Organizacje r.1

Transkrypt

Organizacje r.1
BADANIA NAD ORGANIZACJAMI.
METAFORY ORCANIZACJI
l.l. UwAcl lvsTĘPNE' Dz|EDzINY BADAŃ
orea| 7..j.trji i orgaDifo*anjcńfajm!ic śitblrdZo \YicLedy$!plin nat(:.
L1óF badrjąte7agdi]cnia Z ńżny.h plnklóB łjd7Ćni'.n.sluguącsię róinym
TaDleczemlorctycfnym
i mcrodololiczny'.
. . . 4 r r o o bt !
ie... n.i,,tu,
,^r,.o)., .
d.|i' io\'1.Jg' j,' ic ' . bJ J ' ' ę d ' ' . . r F '
'
'''
iposhcj .|'sj!kl!Dśy.zn!chd|a h'dzkiegod73łaiii forgan7olańvch fnt)
Ą!b4'(rn'
odb'v " |'
' . o |. . ' *
' ' 'rdmi[i!roRania
''' '''l
s ńżtrychdZ]gdfinach:
od po i!k].'oe
pmLvadzcnia
jiny1u
woj'y.
.j.mj ż],ciapubIi9rego. po lo7{iąZ}Na|jeprobl.ńó\ fycjr gospoda'czelo
]ll tu!-' ci$ien]. p.tćb spolc.'nylh. *r,."mia lo^*j.' .y* |ih.} *ljo'
p.]c].decyd!iąo potzcllic inł|ifo
la\łid]$Yoś.j]fądząe Iudzki'nsposolłltrli
\qD3 Pmblofun!oĘm'!.!jn'.h * taki. l lic ]nnJ'spJsób.dokorująs. cLqi
plob|eńóy b a!ĆfY!h i wer'liktrą końkn'zje S,.jo|o l).u|lidE
l].!ŃlyKalcn
n3l*żnieisz}h k.yt.ium spĘvdfaj4cyn uś!|ciianauki dot'lzalu uld|arcn
!')nlychfom życi' spohcznelo.B lyli sospodarczego
Nig \e ws4n|i!h dzi.
dfńac|' i3ul społlcfn]ch!o spl4żenienllkj j dzialania.ldYi prakrykjLr]da.
li9 tak śck|eNr.vuic iśotn!wńwna Uks7tahoRłlic
si! inledy{Jp idanEEo
d'amkl.fu łied7! o.Ę |iacjach mi!l! hisloriasa'l.j MLti, jcj łutodynafoik'
D ' J .' o u 9 |l j o ' ' ' ą '''
r]konomii,kóB 7'ró\hÓ ł obszg|?cłMkru.jakj nlikrc..na|irujĆpfucosy
n' po .,ccv | ś ie| ' r '
:J'^e ' J''d / 'a''\
wspólczenlic pfub]enly[' organiza.j]podcjńo\fia ic{ /{lav!!d
PUcZ LZł
.|onom'śós iny}lucjonaIn].ho'iŹ przedśa*icicIi
koszto|cj lco.] t]nlak.ji.
]'ló'y podk'tśdą oQrani.foną.acio'!n.ś.joponurzn b.ha{iojŹbic
'07uni.
BJLĄJ
n!'l ą ser :fu , n| v. rr]o|\
nc] ń.tury.zlołiekĄ ońZ fakl. iż tais.kcje rc']zo*ane \ą farc\n. q nniJh
!fu||uD qnIU jal' hierhh .7n iśbj !'|IzU\ Jn\ ! h mJ\ |u!'
Filo^lfu wk|
p'oben|a]Lł !'d'l7acJ'
'.'''L
'|' ''\tu'
'e|'sn'ch
7y.E .pok!/n.go or.'.dń'c/ego
n'ot bJ. b eB
'
^fu*
snT\ń
i3| ep''rcmo|oc''/')lUb'' ''.['.dn
'.J
7o|d \ (nĄ.
"'hi 'o':
w \yńD|ć mar'oJn.
'rde./ ]' a{ ł mdl|''7olefn..fen.
Prlllmlofia.
t^h ogot'd o,a
,pnqn.g dn.tdni. .d ., (, qL .
un\e
s
re', renr' rEiixnon,,n iud, nJo.,gr,/,rir
.
i .0 u..,.,tr
lpb\
''
fu.! indul oo cdlż.]'
')
' f'".
\' \ic o,obte.r.t, p.,JrE.t. I.
/ !h) doo5fk ml'r:. od\.toE''
wrpĘ.oqin. ",gJ.,/".
a!|J.70!|''! e kd1/''i
p'jq' 'd ddJ| .^'|o \!)lĄ'4 l....nś 1'
F t/ n 4r,r) r!ds-.
en/J,i nc /o) ots.t,,.m p 7 on,.,
"..
^i.d
reDtł)n'
^.hd "\ De].
nL{ m nopn em onlTa\jona
'
.J,hlmńL'
iĘó|ol |cońl \vJ.nd\' k.+
n€|'ro' l!
'.
''imónr
$t|{cai]e'
rob' \oćnjs|'
oo4 w.'n'ol.se d) '.)D|i'\ n" l
'd{
'' wlaś.nvości
lynku]ącal s}steł|ołe
ńżn)!h ob]ektós od orlanjznŃ\
^\}ch
q'Ą.||i. n, |.i aimui'..
'! J'gJ 7d F
'' 'u|!f'J
i do bJdr ? u.".n?,.
3ĘLżeEori' rcluh9' kuntrch.pńrc|loqm d Ńe';\rn'J
N'ułj t..b!iQne. kiórc asp€ k t} orlanizacyi|e
}7gĘt]/e' 3'ł/ tvda t!hńi{
' 'g.h o| .F .) ieJ óde'$ą'e'' .p'dun.J
z|y]ąfekoĘlni4ji
i technikijeŚ siłąiapgdouą znli.ń społecz'r9'. ! $ n]9ŃIo
ntr !m.1\irJ
rsEr)./\t
!.{.7 e\,.,tbicnrn, trc.t,, ,, q ,Jf,l
mF /.Lo w)mk . ru mo,ni rnn.(D.i- m!,. o^.t4
q){Eo|c^'h d|ots|ó!T.^'ln1
'p''s.4 r''7. i4.
'n[ Lłoąonre4
hA |vci bprĄ|Enl'
\\ ż^uqż |9o3
b r$ ,i .b ,r,o -i
o."o.l."ll'
spoląŹństwa pŹmyslowego i poslpże'ny.
" ''l" '.'ą
;;5;h
sNjo|oe|. . w.dĘ opm[ si.|u bad.cł |o *|Anie
\Ąjo|oc|aie'' tądłe
|.
oz|Ą
nN\'' r ńń !'ósnie psfrJe pDh|em'nk. oĘontacl''
/ org'n'acj.n'
spol).vnJ {
|ś4sll'n |"l. z aa.mru.'' ri vo..'
r'nn '
|o7ede
.4nś\'. Pdt.bmi ś$hdońe||.b niBTńd ni-óń;ińl'oi&ió:Fmi
'ml.
lun/' wiek dżkd'n $cio|ogiib"a"i"a-. u"a"o'a.,!"i.
ą.;|b;
aJfM o.'doerne h|h r,*j"
"'i;'.]
ń'ią
9"ł".^.g"
uK'mo$| p'eÓtr małfutu*lL*|nych
"'!*iĄi"j.}'i*'
- i*lil;;;
.*i..e'"
eŃnoTljfu -Je< d/.dfiM bli!{" *"to. .t-o.'.-l.
".oł't'
'
nomnyrJ.
onalm : klhulwe Mhl.hy
\ejo|os.Ź'p",.*.
sospoda{w;niJ'
-'l'-i"."
rcw polNc')th i {.io|o8|a po|'q|i
'|o$n.
o'g'n'fcic Ąci. p.||umero
śpo|*hsN e'Jej pŹeiaĘ Uw&m|otrlnb
'nJ|'?uJe
s;9o';sia p;m) {u eda j$mt i
'Ąpekc'eoBon'ac\|;Jm
m'"
i(h
rdv. Śr|o|ÓBi'
T:Tl1^"
"
sErcrcl[ \s. {cJo|oci'
^UxuD'
ńi6E nie ńo!' ye obeJs.be7 b'daiid
nyo'| Efopovych6p.(|ów
'łity|uconoi
Ą!&.p"kchęo
|i(h.buń.h
\łpńt
p.ob|*
-'ryQ oBanu.'i2'muE * \mjo|ÓET organ'aci'
"
\hm\inia ca kisCJo
o3B ame spd*a)c\
s*Jo|olia VoJ\|a $'?|. ' \'l!^ie na ańd
oĘe'.
ac| w \)m''Pe ńifu.\fukua|n)n moaiÓdn!|e^ {
domb|unitm*jo|og'i'
TJ"{.$"Tjł"ii"1*.
-*
)cl 7 Lo|ei/nlmfn| tr ÓĘm6cjalh |n|*.
Bycto|qt. fainĘ(s*eh
oranió.Em' j.q cDEIF}sr)c,ne 7łbs/.
.adrarsJrorodii sp.kc4.j i Dotr,unj!h
z niq reticfi\-bd\*Jph. iak p.).
os}Ćho]olia
/'rafan'f' Fy.ho'Óg;' poli1.'ip'y.""i'gj.
:-.::,B'"":ę"i'.:'l
pmy
' K)choq'a.ml/uje 4a$i"la uc.Nnrc|w! oĘ';irJ|nego. o.obo\on',
a*a'ńechann)
i"a.'i..l"u."
a"..l'..l
lffi illl;"l'irłf"":l"1f*f
Aotropotodr. Anwpotopchy punt, vd/rnD
n, or!,rrar d,/e o {bre
_ 7s|'*u
7mc
Ątfrr
Psl*g'nie oBln'ejiia{o Luxń
(u|.
b'd&h mĄc. .i, h'.ńnh'. n.de'
',ńn,o\sn|.
:]l1
:Pżn'z.)Jno.
r"/@JtÓ
wann_baam6ci trg.nizcr.. tonletsen!F q.etotu,turos&ci
';!noB.gi
'
dr o.!sn./rJ,
\pol4z)Ą|' fuęenń systffioq a(s'Ó|orr/nych
sFoo|.hvlh d'a
no\'fu o'JanPal'i'Óalton.eh&e
'
z'gŹdn'*B
'u*.j;
ch'BheD"ryt7nedL
JnlmDo.
'
j.r;#
*T:łfr
ł;:4ijv,H1#i#',Ęś:f#
';;;ł!|,'r";;%;::i:,I::T:,;i1ł]-'^.''.
"*.*'" ",'.'"
i::;FĘ;i#p'ipi;#:"
|oE'c,ncgo podejściado prcbLońatyki organ]acjf
'
Nruki po|ityune. wspóh7.sna wjedzao oqan zacFch \tl
.:.żaa
,
n'. \ o ń D oih' /ń )m'\a g'u .ie oo|@ o cl F ' d/eo 7n' . do . . . '
..
F .!
$ T'm bd J'ń nad
po|'D.7 n\n U ' uJ ni. ' ' a [ |. . . J
'
:
.
'
]
m
'.
'Jflm.'
. n!. 'k| nam ' ' l ' i .a .)
!Ó!'i'kńhoqJ
(.ę!
ró'.go'ii i oo e. EiLo^ o o tssnia.]s'h m x|
Po|'o'o!'.7 ] do'oe\ . Bbk
Daddn.p?..7no:.i i LJnn'lhń' B|&^
| 7.*' d/sd
aoqłl' de.\4' gD [rc'e!ó\ i'h'nJ|'
|ó.l' Bc/ LLU Lp fr .'.
r'
o
x'niqotsJnL
\ .Ńicz.N . n o' Lsi /ld
.rńl
oA'nw'.
'.fde
ldt/e intrc trdlin\ ';lud';
4cj'n4 wi.|e \\eś'i
!o.pod}.,..
tu(, h.,dt."e N et "T,;td.tr:
'tutu'e
J.: '/' e P
admintslł)'
' 'Izc
we.7.róNno'EU.)q'lne.
prywilne'jak i pub|ic,ne od'ośić|]9 rnusj do |*.n| oEJr
\[).h Ś/.^! h\h
o'l9(n pm\' f!uJ'i4!eg
. s."' u.r
'"n..'D.l
FJ B'eV. epFq'pó''No{L
Net'T'''$d7JnL.^n
''l
m g Ńje muk pnwnych' dÓb'ące np' nonn.l|adz' ijej pmn!$ oru egjN
fiacJIj15kzeńa]ą zdlosowanie do anaIił.llaniacii
Ądminnł.(|l pub|icz
' e' lo d;-;'
( po|N'/
" ^'*Ą'..'ed),.
--"''...
)c! ni.\€d! p'lsn\c'
śd)
&modł.m K' .mlq. \ie nó Fsda '''c'
in.\
.'' J h
p ' i'c' |. \' '
'
'ntsl3'
M p.| h'7 L' /"'".^/. h'U' r
y'ch'ń'.'''
DdFNoŃei'
h { .m''
".
|rqe]' J !"ooĄch d|' E|i.h d/.da''
ż\'Ą|' |Jgid
y'knłl
ro 1).7ny'h Ńu|. J D'' ż |'f'
'
M{.h|Ęr..
{llyltył| i inlornrtyl'
Ve'od) nJeIBD(/n( n dJ L''o.
.o-ląrd"b.d3nD\kur'Ńśó\
o.3n'a.)in!'|' \\i'tU'Ą'
]."N'e'orĄ
st\
vrokb.dm.p(B.Jr\.
..d,.,
., J.cio$\trr D.\lert,. dcbro.n,
Ilr nicl ''eb'l|)
J7|'!J \.po.7c d'!ri'D\'
br'łore
''on'|'./!|ż
nU\o.ł.n' m' )"'".7.
ń|ti.''''b"nia.Jsm
"
Lu.poog. ^'n'' /''o'"\'d' i
^
ton [lĄq n).h Fol n
Jlemor
"s 'ni'
'
oe.!4| !e \.po|{/e'nJ.h U'g9. /{jłch n'e.p^s"b obe.. e
o?c..'''.'
!reonoh'' ilizjo|ogil prr.}. |',"] g.. p'.' b..J'
i'''.'u
"ń'
""
*i( c7|ć$ie|J'Ao'o'.ia a.
4'lu]c \ ę pr4'o.' Ńi ilm
I
ołan [email protected]' DliŁ']iry raLń
ivsą'|óq
p'r' do Jna'or'./1o.tj4oIog.r\(h i oŚ!lL(7|)t'
nU7
''|7ed7'
t{lufu bio|Ęichr. f|.o|Ęi!
m.dj.rbr'
n a ńŃ/$n'
pń(J o\n'e7
'
"
'
\ M.}|ą w Ub9e z.gadnień o' ganiacii'
P'ednawim
lńla d.ic&ń mukij k!óre w rloln'ń
śopńiu .zynią oqani
,
."ie p zed ioĘm !o'(| bao'n' 7 oe$no''
nie E.' rnmp|ens |'UJa]e 't
'
.o. b o'gal /ł.ie i
/'ir r' ie|U'.ł)ch
D'nt Ąs Lio^ns poi'ćgA'
]'| x je'u
h 45\rcT'
cż|o\iel3 poid^i,i1 r l o'ob|em\ o.san 79.) n<' \r E
tc
'F|''
mu x|x
\\ $iq^U pod. los'nc \l pTń)
'
n'
E4'tN
FobĘmou - ]ń oD.47| \ .on.J.l,i.o.- '
".!cj|
'yĄ.l'
oĄ ] ńrgo łJł| i ood.|m'd.ie |P.dY
"'.
.B" j ?''
/dPą.
^'^ . ń' JU'i o
d!'
|!o!oĘmi4.
i?.?3dańi d'.^ a?ada' ;'a|ooi {\p'| ]
^|l7.u
'
q 7)a!7nJT .oon,u .F
DUL o orgor:acij
O$ioo,
\ sbńó(h7iedno /o ,. $e |'J.. i
. no
'
J .""dc^"
ł N.ń**|.
'";'m
b'da fud cg3n aciJ
T!|?U\Jm'c{
ood.4|dem audńnn
bqo/ 7b|'o.
'
\1 Róqnk7s on|\(nd'r'kń4]boełc''&\tr
|L/\.pof/c' ) lA o'oq
Kdrc Ąd3n;ś.|.6 dEe J'sd' 7
do\o.u' d.iJ|d'''o'hdmon' d'.ho"e D\''U'i'n3'c
r' |eeń.i n1t' o o'gd
\ł'h. !k doh' |.f Uńtl o'wb s !n/alr$PbJ|o
'|t' Nmf(pdNrń
do.!Bd.Ą
fuŃ.JonÓsd'E.
"\o ''|u..J|n!" |'y'd7.n'J
oT'Pactr śo'poć4JJ.h gu\'e
e /a;7po|d
po.e'ną \feĄ orea
ny-h.r rah.! DorTebr ratnr,.are
po\ooqs n,..
