TABELA OPŁAT Opłata rejestracyjna wynosi 100,- zł ,z

Transkrypt

TABELA OPŁAT Opłata rejestracyjna wynosi 100,- zł ,z
TABELA OPŁAT
Opłata rejestracyjna wynosi 100,- zł ,z tym ,że nie ma ona zastosowania w przypadku
skierowania sprawy do mediacji przez Sąd.
Opłata mediacyjna w sprawach powierzonych do mediacji przez strony wynosi:
- przy wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej 10.000,- zł - 3% nie mniej niż
30,- zł
- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10.000,- zł i nie więcej niż 1000.000,- zł
300,- zł i 2,5% od nadwyżki wartości przedmiotu sporu ponad 10.000,- zł
- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000,-zł – 2.550,- zł i 2% od nadwyżki
wartości przedmiotu sporu ponad 1000.000,-zł,z tym, że maksymalna opłata
mediacyjna wynosi 20.000,- zł.
Wartość przedmiotu sporu strony ustalają wspólnie .W razie braku zgody między
stronami, co do określenia wartości przedmiotu sporu lub powstania uzasadnionych
wątpliwości ,wartość przedmiotu sporu oznacza Kierownik Ośrodka.
Opłata mediacyjna uiszczana jest na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu do
jej uiszczenia.
Dodatkowe 50% opłaty mediacyjnej pobierane jest za udział w mediacji każdego
kolejnego mediatora w przypadku wyznaczenia w postępowaniu mediacyjnym więcej
niż jednego mediatora.
W sprawach kierowanych do mediacji przez Sąd, do opłat pobieranych przez
Ośrodek i ustalania wynagrodzenia mediatora zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r w sprawie
wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w
postępowaniu cywilnym(Dz.U. Nr.239,poz.2018).
Z wpływów z opłat mediacyjnych Ośrodek pokrywa wynagrodzenie mediatora
,które wynosi 50% opłaty mediacyjnej .

Podobne dokumenty