instrukcja obsługi i warunki gwarancyjne generatora ozonu korona

Transkrypt

instrukcja obsługi i warunki gwarancyjne generatora ozonu korona
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
I WARUNKI GWARANCYJNE
GENERATORA OZONU
KORONA 02/10
Dziękujemy za wybór naszego produktu
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UWAGI OGÓLNE..................................................................................2.
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA .......................................................3.
ZASADY UŻYTKOWANIA..................................................................4.
ZASTOSOWANIE..................................................................................5.
WARUNKI GWARANCYJNE..............................................................6.
DANE TECHNICZNE............................................................................6.
PANEL STEROWANIA.........................................................................7.
DEKLARACJE ZGODNOŚCI..............................................................8.
1. UWAGI OGÓLNE
Kupując generator Korona 02/10 zdecydowali się państwo na wysoką jakość
polskiego produktu. Jeśli mimo to wystąpią jakieś problemy, w instrukcji tej znajdą
państwo wskazówki pozwalające szybko je rozwiązać.
UWAGA!
Natychmiast po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie został uszkodzony
podczas transportu! W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia należy je
natychmiast zgłosić firmie przewozowej, doręczycielowi paczek, poczcie itd. oraz
zarejestrować na dokumencie wysyłkowym lub liście przewozowym. Jeśli
stwierdzono uszkodzenia transportowe sprzętu po jego rozpakowaniu należy
natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.
Przed pierwszym uruchomieniem generatora należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Pozwoli to zapewnić prawidłową, długotrwałą pracę urządzenia i uchroni
użytkownika przed niepotrzebnymi naprawami i wydatkami.
W przypadku nieprawidłowej pracy wyłączyć urządzenie z sieci elektrycznej.
Proszę zachować opakowanie na wypadek konieczności wysyłki urządzenia.
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Generator jest urządzeniem zasilanym energią elektryczną z sieci standardowej 230
Volt. Przystosowany jest do zasilania przemiennym prądem jednofazowym
z uziemieniem. Zasilanie z sieci bez uziemienia nie zapewnia należytej ochrony
przed porażeniem i powoduje niewłaściwą pracę zasilacza impulsowego.
Urządzenia Laboratorium Korona poddawane
Niewłaściwe użycie prowadzi do zagrożeń dla:
są
testom
bezpieczeństwa.
- użytkownika,
- urządzenia i innych przedmiotów,
- efektywnej pracy urządzenia.
Wszystkie osoby, które korzystają z urządzenia muszą zapoznać się dokładnie
z niniejszą instrukcją.
W trakcie pracy urządzenia należy zachować szczególną ostrożność. Emitowany
z generatora ozon jest gazem drażniącym. Powoduje uszkodzenie błon biologicznych
przez reakcje rodnikowe z ich składnikami. Po dostaniu się do komórek może
hamować
działanie
enzymów
komórkowych,
wstrzymując
oddychanie
wewnątrzkomórkowe. Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem (obserwowanym
w stężeniach 0,2μg/dm3) są kaszel, drapanie w gardle, senność i bóle głowy. Należy
unikać przebywania w pomieszczeniu poddawanego ozonowaniu. Jeżeli jest taka
konieczność (np. ozonowanie pomieszczenia z przebywającą tam osobą
niepełnosprawną) należy zakupić w sklepie z artykułami BHP odpowiednią maskę
z atestowanym wkładem węglowym. Stężenie 0.1 ppm jest dla człowieka niegroźne
przy maksymalnie ośmiogodzinnej ekspozycji. Stężenie 10 ppm jest już groźne przy
kilkuminutowej ekspozycji. Generator Korona 02/10 pozwala na osiągnięcie
maksymalnie 5 ppm. Oczywiście, stosowanie kilku generatorów dużej wydajności
w małej i szczelnej kubaturze może te stężenie podnieść. Będzie to atmosfera trująca
i zabójcza. Z ozonowanych pomieszczeń należy usunąć zwierzęta a rośliny szczelnie
zakryć folią pvc. Ozon w stężeniu uzyskiwanym z generatora nie odbarwia tworzyw
sztucznych i naturalnych, nie niszczy obrazów (laserunku), książek itp.
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
3. ZASADY UŻYTKOWANIA
Generator jest przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń i tym samym nie jest
odporny na zalanie wodą i gwałtownie zmieniające się warunki wilgotności
i temperatury. Po przyniesieniu urządzenie na miejsce pracy należy zaczekać 15
minut do jego włączenia, aż temperatura wnętrza urządzenia będzie taka jak jego
otoczenia. Urządzenie może być stosowane wyłącznie w pomieszczeniach
o normalnych parametrach otoczenia.
Urządzenie nie może być używane w pomieszczeniach:





o dużej wilgotności (65%),
ekstremalnych temperatur,
o podwyższonym ryzyku wybuchu,
w atmosferze zironizowanej, zadymionej i zapylonej,
nasyconej związkami chemicznymi.
Użytkowanie generatora przy niewłaściwych warunkach otoczenia pociąga za sobą
utratę gwarancji.
