Zielono-żółci górą - Filtry Mann Filter

Transkrypt

Zielono-żółci górą - Filtry Mann Filter
Zielono-żółci górą
Filtry do kompresorów
Jeżeli chodzi o serwis, lepiej nie ryzykować:
program filtrów do wszystkich kompresorów
฀
•
•
฀
•
฀
Przy każdym serwisie:
najlepsza oferta filtrów.
Trwałość, wydajność energetyczna
i szybka wymiana gwarantowane
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
Separatory oleju
– czystość
– wydajność
•
฀฀
•
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
•
฀
฀
฀฀
฀
฀ ฀
฀
฀
•
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
•
•
฀
฀
฀
฀฀
฀฀
฀฀
฀
Filtry powietrza
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
Kompleksowa ochrona
dzięki regularnym przeglądom:
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
Filtry oleju
– bezproblemowa praca
฀฀
฀ ฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
•
฀
฀
฀
฀
฀
฀
•
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
•
•
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
•
฀
฀
฀
•
฀฀
฀
฀
฀
฀
•
฀
฀
•
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
•
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀฀
MANN-FILTER –
Bezkonkurencyjne od samego
początku!
Prawdziwe wartości, które się liczą
>> Jakość oryginalnego wyposażenia
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
>> Lider innowacji
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀฀
฀
>> Produkt i serwis
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀฀
฀฀
Mocny łańcuch filtracyjny:
Liczy się wydajność energetyczna i ekonomiczność!
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
Obniżaj koszty z MANN-FILTER
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀฀
฀ ฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀€฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀฀
฀
฀
฀€฀
฀
฀
฀
฀ ฀ m³/min฀ ฀
฀
฀
฀
฀€
฀
© MANN+HUMMEL GMBH
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀ ฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
MANN+HUMMEL GMBH, Dział Filtrów Przemysłowych
67346 Speyer, Niemcy, telefon +49 (62 32) 53-80, faks +49 (62 32) 53-88 99
e-mail: [email protected], Internet: www.mann-hummel.com
W9 943 20 112 pl 0309
฀