upoważnienie

Transkrypt

upoważnienie
....................................................
miejscowość i data
UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisany(a).....................................................................................................
zam.................................................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym serii................................................................
wydanym przez............................................................NIP:...........................................
upoważniam Pana(ą)......................................................................................................
zam..........................................................legitymującego(ą) się dowodem osobistym
serii.....................................................wydanym przez..................................................
Do sprzedaży mojego samochodu marki................................................................
nr rej................................................nr nadwozia(ramy).................................................
seria i nr dowodu rejestracyjnego..................................................................................
w celu jego kasacji , w tym do odbioru należnej ceny z tego tytułu oraz do
wyrejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji
Wyrażam zgodę na przeniesienia upoważnienia na inne osoby
.......................................................
podpis upoważniającego
.......................................................
podpis upoważnionego

Podobne dokumenty