka w Izraelu od 1962
roku. Jest emerytowanym nauczycielem
matematyki (studia skończył w Łodzi).
Jest postawnym siwym starszym panem
w okularach, mówi po polsku, mimo że
nie używał naszego języka ponad 50 lat.
Ma żonę, dwoje dzieci i sześcioro wnucząt. Miałam okazję spotkać go podczas
pokazu filmu w MHŻP. Zapytany o Błonie odpowiedział „Warszawska 16 albo
18 – tam się urodziłem, tam mieszkałem, spałem na piecu w piekarni, ojciec
był piekarzem, pierwsza bułka z wypieku
była dla mnie…” A na koniec spotkania
powiedział: „warto było walczyć, przeżyć,
aby mieć taką rodzinę jak mam. 50 lat
temu byłem sam, dziś jak siadamy razem
do kolacji jest nas 12 osób”.
D.Berlińska
23
24
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 1 / 2014
Grudzień pełen wrażeń
W przedszkolu nr 4 „Stokrotka” okres
świąteczny był bardzo urozmaicony.
W grudniu odbyło się we wszystkich grupach malowanie bombek choinkowych.
Dzieci miały okazję własnoręcznie, według
własnego pomysłu ozdobić wybraną przez
siebie bombkę. Najpierw malowały jednym
kolorem całą bombkę, następnie przyklejały różnorodne ozdoby wybrane przez siebie,
by na końcu z pomocą pań posypać je mieniącym się brokatem. Każdy przedszkolak
zabrał ze sobą własnoręcznie pomalowaną
bombkę, którą z dumą powiesił na domowej choince.
Zajęcia z ceramiki dzieci uwielbiają.
W ramach comiesięcznych zajęć mogą dać
upust swoim zdolnościom manualnym
i wyobraźni, a wytworzone pod kierunkiem
p. Agnieszki Steinhagen, figurki najpierw
są wypalane, potem malowane, a następnie zabierane przez dzieci do domu.
Zajęcia z ceramiki mają na celu rozwijanie zdolności manualnych, potrzebę
twórczego, aktywnego myślenia i działania, rozwijanie orientacji przestrzennej,
koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Przedmiot zrobiony samodzielnie, wymyślona przez siebie rzecz lub dekoracja są
niezwykłe i niepowtarzalne. Ponadto zajęcia z ceramiką to dziedzina, która łączy
różne formy aktywności - zabawę, naukę.
Każda grupa wykonała Anioły Bożonarodzeniowe z różnych materiałów pla-
stycznych. Miało to na celu kultywowanie
Bożonarodzeniowej tradycji, rozwijanie
aktywności twórczej oraz zdolności plastycznych dzieci, wyrażanie nastroju
i uczuć związanych ze Świętami Bożego
Narodzenia. Anioły zostały wystawione
w kaplicy przy Kościele św. Trójcy.
Ważnym wydarzeniem dla przedszkolaków była niespodzianka, którą zorganizowali uczniowie kl.IV ZS nr 1 im. M. Wańkowicza. W podziękowaniu za wiosenne
kwiaty, które dzieci przynoszą w pierwszy
dzień wiosny, uczniowie ofiarowali Anioła
Bożonarodzeniowego, który wita wszystkich w przedszkolnym korytarzu wzbudzając podziw. Wspólne zdjęcie i śpiewanie świątecznej piosenki zintegrowało
przedszkolaków z maturzystami; kto by
pomyślał że jest możliwa taka współpraca między sąsiednimi placówkami, które
dzieli tylko różnica wieku.
Kamila Kłucińska
Przedszkole nr 4
Dawno temu w Betlejem…
przedszkolaki w przedstawieniu jasełkowym w Centrum Kultury
Święta Bożego Narodzenia to czas pełen
wzruszeń i miłości. Wiąże się z nim wiele zwyczajów. Jednym z nich są jasełka,
które przenoszą nas w czasy narodzin Jezusa i są doskonałym sposobem na wprowadzenie w magiczną atmosferę świąt.
Tradycja wystawiania przedstawień jasełkowych jest bardzo długa i bogata. Niesie
wartości, które warto kultywować.
Coroczne wystawianie Jasełek w naszym przedszkolu stało się już tradycją.
Od wielu lat dzieci w okresie świąt Bożego Narodzenia zapraszają swoich bliskich
do wspólnego kolędowania i przeżywania
historii narodzenia pańskiego.
W dniu 14 grudnia w Centrum Kultury
dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im.
Misia Uszatka już po raz drugi wystąpiły w przedstawieniu jasełkowym „Dawno
temu w Betlejem …”
Sala widowiskowa CK przeżywała
prawdziwe oblężenie. Na widowni zasiedli
najbliżsi przedszkolaków, by podziwiać je
na scenie. Imprezę uświetniła także obecność gości m.in. Zenona Reszki burmistrza Błonia, ks. Tadeusza Jaworskiego,
ks. Tadeusza Gałeckiego, Włodzimierza
Leduchowskiego - naczelnika WOKS, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Przyjaciół przedszkola. Na uroczystości obecny
był także biskup diecezji pińskiej Kazimierz Wielikosielec.
Na scenie w przepięknej, tradycyjnej
scenografii betlejemskiej szopki zaprezentowały się wszystkie dzieci z naszego
przedszkola. Wcielając się w role odgrywanych przez siebie postaci: Maryi i Józefa, aniołów, pasterzy, królów przedszkolaki poznały tradycje i obrzędy związane
ze świętami Bożego Narodzenia. Podczas
uczenia się: ról, kolęd, układów chore-
ograficznych dzieci rozwinęły umiejętności aktorskie i wokalne.
Było to niezwykłe, wzruszające przeżycie nie tylko dla dzieci, ale także dla
ich bliskich. Nic tak nie łączy ludzi jak
wspólne świętowanie i kolędowanie.
Po przedstawieniu życzenia bożonarodzeniowe zebranym złożyła Anna Chmielewska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 im. Misia Uszatka. Do życzeń
przyłączył się również pan Zenon Reszka,
który pogratulował dzieciom i pracownikom przedszkola wspaniałego występu, ogromnego wysiłku i zaangażowania
w organizację uroczystości. Na zakończenie spotkania błogosławieństwa udzielił
wszystkim zebranym Biskup Kazimierz
Wielikosielec.
Nauczycielki
PP nr 1 im. Misia Uszatka
SPORT W GMINIE
Zawodnik OLYMPU znów triumfuje!
Zawodnik błońskiego klubu LKS
OLYMP Andrzej Radzikowski został zwycięzcą 8 Śląskiego Maratonu Noworocznego w Chorzowie. 33-letni Radzikowski w
2013 roku został Mistrzem Polski w biegu 24-godzinnym (w 24 godziny przebiegł
251 km 113 m) w 2012 roku był dziesiąty
na Mistrzostwach Świata. Dnia 1 stycznia br. w Chorzowie pokonał sześć pętli
po atestowanej trasie w Parku Śląskim w
2 godziny 53 minuty i 50 sekund. Drugie
miejsce zajął Przemysław Basa (Ruda Ślą-
ska) - 2:55.15, a trzecie Leszek Małyszek
(Siemianowice) - 2:58.30. Wystartowała
rekordowa liczba zawodników - 280 osób
(rok temu 133).
LKS OLYMP
Zakończenie sezonu sportowego w LKS OLYMP
W hali LKS Olymp odbyła się uroczystość zakończenia sezonu sportowego
2013 w Klubie LKS Olymp. Na imprezie
zostały ogłoszone wyniki plebiscytu na
najlepszego sportowca Klubu. Poprzeczka
tego roku była bardzo wysoko podniesiona, ponieważ młodzież osiągnęła doskonałe wyniki w zawodach krajowych jak
i zagranicznych.
Należy przypomnieć, iż warcabiści
Olympu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży zajęli całe podium indywidualnie oraz drużynowo. Lekkoatleci również
niejednokrotnie stawali na podium Mistrzostw Mazowsza i Polski.
