Zarządzenie Nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko

Transkrypt

Zarządzenie Nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko
Zarządzenie Nr 44/2010
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie na odległość”
Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm.
zarządza się co następuje:
§1
Na Wydziale Nauk Społecznych likwiduje się studia podyplomowe w zakresie „Kształcenie na
odległość”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Podobne dokumenty