'L
\ ro) D'.em! !{.
1 nnal).nej iI dkD!T!'h /!|o.o$9n 3dfo'k.]ł)]5.
' Nadmjmy pBgmalyżm
śnimiażezy!isloś.]'
intecfoj{.ych Ujęć w badanj;ch
moż. rcźo'o\ad7i. do ''cpo\oU. Lh 'oeo|ogc/ne f'ntcJe
tr,qe \c.
- oL. ideol.bicmJ 3 mrcir ob..n{
mmetu klp,bthu
ne
aJ: d.
d'a.o\\\h
p) J' o clU q!J:. o$' c' .o{ńo..
,an';db Joc .i.jr
'
'r
|ff li |adu
po]!' nego .' ie.' MnJ Ź.,bch
irr\ nnn\'
w uo o'^nn) 'oo. \ Ąi Ers 'Ba |e Tłl'h d\..\o''li"Ul' p'ob|e-3:J.
d.,,ob \,.hemd
łó"
f. {7!|edJ m b' 7. n( obe'nu e
pÓde'nU'4.J.h aB'd
ob(so ,e
F"
'en'' .l"an'?ri'
q ?e.4ib|''ci
poJ.7cso|'€ d7
.e oŹcnilEą ' ie .po\ob
prc )4r \rr tini demeircJ n\.h m,..^ .,-r..,. cp,c,: 1^'',.r qlq.4.
. o\mB p0J7'^AoiĄ.h d7i.'ll:n o'b8|' f4cbmi Ń{.o7n''o."n
\'emnFl
rMJ| |}
ro ń e-d\ .Jp i'JnJ (h"z abadI ndo o'ga &.JJm''
d'ieji i'@oan
f 2 o\'c)p|'nc' tcEqą'ą
oao'n|a.Mo o !ń|ĄJam'
do\onuJah e|'|.hiżcii nsUr o o'gs
\. /'4
''7]c|
i na'|io .!!n J.i'
ażada
L m!j1 lk'.
em\ badane o'"e7 k nd't' hor d7 e | !ię ls
]\ g'rc) D. Ói.N Jq n.|.ż s c}p|in} o c'.'ir'eP.
po] JB' 4 n b Ea.e
rc7.es.p.kly fu(..ono{óa'
orgd1ż
j
|'
a''
p\)c5o%|ao'!J.
' 'U7\oiu
'
B]ALIOTE(A
lt){*|l o'.tłd!h
| |$d Poł.|!t/!c)
U.i"."|.'
w.
"-'łło
i' xoł' śi'.' Ń o!.&ó
s'i.,-.
13
Dadanq .ad oBarżoqanl'
Me!ąar! lrBaaplcji
rcji' ŚejoloBia drmieji,
ańnÓpo|osis orgeiu cji' eko|osia olgoiaji
Dflsą
8iupę stlnowią dyśd}plinyo oheaklgm nfudo|ogicayń' bkie jak nauli! o prc
glŹlrrNmiq [email protected] podejmwmia deoyzji, badgnia opemcyj.e i nDrtd'neo*ą
anala sydfuowa oĘeizacjj. Tź*ia aś gfopł lÓ speja|nośclnauxo\€ o cha
ńklgr
oĘmieyjncechnicznym,
wśn'dktó.ych symi.nń Śię m in lśhijl]
trgfu:7dońki.' L]mm*
b'danje Tdm i nomo}dae p?.] eryonoa'ę
ÓĘdizację pB.x biurÓ'}'kę crv Mukę o adminislrowańi!'.
z.|n1.EroEni.
"
L'yJ4br$ki
ó'ńych
d!i.d'|n wld|zy u g.dn|.n|.m| oĘ..E'cl|
Poddzq @L o a|Emżrcji i trządflfo'*ld'
Ł't', s,4&'49,
un'a|lrnłrfuDa.ćh'lhiań
;:lili;::j.:'
;:*-"'*"-:gfłi{
;ł"#f.iłi'i'::ł
;"ł..ft
ł}r
[l'i{i'':''
i',j.1}:i[;:"t1*:**.
j;.łl'J;
Ę1lTłi",,'!.|''1"!l.i
i-.-"l"
;i,*'''.:i::..:,1*":1'
: j'",.ruł:el*jil;.."..":m
ruć*i"*|.1
!f-.:gn$*#**l-i*
*liłłt".:ffi#*
*Ą*ł*fiu*l*N
r.2. szkoŁY t xIERt]Nk|
BADAŃ
i:::l'il:J:';.::,::
;ll'*;l:':':.:,.:
;.''.ii."*.;i;,):lł
.ll*|i.iłiiłiłi''iił=
i'
i.łli
;:".l;łl:.*il
;l.;]'""".
1:''..;i.ii;:i.i;i"l;
:ii;
:l
,'''|i;}'!1y"
i:k;l.";;i:l;"iłllil.j:
l{""
.;.;:.
Bl]:;";' "l::fi ;:t.' ś o Idifu't'
*łil;-''l*łlł
,r,;1.ąx
l;m-.jl
;),"
i:ł:':
;.::.;ł
;:"lll;J
:":..;:ł ""l .'..;
;].' '. ,.ił
;,i::1i:.l"".|"ł1::.i' "^
;':."'c'lj"..:il".T,;lJ'...
":;'::,":..]...""':":l1'.J'
Y:l::l"'.ll:J:
i;
"..ilifi i:lf:i:".'-?:r'.r!h'a.i/rErc{rnud
:-;;;il":"i:^
i11łłl;l.:i:lłli::;*l;'l
ii'{
j.:::':"-:iil
i.il#i:i;;ił:':".l',;.;,,";:''.J.#
**jl',':.*:i'ił:,',,:'.";#
ł:;,;l:;:l :l::;l:.fil1' ;:'."'::'l';l
i';,.:':.;:
:':l;:
. .;'; "'.:-'X.iTo : :: ' , ;i-lli-i.l;.,*" -' . ^
*^'-"
. ;".-i'-:{,;.J"0.';
'r-"
l;{.:1';."
;i:i.,
", ; ir"'
.
;."':':;
"'
";;i
:.
"
i
7.,:,":,:
;:;;,:iil:".,
.ls".""''
.
:i::.,i.^
i..tr''{';;;];;;i;',('/:T]
";.
^
:;":,: ;":::;:! ;ł:
::il;:ł3ffe,a*l,d|Ńy'
l'@'lcenhy'cjeĘ|js!' sknnny. unikaćzaściańłowo
wi!]u nJs|icrc|i z|mujący.h s'ę prÓb|hami
:tr[
l.{i:rlt]i
1.'pgl^ęNą;;l!li::l.*
":ą
i,,]':j.;".j
ł':::'lffilKl
ill"iil':1':,,.;l*.jj"i'*.'".''.
.
mń\Ml
;T']':):Jlfii:
"l..lł**:.;lil.i;.**ł.*ł;l"t','
.'l.iida;#'*"i#ł#'*;*'i":ł
.].
11l
fl1lTl^1'll;
;ff.13.:.;;.;;;
;1l-1ffi
!''|iŁll'1':
l]",-"l1].'l"ll*."l".^:|.*cr.ąąiE.yiró).-.l.k
ii'łŁ:]l'J'i;i!':.:"Jii:';;lĘ:jął*
łt
;**:ł
i:łłŁ'lrjn''l*'l;
^łĘ{$l,.';'Ę#
;-l;1
; i.tj:i'T:Jiff":łTl'|l'*:;,
"'"..".
;;.'.*.-".'.'.
h"T".]"
l''"""".'"^
.li'łfl]';T:#ji.
'-."'
;t'#ilTi"Hj":'::
i::'J""tjl;i";
:::".:.-:::1":::
"
;'j1iffi::'li;,lriiil""iijl
jili'trllrr
l fi##:i"T,xJJ::'
;li"tJ#'it3:',*.j
J;"x'
;vd, ren\ia\Em\ni(otr
F, r,omo\o*
3:^:'li,:lif l'
pE.J/i4..,rt.o$.ń@'
"".:"::il
#J.'T.'l'lff.:.;.':^lJil1:l|o\
^v'.disc
trj*;.rj[łHil'""}.':li,,f
:lnlli-:ł-$'*
ffifrfrgtr***
;'o'AJ"'"e.."
K o*.ó I Eled?fu! .cklopii
lłłnyhl'
w*^*a lc62'
______
22
3!d.1hiąrąd a|Eą|i.k'jąai Mc|an)ą
a|Eąnifu.ii
lT:; 11:]':''"':1'1
^* ".is:dJqĘ'o'l ? $o
,. , "a''",.,""",,;
;i,1";T
"'"**,.p
i:J;."::-":"::.T,.
.,' . * "
il,iti."t ;"::j":1",i":i;,":;::
;lt,l11*.t.:
i J;,:""].]T ^.
;:ł,ł;
i'::iłj"".:.'":;1.;:/:],::|i
:;:l'.;;'"
iri:,
ljJ:l
ili,:
:;:rr,
:i;r::
;,*1;;.lrr.*,
.ir*;:*
,
') ,
ir_:,:::
":r"
: ::,::;T;:.:ll),i:..
til:.fli;J:.:"
".
;ilj'; ;.:"l:;:f:,j:"i:1"#;"1;::i;:
*ilti:""i.:
" p'-'",";.,;'';i";,"".;:::rJ]':iil:::
::...l:
-:::::,".:"
";'"
.r'"
jl,:i
ffi ,jtJjllJil:,rjl::"",,l::ulj:l".:ł
.pqą 7rlo'
! rb'lm
|lŃó
beo7.
.,:.i:.ł]:;].:ll;'f".'jl:
". ' . *
.fł,ll:.'l'
l;:::.":*j::.*
-"
'L."
'j
";.'"''."".t"
' .'.'"' " "
! h i e'' ' {a' { o ' e ro d ' ll. ab ) | s p . J c' ' , . ] U '
)
o {i
].i,. fi " '" " '" ." ''ś
. , 3. ,
x n ) L o sa .J i, . h iep
l.: :,:,-l
::L.'
I e.J.o4'|l'łqo
Ind| J|v.'da|''c,:t.p.lfr,nen(m
s
-,
'''
':::.:!:!:
;fi.''.,li...,,*fl"""il]l]:
l'"";lll'
1.:l:;l:.;:i.ll
Ł;:'l:i-"
.
ffi :;:l';:ll,ii"t;t..,,t;.'-""H."':r
::::r
:" ^"*^*
"rem
" j ^"r.
i..o"; ,
'
fuU'
''
9 : ".n,^i' u' . 7 3 ) a ' |. 7 ' hł ' F B' |' L ' . t l' . a '
*--"^' *
..'i:,:?:,1:iilll":
;1.:ji:?,1:*,:t"':
;,:-::illt
* d p'".'
u;;,;ri"'"1;1.. e a
'. 1 . : 'e-\[; Ąms
'.ap."i...,*o.,r".i,.","..,1."".:
1Ti;"l1".l.";1'':
i
;łf{1ll:"
*;i;r:::;
l".;llli"''l"i;i
(dd
V"'}'
|Ą ocq(
l'ge|'
/'''o\
''Ę:U.'3o''
, i '|3|9'|93J'
:: , :: 1 . , { r e ! ( h r a , u .u , . r"".^ s. rp "*,,,"..." . .,"
-
|'
''
:'l,}-ił"fJ
"l''r'':j:'f
#::;*;':;
:::'."'i
;.'""ii1k':''
..'')li"']'li,l''
"r.
h' .^ 'ń.
"'-":'" '|o,e.r'Jr'tr
"""-.'"
.oo|{łrl'
p'(! '".r'
utrhlqJ
Nołłl
rn"|'fJ
śÓsunków niędzy tipiliłem a prac{ doś*żenje zagbżeń. .jakie wiążą się
zd.a|ienac,jąc'owieka ijogo istoł' gotulkowej'Marts
idel'likacii
'lokonał
Tech'niao\' {óre t')] !e 4 (J||ic/noś.B|\q4so\ so'podar/}cn
*pl'
7rL T\órcy mł\ltrmu maIióńdIi 6ze tr\potz'|e7no$poIiD.?n\ch'\Ńs?. '.
B spo]e.?nego.
{ Dń funl. e
Ą.h i e|.noań7Ąch .fer
pan.Na
'n)Dtu(i'
iobsfugu'aeigo biut|B.J' ^tDorcb|Pmma'{-7m" E.' srs/cie
g|ębor'
iślÓly sprecaości i kÓnfliktó* spo]ecfiych - zwłMa k|asol'ch' ich 'na|ia
źódeł'
fulkcji spolecńej i ptwidło!Óści sią2!n'ch f konlikto*łn chamklel.n życja
spolsznego. Na maĘinsie ałówn.!Ó ńudu swyclr ainlereśÓMń Malkśi Engels
pN4n; ibL4 \Ę|e lposme^n do\Cfł.'cn pŹ}io,oso\' o|cuni4, Ioh)c1
'k',)! 3 \p.r(nego' 4Ę'dani'. |iet\'n'a }|ad4' lł Nm arre.ie B U{a.
'
Je zqlgu e nzA.otr.|\a\r}ĄLs biurc\ń(ji' ' p'lepoqad7onJ} fq''\u 7 dnl
szcze8ó|n.jednakilNale zna.&nie ma rozwitri9la
pftz tr'lrxyzm [email protected]
d ńklqc / neidn.|ió Eą4tr qs.'Yo|ec/nei Dm ! dn( eJ . na g! u1 ' ; a nJ ha
obamAl Ę)|oPysĄ\m3 elAea*
bfunirh nadaianąńzqÓjem i'6ns.
fo'macją ÓĘanieji' a ekź. konflik&o społeznym w olroniacji.
"ŃspólcŹesne
społ*Zńshło - jak pive o' MoĘa! - nadal iozwla się na asadzie
pB.sów
diaIÓklycTy.h idia|ekĘ'ąno meloda ana|izy. któEj pionieEm by] Ma.Ls, wciąż
mo baidzÓ iŚohe aa.Znie, łlwel jeś|inie jeś prardopodobne.
że dÓkladni
wzor4c zmnn spoleżnych dziś pnybjeE. pżowjdzianą pŹez nieao postaó'
Korcepcja' wedlug kórej lwói.a9ć Marks na|cżydo dżied'ny ideo|Ęii poI!
tyczńcj' lłk się zakoŹcniła Po*ęehnych pEeiononiach. że czslo |Udzjom
'
e. ł)tbi! 'obie b.7namieln\
oL'ekrytrnJp.g 3d no egÓ PodJ'troEe
'[dno
i\ ernanid Kńd\ jcdfu( od'''[nJ Jp'o.7.ó-e ho\|a c'!|3\r)5q.7ne o|3
łieIU opiniiła leńat narksizmu,plmięl.jąc'ż9ŚamMarksswierdzil'iż ni. iesl
TrLiJą fby lsM'ć uudge Ę o'Jdk iego |eJ1J cJ bled-'e inte'p'ebq;ńa
nadułwan., nożeny doŚŹg. ogromnąsiłęjegosp.sobu ańa|izy x'
' Itaktyka ruchu robotniczcgo'
ł lym tlkże - choć zalończoia n'srołczna r
futa
DBl5|'' 'd|rego {cJa|żńu.
pą.4n 4 vę do ..)"i|ió$a;i'
"l|me
l&i|a|'ń'' fo-',] Uą.
3xrm5qse ŚJ.|emcso n'sa]ąc dÓ rto'mo.
'
sdl'a.en.eo |apLliru' 'ea|n4
{ Dm hlm3niotraniare|&Jim$l4
pmcą|iftMn
(4
!/ą ioodDoŹądko}an' |e/ sprEJda'E
e|emeńtó$in|eNo.Fnu'nu Dan.
.No}cso ip|d'os!n'o go\Ńdd 7egoM U,nJch po.ońa.h go'rodart'
Ą;ro.
slosungk dÓ dziedzic'wa MarkE i marksiŹhu jesl ob€nie prcblemgń m no.
to andizołonympuez wielu ńyśIicie|i'Up6d.k rea|nego$cja|izmu slił się
'
l' ĘrŁlu
flJ Ęiklę
'
łl|i4
wtyD akresi. łydaŹeniofoniewą9|iłiei]xpi'ującym'P' Dfu.|c| np' z\''!a
u * ds. e ! ivrk
mJtit r.rcoren' '
vr\\o\
pod'n]r ] leso r';ądl
/a. 'e, $dJ!
roBno7i|
'irlj.B.
nnq. 7 ' o b( r ' p ó L d
' ' " p' r ' . ' |n
'.
rrJ
|
mń pJJ \
'm' |. 'l '|naj\
D i''fli']3]]4 |3oh' bco.!' t'o|cs] m |\ć' . ' \d) J 4 \|\ \ ! |' o ' ' r ' ' ! |
I
n Bi ' m d n l l |3 |.. |o 'R' $ ! bP tr
p'lś
! r! q ro T
t una-o dd, r ,,,. k;.bt...