Po przedstawieniu sprawozdania przez
prezesa Klubu Marcina Stępczyńskiego
z działalności za 2013 rok rozpoczęła się
ceremonia wręczania statuetek nominowanym w plebiscycie.
Oto najlepsza dziesiątka LKS Olymp za
2013 rok:
1. Karol Cichocki – Mistrz Polski Juniorów w warcabach 100 polowych,
Mistrz OOM oraz brązowy medalista
Mistrzostw Świata
2. Andrzej Radzikowski – Mistrz Polski
w biegu 24h, reprezentant kraju na Mistrzostwach Świata
3. Paweł Szynal – III na Mistrzostwach
Polski w biegu 24h, reprezentant kraju
na Mistrzostwach Świata
4. Mateusz Stańczuk – Mistrz Polski Juniorów w warcabach klasycznych, wicemistrz OOM,
5. Karol Dudkiewicz – III na Mistrzostwach Polski Seniorów, III miejsce
w Drużynowych Mistrzostwach Polski
6. Katarzyna Stańczuk – Mistrzyni Polski
Juniorek w warcabach 100-polowych,
II na OOM, 8 na Mistrzostwach Świata
7. Adrian Nadulny – III na Mistrzostwach
Polski w warcabach klasycznych, III na
OOM w warcabach 100-polowych
8. Bartłomiej Bany – Mistrz Mazowsza Młodzików w biegu na 110 m
p.pł. Mistrz Makroregionu, finalista Mistrzostw Polski
9. Adrian Zwierzyński – Mistrz Mazowsza w biegu na 600 m, IV m na
Makroregionie
10. Jakub Stacewicz – wicemistrz Warszawy i Mazowsza Młodzików w warcabach klasycznych.
Burmistrz Zenon Reszka pogratulował zawodnikom dobrych osiągnięć, jak
również pochwalił klub za prawidłową
pracę z młodzieżą. Trofea i upominki najlepszym sportowcom wręczali burmistrz
Błonia, przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Wójcik , przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wanda Wójcicka, Waldemar
Koński prezes Spółki „Białuty” oraz prezes i członkowie Zarządu Klubu.
Na zakończenie młodzież, rodzice oraz
działacze rozmawiali o problemach Klubu, jak również o nadchodzącym sezonie
sportowym.
Zygmunt Karlicki
Debata „Edukacja dla nowej gospodarki”
Dnia 4 grudnia uczniowie z „Wańkowicza” oraz z „Broniewskiego” wzięli udział
w interaktywnej debacie dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, nauczycieli i pracodawców z Błonia. Spotkanie to zostało zainicjowane przez naszą patronacką uczelnię
– Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania
i Administracji – Dobrauczelnia.pl i odbyło
się w Centrum Kultury. W debacie udział
wzięli: Anna Kalata - b. minister Pracy
i Polityki Społecznej, Aleksandra Cheda z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Błoniu, Jacek Cieślak - dyrektor ZS1
w Błoniu , Andrzej Trzciński - dyrektor
LO w Błoniu, Zdzisław Nowakowski - rektor Dobrej Uczelni, Paweł Górski – z katedry Logistyki DobraUczelnia.pl, Stanisław
Szumski – Emar - Samoraj, Wojciech Kononowicz - Rnemus Logistics, Mateusz
Czepielewski – www.Chinese4.eu.
Spotkanie miało na celu rozpoczęcie dyskusji oraz wypracowanie wspólnego mechanizmu kształcenia młodzieży na poziomie
ponadgimnazjalnym oraz wyższym z mocnym akcentem na współpracę z przedsiębiorcami. Uczniowie bardzo aktywnie
uczestniczyli w tej debacie: zadawali pytania odnośnie współczesnego rynku pracy,
dzielili się swoimi planami na przyszłość.
Wyrażali także obawy i rozterki dotyczące
wyboru właściwej ścieżki kariery i edukacji.
