Komentarz Zarządu do wyników za IV kw 2012

Komentarze

Transkrypt

Komentarz Zarządu do wyników za IV kw 2012
KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A.
DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH
ZA 4 KWARTAŁ 2012 ROKU
GRUPA LOTOS S.A.
ISIN
Warsaw Stock Exchange
Thomson Reuters
Bloomberg
PLLOTOS00025
LTS
LTOS.WA
LTS PW
Spis treści
1
Otoczenie rynkowe ................................................................................................................................... 3
2
Segment wydobywczy.............................................................................................................................. 5
3
Segment produkcji i handlu..................................................................................................................... 9
4
Pozostała działalność............................................................................................................................. 14
5
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów .................................................................. 14
6
Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej ......................................................................... 16
7
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ............................................................... 18
8
Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a wcześniej publikowanymi prognozami
wyników na 2012 rok .............................................................................................................................. 18
Plik excel z danymi operacyjnymi i finansowymi za 4kw. 2012 i poprzednie okresy jest publikowany
jednocześnie z raportem rocznym za 2012 rok w internetowym serwisie relacji inwestorskich pod nazwą
databook
2
1
Otoczenie rynkowe

Modelowa marża rafineryjna Grupy LOTOS S.A. na poziomie 5,41 USD/bbl (-22,2% vs. 3kw. 2012)

Marże z średnich destylatów na porównywalnym poziomie z 3kw. 2012

Umocnienie złotówki względem dolara na koniec 4kw. 2012 vs. 3kw. 2012 i 4kw. 2011
Dane makroekonomiczne
Wykres notowań cen ropy Brent/Ural oraz kursu walutowego USD/zł
130,00%
100,00%
70,00%
paź 11
gru 11
lut 12
kwi 12
USD/PLN
cze 12
Brent
sie 12
paź 12
gru 12
Ural
Notowania cen ropy Brent/Ural i marża modelowa Grupy LOTOS S.A. (USD/bbl)
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
4kw 12/3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
Notowania DATED Brent FOB
110,08
109,50
109,35
0,5%
0,7%
Notowania Ural CIF Rotterdam
108,64
108,67
108,63
0,0%
0,0%
Dyferencjał Brent/Ural *
1,09
0,68
0,29
60,3%
275,9%
Modelowa marża rafineryjna**
5,41
6,95
3,88
-22,2%
39,5%
*spread Brent vs Ural
**Marża modelowa dla struktury uzysków wynikającej z uśrednionego scenariusza rocznej, typowej pracy rafinerii Grupy LOTOS S.A.,
przy założeniu maksymalizacji uzysków frakcji średnich. Założono przerób roczny wynikający z maksymalnych zdolności destylacyjnych
oraz że całość wsadu stanowi ropa Ural, której wartość ustalana jest jako różnica miedzy DTD Brent a spreadem Ural Rtd vs forward
Dtd Brent.
Marża z notowań produktów (USD/t)
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
4kw 12/3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
Marża z notowań: Benzyna
152,86
226,92
107,42
-32,6%
42,3%
Marża z notowań: Benzyna surowa
105,30
75,11
43,52
40,2%
142,0%
Marża z notowań: ON (10 ppm)
153,69
152,76
146,41
0,6%
5,0%
Marża z notowań: LOO
119,17
114,39
118,06
4,2%
0,9%
Marża z notowań: Paliwo lotnicze
190,53
192,82
179,96
-1,2%
5,9%
-246,35
-210,73
-206,56
-16,9%
-19,3%
Marża z notowań: Ciężki olej opałowy
3
Notowania kursu walutowego (USD/PLN)
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
4kw 12/3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
Kurs dolara na koniec okresu
3,10
3,18
3,42
-2,5%
-9,4%
Średniokwartalny kurs dolara
3,17
3,31
3,28
-4,2%
-3,4%
W 4kw. 2012 roku notowania kluczowych produktów rafineryjnych uległy nieznacznym zmianom, nie mając istotnego
przełożenia na kondycję sektora rafineryjnego:
Modelowa marża rafineryjna Grupy LOTOS S.A. 1kw 2012 – 4kw 2012
10
8
6
4
2
0
sty 12
lut 12
mar 12
kwi 12
maj 12
cze 12
lip 12
sie 12
wrz 12
paź 12
lis 12
gru 12
sty 13
Na kształtowanie wyników Grupy Kapitałowej LOTOS w raportowanym okresie wpłynęły szczególnie:
Kursy walut:

stabilne kształtowanie się kursu złotówki do dolara – do pierwszej połowy listopada powolna deprecjacja
złotówki; odwrócenie trendu w drugiej połowie lisopada; mniejsza zmienność kursu niż w 3kw. 2012 roku, miała
przełożenie na minimalny poziom różnic kursowych z działalności operacyjnej (-0,8 mln zł w porównaniu z +64,4 mln zł w
3kw. 2012 roku),

osłabienie kursu dolara na koniec okresu (-2,5% vs. 3kw. 2012 roku) spowodowało dodatni efekt na
przeszacowaniu wartości zadłużenia Grupy Kapitałowej LOTOS, w przeważającej części denominowanego w dolarze
(efekt słabszy niż w poprzednim kwartale, w którym dolar osłabił się względem złotówki o -6,2%).
Surowce i produkty:

spadek modelowej marży rafineryjnej Grupy LOTOS S.A., po 2 kwartałach wzrostu, do poziomu 5,41 USD/bbl w
4 kw. 2012 roku,

utrzymanie się marż z notowań dla podstawowych produktów, za wyjątkiem: benzyny motorowej (spadek o
32,6% vs. 3kw. 2012 roku) oraz benzyny surowej (wzrost o 40,2% vs. 3kw. 2012 roku),

trend notowań ropy Brent Dated w 4kw. 2012 roku nie miał istotnego wpływu na raportowany wynik operacyjny
Grupy Kapitałowej LOTOS,

