Oświadczenie o którym mowa w pkt.5 podpkt. c i d SIWZ Niniejszym

Transkrypt

Oświadczenie o którym mowa w pkt.5 podpkt. c i d SIWZ Niniejszym
Oświadczenie o którym mowa w pkt.5 podpkt. c i d SIWZ
Niniejszym oświadczamy, Ŝe posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz
dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
opisanego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
ponadto oświadczamy iŜ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie przedmiotowego zamówienia.
……………………………………………………
Podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy

Podobne dokumenty