zapytanie ofertowe: zakup materiałów promocyjnych

Transkrypt

zapytanie ofertowe: zakup materiałów promocyjnych
Wielka Wieś, 06.03.2014 r.
BAMET Paweł Babraj
ul. Krakowska 74
32-089 Wielka Wieś k/Krakowa
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie materiałów promocyjnych
firmy Bamet, tj: folderów reklamowych, roll-up oraz plakatów.
Proszę o przedstawienie oferty na:
I.
Wykonanie folderów reklamowych, obejmuje:
1. Projekt graficzny (opracowanie tekstu, opracowanie graficzne – fotografie i logo firmy,
logotypy UE, POIG )
2. Tłumaczenie na język angielski, niemiecki, francuski wraz z korektą po składzie
3. Skład
4. Druk, według poniższej specyfikacji:
 nakład: 1700 egz,
 format netto: 176x250
 pełny kolor (4x4)
 stron: 12 (kreda błysk 135g) w tym okładka (250g + folia błysk)
 szyte drutem
II.
Wykonanie plakatów
1. Opracowanie graficzne – fotografie i logo firmy, logotypy UE, POIG
2. Druk, według poniższej specyfikacji:
 nakład: 20 sztuk
 format: b1, wymiary: 700 mm (szer.) x 1000 mm (wys.)
 papier: np. kreda matowa 170 g/m2, pełen kolor;
III.
Wykonanie Roll-up
1. Opracowanie graficzne – fotografie i logo firmy, logotypy UE, POIG
2. Druk, według poniższej specyfikacji:
 nakład: 2 sztuki
 wymiary: 85/200
 konstrukcja: aluminium.
 w komplecie: konstrukcja, torba transportowa.
Na opracowanych materiałach reklamowych powinna być zamieszczona informacja o fakcie
realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia
8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia
(WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006).
1
Termin realizacji: 14 dni od podpisania Umowy
Cena materiałów reklamowych podana w ofercie musi być ceną netto. Cena winna uwzględniać
wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, tj. w szczególności: projektów graficznych,
drukiem i dostarczeniem materiałów do siedziby zamawiającego gotowych materiałów.
Kryteria oceny ofert: Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena netto
wykonania zamówienia. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma
ona najwyższą ocenę. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert
nie podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wyliczenia dokonywane będą do dwóch
miejsc po przecinku. Wynik przedstawiany będzie w punktach
Złożona oferta powinna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta,
2. datę sporządzenia,
3. termin ważności oferty,
4. maksymalny czas realizacji zlecenia,
5. cenę całkowitą netto i brutto,
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, według zasad
reprezentacji.
Oferta powinna być ważna minimum 30 dni.
Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby
firmy, wskazany na pierwszej stronie, lub też drogą elektroniczną na adres:
[email protected]
Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie firmy w miejscu
publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu: 12.03.2014 r. o godz. 13.00.
Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane informacje, które mogłyby mieć wpływ na
treść składanych ofert.
Usługa ta dofinansowana jest w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438).
Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie BAMET Paweł Babraj
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-12-107/12
Opracowała: Katarzyna Babraj-Machnik
2