Jqudzerosie!-ei ton*p.ri n,[{"a dob,ob}r!.!.
.|.|n'[''
.pF..
(
n
B. lYPoLocIl] U.'ĘcoRcANlfAC]Jl
w lileĘluże pŹednriolu alówno
Polśkiej.jak1a8anicfnc.rńofnalpo'
lRac !i.Lc p.opoży.jiqpologii szkółj keIU|kół fudań nad o'!ani7& alni |ch
T.sawienr zaw'emrrbeb I I
]csfcze ilną inlel.n'jłcą typo|olię p'zgpfuld7Ź E Ma:lyk Musial.. kt.Ź
!}m'eDjan.*ępuJące
koncepcie teolicjako kt tne dh zolitn*antr rodo$odu
'
-
cg a'] .po
'oo4Ą\i'Jvn\
e$dutJo' ł ha m''3i''lJ|u.|
' r o ] . . 7 n\. h H \Dqn! e' ' ego ! U
a|a|l,' oryatriacji * pmcagch
spo].czncgo E. Durkheim]
'
!F.
\pdtr/nc. igi! i DEso "t! 'nakńro&oju
Ln .pol.{fr. \ J(,. . .I t"g.7n r,
'e
|o oTiii'.
U r, 7\ , l wśb.ą(|a!iee
o ' { i' o " ń, . . ' ' |.
U o.o
" ' " B. ^ n
sy$en soclo|olrczny F Tómiesa l scjo |ogia |offllni,
..,"'n|f?i:J
*"..'
.."l.|ogiime|ykdńs|icj:
ind!*iduaLiz'n
J DĆ\lcyt
,
ror! Mmia Hnsałia. Ędąę pt|lMrcm se]o]Ógiiol!al]Z.]
.Z
..' ';:;'::'i:;]i:;",":::"j;ii:Ę;'"l,:1'i'i];]ii.'1,;',:;
J:ł:
niJ.|.
'nkF'N
grup.!.|r dj-nm .J pN'ą. ] .
ęd
dopodpf?ądlovdń''r'ouer"ro'fu
Nłngpńic' ńa tyń l|c E' Maslyk.Musiałpfu'l$o{ia szkoly i kiennki
izującc prob|.ny i*i'h org'nizcji
'n
. koncop.ja biuokr&.jijeko władą/|ega|nejj żódel władzyM' wcboń
. fuńlcjg i drsfuikcjc bi!rckńcji i orc,ńi?a.ji (x Mńoń'
cou|dńel'
^'
. szko]aslslemów sF'eczno.cchnicznych org!|izacji (F Enely i E Tris)
. szko]analkołeso Zażądaiia F' Tayloń i podcjś.igk|asy.zneonz
szkola śosulkóR międryludzkich E, Ma}o
. sly|c kjcrwania (Mc oEaoi R. Likeń). bldanie polŹob (A. Mas|os)
i ..dojz'łości fchoqań.. (c h,
. bada.ierypów insb,lucjii .loczęnia
^!tyrk) (T. B'mł c' M' [email protected]|ke''].
upłysu
pEc}i ba
k(]lury(c' Hofslcde)'lochnologii(J' woodłod) na NJ'dljność
d . e {aL|U' o's ffi^ .'n).h lgnp! E ' o i. t ól d. ! 7 ' '
' ' le|nh\d
.
badaniakuhlry arsai]żcj i i cech dośkonale
fuńkcjońu,jąc}thfi'm ( l.' D.%1.
A' Kmedn R, Ki||lrrŹm,'l.. Pete6. R, walm)
onz lmne gry oi€ani,a'
(M'
cyjncj
crziel, E' Fńedbog)
. g|Óbr|izacjabizneśu'
ziżądżniÓ śńG8ićńÓ. p]anoqanjei wdraż'|ie
.n.lizujaŚorg.Didcję'
l.'łegońrchsftjo|ogii
. empi.yzm szr$ły chicagoskiej R, E, Pa*o
r srukl0ń|no.|unkcjona|na
orienleja śocj
olÓEiczn.,lad Śpolecznyw szkole
s}śemówdfiałrńspdrcnychT'Pmon$
. lcoric konniku spo]cczncsÓL'
pmb]emydy
coscń i R' Dahrendorta.
^'
. podejściei'żylierii sp.łeczn.j w tro*}n społ.cu!ństwic pŹcm,ślow]ń.
t m7wój bada'i psycho|o8ii społ.czn.j i psy.ho]olii p.o.y
. o stacra poównayczf * socjologiiorEani7acji
(E' Elzioni.M Ćrzier
G Hotiled€, c' J. Latms' D' J' Hicsotr)
. aitópo|osia spokcznai kU|trowa,socjo]o!iakUhUry
. ońmbcje [email protected]
i inleEkqonlm sjłnbo|imy (A. schutz,
!. coffnanl lwożenie necfywi$ościspołeczneji
łizje ctno'ne1odo|o.
. $a|ja sprćcaoś.iku|forcł)th sŃłsxńsn% poikapiklitycznego D Be|.
la i ftndy ro^ojowe spolfrze'isN& ps'llpila|jsrlcm.go P' Dnl.kła
Typo|Óg|.podejść
w bad.nia.h oqanizacji
(hrune}kńdą!:d-.obań
ł eĄi€} D!iń6.Ę;a;:
i; il;i :'ili1ji1liłJ:'
Ń-keń.ł.
""',"
."'@-li*
*" ***
|it#,i,i:il
e?::'i.",,i*t'"
!i*lEŁffiJffstrm
v!!mJż[email protected]ą*dą;dłi
r'łnd dFianTRruaŃ;
i1*r*m:Ffu--o;oo
iffi]t..r:r,łilłmE-**
.lll*.trrl
t::':"ó*r*Ę1*--m
Łii*{ti$;ripj{{#il"..'***'l'
11'".*
łiffsWu1sj*Til?fl ii.ifl];i:i
xeruł?|rodńfu;E;a;;
^."*FEe."a'oB";"Ą*
Pdćjfu
Pd.'*
bnJro (nł*@a o!ł Elja Eaq)
ilnin slygre (9*
sbJ*M
mĘdłL4kó)
sFjEłt
| *Fi.
m*ore dtądłn
sFjżła Ęh#bńhe] ild m żd Ń
.tumli ddbnś i pd.j&. *d.wł otaiżrą]nFh
Pd.]@hle'[email protected]
sojąqeqdem(re
T&igh|lolydin&erFufÓdi€ @
[email protected]
fłJ.//,zsEłi.mez6hłospoż4dm
l @ćnfu
*yd' Ny|' s 32: K fuk1ó' %4dldqk! d.lniarji
ąari:u|ji
B' a|inski' B R' KR Pa,1śk|y !a!l"o'o
s:tat,
oraał,:4cl,ż,. wyd' cyl'. 5 ]]. M. Bielski
paji<a*sazuzqLoDbnd4icĘ9d'cyt''t,4,-,1rlwKi.ż[email protected]Ę:crłć(
ńi.
qqąri.eją.
w P]rta*lki
ql],
oqaniruje i Tąd:uil
Piolrcłski (rd')
Li!funki' tanqrj!'
p!ntl]' n,<lłnfur\\)
fo,:ą/:!'Ł
I!łia ] Foltlkl
\yd' q|'|
: |r'ęE' /n:'fuż' r'''ll !-kbl;
stńlvy Dcrh
fa3anoić'Nśzawa 199?.5'403r]0: Ę Mdłyk.MBia|Śj!/.c?'J^'b'ory4ł[email protected]/ąLub]ioIc96,s'ló-17
1
]
j:']
l::]'j
..'
:
lT:1;..:
l.
'
"::::;
':ł:lj'.l:.;l1i
,,.
. ,.:..;"
: ,.,1l'l:
lil'. '" :'1:
'.!']
"..,-.\ł
\\pok/śn\Clrrrodqa
l nsuBiĄ!h \ bJd.'n'r!]'
e h
L' E!
":'"'
-. r ' . r r . ,"";"
r e. do , , , ,
;;
;'"1'::1,-,,ll.l:::';:: :.ir.;;' " ;"i ::
,*.. ;:;:;,.:T.:i:,..1.
''-'::.],:l:t:-:.
";':
".:":".".J.
""'J
".:,
.,,"
;;,;;. :i:li,,"i.'
iTi,i,l..-,';'i"
;l;:t",,i.";
:",,",,"
".
; ."".i:.:;.:
i l "'ll" ;:';łl;.i"':il
:"1:,;::'l.
: ;:i"'
^: .: ,: '
-
*'
);j:j;-l:;: . ";'l "l::
r#.,':iill
""Ęl;'
:łijł'T:l
:':l:i'lli]. ;.l:i.l;li;.illillT'r
"łi:
:łił:l".j:'łu.1i'.;-;l
:|;l :;
;lr:|"
".,..,1,".1.1;l'1"-
;
1,,."
::::::.1'r"'
":':il:,":';::
'";;;;.;;'
',il;,:lf
I ;:";:-';::.;;:"1
l;:i"J"j::"':,'
";',;:,'",:
. ." .
'" ""-lł"::l;':;::l;;"i:;lii-illl'i";Jj:
.;;"J""'i:,:",::1":,,:.^
:: 11.:."."1"'", .,
"",'i ;
=-.i:';:
;'l.il{'iij*.t",'l:.,']l..#*.ł
:
L M!sł}| Mń!J.
/
'ł'.k'il?
M'krolzkołybadannad org'nizacjamI
srjoĘia
l ofofra,psrhod
ca6 o'lanżaqii aządania'
ż../łl ontro*Jk
| \atFąa|a*Śi
u|si.
D*a
"
j9
ął. sd' !\i'
':
facądźan ną|iR
'br aB
ol]ński.aR K['
vYaR A NE s z | .o LYl R IE R U N Ń l
Do k]Bycznejlfko]y nauko o'ganiacji i a'ąd7lnju a|iczo się na o€ ó l dsa
w iy| Ók
f{rwyjn)
]rgo |onb a 3ons
HenirFrror
Nuń ń.k"*"eo
;."i!
o'? n'.' d
i' nr 4 . . n) ' a t ' o Ęeo lMó n!
(J.'", li|ir ndmsehknĄ
B' sl on rc,.a.dm nt(.|ł \ |ato1ud n'Lloqei..ban'at i Dńq |oje' e
. Lkon '' r r:.d1ą'' ]otrdo \p|a'"d."; p?ł | ...
B ."j.i*;.eDi'"
{eg o 3 dvo| db'epr4nlu; cego |inieL'k io Ę \' o m \iec p. o ne' ' enę |: Ą'
'
pPecobs\!h'
loc-ce| .'( p'fd xo'ni\ą KonEr'J (/4tsl!!,P l.''ł!'
:
Nba
D pq'wro
! Ęn'L' U7lodn en ptr^n'.n).h pPef
"ie
s\ o'a E o|0 |oku' \n
|Ą|o' pr4,Ąl
'ą
zjpormi
i uzył je.j po rż pieRsz! 9 syoim tfcftcie na konferencji
c'łł''"Da'
ns4ę
rvAmosTuck schoolw ]9ll rcku,Wcześniej
posługiwał
siętemin.mt4'ł Ź;
ńayenen| zawĄdz^nie
pvz a|]nnid'
Fredłkl
T'ylor ||35b |o|\) pochŃz
Iz 7!'nuznc't
L,:r.v o
es".m
n.",,;
);:il; ;
Tlt r łr Jdoq4|'ie
:da,,
m''sd 1J t /eń dó";''",;:;;;",i:','
lc m''Js
u
i]l
]w
!oT!
|czJ.t
{
|bbĄtl'/4d7rn
i1ro'oLv'Di
B)|
'pU
'
PmtU.4\v'dl'(\(ł''-o'
I)u
.'.l"-'T"i,..;'','
i'jll"j
" ,s*',;-;;,"1i
",,.r"'
łqirm| ' fponenilJ
-,*. lo|''a
fq**""l
* *a.J,.
."'
e;1tr,'"qneao
p\ n'.
VJnu|d.l' "|""'il";i
' inB ' . ' . . ' |
]:]':'": ": ]"*l."
:::-a:d:)
*]
'.
fmĄ
p'p'tritrłj p....l'
):'"r"1l;lll'"J.".1';.
p' n) ' dJ l. J '
o ' . ! D|ą
' o
' ' n)
l"^l .ł*.lj..Ln
d"toJ dgł , ..| , ód
'sos'o""p'"'.""i;"i;.;^";1J;""]u::;1"..,ł
lee I nń.'ny' cL]f /" do|o'n.
, v u'lrc*
".,
I wn'kzLn e 9a|' ,z)b|o|"ąe]
".
.hz!."| .'
p"D; " w ; ; ; , ,
" r. ELie \\rb--.
-
. *".'.l'
'';p
"
mo ;. ^
"".'" ""'"
;'';'il';';':;.;; :;:.:T'"
";':
lli::.::l
-1
-' P & ) ' ood^','p oL3d4.\ r|śbJ'.no.o
" t]1
' i 'i " . ' " l l l " ] l l l " ' E 1 : : : " '
;;;-;.i:ll:"::#:";ł","
;;1...'':
, 1l.:|;:;^;;'
,
,.;,1
*;;;,;;1.,,',.;;::::
:::.:.;,.":.:'r
1
"-., "0,",,
trwe{,uurl.redn.(zesn,c r$rc,a,
-ts
a.ugob
|Mqn|' m |osJ.
"'. ".
,"
r';;,
."1i"",,
i,,,:;:';;'j".i1""'j"-11*
",.,, ",,
""i.,-);',
r ' o ild{ o q
lot
',"','L",""'.'
-"."r o".r._
-" "g""'.rł
r^r,,j"".
U \J a |
" ' '''. i..]''': ł'.' m\ n|'i 't' ż)' ać 7 Jeso 'l '' m.'r.".""
i1.:''.::""J* l
''
Ę^@J3
:;::*'-":"
lo nń's*
-ieo4
'
/r
'o
-.ą.l-" "'
kp'ti'km'
N :k q:,t o r (/ c n iB a . n r o D m p , , . ! o ł\ c\
' 'obo|n^Jn'
p n { yn rJ
;.;i,l: " l l _ o
udrsr:br
D
odu{Jstroi..
ta, .-.nr r"" po.
;,t :,l:"-" ' 'e
'r.7
",::.'"1'"::l : '".'"':
łż!uU$śooa}|aD
7B'v{' n'a}nduń\.|'
lo)/ u!-",' ,.
"-".p;""
jnc.d.. ,/ie , /..i.!uie n- o,Jpoqtrd.i.
\)
v"*,"p"
--".".,.,..;.;"r;:""11j:";i:1J";::f.,
arod. _\,h, b!, ..,,,1 \ , ,. , n,t. !
wakroEn
qę żc qzrcj
wJdąrc(]
ffL!
.';|-'
'r""""'- p".i." ' t"*i"'"*.".
'T:T''.'i:11:'1"'
""\
ićrbrc jego odłĄo''
''"".- 4iw(ybnu$Mo
" '.r.',
|a ) o d b ) \
!"n
e/
|Un']
"
Norycf
potsa,dtMie.viepurni
o)
'' - r U 8Eorrend
".j c
/ D o 8|ddJ n s ł U \3pJ ól'J l'
M,r$,!h; re.,rk^
i1"iil.'''}"^-'**b4'^;.".""tl'-;;i:";"";':Y;lil:łi
i'
pr4 o.rq.\ oa. p'ro\n io* \ rr
;,:::":i-1T,:1:l*'
'rcu'd''c
a|vą do0df
'
pm|n).. ńm{ć'oE'
op'g (
i"ł:1l1.t."""
;].TJ
.*".."'
jegop..ciłnicywlęcz
'&kowalico
-iokrórzy
"i
,"flfi*.i
:iT.i_,.
;rllT":
il i
i"i::ii}!ii.
i!!'.,r:f
\B evo. nne Jpek y s 0..''ci
\.7śm.| admNre'
|a) |o ' o żq. e]
o\Jęk homonolm|nb''
' \a geU Mo ' gJ . J ego
|ąc/1e / gla s gÓ|b I Dopo|U
n*":il.*Jj]l;;
:.":Jł
i{ł}.l*i"i:";;:H'""",:;::l.
.T:':"
;];lll*'":3.Ę
lli
r:::i':i'ł":d'l
i]:T
"r":.ff
j'jil
:"i:,ł':!::#l.'"1:"fli;":#.l.':fl
1::::[..:'
]*::]:Ji#"'".:.:"l; ":,;f*t;:ii
^"*,"**
"'ffi,;-";ę'';,'
Noncep(]3|Ąiom osniśtoN'|.siętorÓ|.ferśch
a$d]
' {ńoqeBo opB.GJE i
na'b'd7'eJ
e|e|DYne.
