pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
cf}
P
#
(\0
ę C)
(ą.
F-
ffi
t^
cfl
qf
()
0o
}\
{s
SiN
fę
(Ę
0
frł
{/J
c)
tfr
sr
e
(v
Ń
Ę
ę(-
o
&^
$
on
ttJ
l.(?
Ę
.
(s
{Ę
$r)
ffi!
ę
ffi
Ln
ą
(3 ó
(,(')
C)
(}"
O"
(,|)
O
ó)
ą
r
ff)
s
f,P)
O
(,?
t*
ł .$
cS
T(f)
(fE,
tr)
r!
Ń
oo
r
m
0)
ę*'
f,/,
f#,
l(n,"
ffi}l
s
\-
c)
O"
fi
il!
fid
(3
q
{0
fi?
(si
ą
(?
t-t
r
I
CI)
C)
''Y
F
d,
F
$
tfi
ffi
i*!rt
ł(
cl,
a
Tl
q)
B
l
lE
({
F
}-
{fu
{/}
ts
fifl
sN
6"
Fr
>,
ru=
,Fł
fi)
$3
3 F }d
r$
O
L},
{!.,
m
r0 .N
J
,.l-ł
tfr
(,f)
N
.l-,
}iaw
Ńltl
"
fi}
.0D
f,O
-f,
*\i
CI
O
[-,
)F,
(n
(
,H
N
H}r
L-}
#
),n
X
Jix
in r-,
iĘ s nó
r{
ą
o
o
_Y
r.rn
j
,Ą-,
fl.t
5
d-
O .,ł
#,
LL
o
ts
\O
,tJ
>r
ffi
F
tpI
fit
ęx
J
I
fi}("6
Pił
",l_,
Hffi
ffi
N
>\
imŃ
F ""fi
o
r->.
tf!i-
{*,
fiJD
ffi,,
9s
;P.a\*
fu
qł l
*JrfrH
fiffiffi
a
.tg
ę)
8
N
ffi
d}
fU
iE
;D
#
#
. .,
}>.,
C$
O
:ł {
LIJĘ
>-l
r-} ,x
5ił
ę
c3
Ń
lI
HK
CIa
$
ih
($
$-:
dg
N
ffi
8o
>
N
o
"{
.d.
fiiĘ
ryH
ffi O O
C)
H
^\
tr
$
{.J
vj
rś ,
ę
(3
ą
O
ą
C)
ó
0
O
tt
0
ffi
rfu
fl)
E
H
0)
@l
,r.r'
tt
H
t{
#}
(J
H
Nl
O
tr
N
(\ł
b
)
aa
F
(q
@
$}
*
#
()
ą
C)
ą
ó
oo
tY)
i
ą
(:)
s
ts
s
Is
-S
()
()
s
ą
ó
N
Is
(c) (J}
t}
f
$.t
ę{)
8r}
Ę ,*rę
"}BFs"*
i_j Ę fi
E
ć
=
E
H
lł,
ź
*, 6il
F * +*:
-* d ,f f*:"*
*=
r4}
-ą ts_ ,_",* _ - +
ą\n"'S*
{.
*j*ś
T,
'ą} 9'
_
'Ę_.*
*
'
ąąF,BP
"ł F. # ł
ŁA_ sf* łiś R;
'*t
't*1*
. i,
*e*
rf\
SŁ
ooS*-*,
#*Ę ęł r
F
(a
s,f}
ł t*
u)
Ę
fi§
O
,.{.
ą
(5
f\i
c{ C\
D'*
f.
E
Ę
#}
r(*
lt*
-f
,
a
..5._Ę
;
}."\,
* *,t
,r,5 jP {Ę rę
d
O
!"fi
$, \fH} fil C\
(?
tf,
(fi
=f
(} N c{
f0
tl|
Lm
r
t'*
m
[:*
C# (()
Ń
ca cr) $?
O
,t
+T
m
q
l--
-f
_
,,q
.
01
_CI
F.J
(,f)
(.F}
['*
(s
ąą
^"Ą
9Ę
o
5
ł \lĘ
u
(,E
(
ff)
(f)
*Ps
l
s
0c
ci
su"
(1}
f-
F $]
$
tt
ft
fit
irł !'t
{
c\ł
E
6ł
{
0)
Ęt_
l--
dł *ł
)
{B
s
H
$
ts
)r,.
x(§
B f; (l)
}\
B
Jd .q
O
4 ,6l_ Ot\t
M
q
.{*l
-a
{.}
FJ
0 tr
.ł ,,,,
tt- 4
(t)
s$
0)
B
o
r
,F
E
t*
r*
$
O
(D
.ł _.,
)
T
,fr
rffi
O
.r{
0)
(
O
ff)
TJ
0)
"a
)r"
ąf)
$
B
ffi
,lf,
B
\O
'{i,
CICI
HH
,Ul
()E
Ę
fro
*}c
"*m
rĘ
(I),F
=0}
F
.ó-,
O.'
m
fi)
F
CI
0
h
9|Łl
#l
CI
ffi
E
h
@
Jf
{
H
[email protected]
s Fl
0 ol
r.i
5
0)
i.J
tDl
(l}
5.
,ińJ
L-
6}
ht
ffi
Ę
t*
tńo
\_/
-r_,
O O ,9,
J4
.ł -, .g
\o \O
o
_fr}
,m
p
H0
0)
.o o
.
CI
.N
ffi
{U
N
tl}
?
ą)
ć"
.F.l
.ł _,
Jd Jc
0)
ts
fr-
o
ffi
lFE
!.,ł _
.S cl
Ns
§O
@t\
b-
tll
fisl
B-H
oO
ffibr
ffi
B
o
łJEń
ib
O)
^§
,H B{ 'ł( r
HĘ
L6} b
O
L-
-O
)r- .U)
u}
q)
s"fi
$tfr
ral
d
trJ
\./
;
[email protected]
B
t-
"S
l-
H
}>
H, \c u)
3dŃ
lJ-Jm
fs
0
,g
o
(.)
N
0)
t$
,ł t*
x§
d"(ft
fitrŃ
Z U). q,
ą
(3
T-
}*
T(JE
<\.{d
fiEĘ
H
{F
s! ffi m m
C)
Ń {3 ó
Ę O CI
ts
uJI
O}c
Lilo
ffi
*
d9
H
!,fi
(}
P
(f}
{
tL
h.0
(§
CI
(
O
},
N
-O
N
1{-)
Ha
aĘ
o
H
O
(O
ts-
ąą
Ę ó (5 ó
fr{
.§
(
ffiI
$!N
(Ę
E
s
sNm
q)
.
F
lc O
3fi) J}
H
-(}
H
t
4
L-
.
d,t
N
.s"
$)
ffi
(
-Fq
ę(-
s
o
ru
,En >\
ffi#
fil" qJ (U
hl N
"E
E
("
0)
tF
Ed\
{fl
E
,ł u
CI
.
iD
},,
E
E*
_n
c)
a J#
fi}
E
N {,} } HCI
fu
Ę
N EO t
tl_ lJ. o
"i
ffi E
Tta,E a >\
tń
il!
d|
ĘL,Ę
t]
VJ
c0
E
p
H
l^f)
O
O
$i
(3
c)
(,O
(D"
fi (]
ę
>\
|",-
ffi
r
tr
i
c!
lF
O
(s
':,,
M}
O
-f_
fr")
T-
$ę
F
,ań
C)
ą
C)
y
q
ff,
s ę
{tE
q
ę
(Y)
Y-
ę
{s^
ą
#
s
ą
(ą O CJ
Ń ffi
O O_ ą
Ę q O O O
!t*
rF
q
.2\
tD
hj
H,
lri
ffi
(D
ffi
B
fi
t*s
N
P
{{
H
ffil
P
F
L_
n
tL\
rr)
..ff
\* 'Ńj
NH"
c() l.J
cąó
.r-
h,l-
c() 0?