Młodzież była głównym podmiotem w tej
dyskusji oraz równouprawnionym partne-
rem w debacie pomiędzy panią minister,
dyrektorami szkół i dyrektor Urzędu Pracy, a także przedsiębiorcami. Nad całością
czuwał red. Paweł Pochwała (TVP), który
prowadził tę debatę. Młodzież już czeka na
kolejne spotkanie, dzięki któremu znów
będzie miała możliwość publicznie wyrazić
swoje poglądy, a także uzyskać porady od
specjalistów w dziedzinie kształcenia ponadgimnazjalnego i rynku pracy.
Katarzyna Wójcik
ZS nr 1 im. M. Wańkowicza
25
26
Z GMINY
BIS 1 / 2014
III Międzynarodowy Memoriał
Jacka Badory
Sukces naszych
wokalistów
Tuż po Świętach w dniach 27-29 grudnia w Sochaczewie odbył się III Międzynarodowy Memoriał Jacka Badory w Koszykówce chłopców w dwóch kategoriach
wiekowych: rocznik 2002 (mini koszykówka) i 1998 (kadet).
W turnieju wzięło udział 13 drużyn
z 11 klubów. Z Rosji (Runa Moskwa), Estonii (Hito Kthla Jarve), Białorusi (Smoki
Mińsk - Mistrz Kraju w rocz.99 i Region
Grodno). Miały być jeszcze drużyny z Litwy i Czech, jednak w ostatniej chwili
wycofały się. Polskę reprezentowały województwa Kujawsko - Pomorskie (Astoria
Bydgoszcz i Kasprowicz Inowrocław), Śląskie (MOSIR Cieszyn) Pomorskie (KORSARZ Gdańsk) i Mazowieckie (Czarodzieje z Bielan, Ogrodnik Sochaczew i Melo
Błonie).
Już po raz dziesiąty odbył
się Ogólnopolski Przegląd
Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka”, również i tym
razem dane nam było zaprezentować umiejętności wokalne w gościnnych progach Hotelu Boss
w Miedzeszynie.
Jury po przesłuchaniu ok. 200 podmiotów wykonawczych i po burzliwych
obradach przyznało nagrody w kilku
kategoriach.
Wykonania uczniów Studia Młodych
Talentów z Centrum Kultury w Błoniu
musiały zapaść w pamięć sześcioosobowej komisji, gdyż w efekcie przyjechaliśmy z dwoma wyróżnieniami i nagrodą
specjalną:
Nasza drużyna rozegrała 6 bardzo ciężkich meczy w kategorii mini koszykówka.
Był to pierwszy międzynawowy turniej,
w którym chłopcy mieli okazję spróbować
swoich sił:
1. Krystian Musioł (nr 4) – SP1
2. Mateusz Ficygowski (nr 5) – SP1
3. Mateusz Krzemiński (nr 6) – SP1
4. Łukasz Kępka (nr 7)
– SP2
5. Dominik Hołdak (nr 8) – SP1
6. Oskar Różycki (nr 11) – SP Bieniewce
7. Mikołaj Racinowski (nr 12) – SP1
8. Michał Kowalczyk (nr 14) – SP1
W klasyfikacji końcowej w roczniku 2002 bezkonkurencyjne okazały się
3 drużyny (z Grodna, Bydgoszy i Cieszyna). Zaprezentowały umiejętności na
wyjątkowo wysokim poziomie. Uzyskały
tą samą liczbę punktów, a o zwycięstwie
zdecydowały małe punkty. Trzy najważniejsze nagrody indywidualne turnieju otrzymali zawodnicy z tych właśnie
zespołów.
• MPV – D. Suchro (BC Grodno)
• Najlepszy strzelec – K. Orłowski (Astoria Bydgoszcz)
• Najlepszy rozgrywający – S. Suchanek
(MOSIR Cieszyn)
W zespole Melo Błonie oficjalne wyróżnienie dla „najlepszego zawodnika
drużyny” otrzymał nasz rozgrywający
Mikołaj Racinowski. Równie skuteczny
był wspierający go na tej samej pozycji
Michał Kowalczyk, którego nieprawdopodobne rzuty przejdą do historii zawodów.
