Zarządzenie Nr 23

Transkrypt

Zarządzenie Nr 23
Zarządzenie Nr Ż3/201'0
Wójta Gminy Bircza
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
W sprawie zasad
przekazywania dokumentacji
ze
sprzedaży nieruchomości ,lokali
użytkowych i mieszkalnych do księgowościcelem zdjęcia z ewidencji mienia komunalnego.
Zarządza się co następuje:
s1
Po
przeprowadzeniu przetargu oraz po zawarciu umowy kupna- sprzedaży zbywania
nieruchomościstanowiącej mienie gminne pracownik odpowiedzialny za przetarg
zobowiązany jest przekazać informację- dokumentację o zbyciu mienia wraz z aktem
notarialnym do księgowości.
5z
Z
momentem wpływu do księgowościinformacji- dokumentacji o której mowa
W s r niniejszego zarządzenia pracownik odpowiedzialny z księgowościdokonuje
zdjęcie z ewidencji mienia gminnego przedmiot umowy kupna sprzedaży .
-
s3
Wykona
n
i
e zarządzenia powie rza
m
:
- inspektorowi ds. mienia komunalnego;
-
skarbnikowigminy.
5ą
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
opracowała: Czesława Wiśniowska
gwp4lnłn
ź'Uź

Podobne dokumenty