Generator należy stawiać na nóżkach co zapewnia prawidłową jego wentylację
i stabilność podczas pracy. Zaleca się okresowe usunięcie zanieczyszczeń z filtrów
poboru powietrza poprzez odkurzenie Czystość obudowy jest bez znaczenia.
Zadrapania lakieru naruszające warstwę galwaniczną mogą spowodować
korodowanie. Trzeba temu zapobiegać. Należy kontrolować stan wtyczki i przewodu
przyłączeniowego. Generator nie ma części zużywających się poza wentylatorami.
Wskazane jest serwisowanie aparatu 1 raz w roku ale nie jest to wymogiem
gwarancyjnym.
Generator jest przystosowany do pracy ciągłej. Po dłuższym, ciągłym czasie pracy
(np. 6 godzin) należy sprawdzić pobór prądu przez urządzenie odczytując wartość
z amperomierza stawiając generator na nóżkach na płaszczyźnie poziomej.
Wskazana wartość nie powinna odbiegać od wartości odczytanej przy włączeniu.
Odchyłka większa niż 15% świadczy o awaryjnej pracy generatora. Wtedy należy
sprawdzić napięcie zasilania w gniazdku i jeszcze raz się upewnić, że jest to
gniazdko z bolcem uziemiającym. Gdy stwierdzimy, że napięcie to 230 V i gniazdo są
zgodne z wymogami, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania
i skonsultować zaistniały problem z ekspertem pod nr tel. kom. 602 837 088 (godz.
10 – 14) lub 505 207 157 (godz. 12- 22). Nie ma jednak powodu do obaw; generator
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
ma odpowiednie zabezpieczenie; nie nastąpi trwałe jego uszkodzenie. Drugą,
możliwą awarią jest impulsowa praca generatora. Objawem są szybkie wahania
pobieranego prądu. Wystąpić to może przy pracy w zjonizowanym powietrzu (np.
obecność spalin silnikowych, dymu, oświetlenie lampami UV i inne), nasyconego
lotnymi węglowodorami (warsztaty samochodowe) lub być spowodowane wahaniem
napięcia sieci zasilającej. Procedura konsultacyjna jak powyżej.
4. ZASTOSOWANIE
Generator 02/10 przeznaczony jest do produkcji ozonu z otaczającego go powietrza
i ma zastosowanie w półprofesjonalnych zabiegach dezodoryzacji, dezynfekcji
i deakaryzacji powietrza i przedmiotów z nim się stykających. Generator ma
możliwość zamontowania króćców kierunkowych na wylotach ozonu umożliwiających
podłączenie rur użytecznych przy ozonowaniu klimatyzatorów, systemów
wentylacyjnych, lodówek, zamrażarek, pawlaczy, wnętrz tapczanów i samochodów
poprzez uchyloną szybę (warsztaty samochodowe, myjnie). Wydajność generatora
na poziomie 13 gramów ozonu na godzinę wysyca do stężenia progowego po
godzinie 100 m³, tj. około 40 m² o wysokości ok. 2.5 m. Czas właściwego zabiegu
powinien być dwa razy dłuższy od czasu osiągnięcia stężenia progowego.
Reasumując: jedna godzina na osiągnięcie stężenia progowego plus dwie godziny
na zabieg właściwy, razem trzy godziny. Po zabiegu trzeba odczekać dwie godziny.
Następnie wywietrzyć pomieszczenie. Czas dezodoryzacji jest na ogół krótszy
o połowę. Generator ma podział na dwie sekcje co umożliwia obniżenie wydajności
o połowę np. przy zabiegach w autach lub w mniejszych kubaturach. Ozon jest
cięższy od powietrza, dlatego ozonator należy umieścić na wysokości minimum
połowy odległości między sufitem a podłogą. Należy też spowodować ruch powietrza
najlepiej przez jego mieszanie wielokierunkowym wentylatorem. Należy również
wywietrzyć pomieszczenie przed zabiegiem, o ile to możliwe.
Działanie bakteriobójcze ozonu występuje w stężeniu ok. 13μg/dm3 i jest około 50
razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. Minimalnym, przybliżonym
i progowym stężeniem od którego zaczyna się dezynfekcja i deakaryzacja jest
wartość 1 g ozonu na 10m3 pomieszczenia.
Podane parametry pracy są przybliżone, orientacyjne i nie są instrukcją wykonywania
profesjonalnych zabiegów ozonowania w celu dezynfekcji, dezodoryzacji
i deakaryzacji.
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
5. WARUNKI GWARANCYJNE
Generator Korona 02/10 objęty jest standardową czteroletnią gwarancją serwisową.
Gwarancja nie obejmuje wentylatorów. Uznanie zasadności reklamacji jest
równoznaczne z pokryciem kosztów transportu.
Nabywca ma możliwość skorzystania z gwarancji dożywotniej przy spełnieniu
warunku przeprowadzania raz do roku płatnego przeglądu serwisowego. Koszt
serwisu – 200 zł netto + koszty transportu.