":;T.:1,"lb*.'. p-"' - ",n,. r-o",.r.
-.iu.,,"-"o-*ar.""*
ili"l.fi
"-* ^"*""
iT"il
;*'.
'..""łi:l'"::i"''T"f
L \p dp 'r y|.ie Bs cMa
"]il,il]",
l. . |u
qur o $ c] /a wd
'Óoohiro \
' . "'
' ; a |' a . l
b).- *"no..'
a.
ill^"ił:'.:1
;.:.f;T,fi,*'
".dą..-.i'.
'.o"
^
".
Dlrm$mB
pB ) , r,tiesojei ,ordl,1u. b) JdpoE,tuTkrror
rieo\n,
-
a"ó'
ń."".e"
.l"'ł."
;ą Tl*ił;:::#i:[
""'ł
fii;1';"";;
,*Tj:il
,
;}';"ff
"'.,.;f'r
fl;ilf^:'.|;:::lil;t
l"ańi"i* ;':łil:5
j"1llll;*liii:J
:1l;"ii.l;
rblv
f ) pąrkd
j)"""'e*i''".
"J.ii.:łl
jl.ll'l'T
"irm*;"i.?.
:.Txfi
m;l'i"
:fl
:ljł::*d:l
ffi:;f
a-. |{s
|Ą|ottr{h
h ndod Mdan'
p'&J'
7ż?ąd/ónń
ffi""il"T'i'}:]
il:; J.'.**:
1.Ł{i1l
"*jjj*hl]]'
,"",
:'ł;):i
;;:;:'T,:;:Wi
ą**:}*T;:;+.+#
r zob,
G' MoĘń [email protected] tsania.ji'
vyć'.JĄ
'.' 1l.
ID'{ o$ n!.hu}'/r o l).|r' $\L!ą{ai
I odpol Ydn(| \Lo
.d* ,] ,.o ,'n oo o o \! J
. , " - . . . . . rj '' " * " ,
"..
j:iii.::
:
l.,.
::j"Jjiliii"':"1i:i:T'i
i
iił:'.:.;rl":}
.
i'';;.;;.:
;;,.;'"'i.;
:'-l:'l
I
"
:'t,::'". "
";l;'i.:j:.":t,t: ,'','|",
, , c nrr", o bdn. , au, . , , , ;;. - :'.";
;.i:;.,;.,:,:"..
k | ''. m o ' 'Ąqlnft 'Js \ 'o \. :'i""
;.';;'
:j:l:"'
.
' n ' ( ' .n ' ' |' ś U Ó f u J ( 7 e h ' ( i L'
'P e.
fo \'
e\.ln
o
'
" ." " " " ," --.* r " " g . 1 " . p , , . r d " " 4 , ;
,.,
p;. 1. " - . " . . . ..;:..".,
....,.,)"1';.-"y';.t,-"
""".,."
oop0q'd[
5J{śm !}['!'ą]tl
N-.,..
d\$\oIr\
.. "
Ji,i,;:':l;:.::,:
":lł;,:'':
l
;i;;t:il
:t',:''l
"'
Ą^''|L' '''l ''\
ou . | '\ \
* .' ' .- .' " ' ' l .l l ' ' 1 ' ' 'j : ' i i i
'; . , : '1. . :
': '. ''
' i"
i .- ; I,ll:;lTi, ;'''.
",'
"
- -,! n".
"n.
r
"
o7 |'s o 'a. '
'" /p a F \" .
.".
l1'.li.
:;..'
*
]'|;;';':l
]:ił"i;,.".
]
:.ii.'*l':.
:i'";il:;l.'''
;::''"T':,f
:).'ł'''f,Ł;.
l :':i,:i'
Jji'':l.l;..
ł,.t.:";:
:*;";
ij"*Jr:.'j"ti'
;'i:.'
l
rh|cpD|nJ
jru|fuń
' ...'':.'l.:,.*''^."..,
nY\J|''LO) tUn
!\{cm ] 2JzJd7fu J l''!|'-
'
'' . ' L' } u|o.ht
pżf
"^,.
'|' rc t'',
f d'
J.
pnń&i ?t\h
'." l.l.""":;*
''
. i : . ": , "1
ś'n
lń|U.*D.''|''\
q( Jo / r7 "J7.n, r r H (n
"";.:l;:..J.:'
;:l.il l,li]"'.
i1i i'i',.:ll
i:,ł...:;fi
".:.;::i#li'"l",""'ii":Tjll'j'i"'j'''."
f :"i.;
ł*j.,
--
I c.;,
r 3b,.0,..pp.
ł:,'
ł.i.,::,::,;l:l::."
1;łl
l:l'
1l1il:'
ru
;;];;";]il-':
ł;n"":;]l;:.':i'
"';i:i;:li;"'l.**'l".i':
r'ank B 'cjLbe nL
.ofJ) |'|B n v ( J ' |beń1 { |3 ' 3|a r 2 l by|i fu|
7tn!fur l'óT la!ĄlÓ '|3o3
!{ó m ZinteE.o$lnie l rcbkńfrioĘpn'dci'
a?ą.
'
dzeniaoraz badaniamiw
żłEsie' f'B.ci|beńh Ęł inż'niÓrempŹmysło.
'ym awodÓ*ą jako pomocnik muĘśki Pmaniońe
ł)m. kióry rczpoĆząłkarieĘ
łow.as obŚeRacje pozwo|iłymU na [email protected] efeklywn}ch lchnik prłspie'
aFcy.h|ąkrmń
i!/hę"eg'glu|o7onJch!c'ąAudn f rf7 ednegonuń?a'
u||'do\
\\lon){onJch pĘez
'ny.h
'J.hoq
fubotników a|eżnościodchaQłlefo
Dmc!'
'
] Gib.nh
bJ|dps\.D|Ódiem'/ąno\J|J Je p$\ho|oEl uPqdania [email protected]
p'( | o o sią p '/en)nu'zż .|ug'ra,,en!MJ e{ o pń. o ł dnr . bj o $ lnJ lhdo d/i\
mdod el 4 |on!ą|mJ.p6) (lo'€ c sry on. m dN|P.f''u' ć |\@lpEk
d.
k' skladasię z.u.hóq element.mych.
nikoluchów' a ró.i& międz}rcdajamj
Pmcy polcgająm óżnych kombinacj!.h ruchóv €|em.nhńych' Do analizy pŹ€.
brqu i asu lfuańia ruchów oboczych zasosov'|i o.i pmząlkoło cyk|ogńfię,
fotÓlmfowali obohików, kóryD prryNierdzano do końc4n żańwez]., w lgn
sposób uzyskanÓ fotogr'ficay Óblu ruchó' rboczych Póżniej technikę lę udoskona|onod do rykoE}'śania kmely fi]mowej' Mcloda la Uzyskala nŹłę chrc.
nmyklog€iii' Dzięki n.ej mÓżna bylo poszuki*ać bki.h (kladów ruchów. które
f'iękŹłyby wydajnÓśói zm|iejsfły zmę@n]. Pro*adfone badania DozwÓlih
na w}.dĘbnieljejuchół e|menlanlych'klóre nzWno.]heóligam'.. (anl8m;
nŁRńka auom)' Ruchy fct.ły skhs}4kowmo, np' vyńńiono ruchy mobig'
.e G'ęganie' obEcoiq chły1anie! puŚ.zanie) oraz bemch (pź'tzym}vanie,
Ane|ia foma|'o j.ś nada| rczwtana i *'k]adani głów.b na uczelniach
cibffhosrc 'ą iu|oBn' \ llu lelhni\ elfi''uiąych fu*telDw.
'slnivn).h
no* |[email protected]( sla|9ę]dnŁz podsbweĘońomii..
Mol/on\o\P
{e bue doston,|el(ń pB!o}ńi'oE plnoye
j em'lh noń|e PmPono}.|i
^Jńoqa|l m in lńJoo.a!)jn) \)'kń almó}. qłJdg
'
|lo.
mLo rM\ pl&o\m| \B.7s)ron!\aneń
\hoeJ pĘcj ńłin'en pPJgobsy.
wł qe do l{a V fu Mśepl) lxćbe| i .ż|o|ic\\eEn naJeple })pelni'l'.
Ji| IB ys Rlu ' U |r|:' b{;.;;io;ńi.|.'.
4
t.". ep'l
4.
'.)."
'
.i' rcd/ńĄm' |c|'do\triadcćn'Ą
"
dobcu"e \JchosanB osmJ$ioĘ' ' d/ieli
/o Lb pĘ.djasiom $ |.'ąfce ' \ fi ń'e .'.q\ | Ą tL:Pn |Dnl6lką ta'
x'p|meń fuu|o|ego aŻidanB ''4\'no H'nnElond tmftm
iIR5f
^. ] B J Io nropu|a Da|of. tAo \ieruhu
Iar|
a o ' . m dsum ł u /c* \\o " ' ' G
:c i'
je e '.k qtrnon (' łl.t.łn'' L qM' ie
t so{ pt |' ut m B' ; o ł ( ^
"| ( iE
Miro|qcot Iał!ńn'&ł!l'Ąll.
'n.
A'sbR
ch wmrd {En!aŹlP. Bd łL.\ 5|'
w'cnfnn f ,dsfuq :u:ąd:,4u Ąnn:i.f.,
Ad
Ńffiźfv.-dN|.
.|'
'
15
8dehh rud og|izrjanL
M.'!Jń
a|clndk:ji
Śnej melod! zŹĄd,.ni! prcz ccLc.cc| byłd|i nigaop.dna\d\a ,ŃJa .fe|
j p.zyswojenie.e|U
tywnóści'
JesneÓkreś|enie
p',rz $sank]ch człon|o\ zbjo.
.owoś!'jei pUnkED
eądańia' PozoŚalezasdy lo] ,dro\y roĘdek.
ftduklją.y prćsądy i''ścia
na|eciaIoś.ij
komp.letrtMr'da po^a|ajaJan]. gŹltrląć
wRiedzy pusflej. dys.ypln]ł,sp.a'iod|i'c i Uczlnr. p.jtpłs3ni.. fsoJnie
zA3dą..po$tpuj z |udźmi
tak,jlk chcesz.ń]. połęp.$anoz toba-.ale|nĄ
naty.hń'a9ovą dokhdna i nieusE'na spla!o2da$.zość.
plaN\lnj. dfi!l.ń.
w.rcą nomy i hańonosnmy, zalada przyśosoła| a mó\ iąca o \
fe |żd}
poNiniena|bopuy{oswać się do w!ru|ków olocf.ni!. a]b. pż:\Jo$$a;jś do
s*oich p.t4b, ł.Młe
sposobydzia&niaGlanda']fcja nlelod ioFmcji).
injrukcJg i rggula'n]ny.nlgrcda a łydajidjć
Ene'sotrainicjo*ał rółnieżNo'zenie koDól9k vbbo")ch 7.nli6l llt o.
lo'sk'ego mzlią4nja w pona.i ńisl.Zów funkcjona]n)ch'
opo\ ada|s. za blo
Plnjgm końórek do spmwpBwni.zyń' Śrukfur i uż4dfeńplodu(.)']i\!h'go.
spodarki maleiało*ej i ńetod omz Us'Tunkotrań'
U..n} niel konl!*tyz Pohką.w |atach
duudzieś)ch
op]n]o\a|poz]D\'nie
prolekly wa6zwśkjego mdd.'
Kaml Adatlocki (l3ó6 1933)popuLary-alil i nĘ\ij.l nau|] zażądan]r
B Po|{e' Był ińłnierem i prcle9tn Po|ncchtriki
wa'sza*s|iej &j'no{!ł sig
oĘani4c.jĄpĘ.y zcspołowcj'
sfÓmułoMl wt}m akEsig pm\r hannoniidobo
hamonij działmia.harmoniidu.howej'pllso oplvN|rc] prcdu|tcji.|)n9.
'u'
pÓdziafu
pmcyi końpglencji'prało oĘlniza.ji zbio]owejByłtakzepopu|rqza'
t.Ęm pńwł
pBla pra.nvdzi!|ali!. |tbrc N)$|. f9
'nercjiPrz)z*}cajeń,lz{
luzda niana rcdui opór stąd postu|atśopniowegoi
pzeprowa
'fcjona|neeo
dbia zmian'Adamieckiby]je'lnymE zwo|cnń]kó[email protected]]a
\anoś.iczasu'
podłd|ał'żetzns jen jedn}mz nljdrż9y.h 6ohós' ja[ie nlam) do dJ.spo.
lnnyn pzedśawicielenluńu naukowego
złżąduńia]nunu ińż}iiefuL]glo
byl Hlnri L. ch'leIig. kóry spopu|!ryzowałTayLo'a Ę Fmn.ji' zljmowa| sig
lakżgcyk|.mdział.ńi.zor8miŻowanego
ice|ani dzialmia,Byłchemikiemi ela
|urgiom's|ÓmuIowł m i[ asadę b.złł.dńości.
prz.|ory..'klón była
,.rc8ułę
jegoPm. pŹ.2K Adsmieckiego
f.ana Pokcodziękidumaczenio'n
k!ó!y pfułołl Źloćnia teorii na funlcjonoianr ma$]ve.!o
[email protected]
pŹemyslu'byłHony l.ord(l363 ]947)'Byłotr.ubrcmmelodyńoiluu w ruŃu
i Uruchomieniipn ń-'ieNszy ł |9|a mku p'odukcjiblmo{ej l P[enly!|e'
wpÓładził ośniogodzinnydzjgń pBcy. surorve regu|aminy.specja|ne|omó i
zjDu.jące się ińwili|rcjq rcbotnikó!' i cgzek9ują.. dy$ypliil pr.cy. wy'lzidł
$cJololiczn}.klórcgopń.oqnicy od*ieda|]robohikóww domu i domd7aliiD
m' ń' j ak łydat|ować zarobione picniąde
. o EńeEolie
p sŻr m
ilEEujqo
,,.4ji4 łyd cn , s' 62jrj w Pńtowłi &Rdiłj.
46|: B' c|inski i n\ z ąl]ruie fueq
i Tądni.
. 9d
'
.\1 s 1ba'
Tayloryzm i naukołe aŹ.danie ł}koz}srywano l.ż w Rosji Rldzieck]ej
izwiązku Radui*kiń. W l' Lenin Uważ!ł'żo na|ef' aśosowoć łiele z lego' co
\ śyśemieTaylomjĆś
nauko9.i pośęp.we.
zorsaniamiie w Rosji
Pośu|Ów.ł
fudań i wykładan]as'ŚeńU Taylo.ą jero syŚeńdycz'ą pop!|aryza.ję, *!pń.
bołWanie i pżyśosoMnie do wadnłów ndzieckicbl]
Do nuńu adfiinist&yjnggoa|imnisą
loza H' Fayolen lakżeLynda|]
T Ufuic\. V} webe'.!}eJc'-fuĘa|d' ńo. \ eJ rns'iibla
'ę d\s\u.i]
7Pew'osĘ oĄ!rc(
chslgru Bamard!*lącz się n]cki.d' do kierunkusy$cmó*'społecztrych.
Nuń
rdminisi&yjn! b,wa teżokrcś|ony}ko
lhslczna iaukiad'.inistiacji.Vkola lub
nuńufuweśalńtyczny]
k|asy.żnateońao'ganizacji
Ilsń Fayoj(l34l 1925)byl fEncuskiń ińżyiieremgótri.zyń' kó'y po7j
aŹądfniem zajnowałs]9 teżgeo|oEiĄi P|Ń'lolo!ią' całe źy.ie avodowc
7łią2a{z końbińalemwęglł i s!a|icommenq lnu'ŃambauI!' P'zepreo9.ł
\ nim 431al. w 9n ]0 na sinowisku dyrekloń gengra|ncgo
plz.dśiębioBNo.
kóre zpotgncja|ne8o
bankrulauczyniłjgdny]' z c7o|ou.h tjancuskichkoner
|(olnyń pŹekonaniemFayo]Ąklórc ]eglou Pod{awjogokoncepcji.
b'l po.
g|ąd.iż kiemwgnje
je$ uniejęrnoścjŁltó'en]ejeś
cechąWodzonłi FożIa się
jł[email protected]ó'
K|uczoweznlczcnieł tyn at' sio mająztradywynikljącaz leorii
i h1p's'trEJnie
znesn'a po.od/eniet'etńn'Lom. lhot
'qd''e
^|.!ż|
tŹ uwrgę'iżokolianościiIudzieo.u in!c.zynniki okreś]ają
pż}darność
asad
Fa!o|siomułowall.1asodr.]