4
nieznaczy wzrost dyferencjału Brent/Ural (+0,80 USD vs. 4kw. 2011 roku oraz +0,41 USD vs. 3kw. 2012 roku).
2
Segment wydobywczy

Porozumienie ws. usunięcia wadliwej platformy ze złoża Yme

Wynik operacyjny segmentu na poziomie -25,30 mln zł w 4kw. 2012 roku

Dalsza konsolidacja spółek litewskich – przejęcie całkowitej kontroli nad UAB Manifoldas
Zasoby, produkcja i sprzedaż ropy naftowej
Zasoby na dzień (mbbl) *
31.12.2012
30.09.2012
31.12.2011
12,95
12,95
12,95
32,16
32,74
33,61
Norwegia
Polska
Litwa **
razem
Produkcja (bbl/d)
8,43***
6,21
6,84
53,54
51,90
53,40
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
4kw 12/3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
Polska
3 147
3 233
3 556
-2,6%
-11,5%
Litwa **
1 519
1 579
1 738
-3,8%
-12,6%
4 667
4 812
5 294
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
Polska
196 396
216 236
Litwa **
152 101
razem
348 497
razem
Sprzedaż produktów własnych (bbl)
-3,0%
-11,8%
4kw 12/3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
221 936
-9,2%
-11,5%
120 084
151 681
26,7%
0,3%
336 320
373 617
3,6%
-6,7%
* 2P - zasoby pewne oraz prawdopodobne
** wg udziałów w GK AB LOTOS Geonafta
*** zmiana wielkości zasobów w stosunku do 3Q2012 wynika głównie z zakupu 50% udziałów w UAB
Manifoldas
Zasoby, produkcja i sprzedaż gazu ziemnego
Zasoby na dzień (mld m3)*
Polska
Produkcja (mln m3)
Polska
Sprzedaż (mln m3)
Polska
31.12.2012
30.09.2012
31.12.2011
0,484
0,488
0,504
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
4,1
4,2
4,6
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
2,6
2,5
2,8
4kw 12/3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
-2,4%
-10,9%
4kw 12/3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
4,0%
-7,1%
* 2P - zasoby pewne oraz prawdopodobne
5
LOTOS Petrobaltic S.A.
W 4kw. 2012 roku spółka wydobywała ropę i gaz ze złoża B3. Wiercenia kolejnych otworów w ramach
zagospodarowania złoża B8 potwierdziły możliwość osiągnięcia zakładanego współczynnika wydobycia ropy naftowej.
30 października 2012 roku LOTOS Petrobaltic S.A. i CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. podpisały umowę o
współpracy, regulującą zasady współpracy przy zagospodarowaniu położonych na Morzu Bałtyckim złóż gazowych B4 i
B6. Projekt przewiduje współpracę w formule spółki celowej, przy udziale w zysku i kosztach na poziomie 51% dla
LOTOS Petrobaltic oraz 49% dla CalEnergy Resources. Zgodnie z programem prac przygotowawczych, pozyskanie
danych sejsmicznych i wybór wstępnej koncepcji zagospodarowania zaplanowano na lata 2013–2014. Po zakończeniu
tego etapu, pozostanie podjęta decyzja inwestycyjna odnośnie zagospodarowania złóż. Zgodnie z umową CalEnergy
Resources Poland Sp. z o.o. pokryje koszty badań sejsmicznych oraz koszty przygotowania wstępnej koncepcji
zagospodarowania złóż przypadające zarówno na CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. jak i LOTOS Petrobaltic.
Umowa została zawarta pod kilkoma warunkami zawieszającymi, do których należy zapewnienie, że nowa ustawa o
podatku od wydobycia węglowodorów nie podważy ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia.
6
LOTOS Exploration & Production Norge AS (LOTOS EPN)
W 4kw. 2012 roku spółka LOTOS E&P Norge AS dokonała emisji akcji serii B, które zostały w całości objęte przez
LOTOS Petrobaltic S.A.:

