Roraty z 3K - 2012 - Dominikanie Służew

Transkrypt

Roraty z 3K - 2012 - Dominikanie Służew
Roraty z 3K – A.D. 2012 17 XII 2012
Z Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
Dlaczego nie ma sprzeczności między wiarą i rozumem?
Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca
niezgodność między wiarą i rozumem, ponieważ i wiara, i rozum pochodzą od
Boga. Ten sam Bóg udziela człowiekowi wiary i daje światło rozumu.
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Wiara i rozum
156. Racją wiary nie jest fakt, że prawdy objawione okazują się prawdziwe
i zrozumiałe w świetle naszego rozumu naturalnego. Wierzymy z powodu
autorytetu samego objawiającego się Boga, który nie może ani sam się mylić,
ani nas okłamać. Aby jednak posłuszeństwo naszej wiary było zgodne
z rozumem, Bóg zechciał, by z wewnętrznymi pomocami Ducha Świętego były
połączone także argumenty zewnętrzne Jego Objawienia. Tak więc cuda
Chrystusa i świętych, proroctwa, rozwój i świętość Kościoła, jego płodność i trwałość są pewnymi
znakami Objawienia, dostosowanymi do umysłowości wszystkich, są „racjami wiarygodności”, które
pokazują, że przyzwolenie wiary żadną miarą nie jest ślepym dążeniem ducha.
157. Wiara jest pewna, pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, ponieważ opiera się na samym
słowie Boga, który nie może kłamać. Oczywiście, prawdy objawione mogą wydawać się niejasne dla
rozumu i doświadczenia ludzkiego, ale pewność, jaką daje światło Boże, jest większa niż ta, którą daje
światło rozumu naturalnego. „Dziesięć tysięcy trudności nie powoduje jednej wątpliwości” (bł. J. H.
Newman).
158. Wiara szukająca rozumienia: jest charakterystyczne dla wiary, że wierzący pragnie lepszego
poznania Tego, w którym złożył swoją wiarę, i lepiej zrozumieć to, co On objawił; głębsze poznanie
będzie domagać się z kolei większej wiary, coraz bardziej przenikniętej miłością. Łaska wiary otwiera
„oczy serca” (Ef 1, 18) na żywe rozumienie treści Objawienia, czyli całości zamysłu Bożego i tajemnic
wiary, ich związku między sobą i z Chrystusem, który stanowi centrum Tajemnicy objawionej. Aby
coraz głębsze było zrozumienie Objawienia, Duch Święty udoskonala nieustannie wiarę swoimi
darami. W ten sposób, według powiedzenia św. Augustyna: „Zrozum, abyś uwierzył: uwierz, abyś
głębiej zrozumiał”.
159. Wiara i nauka. Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca
rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice
i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, nie może przeczyć sobie samemu ani prawda
nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie. Dlatego we wszystkich dyscyplinach wiedzy badanie
Dominikanie Warszawa-Służew | www.sluzew.dominikanie.pl/roraty_2012/
1
Roraty z 3K – A.D. 2012 17 XII 2012
metodyczne, jeśli tylko przebiega w sposób prawdziwie naukowy i zgodny z normami moralnymi,
nigdy w istocie nie będzie sprzeczne z wiarą, ponieważ sprawy świata i sprawy wiary pochodzą
od tego samego Boga. Co więcej, kto w duchu pokory i wytrwałości usiłuje badać tajemnice rzeczy,
ten, choć nieświadomy tego, jest prowadzony jakby ręką Boga, który podtrzymując wszystkie rzeczy
w istnieniu, sprawia, że są tym, czym są.
Dominikanie Warszawa-Służew | www.sluzew.dominikanie.pl/roraty_2012/
2

Podobne dokumenty