O F E R T A - MPK Kraśnik

Transkrypt

O F E R T A - MPK Kraśnik
.........................., dnia........................
...................................................................
(imię i nazwisko / nazwa firmy)
...................................................................
(adres)
...................................................................
(PESEL/Regon)
...................................................................
(telefon kontaktowy)
MPK Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 7
23-200 Kraśnik
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o sprzedaży pojazu, składam ofertę na zakup:
..............................................................................................................
(nazwa i numer inwentarzowy kupowanego pojazdu)
za cenę netto w wysokości-.............................zł,
słownie ................................................................................................zł
1) oświadczam, że wymagane wadium wniosłem w pieniądzu na co
załączam potwierdzenie,
2) należności z tytułu zakupu wpłacę na konto wskazane w fakturze
najpóźniej w dniu odbioru pojazdu,
3) potwierdzam, że jestem związany niniejszą ofertą w okresie 30 dni licząc
od dnia, w którym upływa termin składania ofert
.......................................................
(podpis oferenta)

Podobne dokumenty