F'U[,.jDACJA
POL$KtE
Cf;
NTRUM POMCCY ilJilĘ DZYhJARODOWEJ
tJL. ARfi/IACKA 14 LcK,1
a -g72 WARSZAWA
REGCN:140603017
5
Rachumek nysków i stret
ea okres od 0{,01,2fi,l4 r, do 3,|"t2,20{4 r
Rachunek zyskóv,! i strat napodsfarr,,le zał ącznika nr 4 ustawy o raęhunkawoś ci dla arganizacji nieprowadzących dział alnoŚci
gospodarczej
WysucuesOlmienie
Pozycaa
3f .12.?014
3,1.,12. 013
Ą
Ą
t
A.
A
!
2
ts.
Przychsdy psdstawswęj dniał alno$ci opęrfiCIyjnej i urównfinę
z niml, ur tym ttniana stanu prsduktóuu {ewęksfienie-wartsś ć
clodatrlia, zmrniejszenie - wartoś ć ujen"nna}
PrzychoeJy z tlział alnoś cipo ytku publicznego i zrównene u
,l2 8s4 54s,Ofi
ninnil
t2
Przvchcrclv z nieodnł atnęi clział alnrrś ci pozytku pił hliczlega
l-trzychocJy z nclpł atnej c}ział alnc: ci po vtkt"l public;n*go, w tyrn
znriana stanu produktclw (zwększenie-\Ąiartoś c dodatnia,
zn"rnięiszęnię - wartcJsc uięrnna )
KoszĘ podstawowej dział alnoś ciope!,acyjnej
8s4 546"s8
12 B53 646-08
t)00,00
,l2 8ss 77s, 4
12 86s 778.s4
7 ?13 s9,|"l9
T T13
0,00
7 73, (}4s,7,1
86s 778,s4
7 Tss s48,7tr
T T35 048,7t
0,ss
(},fis
t
Kosxty dział atno$cl po ytku publiczn*go
Koszty mieocipł atnej dzinł alnoś cipo ytku puhllI4ł egg
a)
Anlortyzacja
b)
Zuzycie rnateriał ow i erlerEii
t 90s s62,4?
Wynagrodzenia oraz ulbezpieczenia spclł eczne i inne swiadczenia
f
720 208,s5
670 st 9,22
Pozostale l<oszty
Koszty odpł atnej dniał alnoś ęipo ytkil pqĘ _!4!gss
9
4fi 0s7,s7
99s 00 ,3s
I
c)
d)
2"
a)
b)
c)
d)
E.
F.
/Ę
it$"
t2
1 07fi 027,tr 3
0,00
0,00
0,00
s,CI{}
Arnorlveacia
Zuzvcie nlateriał ow i enerqij
0.00
0,00
Wynauroclzenia r:rae ubęzpięceęnia społ ecznę i inn* ś wiffcjczęnh
F,}ozostał ę knsztv
Poeostał e pnzychody i zyski, w tyrn aktualizacja wańoś ci
(),
()()
(),
()()
(),
()()
(),
()()
aktywow
w tyrn atqtł Jalizacja wańońci
Pozostał e koszty i
aktywow
Wynik finansowy rretto ogół em
Rcrznica zwiekszająca koszty n,ckt"i następnego
Rr: nlca zwiększająca preychclciy roktl następnęso (wielknsc
Ą 1s,t,ss
24 877,97
40 2s5,4s
-9 336,35
3 403,t}4
_9
336.35
rodole|
Data pOfządzenia:
31 .03. 015
prrł .ył
dyiJł ,
ził a,.
splorząd
Sp" u &"o,
*,:1u*u
"io'"*a"osg
011
'0t
1T,Ą,l
0,00
3 4Cl3,04
drrdatnia}
F,EGON
ssf .ts
7 713 591 ,19
ffiCffiilffiV
'{.iy"iwie Vd ik
f,-zł firtek nr-;ądu
IN F
Ił urr clm c,i
t.
1.