Podzń|u pnc}' mówiącejo lyn. żo wlkulek sp{jajizacji moź|ilęjcś
sprawn|eJsf
e ł}komnte Dracy'
Aulorytelu, zwmcającejuwagęia to. źeauloryte!lbma|ny uprawniającydo
n j d . n ia pć k t.'ia lie je ł lo7tr\ 7'| lo ' ) kkm o o D . r ym 'J pdĄm n' n ń4
ed^ inr.lisencj'.doi|'e.ze u. $'io.fl ho3h.r. unEie,no)rch , ,-.r
!a.h' Aulor'1el .sobh9,jesl ńiezĘdtry do (fyskania Poslldlu.
Dys.yp|iny' cfłonkowie orgańjzacji powinfli. Zgodńie f *arunkami uńo*}'
D?e]Pegó. pŹepi'ów' i)|d4qói \ e po'|'''en. ser' lt'|ń'Ą.ł p'Ź'o*lo\. 4'
idpotr e'lnimlposob.mbyciaiwzajemnego
usanosińia
..
zob encw
I lfnńa^l/]i/,/']'t1
faia1ia
|||aI!:! Rdćfoc|icj'(w)
J ę d |] 4 o ' " rc u ]a'n'ż r fuL"óg1a']''qyd'j |'
,:tąŁńi4\a[ł|''i.299-!|f:r
Dzl.łn-wat
JcdtrŃ.i
: 1 1 U "'"*
rukomda*Ń\
p. . -i. d"') . -. .
fgodiig z króĘ |aŻd} pfuŃ\ni|
n
"m(iopae!r Fd
' '\U|r
\p' 7 e. n' ^ .
'n
N\]nie|
po |. ' ' n '
IfP
ł'
J.dnoli|uścjrie'łrnh|\!
Upe
n . $ |nntD\.|rcfuqinepż ef]edn ! ! U I enln' t i cd! lnldn
hdpoŹłdroł.ni. nh'śu olnliltęo in(re\o\'
ńk'$o$''
g2liall
|
")U|,sB!d| ied ?r'
p'.,;"
^d'e'
p' ].j,."''.t
w)orBrod/€ni.' Jor DU\nrc D)! 'a3.' ! ||
'.r '"'' 1'o d pd'''\'''
F\ | D|a'^!D.o\'' al|'ei.j'.' d'
J|{
śp'7c'dl|..
')JUno.
''|\'.
I en|'.|''.ji' l.o i pU.'łna h)c.p Jn3 u'iJ
ru^
'
'\'tr|'^h'ddervohJldop
o/frJ
pud"|'onJm 'p'd.''r
'|Je Nr'm' łk\nii
.Ń
\' u{
' u''' |
'ńogn'4.J'
''l'fuo'''o
'Hiem^hii
37só)
o''óe
'|Udoj''|'e.A
'm(Nd
4o$nidF.
J.ono.. ..1.. m \.,.,- t,..
!'
p Jld
...,.4
to
o/4
L!. rbd- rno.b$,, r4ot, r"{,i,,.1.,.
p,
i r uDo\ł
D'4Ą$ni|o\
,l)!'j \oll 'śl U'"d '.\i.
'on!(h
'
l 2 Ju
. rs.,.. p,,",. i..
.
^edr, ^w i\ u\ ;e\&
. ''\/rc . |
] ir n \r '.!\ d'Ń' |" '' ' ''' Ll I
it.oł
. :.,fa]
: ]m
:::'"
I s f -"
l i i l J J n o q i R ] n e ] l z e d aLr ch,|a'o $A l'd
sPr.Biedljwości. o'lpoMednjego. sprasiedli*cgo i pż!chy|nc.!o futl.la
'
,
\hbili^ clj p.rsne tu
bdd' 7 ' l 0 b \! J
|e d .\\
Jt7('l'4
ldr
} '|! n]
in']! n
L e! t o . . is
p'7e7 \ą
"j^
'{ n[o {
\ \d . .
! .''
poF !lac szrod iqejJtaor33n zJcj,' !rru{r,
'
|o i,'Js} | L7 . | Ą\ i'm n| \. hv.|e^$\.u$.'Ulńn'!p'i'
''.
'
*i./e.,c rv 7. i.s rh r,, v,h),.,,n,. f,7ct.7en '''c'
I
r,-, n,
a,vLnord., 1h.n)!h ombi,ii. i... .,h,,ri, . p,.,tusn,ron poo e
e (j,
l|1|hń|t
.-
3n
A
n\ejl! dc rcryj
| 7 ma.
P'{7Ut'e'(d'|''1.'!i'ild.l
d,.bn. .oB\\..k.
-t,,.
IJ.J
7e.|Ą'''.
b) ..I
I r)., b\/ r,.N.7)m ,dor j h
ru. r.j A a rrn,1 .u,.. i ,d1dl ,..
ah-^- p,^" d)\inie,iator.
j
l.'ee''|l,
tie ń!3' i' 4 Ą''.lU
e|
Udotn,.nia
riqj .nn
sc| aoi' Dsł.cy.]'l. oraz hand|owq,jś na ni.zylh {efuvis]Qch
lalcł $y;Ęaó
:"?'l|-dn'J|
em.\ B'o7n\| h'^Źh|'!h
| ń. ]i| j l3 c JiDurdf'ek .h oN'h z|e.alÓlo ' e) o dY' c|( o { '
pt r r \ę bo |{ . .
Dm' b) (ieÓ$n'c'\o q\o|ieg' 'bleb|J to 4 J'|o
r''!k"-|tó'e Jł'duią od^?'c.Ed|ń'e q ,tru|'utr
j"lfj*b**"
rechrlczne
(pbdukcra),
;;;$
h.nd|owe(kupno{pżedr4
łr]miańa).
- nnłnso*e(pozyskiwanie
kapiEłóqiobólnimo'
(ochonanojątkui osób]'
- u0ezp|.czen'owe
T ń u n|Ó E o f j s e tb i |a N e '
m t 1 ' łĄ7d.J o 'cen\'|\! ./v'.b')qJ \4
raJ o /aiosĄiłebt,ezgadnie .'ań ph lo E d' E o ' gsni' ś
ne3 o n. t fu.
J!( Je]a{o *Ępn) *e4et spB$ m] oĘanĘo|i '
rsvo| cno. nd pńR T.) |Ó'ą poJug'tr!|Je lmi.ń
dfadbła'lJ' a n'e
. '.
,^-"1 .".J.
:::]:..'::]:":
Yló]'
r.*.xii" _t^r. p";,
'eer\'M|, . t;,;N* 1, p,--it.-
J.il'l":irc.6 tuku.\
dop'Ho{ |c4?rt"' lrd) so'n.l.j
ts M|.Ę
md'|0s
\Lnrn /,ronoJoljcr
re;nak7.
l|".e^.. oo ?:o.^$ d;ooa.ąyo
3meqtan'|icn na'L BŹdzn|ą
ci szrob -un weuotjnlczDei.
",;'alc/a
n',sł?n'.'VeJ
{ofuep\l l dvo|a b).' I H'ouIRl
.snEmryrM
''oopJ|&}aońm
|a 8l': u
lie m ń' n { 1 e4 do m b^ u
( ' |e! o ' U ńo
| '| 'UNrek(l3o|
'mUĘ|'
idnT
ŚE.vJ.eAo cu|i.( onłal
n)ao"*o
r."*rji
|untt]i
/d?ądlanB
.
lmdot|
d* m\DcoRB. {.dńile|emhbs ddr';i'1'!|
P/,,łlis' or.
D,Ę'l'"E |..!ą!'a"hh? fupaĄrt Badg|iĄE p|rnovd1.d'
r:::!
'""I|:r
orgamz(||'
dofu u pł$Tlu' rc,|a,odotr\BĄ rÓo'd\nal'
DudŹbsania' D.finioqa' m|t..ll
o*a1
'o
. pŃzE|pnCJ
"to
-,qaa:
-sp€ c ja|ieiej
' s.zeBdoły podzio] zdań na podsbwie ce|u' prcĆesu'
k|]enE]i Iub miej.
{a,
. koord'ńrcja popt hieBrchĘ'
koordnacja popŹż torcep.ją
. [email protected]!d)mcj. pÓpęą konisje,
debhlizacia.
jedność
[email protected]*slwa.
- o.]eaoran'eupńwnień'
ozpiętośćkie.ołania.
w k.]*|$tr. i prĄ r oqa| cer} tomj \p(j
'
ije ii.
orge'/"
'or\
:ii'l",i.l-]T.lłŁi!,ł.,łi*.j .edĘ|'Óf oŃBcjl bad/|sh-i|f'' |udno{'
"
P'*oly"
B'!|.'li"|''&
l,-łd',f'l
ło'?g''?.'
v"yd cy'.
JJ.lh'ds
8rłąli!
Ąą., tgllE.ljoni
M!4aĄ
or?!li4|.ji
L' Il. UNick. zatri'nzoskłloftykie'n i konsu|ladem
a%rj}ii! h]l olice
r' a mi' bn nJ 'kn ' ł m' sd \ c
| 4'Us sj|,.{'J\|UB
łBo'e N \/eniq' ' r ^ J ' ' d7 ' '
ąpr ^ ' l' p' dt $ F -r
obieklysĄ'ch (r}teriół lę€ b . ją zaprcjektować'
p.tcń dopierodohBć odpo-.
wiedni.h |udfibądźp'')'nosoqaćich do śruklur}'P.ł-s ią.!{ ał Jufą \agt. do
de|.!o\aniaodpołiedzialności
zdoIność
kierownikóNł !m za|Eli. Nłajogo
ic
neBodorlrD. .'t ie s b'r\" odyog ntru ijdnu,.
4 o \! u. . bi! ' eo o po s' d/ " 7 , . ' t L o n' t it no( $tych podł'łdnych,zsjbolił się leż Fzpięlolcią |]grolania
sąd7ił'Że
L {os nir pus en nro/ou\i nF \c. E
, . -L po d" t ed , . , . I o { e. 4 7 e
Lłdifitdlr n4mg'li.
|' ' m pe' e
il. dlg
' ne' ' " o ' ńn
! opo'Bda . ę j'o,.Jdt.F
i' r ' B. ; l' B' o ' ' | . n. eF ' I a . o ' ' o ' 7 . o A Źu.
lahr.fe DatrkoteAuą'luiic byłonie|udfk'ci N]"rachouane
cuIick i U$ick uzna*aIikońieczność
ńt']eni' vlaUóN' \\odręfuieniaobok
szlabuspecjl|neEo
lzw. gIabu genednegodoradzającego
\\;.ven kierowi'c.
lwu ! spnMch rea|iza.jigłówny.hzadańkj.rcw'ii.. konro|i i |tooldynacj.
L3|'ió d' fgo Ihtsn'ka ' d '.
n. ' ' o f ubid7 9 o .d/9 |' lo 1 ' : dm ' n' J m ' ' .
' 'od/4iu|o-'
€
zskc'l
ssgę'
r r''m
'
'!t'
niee|ekyvnc. UniweBaln}
,.*ol'e' ńamoh'ne ^ i 'ó/rgo
chanklcr
ńa pmblen sku.
tecznośc'
ko'tro|ipod|egłyĆh
pń.owtrjkós prz kierc!nicluo z{. jcgo rofwią'
an'e p'owadz'do obarcani! [ieowników cod7i.|lymi zojęciami.pmhlaniają
.yń' uA pteeaony n. ńyśmie i g]ębsze
anr]jł-'cu|]ck uczennicz}|l pro.
wdzonych w rym zaktie pB.ach nad p'zygolowanigm nałerńlós lpecja|nej
kÓmisji. k!ón malizo*ak obcią.enia złi€me
z pelnieniem obowiąf]ól' i|.Zi
slanó* zjednmzonychrj'
']mk
M.Y \4?b.r l |3o4'c.0' n( b) Ei|e)\(ń''b.n'?
ri
uŹ{d^n|J' Pn
bkml}|J'd poj'sń|a'ie iedn ! Je8Ó'uol./o'cI s \k|' m e .'.h' s)1!]J
/ń!.4..qńsn.m^vn'u|oo'g3nł(i'idoon'oły
nrh !d,n4 ń.oi'Jljg odpo{'ed7 n' D}bn'e' !ta Ep'ść
\pe. a| ''{ n'e
'n\&
!n |ed1o/ńa.7nd sań J\ Vdł
''e a..onom Ję 4 b\'cuo b)! uqal'|'J p'7.7
utr u s.poh7c!n).h' obe'n(.JJ 7iJe
7c o)|n e' qho $'połlsoR{..po|./e
1fujo|oeii hŃonc/nE' .\ońońn/neI
p.h|)r'' a|e
b|7t 4do ''{4 !i'o'.j|iem' mdono'og'eń nJuL i p.h|o'o!|(
|lo'ego
bdd.
'
.s
G!'oya|'o. oogic/n\ oun\'\idfT
' 'e.pre'U.żn'e.Po,cc/cnisJ' icbo
budo*)'' funkcjonowania i aiony jako całości
chatkl9r}ik4a
Bo wszecn.
,?'
;r
Jrcnn' erud)cjas)niL,iĄd 4 nudioE asd Drukr' h'Jo''o gspoddnzą \'lo.
nąre|igii'eLonomiąpoIilychą Eoiq DohtlIl'
Dopierc dwi hb pŹ.d śmicrcją26Bl !rcfe$rn
socjolosii' lojpiefu
l wi.dniu, a pol.m ł MÓn'chiun. wcz.śńiej *}klod.l pawo w Bcr|ińe [email protected]
ekonomię poIilycznąłe Fr'bur!! i Heide|h.rEu
Jego Nórc.śó *'łaiła i N]ryiła klohy wpływna nauki społecfneszze.
gó|niepo |a47
k'.d) |Juńac7łidpm webe'a Jp.}vĄhn'b {e na
'olu'
']n.
|u omeĄLańs|im'
a od|ł iil na -oa ańerykJ$\ seio|oBo\F' /qk%4
P K.M!!on iP. Selznict .
l o webflo|c\' \k]ad w bldm 0 .'d o'gln'ejańi prez'
(i9 n'.vc
Ńf| |.lo(oncepcBb|U|.\t.J'' Jedo.l bsrdec/eJopo}iemhoEnieuJńosd
f,a'sdJ ln.Aem
otr ider'|-)nodel b)lnie n|e śtrneĘP.zdcn)ń' co n'Źę.
o/e- 3n.l7y ż*/Wt|oi'
będ'ce|Ń)eń
prclesu Ecjon']iflji .y.la.p.
lRmeso l ruNn|eJ' p?y\óoea.har}7md\cde!o'|
il rol*e nn.,.*e;
Przywolyłnna jeś chamk'erystyka *eb€rcłski.go nodelu biurckm.ji w ujęci;
R Bgńix... klól. op]gń Śię na następuiącycńu $dach'
wJLoĄ$'nie c4nno{.' u'edos\Ę Fq djiJ|J|noś.
a r'|d tńrcj żlre>
ure8u|owe}pŹezpuepEy pmwn.'
f'oKB[ny
w d7|a|Jhs.iĘJ [email protected]' |ompelencji'
]
r'óT oz' aŹ:
.bb pod7iB|clynnoni' po'egoiąq na *}lu)m r,sm|c4n|l
Je'
')
Upravnień
i oboliażtós t2ędolwch.
b) ściś|e
okd|ony a*res pmwa ł}daMnia pole..ń' rÓzkM'* i slÓrwoia
:rcd|\ółpl4ńLśu ofu v8run\oE pB\ono .o'ciLĄ!i'
ry\. {fod\ów,
.l \}[email protected] e * sJći łyn.nion) /e.p{' upn}n'eń obotr'ąfró\ N5b
od,ns.aJąc}(hsię oJm"'gdnimi \ss||fi|a('ińi okl|onyńi ' \ .pB'b qÓ|ny
foma|nypŹ.z odpotrL.dnie Dńłne'
'|ly z5ada hjerir.hii UEędÓ*€j
r, w dzi.]a|ńościlej .bowiążuje
wyEźajqc' się
w odpNiedzia|ności urzędników nifsa.h inslamji wÓbec uradnikBw
Ęisfycń
itrślncji. kijrym z koloj pzysługuj. pń*o Ńvo]ani' i złożeniłzaf|enia na
konlo]ujących do i.h p*łożonych.
4' w dzill.]nościjgs zt|iaw!ń'
Źsada oddzi.|enii
[email protected]
go..(|j'JżędriLółJ od ltrhso.cilsrcd|ó$
nini.|B.j'"szt!b!
iśrco|\ó}un4 m;n'a
Użedn|cvI mn' pBcol1.) szlabuadminiłfuJjneton'e 5. !|alcic|e|ahi\rcd.
róy.dnini!|mcJ' | śfodlo\U|r4menił a pB( olrĄnuj' okrcyunesnasó.
aćl'e p|.nĘzn.|!b w1n'E.odrnjew n6luŹe'
5' sfu.wiska służbÓ*esą oddzieloneod ajDując}ch je ońb w lym hsi., ż
e clhń
nie 7ogo oli(iihh |oŹJŚbć do ce|ó* o{onN(h 7 prĄ\4ująqch
|ń śŁ/@wychfud|os ani tś,|mtlo|a{ śamjlhEno}isl
Jo|\odo4\o|n'.h
"
M' \^r.hd rh.dy q| soia| !fu] [email protected]
oĘąąizaliM'
N*
yacf |947. zah'
\y
41a'
.' ao U ioĘńubaz,oąoąeji''ad
'a
|c1'' s' 311.\A5 sM
PoflĘl kzorĘa. wsAą
'
$|| kkó; o ąJanldł'
\
awx |ą 4'.' ,o'
scnoń
Nt Fpniztutnt.
