50,88 zł 41,40 zł 41,12 zł 40,40 zł 54,48 zł 45,00 zł 44,72 zł 44,90 zł

Transkrypt

50,88 zł 41,40 zł 41,12 zł 40,40 zł 54,48 zł 45,00 zł 44,72 zł 44,90 zł
OFERTA SPECJALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO
DLA
PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH
Rodzaje zdarzeń losowych
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
PROPOZYCJA
Wariant I
Suma ub.: 8 000
PROPOZYCJA
Wariant II
Suma ub.: 8 500
PROPOZYCJA
Wariant III
Suma ub.: 7 000
PROPOZYCJA
Współmałżonkowie
Suma ub.: 7 000
Zgon ubezpieczonego
20 000 zł
21 250 zł
17 500 zł
12 250 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału lub
krwotoku śródmózgowego
40 000 zł
42 500 zł
35 000 zł
24 500 zł
40 000 zł
42 500 zł
35 000 zł
12 250 zł
8 000 zł
8 500 zł
7 000 zł
7 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem
320 zł
340 zł
280 zł
280 zł
Za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu
ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym
wypadkiem
32 000 zł
34 000 zł
28 000 zł
28 000 zł
8 000 zł
16 000 zł
2 400 zł
1 600 zł
1 600 zł
1 200 zł
8 500 zł
17 000 zł
2 550 zł
7 000 zł
14 000 zł
2 100 zł
1 400 zł
1 400 zł
700 zł
7 000 zł
7 000 zł
2 100 zł
1 400 zł
1 400 zł
700 zł
3 200 zł
3 400 zł
2 800 zł
2 800 zł
80 zł
85 zł
70 zł
40 zł
42,50 zł
35 zł
2 400 zł
2 550 zł
SKŁADKA
50,88 zł
41,40 zł
41,12 zł
40,40 zł
Dodatkowo - Operacje chirurgiczne
Klasa I
Klasa II
Klasa III
1 500 zł
900 zł
300 zł
1 500 zł
900 zł
300 zł
1 500 zł
900 zł
300 zł
1 500 zł
900 zł
300 zł
ŁĄCZNA SKŁADKA MIESIĘCZNA
54,48 zł
45,00 zł
44,72 zł
44,90 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
komunikacyjnego – dodatkowe świadczenie
NOWOŚĆ !!!!
Ubezpieczenie typ Życie – do 70 roku życie –
dodatkowe świadczenie – zgon naturalny
Ubezpieczenie typ Życie – do 70 roku życie –
dodatkowe świadczenie – zgon w NW
Zgon współubezpieczonych:
Małżonka
Małżonka w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
Dziecka
Noworodka martwo urodzonego
Rodziców i teściów ubezpieczonego
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
Z tytułu osierocenia , świadczenie dla każdego
dziecka ubezpieczonego w wieku do 18 lat, a w
razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat
Za każdy dzień pobytu w szpitalu w okresie
pierwszych 14 dni, jeśli pobyt był spowodowany
nieszczęśliwym wypadkiem (do 70 roku życia)
Za każdy dzień pobytu w szpitalu za okres
powyżej 14 dni, jeśli pobyt był spowodowany
nieszczęśliwym wypadkiem, lub za każdy dzień
pobytu w szpitalu nie spowodowany wypadkiem
(do 70 roku życia)
Ciężkie choroby: zawał, by-pass, nowotwór
złośliwy, udar, niewydolność nerek, chorobę
Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV,
oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku,
oponiak, choroba Parkinsona (do 70 roku życia)
(do 65 roku życia) składka 3,60 zł
70 zł
(do 65 roku życia)
35 zł
(do 65 roku życia)
2 100 zł
(zakres podstawowy)
(do 65 roku życia)
Szanowni Państwo,
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna – największy zakład ubezpieczeń na życie w Polsce,
a równocześnie największy ubezpieczyciel Państwa Pracowników – ma zaszczyt zaproponować Państwu korzystną
zmianę polegającą na waloryzacji obecnie obowiązujących wariantów w zakresie sumy ubezpieczenia, wypłacanych
świadczeń oraz składki.
Oprócz podniesienia wysokości wypłacanych świadczeń pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nowe dodatkowe
ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym. Szczegółowy opis nowych wariantów
przedstawiamy w załączeniu.
Wszystkie osoby, dotychczas nieubezpieczone w PZU Życie S.A. , które przystąpią do ubezpieczenia w miesiącach:
styczeń, luty , marzec 2006r. nie będą objęte okresem karencji w ubezpieczeniu podstawowym (karencja na
ubezpieczenia dodatkowe - zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń). W wyżej wymienionym okresie można
również (bez okresu karencji) przepisać się do innego wariantu ubezpieczenia. Pragniemy również
zachęcić
Państwa do skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna, którego pełny opis
umieszczony została stronie internetowej pod hasłem Opieka Medyczna.
Mamy nadzieję, że zwiększony zakres ochrony ubezpieczeniowej jaki zapewnia grupowe ubezpieczenie pracownicze
typ P w pełni spełni Państwa oczekiwania.
Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Dziale Spraw Osobowych Nauczycieli
Akademickich (tel. 1323, 1474) oraz w Dziale Spraw Osobowych Pracowników Nie będących
Nauczycielami Akademickimi (tel. 1435, 1628). Każdej z osób ubezpieczonych zostanie przedłożona
do podpisu nowa deklaracja przystąpienia. W przypadku nie zaakceptowania oferty prosimy
o kontakt do dnia 20.01.2006r.
.

Podobne dokumenty