KARTA POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA

Transkrypt

KARTA POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA
KARTA POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA
Seminarium: „POLSKA – TURCJA: Horyzonty współpracy gospodarczej.
Szanse i wyzwania dla polskich przedsiębiorców" - 19.03.2013r., siedziba RIG w Katowicach
Nazwa firmy / instytucji*
....................................................................................................
Adres
....................................................................................................
Numer telefonu / fax
....................................................................................................
E-mail
....................................................................................................
NIP
....................................................................................................
Strona www*
....................................................................................................
Zakres działalności firmy*
....................................................................................................
* nie dotyczy zgłoszeń indywidualnych
Imię i nazwisko uczestnika
Stanowisko
E-mail
Telefon kontaktowy
1
2
3
 firma zatrudniająca do 250 osób
 władze regionalne
 firma zatrudniająca powyżej 250 osób
 osoba planująca zarejestrować firmę
 przedsiębiorstwo państwowe
 inna organizacja
Należność w wysokości:
50 PLN (zawiera VAT) x ________ osób, tj. kwotę ___________________________
uregulujemy przelewem na konto Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
80 1300 1065 0000 0046 0554 0001
najpóźniej do 7 dni po otrzymaniu faktury VAT
Upoważniam Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w bazie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w celach
marketingowych i ewidencyjnych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,
poz. 883 z późn. zm.)
Rezygnacja z udziału w seminarium w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem seminarium, wiąże się z koniecznością pokrycia
kosztów organizacyjnych w wysokości 50% ceny seminarium. Nieobecność zgłoszonego uczestnika na seminarium nie zwalnia od zapłaty
100% ceny uczestnictwa w seminarium.
.........................................................................
miejscowość, data
....................................................
pieczęć firmowa, podpis osoby upoważnionej
Partner przedsięwzięcia:

Podobne dokumenty