WNIOSEK O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY

Transkrypt

WNIOSEK O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY
......................................................
.................................................................
(Imię i nazwisko)
(miejscowość, data)
......................................................
(adres)
......................................................
(kod, miejscowość)
tel. .................................................
..................................................................................
.................................................................................
(nazwa organu właściwego do wydania dziennika budowy)
WNIOSEK O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY
Zgodnie z wymogami przepisu art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo
Budowlane (Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)
Proszę o wydanie dziennika budowy dla inwestycji:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa obiektu budowlanego wg wniosku o pozwoleniu na budowę)
przewidzianej do realizacji zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia.................................................
znak AB.VIII.7351/................/....................
udzielone decyzją nr.............../....................
Jednocześnie informuję, że zawiadomiłem(am) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w.................................... o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.
...................................................................
(podpis inwestora)

Podobne dokumenty