PL-Ministry

Transkrypt

PL-Ministry
5
3 kolory
służby
Wstęp: Czego mo esz oczekiwać po tej ksią ce
Spis treści
7
Rozdział 1: Podstawy
Jakie są trzy kolory służby? 9
Trzy sposoby doświadczania Boga 10
Cel: Trójkolorowy chrześcijanin 12
Trzy wymiary słu by 15
Kolor czerwony: oddanie 18
Kolor niebieski: moc 19
Kolor zielony: mądrość 20
Jaki jest twój zestaw kolorów? 21
Sytuacja wyjściowa 1: Tomasz 22
Sytuacja wyjściowa 2: Marta 24
Sytuacja wyjściowa 3: Maria 26
Sytuacja wyjściowa 4: Moj esz 28
Sytuacja wyjściowa 5: Piotr 30
Sytuacja wyjściowa 6: Jonasz 32
Osobisty kompas zmiany 34
Następne kroki 38
Rozdział 2: Zrozumieć dary
Co należy wiedzieć o darach duchowych 41
Ka dy posiada dary 42
Dary i powołanie 44
Jaki jest twój zestaw darów? 45
Wolno popełniać błędy 46
Czy dary są na stałe? 47
Dary duchowe i powinności wszystkich chrześcijan 48
Ile właściwie jest darów duchowych? 50
Trzy kategorie darów 52
Quiz: Co wiesz o darach duchowych? 54
Rozdział 3: Odkrywanie darów
Jak rozpoznać swoje dary duchowe 55
Krok 1: Otwórz serce w modlitwie przed Bogiem 56
Krok 2: Bądź gotowy wykorzystywać swoje dary 57
Krok 3: Zbierz informacje 58
Krok 4: Zacznij od tego, co lubisz 59
Krok 5: Eksperymentuj, kiedy to tylko mo liwe 61
Krok 6: Potwierdź swoją skuteczność 62
Krok 7: Poznaj opinię innych 63
Test trzech kolorów darów 64
Jak odczytać wyniki testu 81
Twoje widoczne dary 83
Twoje ukryte dary 84
Interpretowanie rezultatów 85
6
Spis treści
Rozdział 4: Wykorzystywanie darów
Jak wykorzystywać swoje dary 87
Trójkolorowy kościół 88
Potencjalne dziedziny rozwoju twojego kościoła
Opis słu by 91
U ywanie i nadu ywanie darów 94
Rozwijaj swoje dary 95
Bądź otwarty na nowe dary 96
Niebezpieczeństwo projekcji darów 97
Dary i zachcianki 98
Rozdział 5:
30 darów duchowych –
tło, definicje, praktyczne rady
Jak rozpoznać poszczególne dary
Kategoria 1:
obszar zielony 102
Zdolności artystyczne 103
Zdolności manualne 104
Dawanie
105
Gościnność
106
Wiedza
107
Miłosierdzie
108
Muzyka
109
Organizacja
110
Dobrowolne ubóstwo 111
Mądrość
112
89
99
100
Kategoria 2:
obszar czerwony 113
Apostolstwo
114
Poradnictwo
115
Ewangelizacja
116
Pomaganie
117
Przywództwo
118
Praca misyjna
119
Słu enie
120
Duszpasterstwo
121
ycie w pojedynkę 122
Nauczanie
123
Rozdział 6: Odpowiedzi
Najczęściej zadawane pytania
Kategoria 3:
obszar niebieski 124
125
Uwalnianie
126
Rozsądzanie
127
Wiara
128
Uzdrawianie
Wykładanie języków 129
130
Cuda
131
Modlitwa
132
Prorokowanie
133
Cierpienie
Mówienie językami 134
135
Narzędzia i Materiały uczniostwa NRK:
Serie „3 kolorów” i materiałów towarzyszących
156