informacja nr 2 dla wykonawców

Transkrypt

informacja nr 2 dla wykonawców
Wrocław, 27.06.2008 r.
Sprawa nr NA-P/ 48 /2008
Przetargu nieograniczonego o warto ci szacunkowej do 206.000,00 euro
Wykonawcy bior cy udział w post powaniu
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostaw sprz tu komputerowego wraz z
oprogramowaniem i licencj dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówie Publicznych Zamawiaj cy odpowiada na
pytania Wykonawcy, które brzmi :
Zestaw pyta Nr 2 z dnia 27.06.2008 rok
W zał czniku nr 4A do SIWZ w punkcie III. Monitory dla typu A, Zamawiaj cy napisał:
,,Monitor 19 cali,; rodzaj matrycy: TN+Film; Plamka: 0,294 mm; czas reakcji 2ms; jasno
(cd/m2): 320; kontrast: 900:1; Rozdzielczo : [email protected] pikseli; K t widzenia poziom/pion:
170/170 stopni; gło niki, zł cza D-SUB; DVI; kolor: czarno-srebrny. HUB USB; Normy
spełniane przez monitor: EPA Energy Star, ISO-13406-2, TCO 03, TUV, TUV-GS, menu w j.
polskim”
W zał czniku nr 4A do SIWZ w punkcie III. Monitor dla typu B, Zamawiaj cy napisał:
,,Monitor 17 cali,; rodzaj matrycy: TN+Film; Plamka: 0,264 mm; czas reakcji 5 ms; jasno
(cd/m2): 320; kontrast: 800:1; Rozdzielczo : [email protected] pikseli; K t widzenia poziom/pion:
170/170 stopni; gło niki, zł cza D-SUB; DVI; pivot; kolor: czarno-srebrny.regulacja wysoko ci
min. 75 mm. Normy spełniane przez monitor: EPA Energy Star, ISO-13406-2, TCO 03, TUV,
TUV-GS, menu w j. polskim”
Zapytanie:
Podane przez Zamawiaj cego parametry spełniaj jedynie monitory produkowane pod mark
Belinea, nale c do firmy Maxdata, która 25.06.2008 roku ogłosiła upadło . Czy w zwi zku z
zaistniał sytuacj Zamawiaj cy zamierza zmieni specyfikacj techniczn ?
Odpowiedzi Zamawiaj cego:
Ad. 1. Nie. Zgodnie z SIWZ.
Natomiast termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Zamawiaj cy :
Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Józef Szlachta
Otrzymuj :
1. Wykonawcy bior cy udział w post powaniu.
2. UP/NAP/aa
1z1

Podobne dokumenty