w listopadzie 2012 roku, wyemitowano akcje o wartości 115 000 000 NOK,

w grudniu 2012 roku, wyemitowano akcje o wartości 171 000 000 NOK.
W wyniku przeprowadzonych transakcji kapitał zakładowy LOTOS EPN na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł
950.718.441 NOK.
1
W dniu 12 marca 2013 roku Talisman Energy (operator złoża Yme) i SBM Offshore (właściciel platformy wydobywczej)
ogłosiły informację o zawarciu porozumienia w sprawie usunięcia wadliwej platformy ze złoża Yme. Zgodnie z zapisami
porozumienia SBM Offshore, zapłacił członkom konsorcjum kwotę 470 mln USD. Talisman Energy działając w imieniu
udziałowców koncesji, zobowiązał się do wykonania niezbędnych prac przygotowawczych na platformie i usunięcia jej ze
złoża. Z kolei do SBM Offshore będzie należało przetransportowanie platformy do portu oraz jej utylizacja. Jednocześnie
udziałowcy konsorcjum przejmą prawo własności do elementów podwodnej infrastruktury na złożu Yme, dostarczonej
przez SBM Offshore wraz ze zobowiązaniem do ich demontażu i rekultywacji po zakończeniu eksploatacji złoża. Każda
ze stron poniesie koszty uzgodnionego porozumieniem zakresu realizowanych prac.
1
Wydarzenie po dacie bilansowej
7
Grupa Kapitałowa AB LOTOS Geonafta
W 4kw. 2012 roku spólki AB LOTOS Geonafta i UAB Genciu Nafta prowadziły wydobycie ropy naftowej ze złóż lądowych
Girkaliai, Kretinga, Nausodis i Genciu na terenie Republiki Litewskiej. UAB Manifoldas produkowała ropę naftową na
złożach Liziai i Veziaciai.
27 września 2012 roku w Wilnie AB LOTOS Geonafta podpisała umowę kupna 50% udziałów w spółce UAB Manifoldas.
Transakcja nabycia udziałów w UAB Manifoldas została sfinansowana ze środków własnych spółki oraz kredytu
bankowego. Warunkiem zawieszającym realizację umowy nabycia 50% udziałów w spółce UAB Manifoldas było
uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Republiki Litwy na koncentrację udziałów UAB Manifoldas
w AB LOTOS Geonafta, która została wydana w dniu 31 października 2012 roku.
W dniu 28 listopada 2012 roku nastąpiło zamknięcie transakcji tj. dokonano zapłaty 100% ceny nabycia
i przeniesiono własność 50% udziałów spółki UAB Manifoldas na Nabywcę.
Wyniki operacyjne segmentu wydobywczego (mln zł)
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
4kw 12/ 3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
Przychody ze sprzedaży
132,8
125,4
139,3
5,9%
-4,7%
Wynik operacyjny
-25,3
46,4
-245,0
-
-
Znormalizowany wynik operacyjny*
25,0
46,4
25,4
-46,1%
-1,6%
Amortyzacja
44,5
30,7
32,8
45,0%
35,7%
EBITDA
19,2
77,1
-212,2
-75,1%
-
* wynik oczyszczony z efektów zdarzeń jednorazowych
Przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego w 4kw. 2012 roku są niższe do przychodów w kwartale
porównywalnym poprzedniego roku. Spadek przychodów ze sprzedaży segmentu wydobywczego o 6,5 mln zł (vs. 4kw.
2011 roku) jest głównie skutkiem niższego wolumenu sprzedanej ropy Rozewie w związku z tymczasową produkcją ze
złoża B8 (3,6 tys. ton ropy) w 4kw. 2011 roku. Wyższe o 7,4 mln zł przychody segmentu vs. 3kw. 2012 roku są efektem
wyższej sprzedaży ropy litewskiej.
8
Wynik operacyjny segmentu wydobywczego w 4kw. 2012 roku uwzględnia między innymi odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości koncesji poszukiwawczych (PL 497 i PL 498) na złożach norweskich w LOTOS Norge na poziomie 74,5
mln zł, odpis aktualizujący wartość aktywów w AB Geonafta z tytułu utraty wartości licencji w wysokości 14,5 mln zł,
rezerwę na nieuniknione koszty wynikające z wcześniej zawartej umowy na transport ropy ze złoża Yme w kwocie 12,6
mln zł oraz zawiera efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli nad UAB Manifoldas w kwocie 57,7 mln zł.
3
Segment produkcji i handlu

