Podatki i Prawo podatkowe - dr hab. R.Sowiński

Transkrypt

Podatki i Prawo podatkowe - dr hab. R.Sowiński
SYLABUS
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek
Poziom kształcenia
Tryb kształcenia
Zarządzanie
Studia pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne
Nazwa przedmiotu
Liczba punktów ECTS
Podatki i prawo podatkowe
4
Typ przedmiotu
Rok
studiów/semestr
Obowiązkowy
1a.
Forma zajęć
Liczba godzin
Wykład
28(23+5)
II/4
Imię i nazwisko:
Ryszard Sowiński
1b.
Tytuł/stopień:
Doktor habilitowany
1c.
Dyscyplina naukowa:
Prawo podatkowe, prawo finansowe, finanse publiczne
2.
Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski
3.
Cele i założenia przedmiotu:
3.1. Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z teorią podatków i prawa
podatkowego, zasadami tworzenia i stosowania prawa podatkowego a także z
rozwiązaniami przyjętymi w polskim systemie podatkowym
3.2. Założenia przedmiotu:
a) w zakresie wiedzy:
Uzyskanie wszechstronnej wiedzy na temat istoty opodatkowania i kształtu
polskiego systemu podatkowego
b) w zakresie postaw:
Przekonanie co do zasadności ponoszenia obciążeń podatkowych oraz
zrozumienie obowiązków podatnika wobec państwa jak i państwa wobec
podatnika.
c) w zakresie umiejętności:
Umiejętność interpretacji tekstu prawa podatkowego.
4.
Wymagania wstępne:
5.
Metody dydaktyczne:
Wykład
6.
Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
Egzamin
7.
Treści kształcenia (programowe):
I.
Zagadnienia ogólne finansów publicznych i prawa finansowego:
pojęcie finansów publicznych, funkcje finansów publicznych, pojęcie i
charakter prawa finansowego, źródła prawa finansowego, finanse
publiczne w Konstytucji RP.
II.
Zarys teorii podatku: ewolucja koncepcji podatkowych (fizjokraci,
kameraliści, myśl podatkowa A. Smitha i D. Ricardo, koncepcja równej
ofiary finansowej, myśl podatkowa A. Wagnera, myśl podatkowa F.
Neumarka, koncepcja ekwiwalencji a koncepcja zdolności płatniczej),
współczesne problemy teorii opodatkowania w Polsce, pojęcie podatku,
prawo podatkowe, prawo podatkowe a prawo cywilne, sankcje w prawie
podatkowym, system podatkowy, funkcje systemu podatkowego,
postawy wobec opodatkowania.
III.
Część ogólna polskiego prawa podatkowego: ewolucja regulacji
podatkowych w Polsce, zagadnienia ogólne ordynacji podatkowej,
zobowiązania podatkowe, postępowanie podatkowe, przymusowe
wykonanie zobowiązań, kontrola skarbowa a kontrola podatkowa,
sądowa kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych, przestępstwa i
wykroczenia podatkowe.
IV.
Część szczegółowa polskiego prawa podatkowego: podatki
pośrednie (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od
gier), państwowe podatki bezpośrednie (podatek dochodowy od osób
fizycznych i jego uproszczone formy, podatek dochodowy od osób
prawnych), podatki lokalne (podatek rolny, podatek od spadków i
darowizn, podatek od nieruchomości, podatek od czynności
cywilnoprawnych, podatek leśny, podatek od środków transportowych,
podatek od posiadania psów), opodatkowanie w stosunkach z zagranicą.
V.
Podstawy prawa celnego: pojęcie i klasyfikacja ceł, źródła prawa
celnego, międzynarodowe prawo celne, polskie prawo celne a prawo
celne UE, materialne prawo celne (pochodzenie towarów, wartość celna,
taryfa celna, dług celny, przeznaczenie celne i procedury celne), organy
celne i postępowanie w sprawach celnych, zwalczanie dumpingu, środki
ochronne rynku wewnętrznego.
8.
Wykaz literatury podstawowej:
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis,
Wydanie V, Warszawa 2009 r.
9.
Wykaz literatury uzupełniającej:
czasopisma: m.in. Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy, Kwartalnik
Prawa Podatkowego, Prawo i Podatki
10.
Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu/Studium: