Regulamin Konkursu: „Metamorfoza mojego Regionu. Przed i po

Transkrypt

Regulamin Konkursu: „Metamorfoza mojego Regionu. Przed i po
Regulamin Konkursu: „Metamorfoza mojego Regionu. Przed i po”
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie (02‐672) przy ul. Domaniewskiej 52, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000108017, NIP 521-10-00-198, zwana dalej: „Organizatorem Konkursu” lub
„Organizatorem”.
1.1. Konkurs zorganizowany jest dla uczestników VII Kongresu Regionów we Wrocławiu.
1.2. Konkurs odbędzie się w następującym terminie: od godziny 10:00 w dniu 14 lipca 2016
roku do godziny 23:59 w dniu: 11 września 2016 roku.
§2
Zasady Uczestnictwa w Konkursie
2.1. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego Rzeczpospolitej
Polskiej – gmin, powiatów i województw – biorących udział w VII Kongresie Regionów, który
odbędzie się we Wrocławiu w dniach 26-27 września 2016 r.
2.2. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zgłasza do Konkursu i reprezentuje w
trakcie trwania Konkursu odpowiednio upoważniona do reprezentowania jednostki osoba
fizyczna (wójt, burmistrz lub prezydent miasta bądź osoba upoważniona przez organ
reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego tj., upoważniona przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa).
2.3. Osoba spełniająca wymagania określone w punkcie 2.2. powyżej zgłasza
reprezentowaną jednostkę samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie poprzez
wysłanie
zgłoszenia
za
pomocą
formularza
dostępnego
na
stronie
www.kongresregionow.pl/nagrody, podając następujące dane:
● Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę samorządu terytorialnego
● Nazwę jednostki samorządu terytorialnego (dalej: Uczestnik lub Uczestnik Konkursu),
● Dane Uczestnika Konkursu: adres, e-mail, telefon kontaktowy,
● Opis
oraz załączając odpowiednie materiały niezbędne do realizacji konkursu (dalej: Zadanie
konkursowe), zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.
2.4. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też
zawierające nieprawdziwe dane, a także zgłoszenia dokonane przez osoby nieupoważnione
do reprezentowania Uczestnika Konkursu, nie będą uwzględniane, co powoduje wykluczenie
Uczestnika Konkursu z Konkursu. Odpowiednie dokumenty wskazujące na umocowanie do
reprezentowania Uczestnika Konkursu powinny być przedłożone bezpośrednio przed
odbiorem nagrody w Konkursie, o czym Uczestnik Konkursu zostanie stosownie wcześniej
poinformowany przez Organizatora Konkursu.
§3
Zadanie Konkursowe
3.1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest przesłanie dwóch zdjęć przedstawiających
temat „Metamorfoza w moim Regionie. Przed i po”. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do
wysłania zgłoszenia ze zdjęciami poprzez formularz zamieszczony na stronie
www.kongresregionow.pl/nagrody, w którym musi podać imię i nazwisko, osoby
reprezentującej Uczestnika Konkursu, jednostkę samorządową, która ma być Uczestnikiem,
dane tele-adresowe Uczestnika oraz krótki opis zdjęć w formie tekstu lub materiału wideo z
wypowiedzią do kamery osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika Konkursu.
3.2 Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
zdjęć i materiału wideo, które nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, prawem
chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.
3.3.Uczestnik poprzez przesłanie zdjęć i (opcjonalnie) materiału wideo, wyraża zgodę na ich
publikację na stronach Organizatora Konkursu Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., w tym
na stronach serwisu: http://www.kongresregionow.pl/ z podaniem danych Uczestnika
konkursu oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji na
korzystanie ze zdjęć i materiału wideo na następujących polach eksploatacji:
a) prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz
nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym się w
tym celu posługuje;
b) prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
c) prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w
systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez
zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej,
jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
e) prawo do tworzenia papierowych wersji na potrzeby własne Organizatora;
f) prawo dostosowania do wymagań technicznych Organizatora;
g) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy;
h) prawo do wyświetlania i wystawiania;
i) prawo wykorzystania w celu rozpowszechniania utworów zależnych stworzonych
z wykorzystaniem w zakresie publikacji i rozpowszechniania poprzez wielokrotne
publiczne odtwarzanie na monitorach wieloekranowych typu LED
(Infoscreenach) oraz utrwalania w celu przechowywania do publicznego
odtwarzania określonego niniejszym Regulaminem;
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w
tym techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości,
bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i
modyfikacji, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu
mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia
fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie do udostępnienia
audiowizualnego;
prawo do wykorzystywania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w
całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania (lub ich fragmentów) do
innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń
mobilnych;
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego, w tym przekazywania,
także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;
prawo do prezentowania, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub
nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług
telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych
urządzeń mobilnych (np. sms/mms);
prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub
technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez
stację naziemną;
nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub
technologii) za pośrednictwem satelity;
równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m. in. za
pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek
systemie lub technologii);
wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.
Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji
wskazanym powyżej.
§4
Przyznawanie Nagród Konkursowych
4.1.Oceny Zgłoszeń Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora, w skład której wchodzą: Joanna Chlebna, Dyrektor Działu Eventów i Projektów
Specjalnych RASP, Ryszard Holzer, Sekretarz Redakcji tygodnika Newsweek, Robert Feluś,
Redaktor Naczelny dziennika Fakt, Paweł Zielewski, z-ca Redaktora Naczelnego
miesięcznika Forbes oraz Agata Leman, Dyrektor Artystyczna miesięcznika Forbes.
4.2. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest przedłożenie najciekawszej, zdaniem Komisji
Konkursowej, metamorfozy w danej jednostce samorządowej.
4.3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z
przedstawicieli Organizatora.
4.4. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia konkursowe do 11 września 2016 roku.
4.5. W przypadku braku umocowania do reprezentowania Uczestnika Konkursu, zgodnie z
punktem 2.4. niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do
wykluczenia Uczestnika z Konkursu i przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.
4.6. Nagrodą w Konkursie jest:
Pakiet promocyjno-reklamowy o wartości 500.000 (pięćset tysięcy złotych) PLN brutto dla
Zwycięskiej Jednostki Samorządu Terytorialnego w postaci oferty przeprowadzenia kampanii
promocyjnej Zwycięskiej Jednostki Samorządy Terytorialnego o wartości: 200.000 PLN w
ramach oferty Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., oraz kampanii promocyjnej o wartości:
300.000 PLN w ramach oferty Grupa Onet.pl S.A. Pakiet można zrealizować w terminie do
31.03.2017 roku.
Emisja kampanii realizowana będzie w oparciu o cenniki i regulaminy emisji reklam
publikowane pod do adresem:
www.mediaimpact.pl/upload/docfiles/mip_regulamin_emisji_reklam.pdf
4.7. Organizator w ciągu 15 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu prześle
Zwycięzcy pisemną informację o szczegółach Pakietu promocyjno-reklamowego oraz złoży
ofertę, o której mowa w pkt. 4.6. powyżej. Termin ważności oferty będzie określony w treści
oferty.
4.8. Aby skorzystać z nagrody, Zwycięska Jednostka Samorządu Terytorialnego musi przyjąć
ofertę w całości i bez zastrzeżeń w terminie wskazanym w ofercie. Jeżeli, pomimo upływu
ww. terminu Zwycięzca Konkursu nie prześle takiego oświadczenia, wtedy nagroda
przepadnie.
4.9. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie http://www.kongresregionow.pl/
§5
Przetwarzanie danych osobowych
5.1. Przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania
Uczestników Konkursu, podanych w zgłoszeniu konkursowym, odbywa się zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.
5.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
5.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane
osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym, o którym mowa w § 2 Regulaminu (pkt 2.3.
Regulaminu), zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
5.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych, osoba reprezentująca Uczestnika Konkursu, ma prawo w każdej chwili uzyskać
dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, w tym
celu powinna skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem danych w
rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).
5.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe osób reprezentujących Uczestników Konkursu
będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z
Konkursem, jaki i dla celów marketingowych związanych z ofertami Grypy Onet-RASP z
siedzibą w Warszawie, do której należy Organizator (o ile w procesie rejestracji Uczestnik
Konkursu wyrazi zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych przez wskazane
podmioty) oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu.
5.6. Dane reprezentanta Zwycięskiej Jednostki Samorządu Terytorialnego będą
przetwarzane w celu realizacji nagrody i będą przechowywane przez Organizatorów zgodnie
z wymogami obowiązujących przepisów o rachunkowości i podatkowych.
5.7. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgody na ich wykorzystanie w
celach marketingowych, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych
z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników) jest dobrowolne, lecz niezbędne
dla wzięcia udziału w Konkursie.
§6
Reklamacje
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą
zgłaszać na piśmie na adres Organizatora podany w § 1. Reklamacja powinna zawierać:
imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i powód
reklamacji oraz dopisek “Konkurs. Metamorfoza mojego Regionu. Przed i po”.
6.2. Reklamacje można składać od ogłoszenia wyników konkursu do 14 października (ostatni
dzień składania reklamacji, decyduje data stempla pocztowego) i rozpatrywane będą w
terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
6.3. Decyzja Organizatora, rozstrzygajaca reklamację, jest ostateczna, co nie wyłacza prawa
Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sadowego.
§7
Postanowienia końcowe
7.1. Organizator, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy,
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku
zaistnienia ważnych przyczyn powodujących konieczność takiej zmiany związanych ze
zmianą przepisów prawa bądź warunków współpracy z Uczestnikami Konkursu w zakresie
koniecznym do realizacji nagrody.
7.2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.kongresregionow.pl/nagrody
7.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajda
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
7.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2016 roku.
7.5.
Przesyłając
zgłoszenie
za
pośrednictwem
strony
internetowej
www.kongresregionow.pl/nagrody Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na
zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.