Otwarcie setnej stacji LOTOS Optima

Rekordowy przerób ropy

Wynik operacyjny wg LIFO o ponad 200 mln zł wyższy niż w 4kw. 2011
Struktura przerobu ropy naftowej (tys. ton)
Przerób ropy w rafinerii w Gdańsku
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011 4kw 12/ 3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
2 535,3
2 450,3
2 362,1
3,5%
7,3%
2 324,6
2 144,4
2 300,9
8,4%
1,0%
24,3
46,6
28,5
-47,9%
-14,7%
186,4
259,3
32,7
-28,1%
470,0%
w tym:
ropy Ural
ropy Rozewie
pozostałe gatunki ropy
Wykorzystanie mocy produkcyjnych zainstalowanych w gdańskiej rafinerii w 4kw. 2012 roku kształtowało się na poziomie
95,8% (+6,6 p.p. vs. 4kw. 2011 roku). Przerób ropy notował rekordowy wolumen (+85 tys. ton vs. 3kw. 2012 roku i
+173,2 tys. ton vs. 4kw. 2011 roku). Elastyczność zmodernizowanej rafinerii wykorzystano do zoptymalizowania wsadu,
w kierunku większego udziału cięższej ropy Ural o potencjale do produkcji ON (udział na poziomie 91,7%).
Marża rafineryjna obniżyła się o 22,20% vs. 3kw. 2012 roku, ale wzrosła o 39,50% vs. 4kw. 2011 roku, osiągając
średniokwartalną wartość 5,41 USD/bbl.
Zwiększenie uzysku benzyny motorowej (+25,4 tys. ton vs. 4kw. 2011 roku) i benzyny surowej (+52,9 tys. ton vs. 4kw.
2011 roku), przy utrzymujących się atrakcyjnych marżach z notowań vs. 4kw. 2011 roku wzmocniło efekt wzrostu marży
z notowań na rynkach światowych na wynik operacyjny Grupy Kapitałowej LOTOS.
Struktura produkcji Grupy LOTOS S.A. (tys. ton)
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
4kw 12/ 3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
2 692,6
2 667,6
2 608,1
0,9%
3,2%
Benzyny
388,8
368,0
363,4
5,7%
7,0%
Benzyna surowa
104,6
69,4
51,7
50,7%
102,3%
Oleje napędowe
1 148,3
1 230,0
1 201,8
-6,6%
-4,5%
Lekkie oleje opałowe
115,2
59,3
127,0
94,3%
-9,3%
Paliwo lotnicze JET
130,6
130,7
113,3
-0,1%
15,3%
Ciężkie oleje opałowe
306,0
272,8
215,3
12,2%
42,1%
Komponenty asfaltowe
186,6
241,9
267,6
-22,9%
-30,3%
Pozostałe*
312,5
295,5
268,0
5,8%
16,6%
Produkcja razem
* m.in.: gazy opałowe i techniczne, siarka, reformat, oleje bazowe, frakcja Hydrowax, frakcja ksylenowa, LPG.
9
Struktura sprzedaży segmentu produkcji i handlu (tys. ton)
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
4kw 12/ 3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
2 614,6
2 583,0
2 556,0
1,2%
2,3%
Benzyny
417,7
398,4
365,8
4,8%
14,2%
Benzyna surowa
104,6
69,4
51,7
50,7%
102,3%
Oleje napędowe
1 151,0
1 223,9
1 267,1
-6,0%
-9,2%
Lekkie oleje opałowe
108,3
62,2
133,6
74,1%
-18,9%
Paliwo lotnicze JET
137,4
137,3
102,9
0,1%
33,5%
Ciężkie oleje opałowe
299,3
252,8
162,2
18,4%
84,5%
Asfalty
193,0
258,7
289,2
-25,4%
-33,3%
Pozostałe ropopochodne
203,3
180,3
183,5
12,8%
10,8%
Sprzedaż produktów, towarów i
materiałów rafineryjnych
Rynek produktów naftowych w 4kw. 2012 roku
Dynamika konsumpcji paliw płynnych w Polsce w 2012 roku ukształtowała się na poziomie -8,6% (r/r) i odzwierciedla
spowolnienie w krajowej gospodarce, głównie za sprawą słabych wyników branży budowlanej w 4 kwartale 2012 roku,
ale także rosnącego bezrobocia przy malejącej liczbie ofert pracy oraz ujemnej dynamiki realnego wynagrodzenia brutto.
Istotny wpływ na spadek konsumpcji paliw płynnych mógł mieć wzrost szarej strefy. W grudniu 2012 roku nastąpił
wyraźny spadek produkcji sprzedanej przemysłu i branży budowlano – montażowej. Wskaźnik PMI dla polskiego
przemysłu pozostawał poniżej poziomu 50 pkt. dziewiąty miesiąc z rzędu wskazując na dekoniunkturę, mimo tendencji
wzrostowej w 4kw. 2012 roku, na koniec którego osiągnął wartość 48,5 pkt.
W tym czasie udział Grupy Kapitałowej LOTOS w rynku paliw w Polsce ogółem wzrósł do 34,3% (+0,7 pp. r/r). W 4kw.
2012 roku całkowity wolumen produkcji i sprzedaży segmentu produkcji i handlu Grupy Kapitałowej LOTOS utrzymywał
się na stabilnym poziomie.
W 2012 roku zapotrzebowanie na ON w kraju zmniejszyło się o 9,3% (r/r). Po słabym listopadzie nastąpił jeszcze gorszy
pod względem konsumpcji grudzień, w którym dynamika zużycia ON zanotowała najniższą wartość w całym 2012 roku,
tj. -19,5%. Poza spowolnieniem gospodarczym i brakiem bodźców do wzrostu popytu na Diesla płynących z branży
budowlanej i transportowej, tak niska dynamika jest w pewnej mierze efektem wysokiej bazy, tj. znacznego wolumenu
skonsumowanego paliwa w grudniu 2011 roku w rezultacie zbliżającej się podwyżki akcyzy na ON.
Olej napędowy – marża z notowań 1kw 2012 – 4kw 2012
200
180
160
140
120