Md t1u^u sn
tr
synekurslanowisk użędowgniemogą-ł żadny'nltpad\u na. s]e\l$no.
ściąplyqatDą uĘ|dnikół'
ó' czyłnoścjuzędowe
tricsą{ykonywane.jakopE.adod!l|.$Ł ob.k ini'ch
zajęć]|Ócz zalru'lńieńie w danej instyIucji urzędo$el jen lm]\lo|ł. prfef U2ęd'
nikaj3koj!!o śalei po'lsbwołeajęcie'
7' Działa|ność
użędowasymagauz}skal]ao|ftśone8otr)ltsmh.nia nab}ti!
odpovicdii.h kł!|ilikłcji z'wodoł}ch i sp9.ilizacj i \' \1 |on} \ aniU po\ ic|Zo
3 Dzi!ła|nÓść
ur4dołajeiopofu n5zsadzie dokumenhcj.E|q lffi.!oz'e
ń'ńi€jg pżePiśu9neso alaNiania spmw użędo$th
9' Dz]ałalność
jesl s}zlezona pżez utNa|onena pijńie fomJ|ne
Urzędowa
[email protected]śy,regulujĄce
zachowanie
użędnjkówinadarą.eich !z.do!)m pocfyM.
niompiętio bgmsobowoś.i'
Uuędnicybiurckń'cznj. zdlnień weberą chsmkl.'.1.*a]iśje:
. osob'sĘwo|noś.iąi
miaao*striem
na p.dśaw]e
umos].
- spBwowanien władz'y4odnie z bezosobow!ńi pn]Yami olftś|ljąc!ńi
ujzędow,obowiąz.klykonywaniązadańi
. za.]mowaniem
slanoviśkij *ykon}vanifi pncy iogsnLe d. kw.lil]
- t.akbymńm pBcy w rdninilta.jijako llównego zręc a. tló.gmu po.
' '
swLęci
sę caIy.as prcznaczonyn. Dn*i
olź'm}TuLem regu|me8o wynagfodzenia ] posiads'].m pgBp€[t-v$'
doż}wolnieaoatndnietrig i śłłeaoawmsu'
Biurokń.ja byław ujęci! weber&spsyficznąwlaściloś.ią
no'o.zcsne]r
chodnicjkuhu.ytr,yńagijącej
pże!]dyw nościskutków
]udzki.hdz]ałan
] obIi.
czalnÓ]iciichrczultatów'Powinnab'ć bezososowe.
ncjon.lil i }łaściwie
skaIku.
|Ówaq jedńolitaw dzio]łńiuipDfesjona]nł
opńcz koncepcj
i biurcl.lcji lakze in'€ e |ement} dorobkuwebeB s4 ryko.
1 4 . D !.'e \ 3n!|/e (h!$i0b o.eąn' ej i' wa -o \ ! n r ci{ ' Ęm ie' . J eso
ln J '4 |UIUD' s N'ń /Vh\^ a
e
7 io J ' go ' po ddl7 e
B' ij J r U . 4 n' i\J '
'o ' . 'ocn
go' koncepcje panowin ia i j eco upllsÓm
ienia. ozum ienia slad z} i etycznych
powinnościzwiqznych
zjej Śpmwowonień'ana]iz}kapib|iz'nu.o bka ńelodo
|o3'ę' 9 tym koncepcjętypów ida|nych
c hg{e' l B'mm''33Ó-|co|,b ) ' a bs|se1 en' . n seN \k|U hnJ o a po .
chod/|? iod,nj 4-n.4Ja.e \i9 do;hD' o"n"d 4U |"' p-.po'o"ł
pa..]
.naJ$ięl.4.r po|eglm.]kan{iego
.qB|cs.eo pŹem) '|u Ąn "Amcnm
'
|e|ephoneJnd |e|.8ńph ł omosn)' gd7'e
żton.4| r'| eĘ ]JtU pE7e' \es
Je'.eJ Be ITekPhone(onpł )' D7blal k7 s v'7bie P 'b tr7neJ b)| s c/a.ie
so J n ) p'eć.en Unil€ n se1|eorEan u I o n ę o ' ' pE 7 e€ n I U nd' j ' R& r e' e|.
't
Jeą Natiońa| sciene Foundalionj asllpcą sekEla.4
skaóu] a lak* ałożycie
l€m Towar4'shłl BachowskiqÓ (,a.'' lod?r}) w Ne* Jersy Jak widać.chańk'
l€r}2o*lł} !o w*chstónn.
aif,@resowmia i duże pBktyczne doświadczeni.
w k'emvlniu orgejucjaml JesÓ dorcbek leolglyczny nie jeś zbyt boraty, rqie
ń głóuie fundomenb|nąpBcę F|ątĄe ,iłowi*.
a|*żś oryańifucjc j alzą
!]ani! dŁ Flnkxje i pdolacio dnak płŚliżu l'tqunnkjuh
Jbm]'''th. .
Bm8rd jeś4liczany prz częśó
b &ry do plzedśawicic|i
szkołyuniler
*Iisrycznej, adfiinistB.yjrc]"', niektóŹy zś t'aklują jego Nórcz9śó jakÓ skład
nik dorcbku szkoły z!.howań., |!b szkoły s'semó! spo]ochych'.' KonlFualo
remkorcepcjiBenrda byłno!|śi H' sińon, Źjńują.y się m in' lŃ ą oĘani'
}r' I pee]moEafu dąy4|'
Dolobkiem Bamarda bylo lEłlo*anie oryaniŹcji jako sysbmów świldomej
koopemcji |udzi' dosfużenie ro|i orBanizcji niefona|nej' ozróżjianie Śprawno.
ścii eleltywności oĘln iu cyjnej' intearelowanic or8oiacjijako systenu ÓlwrF
lego. studia iod [email protected] i je8o ułarunkovehńj ońz związkam wladzy
i komunik!.j]. Blma'd hłieldził' ź!nadżędnąnBkurę kófej dużj spo]ecznoś.i
nanoyi kÓńplekŚ jej organiaji foma|nych. a zabuzenia sy$sów kooporac'i
nych *),nikają z |akz],*],ch id{|ogii' zwhszca pŹy*ódców oĘańiżcyjnych'
DostE8al Esną.ą z][email protected]śćooń|ną qspć'łcz.sny.h ÓIEiniacji, ana|izow
alo..je między mota|nością
a odpo{iedzid|nością's$ierdził bkże, ze s'E'egi.z'
.ym c4Tnikiem w inlegacji sPołecznej.jeśksfulcdie i doM! pŹyYód.ów'
czkrl' huńon EldiÓ^s
T.n kicruńek badlń nad oĘinifacjańijeŚl teźÓkś|d} Flo lzlola !tos!n.
kóy ńiędz}|udzkich, szkoła fusunkó* wsp'łdzialanią szkołoehoyań, sfłÓła
b€hawjóń|na. jako podejścienumanistyczną nut psycho|o8icńy, $cjotogi.ziy
czy podej]iciesmjopslcho|oricznc' choć posaegó|ne okr.ś|sia atcenlują ca.
semi niem ińny osp.kt podcjś.iadÓ Óraanizacji i aho*ań czlowieka u oreeni.
acji' nawiąfujądÓ óżńych Óbpów i kierunków oryoju szkoły,lo odnGzą się do
podobneBopog|ąduna człowiekai olganiacjc.
PunkteD łyścia kierun*u7'!fuŹ rel,l'.'Jjed ńiełąĘ|iwie opozycj! wablc
Jrdno{onnos.' l^olj ||ós}(fae.' B}h onr kĄnko}ma a ni.doj'.g.Ń
. ?|oqierf \ oB'niaji kgo r oĘ'nieja lo pŹedcs 54 j|\:'! uDl sDo|eJna
''
[q.J'onosano le4. 7e c/Ó$'e| EJ mo|].o}.N nkms| fi,ąi;ic.Ńńo.
'kfdic. Z |.b| b)c |iercbJnJ. Jm aś 'mro odposfdfB|no( ' ,g cłhui. so
T {aLn4nie.Ęi do pB} w} [email protected] }ątpliqó{. { doiR ..'ńó(i ceąh|'z. |'
i hierarchii, konccnlrwania konfu|i na *}źszych %zeb|eh o.ganiacji' Do.
sŹegam wady nadńićm.j śpecjaliaji' Podkeś'4noa..ani.
slosuńków nie
fomalnych i p'ńycyPacji [email protected] w podcjmoweiu decyfji' rlę Iideńw
organiacyjnych, Twiedfono] żeszkoł! tlas'czna ałielała ograniczonąkonĆep.
cję człowi.kĄ iBcącą z polł łideńilj.Eo podniotową iśolę,
pochod/1o
/ rcrs r):7ob brx,or. o/ qdaB
,L,odq' s
amiśZzną * pokkiń Ędbju kiążri.
"' R v. ońffil Poe,N, fuząehid D|gufujqiv|d
c'1',3.77'
. H' stitrJ]@ a' s.fu.yóeg ffżąź''ż'
dy.. . ]3-3q L. KŹyfuołski
Ęd
Pa.l'lq*, fult o dśmfuj j i frą!.niu,vó'
c'1'' s' 31'
". M. Bi.lski oą!'i:..J. ' , Ęd .yl'. s' r9
B'd'|nu rld oż!ą4
Fą|
M!!].Ą
or*d.
L|
zwiaśunan]i
nadchodf{ceeo
pr.lomu * bgdan]a.h
oru3niA i. b'h l'onc eo . ie|' Bda lda łLrleViD
|' ' r e ' ' " |. l ' s6 s-j qi. '
^ ' ' . . : ' ' -d. n"
' 0 ' -|ł |h'
' loJ .m io!7 dĘ. v D'loD e-A ||3
vPlo|l.\dk7e\oftlpL|(7d7adż[dP''i"\
o lud7kLcJmlutc' xł'tykołala lŃrie k]as}czne/a ilh mEhMi.h}
.han]\tl
doc ŃeplÓtla
Ta}|omsską lgorię, że ńbo1n c]
B]e s o.lanżeji' wydnie rczgmłiuala po]ę.. \lad4 iaur.l(u,
\}r
!.
: p|f.B!o
roF d|' b| ntm'' 'J\.' o.d'ż'. q|'d/'
ń\ /u')Joli
op
.2dl.a ne j
' |/i!|.n
'Óbdnilofomu]olala
nsti.}
wspóln}ch interesóv'
deę |.ini|lu |!!'ruX.]\nego.
'
Ufna|ąckd'fl(l)
za mtun|ną !k!cn!ość o€ a iifac]i
spond] l ląl sB]sooR
lo^'ązywania k.inikljw: popżez do'ninację.ko]npromn i
wdl tnosbh|' Zaj'noła]a sięprcb|efia'ni odpoliedz]a]nojci\pro\3.la]a!
lezę
! odoo\ śdła|no\.!(U'ń' |at'$n.J p 7rF lJj4c| \ !'oJ \t'''loid'''
!
. !Z
n\.h w.f\|0.h o€aniacii
3d.7lunr.r o.s'n'!tL
Kt'oEni.\
'. "'a odpĄ\\'.d7'1
p3.\ 7 i'' \mi lAn'rLT i kso {negn
ooń'."J lolo'
pop t,
'a7Yb|9
". J
Ę7w. \/'ćb l me \)'L.^
do qpŹsneB .u Llio o{ l t o'Unwd''l o' e
}Bgł'o7buoJqa eJ |om\ za'4Jd's
p'osdd/ dn
E. .\o!fo \' n\anie ndod p'J \' |Jt bJ lnn|r'. U'ob|b
^':|.j ź'l{' |" |.'
|d Ll.
o' sh€|don tył aubremokrcśńiaJihz)fu ża|ządzu,,u'a k|ółń k||a się
'
nm,
P|ekolan'eo społ@fnłodpowiedzia|łoś.i
pEedsięb]o66ta.
o favdni
cz]h maczcń'u4rwno dyłi' ]ałi ekonońii'
H VLn..ooe'B
hdldEz(
oroh{rpJ.ho'n$
,
M\mńn
jB.Ą|d|m'n
s)danoi^i w o .r|'
nd mooń'..c
śTae |e hnń psv.hologii {t\p..yren/|ne
|ńoĘen'' odnon edni(h \iru'|\o
'
właścił}m po.ząlkiem podejścia
'łfu.
r'D po7!ó'"Ja.l bdoA
|Rm\dio$ Pop' '*l
".l'!Ą
\ |n.adc' do|..ru p'!o\..'*'
..pl)!u Ę
^ 'łJnrs
rgl.tio,s
byłJ,jeoB(
PrcDaofoie
r|(n. (ĄńpJ1 { mbh7u.hicd'o. Pfu\Ęo7o'. bJ|) ,e.Po'o\'m
'' pPw
Fron' vdyo 330-to43r. thorurN
wnreh.add, t,,r, J Roer,. De,gr.p.y
clrologów z Hnłd
Univńiry
Gndlatc school of Busines Adn]m'sranon oru
r':.":flńff::$"Yj"l**'
klórych
by]iw.LDclŚoĄH'o'wr'!il.
-śńd
" .,ai:**f",'il.,l,i,l'11T,'f"l
:"".łli:..:*'Ł.
i:';
J""',,,#5.J-"J;
łłJł
posie'ł3'.a.'"U
""."'f,#',il
J
naJępnie
ot'e:|*
;ll.'$'f:
[T'T:ll]..:*:|noq
j:].:;l,ll]:
:T;.;:;*ililj
ll.i":fJ*",;fi
""],j'3ńli.i:J"ili';
wpóżn'eiĘ,m (a'c bjm;
brzeznacz.nieDzers s'
li'i?T].':"Y-j.""r;;il;;:.il;".""ij:.::,l].},j'""*ł;l
j:i}-:l"il:'i:ł
j;l*ił**{lł":*ffi
]ił[l
ł*f$fi$trł.
fPJsĘ'iono $'c. doolbh'.ll"'r
}"i.*ltl"ł.Ę-:i1.ń.;#i'łxf
i:::l}f
'
s"j""
"
r';-' ''.'.''
;#'t*łt[tłł*
t*$rfi*ą$*
*'*ii'#;łT-'flil'ilił*i
4u4h|ą Ąąd tsarbk]ąrli
Md.4i,l'| aĘą,iaLji
pĘgiĘł*+ff
.'*.^"*
o 'b B
q óL
l
^P.|(t
mŁ rJt'
ć !.]h
-'ęd^,"-r.
, ,,,.,1.^
tlli"' "" ' o,-*-.o...,",.,;..
l-.1:',
lr""''
" "' ",.....,]..'
]l
"-;;'ś'ł**'tl
i:.'l
"
;affi
i'llł::
1';'.;ą',..g
i :ł
:.=";:ł*1;
i*{t:ffi[.{l"lj
*ł#.5sx*:t*
ji.
;łiil",:"lłji
;ffi ilił
*Hłgłlftł$ł
*lł..*i,"*l:ł;$ltłł"'
.t]lo{ń/ \łó.trJ]co!.
iii^ił"1!,:^;"::':'',:::,.
,.' .
-,
"-,r"i;;tr:"ł:'1:;J,":;l*;:"'''.,*,
1.
'L!dE
żl|oi.ni. dolyą.o n:lul' |ud* .j
nb !dą pącqł!ąrlba]ą sĘ m*ać Ffy
piedeńśfo
a i ńaią nieia |b amb'qe
Plu ]esi na!.dną źę.cĘ
łyłafują aweń]i do placy
Ludzie są rehęlżnie mowwani do
swoje zfunęluf,a |rcnlreb bly nie sąjedynyń 3posobem kiemMnia
Luei. !ą pryiązan do cefu w ślÓpniuodpołiadają.ym Ósó3lyń
daglodomjakiemogąÓlżynd u i.h 09qgnęce
Pżecęl'' Eh*ieł uay sĘ W p*ny
osob 6boo @ltsneqo
dośw
J
llteqs 'dein
'!Y!Ęna
ki oQan'.cyjda splawaią że ich
*
homł!|\
opniT
ja i :rJłxqi!
szkob
Ę7,/'o'J cieszyłasię &rd7o duą popu|amoś.iądo l s2eść
dzjesiąlych
xx
'@dłnu ecja.aejednocz.śnicbyh ijon predmiotim kry'ki' Nie.
