238-xn3pp Pobierz plik PDF, rozm. 290,17 KB

Transkrypt

238-xn3pp Pobierz plik PDF, rozm. 290,17 KB
Regulamin „Czerwcowo - lipcowego literackiego konkursu internetowego”
I. USTALENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem konkursu jest ZPKWŁ Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich.
2. Autor najlepszej pracy, w każdym temacie otrzyma nagrodę w postaci najnowszej mapy
PKWŁ, wydawnictwa Compass oraz Informatora przyrodniczo-turystycznego PKWŁ oraz
wybranej nagrody turystycznej.
3. Organizator zastrzega sobie prawa do:
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
II. ZASADY KONKURSU
1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator (załącznik 1).
2. Do konkursu przyjmowane są prace:
a) dotyczące zagadnień związanych z ochroną przyrody, fauną i florą oraz turystyką na
terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
b) pisane prozą,
c) praca musi mieć określoną formę: plik w formacie Word – pół strony A4 (Standardowy
margines: 2,5 cm. Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy
między wierszami – standardowe -1).
d) napisane w języku polskim,
e) dotąd niepublikowane
f) do pracy musi być dołączone mim. 1 zdjęcie w rozdzielczości 760 pikseli przy dłuższym
boku, z podaniem autora lub źródła z którego pochodzi.
3. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie na dany temat.
4. Tematy prac będą co tygodniowo inne (tematy prac w załączniku 1). Prace należy
nadsyłać do poniedziałku każdego kolejnego tygodnia. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w
środę kolejnego tygodnia.
5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
III. WYSYŁANIE PRAC
1. Prace prosimy przesyłać drogą mailową na adres [email protected] , w tytule
„Czerwcowo- lipcowy literacki konkurs internetowy” oraz z zawartą informacją o danych
osobowych autora (imię, nazwisko, preferowany sposób otrzymania nagrody).
2. Do pracy należy dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i
publikację pracy przez ZPKWŁ Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
na oficjalnej stronie internetowej www.pkwl.pl.
IV. SPOSÓB OCENY PRAC
1. Prace oceniane są przez pracowników ZPKWŁ OT Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich.
2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i zgodność z tematyką, poprawność
stylistyczna, samodzielność i oryginalność.
3. Proces oceniania prac jest tajny.
4. Nazwisko zwycięzcy tygodnia zostanie ogłoszone w każdą środę na stronie internetowej
PKWŁ. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko
lub pseudonim) autorów zwycięskich prac oraz ich treść.
VI. NAGRODY
1. Nagrody przekazane zostaną autorom najlepszych prac w każdym tygodniu, w sposób
wskazany wcześniej przez autora pracy (odbiór osobisty lub wysyłka pocztowa) – najnowsza
mapa Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w skali 1:30 000 zawierająca siatkę GPS,
informator krajoznawczy z alfabetycznym spisem miejscowości i opisem atrakcji oraz
Informator przyrodniczo-turystyczny PKWŁ oraz dowolnie wybrana nagroda turystyczna.
Nagrodę turystyczną należy wybrać z poniżej przedstawionych zdjęć.
2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową.
3. Praca tygodnia zostanie opublikowana na stronie internetowej (www.pkwl.pl)
VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu.
3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych
osobowych do celów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także
możliwość ich poprawiania.
ZAŁĄCZNIK 1
do regulaminu „Czerwcowo- lipcowego literackiego konkursu internetowego”
Tematy dotyczą Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
DATA TYGODNIA
17.06 – 21.06
24.06 – 28.06
1.07 – 5.07
8.07 – 12.07
15.07 – 19.07
22.07 – 26.07
TEMAT
„Rzeczki i strumyczki”
„Nietoperz – super zwierz”
„Soczyste sady”
„W lipcowe popołudnie”
„U pana bobra”
„Malownicze szlaki”
ZAŁĄCZNIK 2
do regulaminu „Czerwcowo- lipcowego literackiego konkursu internetowego”
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojej pracy przez ZPKWŁ Oddział Terenowy
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich na oficjalnej stronie internetowej www.pkwl.pl.
Imię i nazwisko
Nagroda dla każdego uczestnika konkursu
najnowsza mapa Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w skali 1:30 000 zawierająca
siatkę GPS, informator krajoznawczy z alfabetycznym spisem miejscowości i opisem atrakcji
oraz Informator przyrodniczo-turystyczny PKWŁ
Nagrody turystyczne do wyboru. Konkurs trwa 6 tygodni, więc pula nagród będzie malała
z czasem.
Koszulka z logo PKWŁ
Kubek termalny
Pen driver z logo szlaku konnego
Folijka na dokumenty
przeciwdeszczowa
Przewodnik kajakowy Warta,
Widawka, Pilica, Grabia
Plecak rowerowy