100
80
60
sty 12
lut 12
mar 12
kwi 12
maj 12
cze 12
lip 12
sie 12
wrz 12
paź 12
lis 12
gru 12
sty 13
W 4kw. 2012 roku marża z notowań oleju napędowego na światowych rynkach znajdowała się w trendzie spadkowym
ze średnią z notowań za 4kw. 2012 roku na poziomie porównywalnym kw./kw. i nieco lepszym r/r (+0,6%, tj. +0,93
10
UDS/t vs. 3kw. 2012 roku oraz +5%, tj. 7,28 USD/t vs. 4kw. 2011 roku).
Udział Grupy Kapitałowej LOTOS w rynku oleju napędowego w 2012 roku kształtował się na poziomie 35,9%, (+0,3 pp.
r/r). Największy progres pod względem udziału rynkowego osiągnął obszar sprzedaży detalicznej Diesla pod marką
LOTOS z wynikiem 9,5% (+0,5 pp. vs. 2011 roku). Spółka utrzymała produkcję ON na zeszłorocznym poziomie. W
sytuacji ograniczenia krajowej konsumpcji
nastąpił niemal 3-krotny wzrost realizowanego wyłącznie przez Grupę
LOTOS S.A. eksportu Diesla za granicę, głównie do Wielkiej Brytanii i Niemiec.
Benzyna motorowa – marża z notowań 1kw 2012 – 4kw 2012
310
270
230
190
150
110
sty 12
lut 12
mar 12
kwi 12
maj 12
cze 12
lip 12
sie 12
wrz 12
paź 12
lis 12
gru 12
sty 13
W 4kw. 2012 roku trwał sukcesywny spadek krajowego popytu na benzynę motorową (-5,4% vs. 4kw. 2011 roku).
Spadek siły nabywczej polskiego społeczeństwa spowodował większe zainteresowanie indywidualnego konsumenta
tańszym paliwem, tj. LPG.
W 4kw. 2012 roku sprzedaż benzyny motorowej realizowano przy marży z notowań na światowych rynkach znacznie
niższej vs. 3kw. 2012 roku (-32,60%, tj o 74 USD/t) ale wyraźnie wyższej vs. 4kw. 2011 roku (+42,3%, tj. 45,44 USD/t).
Całkowita produkcja benzyny w Polsce w 2012 roku zwiększyła się o 3% i w warunkach spadku krajowego
zapotrzebowania (-5%), wzrosło znaczenie wymiany międzynarodowej (+30% vs. 2011 roku). Największym polskim
eksporterem benzyny motorowej była Grupa Kapitałowa LOTOS, która wysyłała towar do Szwecji, Wielkiej Brytanii i
Holandii.
Powodem wzrostu do 29,4% (tj. +2,3 p.p. r/r.) udziału Grupy Kapitałowej LOTOS w kurczącym się polskim rynku
benzyny motorowej było utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży benzyn zarówno w kanale hurtowym, jak i w
rozbudowywanym kanale detalicznym.
Benzyna surowa – marża z notowań 1kw 2012 – 4kw 2012
140
100
60
20
sty 12
-20
lut 12
mar 12
kwi 12
maj 12
cze 12
lip 12
sie 12
wrz 12
paź 12
lis 12
gru 12
sty 13
11
W 4kw. 2012 roku wolumen produkcji i sprzedaży benzyny surowej, którą Spółka eksportuje do Francji, Holandii i
Wielkiej Brytanii, wzrósł rekordowo umożliwiając realizację atrakcyjnej marży z notowań (+40,2% vs. 3kw. 2012 roku, tj.
+30,19 USD/t oraz +142%, tj. +61,78 USD/t).
Paliwo lotnicze – marża z notowań 1kw 2012 – 4kw 2012
220
200
180
160
140
120
sty 12
lut 12
mar 12
kwi 12
maj 12
cze 12
lip 12
sie 12
wrz 12
paź 12
lis 12
gru 12
sty 13
W 4kw. 2012 roku wolumen produkcji i sprzedaży paliwa lotniczego w Grupie Kapitałowej LOTOS był rekordowo wysoki
(+25%, tj. 130,6 tys. t vs. 3kw. 2012 roku oraz +14%, tj. 66,8 tys. t vs. 4kw. 2011 roku) umożliwiając realizację nadal
atrakcyjnej, stabilnej vs. 3kw. 2012 roku i nieco wyższej vs. 4kw. 2011 roku (+5,9%, tj. 10,57 USD/t) marży z notowań
na światowych rynkach.
Wyniki operacyjne segmentu produkcji i handlu (mln zł)
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
8 272,9
8 530,3
Wynik operacyjny
165,4
Amortyzacja
EBITDA
Przychody ze sprzedaży
4kw 12/ 3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
8 313,4
-3,0%
-0,5%
524,2
351,0
-68,4%
-52,9%
125,6
131,5
134,1
-4,5%
-6,3%
291,0
655,7
485,1
-55,6%
-40,0%
Nieznacznie niższe przychody ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu w 4kw. 2012 roku (vs. 3kw. 2012 roku i vs. 4kw
2011 roku) wynikają głównie z niższej średniej ceny sprzedaży netto w segmencie. Średnia cena sprzedaży netto w
segmencie produkcji i handlu w 4kw. 2012 roku wyniosła 3.164 zł/t i obniżyła się o -4,2% vs. 3kw 2012 roku i o -2,7% vs.
4kw. 2011 roku, głównie na skutek niższego (-4,2% vs. 3kw. 2012 roku i -3,4% vs. 4kw. 2011 roku) średniokwartalnego
kursu USD.
Spadek wyniku operacyjnego segmentu produkcji i handlu w 4kw. 2012 roku (vs .4kw. 2011 roku) był przede wszystkim
efektem spadających w 4kw. 2012 roku cen ropy (na skutek spadku notowań oraz wzmacniajacej się złotówki) w
porównaniu do rosnącego trendu cenowego ropy w 4kw. 2011 roku związanego głównie ze wzrostem kursu USD.
Pozytywny wpływ na wynik segmentu miały głównie wyższe marże z notowań dla paliw oraz wyższy dyferencjał
Brent/Ural.
12
