Ogólne warunki ubezpieczenia

Transkrypt

Ogólne warunki ubezpieczenia
Oferta Grupowego Ubezpieczenia na Życie BEZPIECZNA GRUPA dla Członków
Stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kwota wypłaty (PLN)
Lp. Symbol
Zakres ochrony
1.
GWK
Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego
GNW
Śmierć w
następstwie
2.
GNZ
3.
4.
GRU
GTU
GTZ
a) nieszczęśliwego wypadku
40 000
b) udaru mózgu lub zawału serca
40 000
a) Śmierć Osoby Ubezpieczonej
b) Choroba śmiertelna
20 000
2)
Trwały uszczerbek na
zdrowiu w następstwie
10 000
a) nieszczęśliwego wypadku
% z 40 000
b) udaru mózgu lub zawału serca
% z 40 000
5.
GPZ1
Poważne zachorowanie - wariant standardowy
6.
GWN
Śmierć małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
7.
GZW
Śmierć małżonka
8.
GPK
Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego
9.
GPOP2
10.
GZUP
2 700
10 000
5 000
100 za dzień
50 za dzień
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW
Pobyt w szpitalu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
11. GPOP1
Pobyt w szpitalu w następstwie choroby
12. GOIOM
Pobyt na OIOM (zasiłek jednorazowy)
13.
Leczenie specjalistyczne
GLS
60 000
Miesięczna składka łączna za osobę (PLN)
Zakres Świadczeń Assistance – dodatkowo do oferty
100 za dzień
50 za dzień
400
3 000
35,00
Standard
1.
wizyta lekarza w przypadku nieszczęśliwego wypadku
1 200 PLN
2.
wizyta pielęgniarki w przypadku nieszczęśliwego wypadku
1 200 PLN
3.
dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza
4.
transport medyczny z placówki medycznej do miejsca pobytu
1 200 PLN
5.
transport medyczny do placówki medycznej
1 200 PLN
6.
transport medyczny między placówkami medycznymi
1 200 PLN
7.
opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
600 PLN
8.
pomoc domowa po hospitalizacji
400 PLN
9.
zdrowotne usługi informacyjne i infolinia medyczna
10. infolinia „Baby assistance”
11.
12.
200 PLN
bez limitu
bez limitu
a) wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego
200 PLN
b) transport sprzętu rehabilitacyjnego
200 PLN
a) wizyta rehabilitanta w domu
500 PLN
b) wizyta w poradni rehabilitacyjnej i transport
500 PLN
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 527 20 52 806, Kapitał zakładowy: 167.845.797,00 zł - opłacony w całości
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 501 60 00, 800 120 000
KATALOG WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWANYCH DLA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZGIERSKI UNIWERSYTET III WIEKU
1. Definicji Ubezpieczonego zostaje rozszerzona o Członka Stowarzyszenia.
2. Definicja Współmałżonka zostaje rozszerzona o Partnera.
3. Zniesienie karencji dla wszystkich Członków Stowarzyszenia przystępujących w
dniu zawarcia umowy.
4. Świadczenie za pobyt w szpitalu wypłacane jest:
Pobyt Szpital w wyniku NW od 24h
Pobyt w Szpitalu w wyniku choroby od 3 dni.
5. Odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego w pełnym
zakresie kończy się w dniu rocznicy przypadającej w roku kalendarzowym w
którym wiek ubezpieczonego wynosi 70 lat (pełna ochrona do 69 roku życia).
6. Osoby przystępujące w dniu zawarcia umowy przystępują bez karencji i
oświadczeń o stanie zdrowia.
7. Do ubezpieczenia mają prawo przystąpić osoby w wieku między 18 a 69 rokiem
życia
8. Odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego w pełnym
zakresie ubezpieczenia kończy się w dniu rocznicy przypadającej w roku
kalendarzowym w którym wiek ubezpieczonego wynosi 70 lat
9. Towarzystwo Gwarantuje na okres 24 miesięcy niezmienność sum ubezpieczenia
i składek.
10. Gwarantujemy prawo do dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
wszystkim członkom Stowarzyszenia po 70 roku życia (bez oceny ryzyka)
ZGŁOSZENIA I ZAPISY
BIURO ZARZĄDU UNIWERSYTETU III WIEKU
95-100 ZGIERZ ul. Łęczycka 24
poniedziałki
w godzinach 14.00 – 18.00
czwartki
w godzinach 10.00 – 13.00
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 527 20 52 806, Kapitał zakładowy: 167.845.797,00 zł - opłacony w całości
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 501 60 00, 800 120 000

Podobne dokumenty