+ąlpLiwicdzięki niej pi4vó.mo bardfiejhumanislyczn}
cbańkter
ly|ko
']e tr|e!lo
rcneksjinado.eanjzeją |cczlakżcprałlycezgŹądz.nia.klóre dzięliGmtr
de'nok|
a'yza.ji sZkołata s|ohznie rczpńwilasię Zjedno$ńnnoścja
częściUjęć
| b J ( / ń). h uie |u edna |Je pla dJ3s . ' e|i' T{ U \' n. i' ' |o m ' ' nns' ?) ' o gr e.
syvnie dogmab'cznlch w swoich pÓllądach i p.s|Ugującychsię niezlzuńial}'n
d|a pńktyków naukoryń żŹĘotren'z!źuclno lakżeszko|eprze*dną Nje'ę
! dobĘ st'onqiłlur} ludzkiej.gdy lyńcasm chamklćrczloNjgkajeŚ badzie.j
złożoly N acisk m jed no9kę i sosuńkj mjęn7y|udzkic obz polreby p' acowńikó\r
pośżegany
by|.iakorcieczkaod rzszyłńlych prb|ńów. lakichjak et'ckl}ł.
.ośćor8aDia.ji.jej zdo|ność
do aspokajanj' nie ly|e p.nab jł Ucćsl|ikó\
(pracoNników).
co kIientóu ireaIiz..jice|ós spo|c.zn}ch'Zwmc5nouw.B9.że
o ';ln i4 ! ie nB hn nlJ.7n' chd'lk '' n . .
ł e o o ] ed ' r et /e
'
' f Ą.
' cd' |v.
.
dząsĘ'ne|l'nizńJmi
o chJmrbŹc {ruIl!n]no.fu'
\]on.Inyn'
szkÓ]d h|mn ru]dio,Ś by|arakfe k.ytykoslng z0 inne slabo{ci wsLlzysa
ńo, ż. z.jmuje się j'&g'.cją rcbo'nik! z orea|izacją pozonalvia natlnia{ ns
Ub.czudyskusjęnodaqańÓściącelóworgai]Zicji''óżnicam]
wofuścip.acosni.
kjR i pBcodasców. które nogą nieÓ głqbszycharakter trif syhcznie ..niedopo.
ouoie'pńcownjka do organiacji' Głółną sila kumu|ującą
znianyjc{ ł tcr
Bod!ą4
|od lt so'|:Lun
.l!]!|1
ó|żĄii:4
|
uo.'.u* - e|iIsośYsotrlch mmedh.'. FJ!6J.Tah9
|!1:"|:n 'i"':., l' ;"l
. :"* "'"
ołc o Ą]śdh' r .\')m
| '1 , Ł. ': l1 l] .
"'"j kfino\]n''
mpTwoe /|l fi\
'
''N
".lohoIió"J
'e.p'd\'!.d|'\e
o.El
})ńd]Jl|Ę
ich .!{!m
} '".d cśre {|Ąunr'
.o
::i1,11'r
1'"0uo.}i
?\o kdomn
e jJ/'|'n'! . iir ,
ń eo7).
' ' . Ł u|' ś' |d'
7 b\!E n4rlmnn
l. 1 e..e
'o
l pJJJn" ' . ' o ' Ł ' . ' ie. r e ' "
ro | E (7n)']' |o 1.L.lUo'g.''A)I r lo ' 4 ! |o ł r"' ' no m . ł \. n.
Podejście3y*.Ęofu
o\ ''{
Po d j F' ' ś .\' k n o q c .l ń .q
uJĄ''gĄn'j.
i od''
end''vLi.7nć ł .UEn.7
4 po l'L..'n4?ne|
i|.c! ''t'7.7 $'' |u bJ d4^'7n4."n<
j eJ
^ ..dl''r
/.\'.L.!
j :''ao J
a.3d].|l UĘJ n'-'J '
l
.hD e'.p..hq-r ,n..,.7J
$.7.. ,.\..to t.
.F-ś qc.k koŃĄ.łc
ic \' mo,'inc |.(7 nJtu/'nid o a''.ul"
'. '"* .1.
r . J. f f u d d e a n ż .ń m i ' b l & q e d J'ś d\p''b'?.'eJ L.^
{ nw . .
' ^ u Eą D |f /Ę ! Ę 4 t
1' le.'1.,.
.f
J{emNd
l\'osu e i' s( .
P:'dei.1:
'o&'{iv
a s.NiFn|enń$i'ml.{\'o/')
'.Pmose
r! p'oo'.m]hl 'rLŹ
' 'n''m ".rLo
'
sic \'''o' . ',.''.'''.o ' l7''|e7'ń d'oe3.
'
*\n'j!e,n.,e'f '
J|d
'rjib
r" nc ep.F ,r.eno\ s poh!/n).hr 1 * . o "
u, , l" u 1 l. _ u] . r , , l. i. , i
1...
e.'lo Jlu .*'r ż 1 !n|.qoań.so'ept' m s'd'.|o'
jt:;Yu4
:oj:: b v dmotrs lirgniĄ
p'ł
R R : d. ' ' ' ł BnBńa
vq śroń | 'digd !m Bra|d | T. t r " '
\" ó. r " u* ; '
; I sa
'o*..t'
J| o |''P.'lful l Ieof o'n j b)| ndJbłJ?ń|\p|. r' b\n
^|.' 0" ||!4Jnieś\nb\eJ \d\' y) Mdq
' $ ej ' ' n' . r ' { i' n' n do |Ą' L e
'|o | o '[
/ ]mc.tkEo 3 ut /e lnm J l|f unJ R) l ndJ . P . ą P i|' ' .
m r ! ł \|? '
Nb1J w ld/iJh s & j ' |o B' n' | ' " . ^ ) l{ r
|i] . e! ; ' t i' ' . eo
Z rcre|mbr^m b)| je.^t \ Pd{sb!Ęu. LśniPelą.| 1'
PdFm.po(f.
U\o ó| lotr'|.Ę D'oD|eńmi
rcsvci |o3 ?ń)mj sn'''.
'njl
f |ru{ 'n dfHbma spd.cznqo
l na\kon'e -9|'Ą'o.IoIo!E'
|' '|rurIu'JInU
ań.DTną
|nleĘTb\J4 J{emos \pĄ|e./n\.h \iśkied) \\ iżnid'ię ! /u i47
{', 5'n n'e b|lo dva ebp) s'|cAÓ |$o1 ?oli' |LJ dq3 l'g do |\!'.l'pol1e
sEnowBb teorclyczne'
'ń{cgroaane
Pl.$ns pE'jńuje' a
spol4ae jest imp|ikowane pżef dzialłj{ce
'lziałanie
r.nmio. G(|o'ós'
V/g|gde'
'olie'E( ś
Dła|;;i.
''dC|!
.dU$,) Po|o'b) '|lo'ts
pod.'. d7iah'ie' r4ba ną \ied4
iDle./'e m' !h.B||e|
'I'".J'
EdU |\rh' $ ia|ch R oęd/r
f 1/ebne
-trc4l|h|n)'
'e.| 'uoiśLDqń.
e]U oz pv\iada''e kÓl.'iol
o..1) bl c..j
od/aje one R i motr\,c) .n!i
en dclemiroEa e' ie
pPe7 o\|vn' |ń7
^|(.
q\,e/aJace
nia
re
in. \ p."i.go
4nrc
mmo(
\lladn Ldm'.) u4,i-obe.
{podmoD jdc(7ne
,nepd,,oD
/m'erjJ.e do .ps ^\rrenis
{{.n}.t, ..lo\
-iou ieL
e rl(|alcF o'i.1h.Ja
'edńd/en'
!Fń trobe. )lL..|' en
sbo'[
r' l'nD sp\s'
iubie^D\ń)
'lo|on\lonier
ÓperI mUD\fiJ'
'FrchdoE(ńjl
d.oel nom.h\tr\
'/''e^'nn) |\uxu{so'
n 'osi o/u'ninemu
Fo|'! 4.h.BJ] bę
*\rh.Qrqdl
'.|o E rhFr{
nr (iodosi\ro$e bod^e. \o,c.ried?bt,
otiOdpun ir-s r kmu h
Ś-'rm.onł(mj
r.l ŃBiJsnm7ó7'r.B4n)tn'o|
i m^'.'\po|ń7n)ch
.l!lku|4c} 1' .śPb.J. p'J\ i obosizto\ Ufu \'ńu('
p!^^". in
i
"o|m'
lĘ|. |od. J Jeln ho|'J)uje ]Ęo Le' h) ni. dóJA .'ę redu|ola.
do sk"!iEn.
ś i r ńu Ao ||
(ddap';.
( argucj'/ /''.!
J',' g'''/ ' ce.L /'iazłv"
lJ,plloŹ
f ||N'ng' |!fu( u ód'plćJ' of,ca do.osoĘ
y an'e !i. t' {e'ń' dU ob.
ajc
..ro .TnoB |.rd Dorclb|F f
defińio- sn'. o.i+J(
c|o$
ntql
ł p'
'
'
'Ąqe 'o
Ęth. a.7''{/lń\
.f; i sk|Jdo\)ch'
p'^rJ
ie J{ąn[ ' pĄd|'J-)\i;'iE
s! J.nJ .połeJ e fU'tt |o uiJ 's cne e.|' pofionB.
Ąls
- pieNÓtnym, tj' tsbni.zń}h
kiemwtri.fym. klórcgo zadgnigmi.sl
'tgu|acja
plŃesów zachodzącychna
rczśt)AajĄqh o zeBdnkńia!h oloIi)ch
\spó]cz.inie l.on.enruie !ę \
Po|]qIznq śfc.uEz!|'J
i " '1 " l ... " " '." ,
'.. ,'.l
.
Ś\ "tmJ.''
.Bn
7dąem '
rtu7r d{ lrn
. i e n i . -^ ro
k'
. e [ ń 'o Ę J n ?' n u
U'. o " o \ !oi p o n k- ' p U
ł ęd7/
Je! ĄnJ po.'ed . ln' .'
rs.4 n\nbo$u"
\n b o ' ' ' ide
)J .
d 7 ń |a j s
.\'(
).,em .ool.{/
' 'em..
|! ^ J "Ft'.'
| |u! ..lj
.u|'um l''
cm *'nbu'i. bęo ą'J .h o n |'!
'''ln
'e
o .| 'J n!
K ' '' r l
1v! ./\.
ł .'ne.I io ! .'
s t"e'Ę lJ
lo).no.
' !|']\] '
* -i
r". 'e\1"3, ef"s
",
4
" : : '": lT "'i'
7
...'U|
'''-'l
e
|d.o auj
r f
'hJkl|ą mlia nd'b4U ' !lnPEł.in
B ' p'e.
]:. ]:l":l]:''
stftgmE
'd.k
PoGbwovych asd (np' mzu'nicnia nodi. nadasańi.
sinl&)om ly.h
$")+ /n4.r' po.' g$rnh ( poo orJm .r"rd-,dJ
rl) monr\e (. m.nitu-m,c .r !
we]r'nc lońnr'$mie
a]\lf& p'Ą'd''nńLi .oh non''.
wonsą'{ 'k') T|ńrci' nog' b\.
l'.'7 \Fi'fu'
ł]e nonf,J !" ,. p'?o'L. r' nld
x.u.'
\\pn\ d/ m, m. ( ,r
|!fd\.ćń'|n'^'c7'elĄ
Ęm\.
b^, 0|qd,nr.ię'3l 0,e7 at|JoI. 'ti.T"3ntr'. p
"- r'
,]":1.'*
m''i l'J^oń. nq
l
\tqąee
| ')!4j))
dh "|| Ź o|\'.'|3|4 UDe ac |'|t eofu''lńsi
'..]']:]]: flcr
'
lryD']' k |ore\r.|ą' m
\'''Do/ć
'
k'.'r
r.''')
e żh enmlUrbd) z['i!nnś)p2lL]stav'oub ].r
AcrtPm reumhE. cr&Fh')
A5FŃo"o* tu.isen.
af4Ńre
ańFzNa.Ę
Lzó@(om
np"Eu)
;fi3iiiiÓś([email protected]ż*ł e" cekaśie'b"
p. Mu/ary, m 0 ń'1ec 9deqdrowe oi'e !t E
PzYp"€ . el&@'@|'błd,ir,
Gida.Ęlł'.*@d|'b,cfumad
Hasyf|a.ia obieł& pt€ z plyżmd dolónan)
onenbc]ana wr*na..ób(plfu an'e'nl€rc;u Y'1aśiąo)
J]J]\u b i $|A : a]! łłłłl '': łA L l łl d ł l . \ 2 5 ] .
PaI$N ajnoMł sĘ tź zmńnąspołeczną,
Ana|ibwałń D' Pruo'emyspo
f brdM, m/e^ ,rrco.74! od .rur u).3 -, kpn,e dopie
. 1l::1
D m f. :lrrc"^^"
t
io'
c e'\
13 | o|e glE,.ir'^
u ó' ho ' . ' m ' pż. . t r \c \pcc
:łiywa!op'ł
Ąfereńcjmję i jnlecrocję:
\ryrd(b'jenio nowy.h fuok.ji. .ó]
!rup'orŁ rl}fu'ant łlokłd.}.h śrcdkó'sp.lecznejkonto|i,Konh];
spo
*. p3.M.
:.'l:-11"..:11"
:
-.(rebnE',) r,) e,or(j...i.o.
: e.nDa pefuoln!'
':.'",,.,(",
p'7r|\. o\e
c{' ł'k' F'{P'H{..
Jb.p.dł:p"
'' 'r:''iż
p.funhero
b'o p.iJ\Ehic
'k p|nJ
lJjć nę pm\B zq ąunychznim ii5Ą|ucj'i
|eo|: Pł o1j m ' fuńL|el
'nF o d|\q!-\
. ' i;:e(sm.lj
J.'| p'tbą 7b dolJ
U' }o-
'r mor
B)'a 'dĘ * ed/. '. o' dnię \'J
]] ] l ] 1 * ' T " ę
oPe\Ą'a'
o""E r.|h3fo, eJ p"'Je
"' f
ńsmń!'u'śm\q'[eldl|l) 'o.
!:.*.,
: ":.]l "
.'" o'l p".d' ie ('}ntĄVinc ./gil'.ło im ih
{oĄ 7.
:-l
. il )l]|.Fl.
ndm.ńJ ":'
dd.mtr n'' nńdĄc if.e ofubk'u qLo4 ! ś'Ęma. '
'pn
' o. ' |on'
i''c rso\ P'f ś.
rJ
'a
'.lu
'
'e
s q:.rdan' t |T! |lJ'oJ'e!'
n e'\na' ndom('n'e'c|eo og'.. ó''c
.
l1::.]"
u {FmrB
ie hmeN ? ) J rĄkk-'
T.]"E J"
Iam .F\f
fc
Zs,3.an. r'rw.,e uBa"y
e /.!i!)
e.po'../ne ''Jt4 łl''''x]v).
'(lfuocń7n
'u
' ' r^.B 'o\3|o '\ojąb^dnu'. pPv
::l.]ł],l:ll:' "':: i:|"l,.]''"rc"
....yśmu
PJ{n''
a" ,.4-"ll:".
(- M.,un. , ave r.,nrse, n-" wiib..r_.M.o,.,
Boben
J*. i /Uc o{EdnP ' ' '
\o . po qo do na J . '7 e po J e]
' . 11;::1 : ::-ń
. / rc hn'| . iś gló\nie d7'|'qo|Ńik.l
'J sno . B; vń bĘ. |. j -; c
oAó|D! |cońr tjlhmóv b)|d o'oba/buoo*J J'conU|'cJ
|eo'' |Ą! mo
: '
db' p1c.J.h}i(ie|j 7n).h d.eo/n łul' w
"
lD) ':]:.!,yleJl:
!m.e'' h'Ą.
c\onoń 'L \.ne'' Bul|dinc' mdem.Dt Ą'dn'
?,pJpon fi/io|.e RJ|p. U.ia.d
a|o/\|' * oą
{ tr s;"ch /'edno'b ){'
'.
x,:;f,}iY,i;:"Y-''i;1.
:...l^i'}:ilłi;ę$:i;"1;ł'l
. l"".lłljilł?""jł;#l'l'r.:
il;;):.;,j:j:*;d
*l
B!J!ąą
n!,l {B!ąE!!!nl
Md![!Ą
nowa.Zyszenie sociely for GaeBl
{Ba!!
]i
syśemsTheory' zadalcn
Totra'ynsa
by.