Sieć stacji paliw LOTOS
Liczba stacji paliw w sieci LOTOS na koniec okresu
31.12.2012
30.09.2012
31.12.2011
4kw 12/ 3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
405
368
369
10,1%
9,8%
223
198
190
12,6%
17,4%
71
38
33
86,8%
115,2%
154
135
136
14,1%
13,2%
30
15
17
100,0%
76,5%
155
152
139
2,0%
11,5%
28
35
43
-20,0%
-34,9%
Liczba stacji paliw razem
Stacje własne CODO
w tym: LOTOS OPTIMA
Stacje partnerskie DOFO
w tym: LOTOS OPTIMA
podpisane umowy franszyzowe
Stacje patronackie DODO
Na koniec 2012 roku liczba stacji paliw w Polsce wyniosła ok. 6 700. Miała miejsce konsolidacja sektora detalicznego i
optymalizacja sieci stacji. W Grupie Kapitałowej LOTOS kontynuowano rozbudowę i restrukturyzację sieci detalicznej,
zwłaszcza w ramach ekonomicznej marki Optima (przyrost liczby stacji ogółem ok. 10% vs. 3kw. 2012 roku i 4kw. 2011
roku). W 4kw. 2012 roku marka LOTOS pozostawała liderem wzrostu liczby stacji na polskim rynku (r/r). W ramach sieci
LOTOS na koniec 4kw. 2012 roku działało 405 stacji. Udział Grupy LOTOS w rynku detalicznym na koniec 2012 roku
wyniósł 8%.
Polski rynek detaliczny na dzień 31 grudnia 2012 roku
Sieci sklepowe
160
Orlen
1 767
LOTOS
405
Niezależne
3 000
AS 24
24
BP
446
IDS
1
STATOIL
356
LUKOIL
115
NESTE
106
SHELL
376
Źródło: POPiHN.
Na koniec 2012 roku w sieci LOTOS Optima działało 101 obiektów, co oznaczało podwojenie liczby placówek w tym
segmencie w porównaniu z końcem 2011 roku. Placówki LOTOS Optima działają już we wszystkich województwach
Polski. Istotnym obszarem działania sieci LOTOS jest sprzedaż pozapaliwowa.
Wyniki operacyjne obszaru detalicznego (mln zł)
4kw 2012
3kw 2012
248,1
271,8
267,1
-8,7%
-7,1%
1 453,0
1 583,8
1 469,8
-8,3%
-1,1%
Wynik operacyjny
-2,2
4,0
-11,2
-
-
Amortyzacja
13,5
12,6
12,0
7,1%
12,5%
EBITDA
11,3
0,8
-31,9%
1312,5%
Wolumen sprzedaży (tys. ton)
Przychody ze sprzedaży
16,6
4kw 2011 4kw 12/ 3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
13
Wpływ wyceny zapasów na wynik operacyjny segmentu produkcji i handlu (mln zł)
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
165,4
524,2
351,0
60,8
22,2
-348,5
226,2
546,4
2,5
Wynik operacyjny
Efekt LIFO*
Wynik operacyjny wg LIFO
*Grupa Kapitałowa LOTOS, zgodnie z przyjętymi zasadami wyceny zapasów, stosuje do wyceny rozchodu zapasów metodę średniej
ważonej ceny nabycia. Stosowanie takiej metody wyceny zapasów powoduje opóźnienie przenoszenia efektów zmiany cen ropy w
stosunku do cen wyrobów gotowych. W związku z powyższym, wzrostowa tendencja cen ropy wpływa pozytywnie, a tendencja
spadkowa wpływa negatywnie na osiągane wyniki finansowe. Wyniki operacyjne uwzględniające powyższą metodę wyceny zapasów
zaprezentowano w tabeli.
W związku ze stosowaną w Grupie Kapitałowej LOTOS wyceną zapasów metodą średniej ważonej oraz spadającymi
notowaniami ropy i kursu walutowego w 4kw. 2012 roku wynik operacyjny segmentu produkcji i handlu zmniejszył się o
60,8 mln zł (efekt LIFO). W okresie porównywalnym stosowana wycena zapasów spowodowała wzrost wyniku o 348,5
mln zł na skutek przede wszystkim wzrostowego trendu kursu walutowego. W poprzednim kwartale, tj. w 3kw. 2012 roku
wynik operacyjny zmniejszył się o 22,2 mln zł. W przypadku zastosowania metody LIFO dla wyceny zapasów wynik
operacyjny segmentu produkcji i handlu wyniósłby 226,2 mln zł w 4kw. 2012 roku, 546,4 mln zł w 3kw. 2012 roku i 2,5
mln zł w 4kw. 2011 roku.
4
Pozostała działalność
Wyniki operacyjne pozostałej działalności* (mln zł)
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
4kw 12/ 3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
Przychody ze sprzedaży
7,2
5,7
7,3
26,3%
-1,4%
Wynik operacyjny
0,8
0,7
3,7
14,3%
-78,4%
Amortyzacja
2,6
2,7
2,3
-3,7%
13,0%
EBITDA
3,4
3,4
6,0
0,0%
-43,3%
* Zawiera spółki: LOTOS Park Technologiczny Sp.z o.o. , Energobaltic Sp.z o.o. oraz LOTOS Gaz S.A. w likwidacji.
5
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Grupa Kapitałowa LOTOS wykazała za 4kw. 2012 rok zysk operacyjny w wysokości 139,7 mln zł, na który składały się
wyniki segmentów: wydobywczego -25,3 mln zł, produkcji i handlu 165,4 mln zł, pozostałej działalności 0,8 mln zł,
pomniejszone o korekty konsolidacyjne w wysokości 1,2 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na zapasie ropy
Rozewie).
Wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS (mln zł)
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
8 325,8
8 568,8
EBITDA
311,9
Wynik operacyjny
