VI.3. Relacje inwestorskie w BRE Banku VI.3. Relacje inwestorskie

Transkrypt

VI.3. Relacje inwestorskie w BRE Banku VI.3. Relacje inwestorskie
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku w 2012 roku
VI.3. Relacje inwestorskie w BRE Banku
Tradycyjnie, BRE Bank szczególnie dużo uwagi poświęca zapewnieniu dobrej komunikacji
z inwestorami i analitykami. Utrzymywaniem bieżących relacji z obecnymi i potencjalnymi inwestorami
poprzez spotkania, rozmowy telefoniczne, udział w konferencjach i roadshow w Polsce, Europie i USA,
zajmuje się Zespół Relacji Inwestorskich. Ponadto, analitycy i inwestorzy BRE Banku są na bieżąco
informowani o ważnych wydarzeniach związanych z BRE Bankiem poprzez comiesięczne newslettery oraz
wiadomości wysyłane drogą elektroniczną.
Kontynuując praktykę z lat ubiegłych, Zespół Relacji Inwestorskich w 2012 roku zorganizował cztery
konferencje dla analityków i inwestorów poświęcone wynikom kwartalnym, które dla wygody odbiorców
były także transmitowane przez Internet i są dostępne na stronach internetowych BRE Banku.
Członkowie Zarządu aktywnie uczestniczą w dialogu z inwestorami, analitykami oraz agencjami
ratingowymi, biorąc udział w większości spotkań, które odbyły się w ciągu całego roku. Łącznie w 2012
roku, w 190 spotkaniach udział wzięło prawie 290 inwestorów. Przedstawiciele Zarządu BRE Banku
uczestniczyli w sześciu zagranicznych konferencjach inwestorskich oraz w trzech krajowych. Spotkania
z inwestorami odbywały się również podczas dwóch zagranicznych roadshow w Europie (Londyn,
Sztokholm, Amsterdam) i USA oraz dwóch krajowych miniroadshow z TFI, OFE i PTE.
Dodatkowo, w związku z emisją pierwszej transzy euroobligacji w ramach programu EMTN, odbyły się
spotkania z potencjalnymi nabywcami dłużnych papierów wartościowych w dziesięciu największych
miastach Europy. Na potrzeby spotkań z tak specyficzną grupą inwestorów (w papiery dłużne), została
przygotowana prezentacja zawierającą szczegółowy opis działalności BRE Banku oraz sektora bankowego
w Polsce wraz z prognozami dotyczącymi rozwoju gospodarczego Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w
najbliższych latach. Jak co roku, odbyły się również dwa przeglądy będące elementem regularnych
spotkań z agencjami ratingowymi.
W internetowym serwisie relacji inwestorskich (www.brebank.pl/relacje_inwestorskie) znajdują się
wszystkie istotne informacje o Grupie BRE Banku, między innymi o akcjonariacie BRE Banku, Walnych
Zgromadzeniach, ratingach, notowaniach akcji BRE Banku na GPW, a także raporty okresowe, bieżące oraz
konsensus prognozowanych wyników Grupy BRE Banku.
Grupa BRE Banku i jej wyniki są monitorowane przez analityków reprezentujących różne instytucje
finansowe, banki i brokerów. Na koniec 2012 roku BRE Bank znajdował się na liście 20 krajowych
i zagranicznych instytucji, których analitycy wydają rekomendacje dla akcji BRE Banku.