Godną pochwały postawę zaprezentował
center Mateusz Krzemiński. Spędził na
boisku rekordową ilość czasu. Grał prawie bez zmian, we wszystkich 6 meczach
i był naszym widocznym wzmocnieniem.
W pięknych akcjach mieliśmy okazję zobaczyć również skrzydłowych Mateusza
Ficygowskiego i Dominika Hołdaka, którzy ofiarnie bronili naszego kosza oraz
podejmowali walkę o każdą piłkę pod koszem przeciwnika. Pierwszą piątkę skutecznie i często wspierali Łukasz Kępka
(wyjątkowo ofiarne krycie, walka
o piłkę oraz wyjście do podań),
Krystian Musioł (rozegranie i zasłony) i Oskar Różycki (wsparcie
w rozegraniu i ataku).
Pochwały należą się całej drużynie, która w okrojonej liczbie 8 zawodników, z pełnym zaangażowaniem, determinacją i widocznym
na boisku duchem rywalizacji
zdecydowała się stanąć do rozgrywek, z tak mocnymi przeciwnikami. Chłopcy nie odpuścili żadnej
konfrontacji i zaprezentowali się
we wszystkich meczach turnieju,
pomimo licznych kontuzji i zmęczenia,
które dało już o sobie znać w ostatnim
dniu zawodów.
1. BC GRODNO Białoruś 11 pkt.
2. Astoria Bydgoszcz 11 pkt.
3. MOSIR Cieszyn 11 pkt.
4. KK Hito Estonia 9 pkt.
5. GKS KORSARZ Gdańsk 8 pkt.
6.Czarodzieje z Bielan 7 pkt
7. Melo Błonie 6 pkt.
8. Probasket Mińsk Maz.
Podczas turnieju rozdano ponad
200 pamiątkowych medali. Każdy uczestnik dostał również pamiątkową koszulkę
i kubek. Organizatorzy zapewnili uczestnikom, w zależności od potrzeb, wyżywienie i noclegi podczas turnieju. Każdy
mógł bezpłatnie skorzystać z udostępnionej przez Miasto Sochaczew pływalni
i lodowiska.
Dla wszystkich uczestników turniej był
okazją do zdobycia kolejnych doświadczeń, nawiązania nowych międzynarodowych znajomości, a przede wszystkim możliwością aktywnego spędzenia
czasu (czyli tak, jak ta młodzież lubi
najbardziej).
Jaromir Buzalski
UKS MELO
Sylwia Borkowska – wyróżnienie za
wykonanie utworu „Easy as life”
z musicalu „Aida”
Zespół wokalny MELIKA w składzie:
Paulina Kuropatwa, Justyna Kakiet,
Justyna Binio, Natalia Tederska, Laura Choilijiav – wyróżnienie za wykonanie utworu „Hallelujah”
Jacek Markiewicz – nagroda specjalna dla besten deutsch singenden Teilnehmer za wykonanie utworu Altes
Feber
Gratujemy wszystkim wykonawcom
i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Sztabnik-Baran
Studio Młodych Talentów
CENTRUM KULTURY W BŁONIU
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
KALEJDOSKOP ARTYSTYCZNYCH WYDARZEŃ
KRZYSZTOF WIELICKI – KRÓL GÓR
Krzysztof Jerzy Wielicki – polski
wspinacz, taternik, alpinista i himalaista. Jest piątym człowiekiem na
Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów
i Karakorum.
Na wypełnionej po brzegi sali kinowej
być może obudziła się jakaś młodzieńcza pasja do podróży.
Po spotkaniu można było dostać autograf naszego gościa i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
LIDIA STANISŁAWSKA – ARTYSTKA I AUTORKA
GOŚĆ Z BIAŁORUSI
Lidia Stanisławska to autorka dwóch
książek z anegdotami polskiego środowiska artystycznego, zatytułowanych „Gwiazdy w anegdocie” (cz I i II).