Wynik operacyjny wg LIFO
Przychody ze sprzedaży
14
4kw 12/ 3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
8 365,5
-2,8%
-0,5%
768,3
311,9
-59,4%
0,0%
139,7
603,8
143,1
-76,9%
-2,4%
200,5
626,0
-205,4
-68,0%
-
Dodatnie saldo na działalności finansowej w Grupie Kapitałowej LOTOS w 4kw. 2012 roku wyniosło 22,5 mln zł. Składa
się na nie: dodatnie saldo różnic kursowych na poziomie 39,6 mln zł, dodatni efekt wyceny i rozliczenia transakcji
zabezpieczających w wysokości 27,8 mln zł oraz ujemny wynik z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia,
przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -45,9 mln zł.
Efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe w 4kw. 2012 roku w Grupie Kapitałowej LOTOS
zawiera nadwyżkę dodatniego rozliczenia i wyceny instrumentów pochodnych z tytułu transakcji zabezpieczających
poziom kursów walutowych na poziomie 30,8 mln zł, ujemny efekt rozliczenia i wyceny kontraktów futures
zabezpieczających ceny uprawnień do emisji CO2 w wysokości -5,9 mln zł, dodatni efekt rozliczenia i wyceny transakcji
IRS zabezpieczających poziom stopy procentowej w kwocie 3,7 mln zł oraz ujemny efekt rozliczenia i wyceny transakcji
zabezpieczających poziom cen produktów naftowych w wysokości -0,8 mln zł.
Wykaz transakcji zabezpieczających poziom cen produktów naftowych na 31 grudnia 2012 roku
Okres
Lekki olej opałowy
Ciężki olej opałowy
Gasoil .1 Cargoes CIF NWE /
ARA
3.5 PCT Barges FOB Rotterdam
Wolumen (mt)
-240
1 127
Przedział ceny (USD/mt)
915,00
591,25
Wolumen (mt)
-1 710
8 033
Przedział ceny (USD/mt)
915,0
591,25
Wolumen (mt)
-1 050
4 932
Przedział ceny (USD/mt)
915,00
591,25
Produkt/Surowiec
2kw2013
3kw2013
4kw2013
Wykaz transakcji terminowych zabezpieczających poziom kursów walutowych na 31 grudnia 2012 roku
Para walut
Instrument
Wolumen
Waluta
Przedział kursu
Kurs EUR/USD
Forward
177 610 000
EUR
1,2594 - 1,30855
Kursy EUR/PLN
Forward
2 391 125
EUR
4,0717 - 4,1474
Kursy USD/PLN
Forward
-426 551 536
USD
3,0855 - 3,4565
Wykaz transakcji terminowych zabezpieczających poziom stopy procentowej na 31 grudnia 2012 roku
Instrument
Data początkowa
Data końcowa
od 15.10.2008
od 15.01.2013
do 15.01.2015
do 15.01.2019
IRS
Nominał
Waluta
Przedział stopy
procentowej
Stopa referencyjna
550 000 000
USD
2,476% - 4,22%
LIBOR 3M - LIBOR
6M
Wykaz transakcji terminowych zabezpieczających ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) na 31
grudnia 2012 roku
2013
Instrument
Rodzaj Instrumentu
2014
Wolumen (mt)
Przedział ceny
(EUR/mt)
Wolumen (mt)
Przedział ceny
(EUR/mt)
EUA
Futures
365 000
7,92 - 8,63
158 000
8,95 - 9,05
CER
Futures
620 000
0,25 - 0,45
-
-
15
Skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej LOTOS w 4kw. 2012 roku wyniósł 228,8 mln zł (-397,3 mln zł w 3kw.
2012 roku i +154,8 mln zł vs. 4kw. 2011 roku).
Wynik netto Grupy Kapitałowej LOTOS w 2012 roku wyniósł 923,0 mln zł, tj. o 273,7 mln zł więcej niż w 2011 roku.
Wynik netto Grupy Kapitałowej LOTOS (mln zł)
4kw 2012
3kw 2012
4kw 2011
Wynik operacyjny
139,7
603,8
Wynik przed opodatkowaniem
162,9
Wynik netto
228,8
6
4kw 12/ 3kw 12
4kw 12/ 4kw 11
143,1
-
-
749,0
-79,4
-78,3%
-305,2%
626,1
74,0
-63,5%
209,2%
Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej
Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej (mln zł)
31.12.2012
31.12.2011
zmiana
%
20 056,4
20 423,2
-366,8
-1,8%
11 505,6
11 582,2
-76,6
-0,7%
9 685,9
10 523,5
-837,6
-8,0%
544,5
475,6
68,9
14,5%
1 121,3
400,1
721,2
180,3%
8 548,4
8 731,9
-183,5
-2,1%
Zapasy
5 965,7
5 855,8
109,9
1,9%
Należności z tytułu dostaw i usług
1 640,4
2 075,6
-435,2
-21,0%
Pozostałe aktywa krótkoterminowe
462,1
246,7
215,4
87,3%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
268,3
383,7
-115,4
-30,1%
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
2,4
109,1
-106,7
-97,8%
20 056,4
20 423,2
-366,8
-1,8%
Kapitał własny
9 062,4
7 782,4
1 280,0
16,4%
Zobowiązania długoterminowe
5 414,7
5 847,5
-432,8
-7,4%
Zobowiązania krótkoterminowe
5 579,3
6 752,9
-1 173,6
-17,4%
0,0
40,4
-40,4
-100,0%
Aktywa
Aktywa trwałe, w tym:
Rzeczowe aktywa trwałe
Pozostałe aktywa niematerialne
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa obrotowe, w tym:
Kapitał własny i zobowiązania
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
Na dzień 31 grudnia 2012 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosła 20.056,4 mln zł, co oznacza spadek
w 2012 roku o 366,8 mln zł.
Główne zmiany w pozycjach aktywów:

