Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2016 Burmistrza Miłakowa z

Transkrypt

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2016 Burmistrza Miłakowa z
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 23 maja 2016 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2016 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 23 maja 2016 roku
Dział
600
Rozdział
60016
Paragraf
4270
4300
710
71035
750
75023
75075
4300
4410
4700
4210
4300
752
75212
4210
4300
801
80101
80103
80104
80110
BeSTia
3260
4010
4010
Transport i łączność
Treść
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Działalność usługowa
Cmentarze
Zakup usług pozostałych
Przed zmianą
397 880,00
320 580,00
25 000,00
Zmiana
0,00
0,00
30 000,00
Po zmianie
397 880,00
320 580,00
55 000,00
130 000,00
- 30 000,00
100 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
52 500,00
0,00
Administracja publiczna
2 870 981,59
Podróże służbowe krajowe
1 000,00
1 000,00
53 500,00
1 000,00
0,00
2 870 981,59
11 000,00
- 2 000,00
9 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
50 000,00
0,00
Zakup usług pozostałych
25 000,00
- 5 000,00
1 200,00
0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów i wyposażenia
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Inne formy pomocy dla uczniów
2 521 574,00
8 000,00
20 000,00
1 200,00
10 000,00
5 000,00
25 000,00
0,00
50 000,00
20 000,00
1 200,00
1 200,00
7 327 838,00
213 371,67
7 541 209,67
0,00
18 041,05
18 041,05
900,00
3 037 568,00
Przedszkola
Gimnazja
2 000,00
- 114,85
128 204,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 521 574,00
300,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
0,00
114,85
18 041,05
185,15
1 014,85
3 055 609,05
12 330,00
140 534,00
556 976,00
163 030,00
720 006,00
2 095 866,00
13 675,37
2 109 541,37
81 666,00
166 133,00
12 330,00
163 030,00
93 996,00
329 163,00
Strona 1
3260
80150
3260
852
85214
85216
900
90004
3110
3110
4210
4300
Inne formy pomocy dla uczniów
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
Inne formy pomocy dla uczniów
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Świadczenia społeczne
Zasiłki stałe
13 675,37
13 675,37
780 600,00
6 295,25
786 895,25
0,00
6 295,25
6 295,25
8 511 918,00
366 080,00
8 877 998,00
340 345,00
242 976,00
583 321,00
340 345,00
129 348,00
Świadczenia społeczne
129 348,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 264 384,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
242 976,00
123 104,00
123 104,00
583 321,00
252 452,00
252 452,00
0,00
1 264 384,00
37 930,05
- 20,00
37 910,05
22 971 888,41
580 451,67
51 995,35
2 165,30
Razem:
BeSTia
0,00
0,00
20,00
51 995,35
2 185,30
23 552 340,08
Strona 2

Podobne dokumenty