Ponowny wybór Wykonawcy (PDF, 295.7 KiB)

Transkrypt

Ponowny wybór Wykonawcy (PDF, 295.7 KiB)
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa, 2012-06-22
A-232-Zp-8/12
Uczestnicy postępowania
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa sprzętu komputerowego i aktualizacji oprogramowania na potrzeby
WORD w Warszawie”
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
(po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert)
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, jako zamawiający, unieważnia
Wybór oferty najkorzystniejszej przeprowadzony w dniu 19.06.2012 r. i stosownie do art. 181
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp", powtarza czynność badania i oceny ofert. Zgodnie z art. 92 ust. 1
ustawy Pzp informuje, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 6 złożona przez:
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. j., ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom.
Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryterium oceny ofert
przyjętym w SIWZ: cena 100%.
Poniżej zestawienie ofert wraz z przyznaną im punktacją:
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
3.
Perceptus Sp. z o.o.
ul. Drzewna 30/2A
65-140 Zielona Góra
Komputronik S.A.
5.
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
6.
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. j.
ul. Kościuszki 1
26-600 Radom
PC Factory S.A.
7.
ul. Osmańska 11
02-823 Warszawa
Łączna liczba punktów
96,17
98,95
100
74,21
1
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE
Oferty odrzucone:
Nr oferty
1.
Nazwa i adres Wykonawcy
Alltech Sp. j. Z. Pająk A. Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock
2.
Centrum Komputerowe
Microman, Yamo Sp. z o.o.
Oddział Piaseczno
ul. Okulickiego 6
05-500 Piaseczno
4.
VOL Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Dąbrowskiego 553
60-451 Poznań
Uzasadnienie faktyczne i prawne
art. 89 ust. 1 pkt. 2) – Sprzęt
zaproponowany przez Wykonawcę (poz. 2
w Zał. nr 4 do Oferty) nie spełnia warunków
technicznych zawartych w Opisie
przedmiotu zamówienia (gramatura
papieru).
art. 89 ust. 1 pkt. 2) – Sprzęt
zaproponowany przez Wykonawcę (poz. 2
w Zał. nr 4 do Oferty) nie spełnia warunków
technicznych zawartych w Opisie
przedmiotu zamówienia (gramatura
papieru).
art. 89 ust. 1 pkt. 2) – Sprzęt
zaproponowany przez Wykonawcę (poz. 2
w Zał. nr 4 do Oferty) nie spełnia warunków
technicznych zawartych w Opisie
przedmiotu zamówienia (gramatura
papieru).
Jednocześnie, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może
być zawarta po upływie terminu określonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, tj. w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27
ust. 2 ustawy Pzp.
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma zwrotnym
faksem.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 180 ust. 1 w zw. z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wykonawcy przysługuje
prawo wniesienia odwołania do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
2