{}
R.MAC.l A n
{}
DATK(} WA
uó rok 014
i Polskł e f]eł r f rum Pourocy Między naroclowe.i
Inf,orrnacje ogólne
Naztł a, siedziLra i adr.es organizacji
Fund a cj a
P ol s ki e C e nt r tł m P
(Jl. Sarmrlr:ka 14 lok.l,5
0:?-97.2
ł l m tl
c.y
Mi ę ł lzyna r o tl a w ej
Wał szawa
f'wndctĘ !a .iest ztł rej esiro,wcmą u) !ił ,a.ioly),rvł lł eiestrze Sqdoł vlł ł ł t,7y lł eiestrze
sioulał ,zlszeń, inł rych
organizac"ii społ eczrł yg|.l i
ptł bł icz n,u,ch ząltł tldoł l, upł
./ił ndctcji oł .cł r s'tł ł ył oclził ł ł ty,cl,s
ztł ruvt,ł ;,trł ęi- sloeł
}
.ld
n
t
2g,g.
Czas trwania dział alnoś cij eł inostk
F u n da c i ą.i e s t p olt
a
iehi
ftuył ł erel?t
o łan
a il &
L:!
as
n i e o gł , cł ni cz a
Ok,res ohjęty sprawceł laniem linanscwyrn
.
lł aceł ł esprau)ozdaniefił lansa,lue sparzqdeono
4.
ł ry.
za olł es 0l,()ł ,20l,t r. _ 3l,t2.2Lt1.4
r.
Wskazanie cry SPra}vozdanie filtaImowe został o sporządzone pt,ry zal:o elliu kont5,nuowania dział alrroś ci
przee clrgarlizację w daj4coj się plzewidzioć przł sz-ł oś ci<uaz czy llie istrlieją okolicr.rloś ci
rvskazujące na
powa ne zagro enia rlla konlynuorvania przez nią dział alnoś ci
lł aczne sPranł ozdał eia społ 'zqdzoł la przr- zał a eł liukanĘ nuayląnia tlziął ał noś ciprzez lilł ndację, ca
najrnniej }2 miesieqł i dł l ej,
Nie sq
nał n znł :lne tskolicznoŚci,
które wshł as+l,ął yb,y ytł ,l ishtił nie powaź ł tycł tzag.ra eit clla
kznrył xul\|ullia 2ł rzez Funł lacj ę clziuł alno.ś ci.
.ł a.
l|l
CharakterysĘ 'ka tosowanych mętod Ryceny (w Ę tn amorfyzacji, walut obc_ł ch) aĘ ,rł ,órvrrr i pasyrł ,órł oraz
prr.v-chodów i kosztów rv zakresie dająclm prawo wvboru jedrrostce:
l) Fundacja
nie pllsiada
2)
n i e.
Fun da cj a
p
os ia
ł nĘ atku trv,ał e&ts,
d a rz
e c:z
owy
dł 'kł ad ników
3) Nał ę;ł ł aŚcii roszczę-nia nq dzięń 3 l
ewentualnych odsetek za nł ł akę,
.
m aj q t ku
ł .l h
r ot
rn+,
ę 8rł ,
t2.20l4 ł , wyceniono wcclł ug hi,storycznej
w-artto,{ci, he.z
nał ięzania
ĄSJadki Pieiię ł teullceł lione został y na dzieł i bilansawy weclł ug wartoś ci ł lontił lalnej.
Srodki Pienięzne w walutclch obc,ych y1,,yggnione zosł ał ,y pa kuł jsie ś ł ednił nNaP z dń.31.t2.2014 r.
5) Koszł y, realizacji zł lduń stalutov:rvł , poftOł ł xonew v,alutąch obc!,cł t, ł l,vceytiane sq
rzeczvu:lstym
k,ursie wał ulY, rl wPrzypadku hrrł kll k.ur,su rzet:z..v1,1listego-po ,{rł ł lnimkursie NBP z
dzień p onies i ęł lia ka,sztł ł .
6)
prąlpadktł
trxł
inia papizeł lzujqcegł l
realizaĘ i prajekł ów razliczarylch w waluł ach obqlch (lł pł atadatacji i razliczenie
,ł ł wał ucie
dotacjadau,ql
Przedstawiał te
obcej) kclszty realizacji praieknł w},,cinicł ne sc1,ierlhł g kursu
1,1'
kosztó.t+,
wahł ty wł aś dwegtldttl uyceny pieł ,nszej nlpł ctł y: clotacii.
Na koniec rcł kzł - róznice ptł rnięł lzy,wl,gęylr ktlszł tiw realizucji
trlrtljek!ł t
a
ł l,.ycenł 1 prz1,cł
ntlóul z ckł tacji ,
koryguj q koszly re.alizacj i zrł dań,t ł ł lł tł k_l.twcł t,
7) I'rą'cko,$j z tvttł ł udotacji otrą,ruawchw wąkł ł ąchabq;ęlrwl;ce.niane sa ,ś reł lł ł iłkłn ł ,się. NBp
z dł lia p,ł przedzĘ qcega dzieł i otrzymania v:pł aĄ;.
6,
Zrnia,ny mł :irxl księg<lr,voś ci i lł /yceny clokrrnł rne ł v roku ohrotrrrrvym wyrvierające istotny rvph*y na
sprawozdanie finansolve
;
Spł 'ał 1,ozdanie ,fiuansoł ue rł 2a ] 4 rak sparzqdzono zgodnie z 1lt,ynł og,ał ni dta,jednostek ł nilł o-okreś torylmi
w zał . 4 lrstcł W) o yacł ł uttkou,ł ł ś ci
. Dane porówną1,1,cze z rokł ł poprzedniego ztlstał y przedsttlwitlne v., Ę lrł sąjł s
{ł trównyl,valn1;.
'ł , Informacje
oraz
lry
o anaczących zclarzeniaclr jakie wystapi! po dniu bilansowl.rn nie ulvzględnionyclr
rachunku zvsków i sfiat:
iry
bilansię
tł ię l,t),stą!lił .y
8,
lnfcrrmacje
cr
zrniarrach w ftmcfł lszach rvł asnych;
Nct,fundusz wlctsny skltł da się:
- Funclusz slątutl1.|:.y Ftmdacji w kwocie I000,0a zł
ł la&ly ktłko,sztóv, narl ptzychł t,irł mifunrlacji {sł rał ą)za rok 2a |4
9.
Propoz.v-cje co do sposobu zagospodarotvania
rysku za rok
yv
h+,ocię 9 3,36,.35 zł
olrroto,1ł y"
Zgodnie z zclsadtlrni obowiclnĘ qcylł n cł rgł lnizacje pozarzqdow"-nug{ryy ką kaszlł |w nud pł z,1,9|1odami za 20l4
-ZOStanie pł llul'ta z przllchoł lł .iwręku ł xasł ępuego.
l0,
Danę o stanię rezęnv wedł ug celu ich ilfł ł ,orzenia na początek roktt obrotowego" zwiększęniach,
i stanie na konięc roku obrotowegoJ zę w§kazaniem tych z nich. hlóre korygrrją
,lł _vkorzystaniri, rozwiązanirr
stan nale roś ci.
nie ł u,orzono rezerw
l t, Poclział zobowiązań wg ptlz5icji bilansu o pr:zosta|rn na dzień bilansow_v. przewirlywanym umową, okresię
spł aĘ ;
clo I -go roku;
445 3(l5,]0 zł
12, W,vkaz crynrrych i hiernych rt.lzliczell rrliędzrvckresclł v,vch oraz przychodów pr:;l,yszJyctr okresdlw.
Nie.wystqpił .v
13. h'l,kaz grup zoborviązań zabezpieczonyclr na rna!ątku,jedrrostki (ze wskazaniem iclr rodzaju)
niewyslqtrr;ł ,
l,,l.
uclzięlone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, tak e
Zobowiązania warunkcrwe. w tpn równię
wekslowe.
nie w}|stapił y
IT"
l,
Zróclł a (roł lzaje clział alnoś ęi}prz,ychoł lów
Cał oŚĆ przychadów uąl5ftfly{ł rrrtał a na polcrycie kosztóll, dziął alnaś cistanł iowej !'tł
clj o ll1yl g 11 0s o b p f, Lt 11:I,?}; c h i,/ i z,lt cz ł t,1: c l,,
- dotclcje ldl h,{SZ nu re{rlizac!ę ssrojektół t,:
7 30,j (i ! 4,03 ź ł
- ł l,r ł l:rł rj 0, od rtlł ł da,ł ji kr aj ł n1,1,ch :
4"5,9 2:1 !,"]7 zł
- rl,aroyvi.zł ł 1; od o5óh fir,vc.7ł ł 1,;flr,,
:]:ł 749,07 zł
U) hr
-
pł 'ą:choĄ: z tyt. e.ł nis.ji.filmlł
;
?ttt),{lt)
zł
ilacii ad:
- p,ł ,z"vcluscl}, z
-
0z
{,|
t}.| ł a.ł
l9ń
PDCF
8 939,I5 zł
e p r z.y c ł t o clrv tlz i a.ł a,lru ł ś c
i
s l, a l:u
t
t ll,t,
5 57I,2ti zł
ej
b) dotacje ad ł nięĘ vnaradov,l;ch organizacji huł nanitał nyck: 5 a39 54 j,2a
Raiempr4ychody zdział sł naś cistiltlł trwej:
zł
12 854 546,08 zł
Dolacje , w kt(lrsĘ fu zgaclnie z unu)wq z dtł tucjodł lwctą, <ł dsł tki lsąukowe ttzyskane od ś rodlół vpienię lt ,ch z
ł tlnacji - 1loł uiększajq ku,t.ltę dł nac_ii i mrlgq h,yć vydał kov,ane ną k<.l,szty realizacji dlł ttlwanegt.l prł .ljebtuwtkazilnę zo,stał y y; w},srlkrŃr:i pt.>większrmej o tę ł ,ldseł ki hankł ,rt,ę"
2.
fŁoziiczenie gł ówny-ch pazycjiróź niących podstarvę opodatkowania poclatkiem dochodowym ocl osób
prawnyclr.
Fundacja nie prowadzi dł iał alnł .l,icigtlspodarczej, wszystki,e dochody trł rzezy,aczlfte sq na dział alno,{ć
Stał lrtOlĄ)q
12 896
l:'rrycltoda bilansolve. cgoł eł n:
Ktł sz t.;y
ł s il
zł
I2 906 043,99 zł
uns oł v e ogł 5 ł e ł yl ;
Kt.t,szĘ nie stanol,vi ącę kł _l,sztł itll uzyskania pł .zychad(lw :
Kaszty realizacji zadał i stał ,utol+ych ( {$x" 16 ust.l pkt,58 ilstąl+,y o ł :'I)0}:':
-
5 ]3a 919,0] ał
7 775 ]24,98 zł
Koszt7, s:o kor elcttł c ł ł :
Dochód:
DochoĄv ał lohięne z <.lpodatSkawania ('art" !7 u,sł , l u,ltrl+}) o
PDOP)
5
.5
l2l 582,66 zł
ł 2l 582,66 zł
Pg dstwlv {s 0p o d ał koly {nftifr :
3
7tl7.ó;4
tJ,CI{J
zł
Dane o kosztach.
,ł t
Fundacj ł l ,spr.n,zqł lza rachwlek ą,,lkł jw i sł ł ,at erlł .ug vył ltlgów tllł ,eś lł ltq,r:hv, zał qr:zniku nr 4 da (istcnlry
o rachunkoł ęoś cidla arganizacji nieprowadzqcl:ch daiał ał noś cigospodarczej.
Kasztjl realizacji zadał i statwtow)ł ck wyliasĘ : l2 865 778,54 zł
40 26;5,45 zł
Pozostał e kasztj:
wl:nig*b:;
Ktlszl7, 1ł arł netów zagru,liczttych, u,spólprua$quych z Fundacjq w realizacji zatł ań stattł 1,11ł 'ych
pręzentlwane. sq v, pazycji rar:huł lku wynikriv,: L Ko,szty nierł dpł atnej tkiał ł ł lno,{ci prlĘ tku publir:znego,
paz, d) pozostał e kaszty
4
.
,
Informacje o zyskach i stratach naclzrł _v*czajnych z podział em na losowe i pcrzostał e.
nie wystqpiĘ
5,
In,ftlrmacja ł l zatntclnieniu:
!'wndacia zatrudniał ą v, 20l4
r.l
oxobę
ł aa padstawie
uł ltc,w
o
pł acę.
6. Wynugrodzenia w.llpł ucone cił onkor,n Zanqdu i orgaruów nadzoł cąych.
Funclacja nie wyplacał ł l ł l,.ynagratlzeń czł onktlł n zarzqdu i tlrganć lw nadzrtrczllch z tytuł u pelnienia funkcji lv
ł yc}ńe orgauł ł cll,
IIT.
StrŃtura ś rodl<ół vpicnięful"ych clo sprawozdania z plzepł ywu ś rrrdkórv pieniętnyclr.
Funrlacja nie ł uą obtll+'iqzklł sporzqdzał lia ,sprał ,ozdania
e
przepł yvróv,
,{rt)fiftfi1,1,
pie.nięł ł q,,ch.
W.
l.
inf'ormacie o:
a.
b.
c.
pfoceiltovvytll uclzia]e,
l.WsPÓliryclr przedsięlvzięciacir, które nie podlegąią k,crrsolidac.li nretoł lą peŁrą lub pralv lvł asnoś ci,w
§ry1;
lrazu,ie, zakresie dział alnoś cirvspólnegcl przedsięwzięcia,
d.
e,
_f.
częŚci rvsPÓlnię kr:ntrolr:wanych rzecaclrvyr;h skł ał lnik,órł , majątku fnvał egcr" rvartoś ci niematerialrrych i
praunych.
zobowiązaniach zaciągnietych na pohzeby przedsięwzięcia lub zakuptt uź yw,anych rzeczorł ych skł adników
ma"iątlr-u
ilwał ego
-
dtrchodach otrzymarl,vch ee wspólnegtr preedsięwzigcia i kosetach zrł iązanyclr z Iilmi
eotroł viązanił rch r,vilł untr:vr,,vcł t i iIlrł ,esl,yci,jrrych ł lolyczących wspr5lnego przł :lclsięwzięciał lie dał ycry
2. PoĘ czkaclr udzielonyclr czł onkorn zarządu i organórv nadzorczych
1x!g q1,pł au.:ł z{l.
3. Transakcjach a czł onkami Zarząclu i organami narlzorczł m,i i ich mał zr:nk,ami, kręrł ł rvmi lub
Powinowatymi w linii prostej do dnigiego stopnia lub związanl.rni z §tufu opieki. przysposobienia lub
kiu'ateli z osobą zarządzającą lub będącą w otganach nadzorczych jednostki lub spół kami, rv lrtór_lch są
znacz1cymi udział olvcarni {alcc_ionar.iuszarrri) lub wspólrrikami.
nie miał y mię_isca
4. 'lransakcjach z jeclnostkanri porviązan3,mi kapitał orvo. a którę nie sa objęte skonsolidowanlm
sprawozdanien
firratrs ow.l,rn,
- ylę 1,1l,yslep!{q jeduostki slllll,ięane z Funlł acjq.
- nie^wy,sł e.pł $ł lwspł .ilnie kclntrrł lowanę rzeczlwę skł adniki rł ktył ,ów trwał ych oraz ,yt,artoś ł :i
ł liene at er i ahly c k i pr aw ąl cll
Warszawa. 31 mat,ca2015
r,.
Oprrrctlr,ł ,ał a:Iwł rl a Pł l ri c z\,,l;
''
T
E}"pfi,s"
'1
Warszawa
ul. Jasn& , fiO-fi13
*Ę &,KH
te!-/tex
RĘ GON
tiędzynarodowsJ
7,A
t/
^ł,
fi1 t frl fi1
mlffiffiflnil
Wojciech Wi|k
ki
Sf-? CI3 32
1 , NiP Rs,10,22_05s
F*isiile
S*ntltln
zytlarodow*!
.ć Ę
sŁ
'q)
t1}
frzł elnek
$:'
*F}*
{.J f*t t
,ł
& ą;
*d +"Ą
*sxł s S**nrł ł rrł *tsc r ł *,ę#ł yn *; *&*r*} "
ł ,{- &ygr*e§t i* Ę t"
t
S, *?"S?* Uffił ręst*#
-ł *$*#F*p{n_sfg.p{; f*;r ae 83t aS *S
tr
ł F s?spt " ł fl , iĘ &sst* 11§6*30 t r
ar"ządu