niższy o 837,6 mln zł poziom rzeczowych aktywów trwałych i wyższy o 721,2 mln zł stan aktywów z tytułu
podatku odroczonego głównie w związku z odpisami aktualizującymi w segmencie wydobywczym,

wyższa o 109,9 mln zł wycena zapasów,

spadek poziomu należności z tytułu dostaw i usług o 435,2 mln zł, głównie na skutek niższej średniej ceny
sprzedaży netto i niższego wolumenu sprzedaży w grudniu 2012 roku w stosunku do grudnia 2011 roku,
16

wzrost o 215,4 mln zł poziomu pozostałych aktywów krótkoterminowych głównie na skutek wyższego poziomu
lokat w Grupie LOTOS S.A. (środki zarezerwowane na remont postojowy przewidziany w 2013 roku) oraz należności
budżetowych innych niż podatek dochodowy,

spadek o 115,4 mln zł stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
Wzrost stanu kapitału własnego Grupy Kapitałowej LOTOS na koniec 2012 roku do poziomu 9.062,4 mln zł (+1.280,0
mln zł vs. 2011 roku) nastąpił głównie na skutek:

wzrostu poziomu zysków zatrzymanych o 923,0 mln zł,

odniesionych na kapitał rezerwowy dodatnich różnic kursowych z wyceny zabezpieczeń przepływów
pieniężnych skorygowanych o efekt podatkowy w kwocie 382,5 mln zł.
Udział kapitału własnego w sumie bilansowej wzrósł z 38,1% w 2011 roku do 45,2% w 2012 roku.
Stan zobowiązań długoterminowych w okresie 2012 roku obniżył się o 432,8 mln zł:

na skutek przede wszystkim spadku o 668,3 mln zł stanu oprocentowanych kredytów i pożyczek
długoterminowych związanego głównie z wyceną zadłużenia po niższym kursie walutowym oraz jego spłatą,

w związku ze wzrostem o 217,0 mln zł stanu zobowiązań z tytułu podatku odroczonego (głównie w Grupie
LOTOS S.A.).
Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31 grudnia 2012 roku obniżył się o 1.173,6 mln zł (vs. 31 grudnia 2011 roku):

na skutek spadku poziomu kredytów i pożyczek krótkoterminowych o 332,7 mln zł, wynikającego przede
wszystkim ze spłaty części kredytu na finansowanie zapasów oraz w związku ze spadkiem kursu dolara,

na skutek zmniejszenia się o 643,0 mln zł zobowiązań z tytułu dostaw i usług, głównie w Jednostce
Dominującej, związanych z zakupami ropy.

w związku ze spadkiem o 163,2 mln zł poziomu pozostałych rezerw i zobowiązań (głównie zobowiązań
budżetowych innych niż podatek dochodowy).
Dług finansowy Grupy Kapitałowej LOTOS na 31 grudnia 2012 roku osiągnął poziom 6.390,6 mln zł (-1.001,0 mln zł vs.
31 grudnia 2011 roku). Spadek ten nastąpił głównie na skutek niższego kursu dolara (-0,32 zł/USD vs. 31 grudnia 2011
roku) oraz spłat kredytów. Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę do kapitału własnego
wyniósł 67,6% (-22,4 punktów procentowych vs. 31 grudnia 2011 roku).
17
7
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (mln zł)
4kw2012
3kw2012
4kw2011
395,6
729,8
698,8
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-348,6
-191,8
-254,6
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-406,3
-266,7
-299,5
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
-367,0
248,1
148,9
126,3
-121,8
12,7
-240,7
126,3
161,6
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
Stan środków pieniężnych na koniec 4kw. 2012 roku w Grupie Kapitałowej LOTOS uwzględniający zadłużenie w
rachunkach bieżących wyniósł -240,7 mln zł.
Dodatnie saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 4kw. 2012 roku wynoszące 395,6 mln zł
związane jest głównie z zyskiem netto w 4kw. 2012 roku powiększonym o amortyzację.
Ujemne saldo przepływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej jest efektem przede wszystkim wydatków
związanych z zakupem rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych oraz nabyciem spółki UAB
Manifoldas.
Saldo przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej w 4kw. 2012 roku wynoszące -406,3 mln zł uwzględnia
głównie ujemne saldo wpływów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wydatków z tytułu ich spłaty i zapłacone
odsetki w wysokości -412,0 mln zł
8
Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a wcześniej publikowanymi prognozami
wyników na 2012 rok
W dniu 31 stycznia 2013 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazał szacunki wybranych danych operacyjnych i
finansowych za 4 kwartał 2012 roku i 2012 roku
Wynik operacyjny Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2012, w porównaniu do szacunkowego wyniku opublikowanego w
dniu 31 stycznia 2013 roku obniżył się o kwotę 33 mln zł, głównie w wyniku utworzenia dodatkowych odpisów
aktualizujących oraz rezerw w segmencie wydobywczym. Po dokonaniu oceny wystąpienia przesłanek utraty wartości
licencji wydobywczych na Litwie i przeprowadzeniu stosownych testów dokonano niezbędnych korekt ich wartości. W
związku z opóźnieniem w realizacji projektu Yme w Norwegii Grupa ujęła w wyniku segmentu wydobywczego rezerwę na
nieuniknione koszty wynikające z wcześniej zawartej umowy na transport ropy.
18

Podobne dokumenty