REACH w NITROERG SA 12.12.2014r

Transkrypt

REACH w NITROERG SA 12.12.2014r
REACH – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów oraz
CLP - Rozporządzenie nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin
NITROERG
S.A.
jest
producentem,
dalszym
użytkownikiem
i dystrybutorem substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych.
Nasze wyroby nie podlegają przepisom rozporządzenia REACH.
Obowiązek rejestracji wstępnej (ilość i rodzaje zarejestrowanych substancji):
Zarejestrowano wstępnie 9 substancji:
1. azotan 2-etyloheksylowy
2. triazotan 1,2,3 propanotriolu
3. diazotan 1,2 etanodiolu
4. trójnitrorezorcyna
5. azotan amonu
6. siarczan amonu
7. siarczan potasu
8. azotan potasu
9. azydek ołowiu
Obowiązek rejestracji ogólnej
dla poz. 1,2,3, 5 i 9 - rejestracja została przeprowadzona
dla poz. 4 i 6 – termin rejestracji upływa w 2018 roku
dla poz. 7,8 - nie przewidujemy rejestracji ogólnej, z powodu
zaniechania produkcji,
Raporty bezpieczeństwa chemicznego
dla triazotanu 1,2,3 propanotriolu - wykonany i zgłoszony w EChA
dla azotanu 2-etyloheksylowego i diazotanu 1,2 etanodiolu, azotanu
amonu i azydku ołowiu są wykonane przez partnerów konsorcjum i
zgłoszone w EChA.

Podobne dokumenty