W 2012 artystka wydała książkę autobiograficzną Jak nie zrobić kariery
czyli potyczki z show-biznesem.
KRÓLOWA ŚNIEGU
Od debiutu w latach 70 – tych mogliśmy słuchać jej piosenek m.in. w Sopocie, Opolu, Kabarecie pod Egidą,
a ostatnio w Teatrze Polonia.
NIECODZIENNI GOŚCIE
Ksiądz biskup przybył do Błonia z polskiej diecezji na Białorusi, po rekolekcjach głoszonych w parafii Narodzenia Pańskiego przybył z wizytą do
naszego Centrum Kultury.
Naszych najmłodszych widzów przyzwyczajamy do odbioru różnych form
teatralnych – tradycyjni aktorzy, balet, a tym razem lalkowa inscenizacja
„Królowej Śniegu”
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
W przygotowania angażują się dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie
i rodzice na wiele dni przed planowaną imprezą.
Nasze przedświąteczne kiermasze są
zawsze sukcesem frekwencyjnym. Błoniacy tłumnie odwiedzają stoiska ze
stroikami i smakołykami.
ZAPRASZAMY DO KINA
12.01 – 20.02.2014
- „Robaczki z zaginionej doliny” – 3D, komedia animowana dla dzieci, Francja,
- „Pod mocnym Aniołem” – dramat, Polska,
- „Wkręceni” – komedia, Polska,
- „Piłkarzyki rozrabiają” – 3D, komedia animowana dla dzieci, Hiszpania,
- „Wilk z Wall Street” – dramat biograficzny,
USA,
- „Jack Strong” – dramat biograficzny,
Polska,
- „Za tych, co na morzu” – dramat, Wielka
Brytania,
- „Miłość bez końca” – melodramat USA,
- „Mężczyzna prawie idealny” – komediodramat, Norwegia,
- „Wędrówki z dinozaurami” – 3D, familijny
dokumentalny, Wielka Brytania,
- „Ja Frankenstein” – fantasy, USA.
27
28
BIS 1 / 2014
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
Redaguje Dariusz Sitarski
PASTORAŁKA AD 2014
Najmłodsi artyści z wielkim zaangażowaniem wcielili się
w swoje role.
KONCERT NOWOROCZNY
Pani Mario, wielkie dzięki za piękny wieczór pełen wzruszeń. Z niecierpliwością oczekujemy przyszłorocznej
„Pastorałki”.
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego to znani i oczekiwani
przyjaciele błońskich melomanów. Programy przygotowywane przez żołnierzy
zawsze stoją na najwyższym poziomie artystycznym.
Robert w roli Śmierci dał pokaz prawdziwego kunsztu aktorskiego.
SPOTKANIE Z MAGDALENĄ WOLIŃSKĄ – RIEDI
Magda to nasza sąsiadka, koleżanka z klasy, znajoma
z osiedla, ale także jedyna Polka w Watykanie, a teraz także producentka pierwszego filmu dokumentalnego o papieżu Franciszku.
Na spotkanie przybyły podobne tłumy jak podczas wieczoru z Joanną Moro. Wszyscy chcieli poznać tajemnice Watykanu, kilka z nich pani Magda nam zdradziła, kto nie
słyszał, niech żałuje!

Podobne dokumenty

nr 6/7 (czerwiec/lipiec)

nr 6/7 (czerwiec/lipiec) Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie mate...

Bardziej szczegółowo

nr 4 (kwiecień)

nr 4 (kwiecień) Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie mate...

Bardziej szczegółowo

nr 5 (maj) - Gmina Błonie

nr 5 (maj) - Gmina Błonie Odpowiedź z dnia 20 maja br. Szanowna Pani, w odpowiedzi na pytania z 19.05.2014 godz. 22:23, uprzejmie informuję: - Przebudowa parku w Błoniu jest realizowana zgodnie z zapisami w budżecie gminy n...

Bardziej szczegółowo