Ingerencja w urządzenie (naruszenie plomb) oraz niezgodne z instrukcją
użytkowanie generatora skutkuje utratą dwuletniej gwarancji serwisowej oraz może
być podstawą do odmowy odpłatnego serwisowania urządzenia.
6. DANE TECHNICZNE.
Model Korona 02/10
Napięcie zasilania - 230 V AC/ 50 Hz.
Pobór mocy - 150 W.
Bezpieczniki – 2 A / 4 A.
Zastosowana technologia produkcji – ujemne wyładowania koronowe.
Metoda chłodzenia – powietrze.
Wielkość wentylatorów – 3 x 120 mm.
Wydajność wentylatorów, każdy po – 200 m3/h.
Wydajność ozonu w g/h – 13.
Wymiary (mm) – 500/300/150.
Materiał obudowy – galwanizowana stal malowana proszkowo.
Waga – 6,5 kg.
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
9. PANEL STEROWANIA
Opis kontrolerów:
1. amperomierz prądu stałego
2. kontrolka zasilania (12 V)
3. kontrolka zasilania sieciowego (230 V AC)
4. bezpiecznik topikowy (2A)
5. włącznik lampy ozonowej (1)
6. bezpiecznik topikowy (4A)
7. włącznik zasilania (230 V AC)
8. włącznik lampy ozonowej (2)
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
9. włącznik zasilania (12 V)
Kolejność włączania kontrolerów podczas uruchomienia urządzenia:
1. włącznik zasilania (230 V AC) - poz. 7
2. włącznik zasilania (12 V) - poz. 9
3. włącznik lampy ozonowej (1) - poz. 5
4. włącznik lampy ozonowej (2) - poz. 8
9. DEKLARACJE ZGODNOŚCI PRODUCENTA
Cywilna Spółka Inżynierska „Ekotech”
Właściciel Laboratorium naukowo-wdrożeniowego "Korona"
ul. Łódzka 50/52b
97-300 Piotrków Trybunalski
Generator korona 02/10 posiada wszystkie niezbędne, w swojej klasie
zabezpieczenia przeciwporażeniowe, przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe
zgodne z wymaganiami i przepisami Unii Europejskiej.
1. Dyrektywa dotycząca Niskiego Napięcia 73/23/EEC – Unia Europejska (EU)
2. Dyrektywa EMC (Zgodność Elektromagnetyczna) 89/336EEC – Unia
Europejska (EU)
Standardy zgodności:
1. EN 60335-11: „Bezpieczeństwo Przedmiotów Domowego Użytku oraz
Podobnych Urządzeń Elektrycznych; Część 1: Wymagania Ogólne, Edycja
Piąta z Poprawkami A1:95 + A1:96 + A12:96
2. EN 60335-2-60: 1998, „Bezpieczeństwo Przedmiotów Domowego Użytku oraz
Podobnych Urządzeń Elektrycznych; Część 2: Szczególne Wymagania dla
Wanny do Kąpieli z Masażem Wodnym”
3. EN 61000-3-2: 1995, „Limity harmonicznej emisji prądu (input elektryczny
sprzętu „<” lub = 16A na fazę)”
4. EN 61000-3-3: 1995, „Ograniczenie wahań i niestabilności napięcia w
systemach niskiego napięcia dla sprzętu, dla którego prąd oszacowano na <
lub = 16A”
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
5. EN 55022: 1998, „Ograniczenia i Metody Pomiaru Charakterystyk Zakłóceń
Radiowych dla Sprzętu Technologii Informatycznej”
6. EN 55014-1: 1997, „Zgodność Elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące
przedmiotów domowego użytku, narzędzi elektrycznych oraz podobnych
urządzeń: Część 1: Emisja – Standard Rodziny Wyrobów”
7. EN 55014-2: 1997, „Zgodność Elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące
przedmiotów domowego użytku, narzędzi elektrycznych oraz podobnych
urządzeń: Część 2: Odporność – Standard Rodziny Wyrobów”
8. IEC 60335-2-60: 1997, „Bezpieczeństwo Przedmiotów Domowego Użytku
oraz Podobnych Urządzeń Elektrycznych; Część 2: Szczególne Wymagania
dla Wanny do Kąpieli z Masażem Wodnym”
9. IEC 61000-4-2: 1995, „Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4:
Techniki testów i pomiarów – Rozdział 2: Test Odporności na Wyładowanie
Elektrostatyczne”
10. IEC 61000-4-4: 1995, „Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4:
Techniki testów i pomiarów – Rozdział 4: Test Odporności na szybkie
przebiegi/wybuch”. Podstawowa Publikacja EMC
11. IEC 61000-4-6: 1996, „Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4:
Techniki testów i pomiarów – Rozdział 6: Odporność na zakłócenia w
przewodzeniu, spowodowane przez pola częstotliwości radiowej”
12. IEC61000-4-11: ”Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4: Techniki
testów i pomiarów – Rozdział 11: Testy Odporności na spadek napięcia,
krótkie przerwy i zmiany napięcia”.
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl