Zasady rekrutacji studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z

Transkrypt

Zasady rekrutacji studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z
Zasady rekrutacji studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
na wyjazdy stypendialne w ramach programu LLP Erasmus.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Dokument dotyczący zasad rekrutacji studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa zwanej dalej
Uczelnią na wyjazdy stypendialne w ramach programu LLP Erasmus określa podstawowe zasady
przeprowadzania rekrutacji studentów na studia za granicą w ramach wyżej wymienionego
programu.
2. Rekrutacja kandydatów na studia za granicą zwanych dalej w skrócie Kandydatami, odbywa się
zgodnie z zasadami określonymi w Karcie Uczelni Erasmusa oraz zasadami określanymi corocznie
w umowie zawartej pomiędzy Uczelnią a Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie.
3. Rekrutacja Kandydatów jest przeprowadzana w oparciu o umowy bilateralne zawarte pomiędzy
Uczelnią a uczelniami partnerskimi za granicą w ramach programu LLP Erasmus, których wykaz
jest dostępny na stronie internetowej uczelni.
4. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji studentów na studia za granicą jest
Uczelniany Koordynator programu LLP Erasmus, kierujący również działaniami Komisji
Kwalifikacyjnej.
§2
Studia za granicą w ramach programu LLP Erasmus traktowane są jako część programu studiów w
Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.
§3
Osoby wyjeżdżające zachowują status studenta i wszelkie związane z tym prawa, w tym uprawnienia do
otrzymywania pomocy materialnej przyznanej przez Uczelnię.
§4
Ze stypendiów w ramach programu LLP Erasmus mogą skorzystać studenci studiów licencjackich oraz
magisterskich.
II KRYTERIA FORMALNE
§5
1. Kandydat ubiegający się o wyjazd musi posiadać obywatelstwo polskie lub być obywatelem
innego kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie LLP Erasmus albo posiadać status
uchodźcy lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski.
2. Kandydat ubiegający się o wyjazd musi być studentem Uczelni oficjalnie zarejestrowanym na
kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata lub magistra w UE.
3. Kandydat ubiegający się o wyjazd, w momencie wyjazdu powinien być studentem, co najmniej
drugiego roku studiów pierwszego stopnia.
4. Kandydat ubiegający się o wyjazd wcześniej nie korzystał ze stypendium programu LLP Erasmus.
III POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
§6
1. Rekrutacja na stypendia w ramach programu LLP Erasmus będzie odbywać się 2 razy w roku, w
semestrze zimowym oraz w zależności od wolnych miejsc na wyjazdy w ramach programu LLP
Erasmus, w semestrze letnim.
2. Jednostka organizacyjna właściwa ds. współpracy międzynarodowej będzie informowała
wszystkich o terminach za pomocą ogłoszeń umieszczonych na stronie internetowej Uczelni oraz
w Dziekanatach Wydziałów
§7
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną odbywa się z
uwzględnieniem następujących kryteriów:
a. wyniki w nauce, mierzone średnią ocen
b. znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej
studenta,
c. zewnętrzne certyfikaty językowe,
d. zewnętrzne zaświadczenia o aktywności studenta,
e. udział studenta w życiu organizacji studenckich,
f. inne (wg przedstawionych przez studenta dokumentów),
g. list motywacyjny.
§8
1. W skład Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:
a. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus jako przewodniczący,
b. Dziekan lub prodziekan właściwego wydziału, którego studentem jest Kandydat,
c. Przewodniczący Prezydium Zarządu Samorządu Studentów.
2. Protokoły z posiedzeń komisji kwalifikacyjnych załącza się do uczelnianej dokumentacji programu
LLP Erasmus.
§9
1. Dokumenty na wyjazdy w wybranym przez studenta semestrze nauki powinny dotrzeć do
Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus najpóźniej w terminie do 1 czerwca każdego roku
w wypadku rekrutacji na semestr zimowy oraz do 1 grudnia każdego roku w wypadku rekrutacji na
semestr letni, jeżeli nie wykorzystano wszystkich miejsc w semestrze zimowym.
2. Dokumenty od studentów przyjmowane są przez cały rok akademicki.
3. Kandydat powinien wypełnić i przesłać obowiązujący w WSB formularz aplikacyjny, dostępny na
stronie internetowej uczelni oraz następnie przekazać go w postaci wydruku Uczelnianemu
Koordynatorowi Programu Erasmus.
4. Uczelniany
Koordynator
Programu
Erasmus
wyznacza
termin
posiedzenia
Komisji
Kwalifikacyjnej. O terminie tym wszyscy zainteresowani studenci zostaną poinformowani drogą
mailową.
§10
Uczelniany Koordynator zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni listy
Kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia za granicą oraz listy rezerwowej najpóźniej do dnia
30 czerwca.
§11
1. Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 7
dni od dnia zamieszczenia list na stronie internetowej. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej
do Rektora.
2. Odwołanie jest rozstrzygane w ciągu 14 dni, a stosowna decyzja przekazana w formie pisemnej
Kandydatowi.
§12
Z każdym studentem zakwalifikowanym do wyjazdu zostanie podpisana stosowna umowa, której
integralną część stanowi porozumienie o programie zajęć.
§13
1. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien pisemnie poinformować o tym Uczelnianego
Koordynatora najpóźniej na 30 dni przed dniem upływu terminu do złożenia aplikacji w zagranicznej
uczelni partnerskiej.
2. Naruszenie określonego w ust. 1 terminu lub brak stosownej informacji ze strony Kandydata skutkuje
wykluczeniem możliwości ponownego skorzystania przez tę osobę z wyjazdu w ramach programu LLP
Erasmus realizowanego przez Uczelnią oraz poinformowaniem właściwego dziekana
3. Konsekwencje naruszenia przez Kandydata obowiązków określonych w ust. 1 nie będą zastosowane w
przypadku zaistnienia okoliczności od kandydata niezależnych (tzw. zdarzenia losowe).

Podobne dokumenty