- badaniei.mońi pojęć.prawi nrode|iwrózn}chd/icd2in..holŁPo'noc
* pożyloncj ł'm ianig międ,l l,ńi dz]..dziiłni.
popiemie rczwoju odpołiednich mone| lstly.7nyd'
\ lv.h d7ien7j.
nacl\ w L1órych i.b btakujc,
ńjnima|imwaniedub|owanirw}silku teo.etychcgo{ ó2l)dl dzi.dz!
popicńni€ j edności
n ki. dŹiałania
na Źecz popńsy konunikacjiniędz}
K' Bouldin!s}mien]akilka rodajół syś€ m ów nańotiący.hslceo rcdzaju
hiermhię. klótj kyerium upożądkowaiias.nowi slopieńzłożoności
slie
Typo|ogl..y3|.ńów B6u|d|n9a
ńedr.nizryhoftogblydŃÓlqańżńU
t4
lnną prp.zy.ję klasyfrkacjisysgmów proponljeE' L!s7lo, który w}ródja
po/ioń) Pe.4si.loi.
P.do'gJni.7n)' o'33ni.7!)
fudo'sd :.7nJ' ' ieco
nłviązującdo l|sy.zleco podzio]uozwoju żezlwislosci n! pż[email protected]ęnisży
*ioną p'ryodęż!vąi |udzkisspÓle.ćńśwÓ'
Kryterilmqprcpoz).jiE'l-aszlo
jen sposóbzorganizowania
poziomów E.fywisiości' w tym zqlaszca komuni.
k.cji pomidzy elementmi syś€mu. Poziom podo€aniczny cfumkeryzuje się
|łc7noj.idpo|e8'Jo.' n' ood.aly}on'u c'.| fi/yla)t '' oĘJlF)
4PesnTJs
komun'k2cję i inEgńcję e|menlów dzięki mechanińoń
fizykehgńi.ziyń'
-zobL'voiB.fu'mfryog'r
htfus$hifuPa|l'k$''fttó!:6|uc
', Tanżi s 53 od A' K Koźjińśkj
z'r:q/'''Ł
o.Bąnfuk 'vd'en''.'24'
\
'' qd
cn s. 23 r1' M Bi.llLi
'
?t:'mia$ pżion Śpoleackllluroły
koź}sb z konunilo*fuia
s}nbo|'cztrc.
P' lt'n \\ sń pode! B
|eJ
. \ nd R'. 'e
'o/Un'.'F ! ''emu' |(n'ef
}'.]etefi'il' mo
'.|eąU\e8o
i' ( o nfcio |ł o r 4
' e ! r.c
R"prporo.ron u7nB"a,.7ro!e.
. potee, ,
dÓlahmfu.p
:'od ró,nych 7idq''r br'c'' Jó'e
'ńi""
Ęd" '"śep"i".c
-'J {e'n. t|J'''.
7da J+ \.| .'ełd enhl|\o \A ' e|en( nJ o v.
i b'nieieprĄ'','nnieJ Nna nk'e'|^r34|.7nc,c.
. r|| o r 7a|e ż noś.ii.o'i\U
\o Enc'
'
wda|ymcaie implikowały.jakieś
kom
.".",:l*].1-jT*f:,;"";i*ści
l'l osó." **.|on t...:.*.o|
To/e bjc 4q!..\]ns do b,ro7oof
'
o7redl|n
\)
]e.\
mog'
obejńolr ek''enD mŻ|e''ahe
-cr
'A^EŃo*i'
;. :j :::i] . '*"'*^ .'.lc'eJmo/|'Eot.'fdgfino \' nBe|eńenbE
\.ki.d\ tr-*ńo
'|śoEo'n" eo'ig ){emóL / C)benetJrą Je| sor}
'
uo",Lu I
"*1,. -. 1 t . _ . q"
a'?$tb.so
|e{ w(. mf ie łe{Ę otsoncj kdl r)icmos
s\{em.)
Til::i"'n"':;.;J]"1''i.l'*
7.fgo|'
\- p2\pad.'e'n
$nemos.hsńk*.
u"*nj
ic'l No.benl'\'ene."!o nŃe' \),\.id
.l rep.JID)b7.
'':j ]'"jl. "lb.ro.r'|l
nteF{i!'f
p{.ealii..o{.nh
* oorĘe'a|'ńi(i
n rnel obEl am|/ą|br e pnh|.- t
4.'J b'U|Ęl7'.Eo' .Po'e.a'ego
ĘsoĄm'
cRhmioodei.. E
'.'l
')!..o""
").'eń."fs.
"""''i"
'
ond
.\.E;oĘ
!c
roJus|san'e
*";l]. ].:il';il'T*'
PÓnicj
s,"J"n
' i ńode|.mi
ol(!|e'( po6b\oŃ!o.|emm u .J JmJ 7bio'!
b('cn eks.n|o\,
noenhl klm:et|Jci' | ł'e74o{' po-|ed/'
'
e'emśn'amiożż
pońiedÓ
' '
Ęąc,ch EAoshtrurc.
\)j.c!)s en u. i m , e. -, p, o ce\o \.
dr . gr r o , , . d. nD h\oErrsq.a
1r
- doroaur.'e
ńmifna.nerB iii'|o-*
i.ieda
")q..m' " 0'()..6.-,
r'.r?;1;ff##:n?##.rir#:ri,
;
l :: B+l{ńi
osde
'@i!
l| n.h4. ład .n' ś46
rab.ta1.6,
Uję.je.na|ityanea qęci..ystonow. wedfug
w Pio'oEki.go
vL'Ódręhn a e koń.mtuie;
Łą.y
B;& d*db.
ddz,at*am
opaaŚĘmeRFJ'ąggdw
i-*d.F
* dd*'-.lń
"ę
9Ęlll.!.:!!!!!.]9.,dry;;b*"-}.
Eq4!q. Fr.dF*;;;;*
M.dyn|'F Fd-.d..
R-par'r..j"*r.b,*;;;;
oenq"L*-"'d**"h*
o-y-;;;ń
słafueowriówdo|m!fu
r*"v"ę..dd"p""i.yr
',lę@
d ueon€
"
p.v puq'*-,
Urtr $u"-* * p"yndń;"bb.
"
F.fuł ż do bdł '.& eM [email protected]
P,**.dod.'d."'"@[email protected]
p.*d'
oePE sĘnanąmń;aeot]ło*
oeffi
z"'dh
Pż'@@
ąałE|
'
pń'ieb.z
Eiit$w
"a.i,
U]ę""
. p"yp.dk,;;
;d
o 9.b "kde.*
eEś maj di!k|uĘe'mi.r'nyd
PrcMdr do bdan , ;fu.aE
dw
cy!mań Lb @ mr$,'ej wdody.e.
ne pze"dwmp
a*Er ii
"wut
Ure.i"*d".E"p.łFe'd'"i/b
pzyńdfu- oia;
d' d"r,""
"t;.;r*ńeo
na ma|om!.e;*gk,oĘ
ńsę
P.fuadf dod*dł"
€ g d;;;a
@Em E' fń€D
&rego
''e.u
zńifi fa:
' |lffih
|ub ,Ńo'..
R'ńnu hll.rEuĘ[email protected]|
udąra^ !uona],
\iny h /"r4dzn|e opcnŚ're o
n emdga 2'I qe re(\\Ąm\) n' ó a ni' ||o U ' ' o {
n
p{JBm! mk i"ru\ e tr upTcor,.) Bn.r hrma ' . ł r
o
,n.
"
i:':fi",T'l.':l*l;:);}i:""J)mU'Ai!'
s\r nm ' .
' e\t
P' fn'e'l|ó\|ir€ . '. m.|co)
" p;s .._."
,,,." .; '; i" ,,- ,*,,r ..,".,",",.,"
.
n' " -
synu|aclną klór'ch p'zydahośćj e{ podobia
*o|omdryłne,
Jsowaro s pmgnofowmiu
o].nanLczne'uży*'i9 do p|ano$anil
Ńdyśyanqśoso*anełprc8m'noBan'u
imoni|oroq'u!
ńd&'e śń|o\
''l \mjc
! p|' o.r
'.m!\
\4oL'e|e
opn'nJ|'zc)'ne puhg' 'a
''.'{ł'.nu
ĘnB' a
In(!l'..|u/
', '
u u/.Jrlr
(t. \., !o,4 . h'o
nJiu
'od/
mJ'' 'r
h!'4'sb'ue.rcmde|.!]rnń"|'a
''".'
^
"''. "'.'''''''.,
j:"fi';;."""1:.:jf
;'ll1:'.'" .
'':
ł:;:.]"-l'"ii;ll'i
]::;j
"..-, .p,."
; i.r.,.).i
"a,
I
I
I
\m(oq
i,i;'i^'",
.;ili 1,,11:;:"
11r."
ńĄ.
"*v...
echfu')t5'
JsfÓ|{[c
s r c a, . v r^. N \ \ da, e
.v.'.e{Yd
.! m'- r '
;
"'c|u
n e r ".,("
r "- 'l
/ ' ienn''h m;ga{:
p"'^- ,
"
'.'e.
a'''
\pb"
"".
''.
fu ćYmlĄ!!
^.r "i,, .
- rp-'
.*,.,. ..-i"
"""VeĄd) p'ojno7o*a
'l"-io
u(łz|p7)'/onioĘ.h\!.'c'emi1'3'd''r'&Ero"
mĄod\ e|o!m.ĘJt
rt".l'u' a"nan l.ot
Ęoff
'pU'oD |?.|.'7on)
łą3 p|4 | 'Lq
"
a 'adm\/ś|.l i'sn'a h'. o". a.mo?Jce
iń'{oa Jn.|'," ż
'ć
nym ł'"|L'n''oDde')Ąie
'
n'? i.eUoolon.n'e3'a''/)
p'7e! J)"sn'.
'
,*n I
p,4
".1".;"
-1o,..,,n..or",.,
h )'po{t tamr'd
Dodeiło' viol\' m'cfu n.aeEo pror''ł'
Ą'' \'o.
- .
u|- 7 abrem.' f -dod) mk.ł1w*
* p..a.
l'
.'"
"".""n.
".^
Pod.jścieśylu'cyjne
7 i]s. ! N
e Ńei.E Jjus .)i'e lu 'sł a ' ĘP
ś- J ' ro "] '^| k go kmfu$
")dd11 po ' v o e$ \^
-::;]
j]:,T
jl,"iŁl
;j,.::"]:
l.J]':":*
:;;"}:':i".j:ł:
i:::',jj*
-'} UvmJ n.LaoĄ.|'IUró].a'opi.ma'Ad;'
;! f ilJ::";':"T".i
j-+Tii
'._.,::;:",ti;j::'
:: ri
i"
;"]:' |.Jii:.T'ł;J:":t
"""'*,"."*"",'"g'"l..'
Fna'lesĄe'.eoudńcl|J''
""".f
lj:l''ł;:*::'l;";.l";
"ń":;"l;i'
:,;.:l:
1.ji:':i1ri'1i:
od
\łl{o.\'
.l o|i!/'o\''\ F(ic' o7
^.d-''"
"Jl ?:ij:l:.l*.
Ńd e N ' L..'
j { |' .
lJrlje'
( j J .n d|k'M lJ i!
:,i:,,::li"t
:;;il11,flilll;.1:.i.1;;l:1;:
;t-"'"-";;;
' ) ;|i.:]
u'r
h']'kmo .
l,*;i}łĘ:ffi:l
:l
;:i:'l:.
;..{;1
tl :.$i:
ł'
:ł.ix':":..j.;.f
JT"l"ll]lłi]l]
;ilTjii::ilfi
ool(i.t
..j"]1.'.];il1i.i|"J'liii"l':;1t
'a \ł'noseg
] lL Nc d7'iI
F (ts J' | |' R o'.Ą. . . '
a( e I apMame
mi p,^r .dF 7r orerntn... ie i\\.(
::]"'ijj;;{
l":ii',.i:,
iiii:x,;1"1;''61
:';lflst;':,":'1";
:,11;:
e,n 7,o/onJn
.i:j.;',":[:i.il:
x,'l'i,11
:;i:litf
"TT!1lił:,j:"fi
.}"]:..:
*"::i:::;i
]1"J::;
ll'".j:;;:
:: ::T:ilJ";:;li::.:':,,1::t
:ł:r}'Ę|i''"':''::ił,ą
"!:;:i5
nc'po.b."
ao''..
3'L-r*1
..
ry'j'"
j:iiJ":]"
J' ; . ) i * ! o
\'e
^ ! j J."
-'aa-..
.. b.dn m I BLn La
l"T:""):
;j*;';""xlł1':
l'|'J:[',T;:.
.']:
"T.ił::
'i:.:#::::'i:;j'"łl]Jl*'d:";:).|l'';''
^'.||o..'''!"n'
J|,"t^.r';|
^ ). 1: i i !!
:xi:;i_'j:r::1
Jj,,il:]l:'f:iT,-;' it-^i
-,J.il:"1'.i:.."T':
mTnró]
J' 'akn'm3
i
'.ń^.',.",".l
*'-*
"-""@";'
-*'"
'U.. ')|Ua.)rJm F'eTi
":l:H:H"'
' |^
|grun., 3|o
q'r I'mi ' g ' d ogJ'^
. Ą :'" "
' -'''!'\
l"]:.:f
l}Tr'
bnĄ' u |asoici
i ro 'h|
'e ko e
''yl.Ó|.
i
" ' a . . "1''
'3dc^żmL\jd
,.'',''.
i" i' a " " l' ' ' p n " . . ra '
r-.'"l'
:i:il1:illti"":,1'
:ltu;i
;.1'll
it;i:
lff
it"
t#l"1:t
iI lt,
bn
ce
n
'
!
.
'
|
z
.
.
.
"
l'
,
.
"
,
. " l" . ł" ' .
.'l".1 '" ,l .'
".''.a.*
H'.:L:ill.iilffi::ii.":
;:y:.'; ::.::ti".;:
-r:-;-';1"
"|'o^
-* ^
:::'"':":l"'i.l""'i..J::;Tl't,l""""i
: :1|];].lł
li,"ili""li.
;ij
j"T"ł.J
illilij':.il:i;il
1.-;iilfi :1Tffi;.j"'r:;:irl,j;
.1' ".' l^.lL. .
,:;HiiTiffip;l.:::'i
il:ł;"'
"a,..
-r1
""' ".*
;;fl"'":l
-".ł.-.iT,l,i*lrj:;;
il,ii;ml;..:ł': ''i:':::'1"::"*,
;llil::
;"..."":ł;l;:ll':l;
*j;ł"
i["H:Hti^"1#,i;;:,;],
.. ,.,-,
rfunc.pcj. gry oĘżnizacyjn€j
",*'"",
';.1u1,;:.1.,'
"
- nod.jścieJo.jopo|ilycznć
..",":;"':i;"I'"i,1
11;.':'"":;1"];.:,
lJń:;J].^"
"'.." -
iliłłi;łĘ:ii:'j:'.}j*łl,
jj
i;",;:iJ"
"łli:,;
;:''i..]:T
;';.:;:l;
lł:"l;:lll';r";:'
;::;i;:
jy-"1:;
;,'::"f
i:*tT"tiy;;::;:;Tj";i*::JL*::Ti'.;i:.
i:
' Ą k |\U/n [ .Ll
]. ł" r l ! ' T
c ' ,. s1 U'"Ju a \re|
'I^
:.1-.
M a\,. *, " T'
K. "Bot..b-Nhut
r " hnncep. , yL . -r
'o,t
r ir rrL.
o " eu. o . , . , . , . , eq, r H
MNł}k M!s]ał l'a'.ca,ńńl?
'
o
ż .'ś /qla'^7a /.eo'i'
ton.\U
Rabh, Dłbaodo'|d''
.,p.r'.u rcionussr'i,o_riniŻlili-\uxr,o$c,\ru.rcvani,
oBan :LL'o*
rrm.jązś uwĘę P L' Be|€cl' T H' LuĆk'natri E' GofinatrŃ'^tw nurcj. ntjo
^\
N|ilyca}m
się rcż
mo'l.|iwyprmo*ltr}chp|Zef$cio|os]ępo|illki
'nieści
'k|e
: po]ito|ogi?.
inspin.jących
d|a badańn9dorg.nizacja'ni
(7slaśf!4 w!au4 or!a.
. a. )i'd ińet s ń'Pode rc'.'n.'Jpo|ih./n c-' ł 7 7
:łllmylnym śanowićĘdfi. ktrnwęnini.jsćlo opjŹcolania śądlcż je.Po
.hŹmklerysiykał !yń miejscujBl bardzosknjlowa'
wsŃ|ńymi -* uploszozeńiu ce.homichamklcryającymiinterpfofu}a|ie
illanrrcjijakog.y
stym grypo|ilycznej .je! pź,'jęcief!łożeńia.
żeitrlercsy
Jiemi,..j] i intersy w organiac.jiort ].h konflikl!ą tralura|ny'n
sklłdn]ke'il
j}ńk mltircj.. orgmizej. są syśenamiz}!}'nj. dynanliczn'ńi.
w kló'ych
odbywasę p2da'g o ńoż|i*ość
uftczyłistnie'ia zóżnicoBlnych inlereńw
jednostkow}ch'gfupÓ*)ich.moż|iwość
dete'!ninoMnądo$ępnoiciąpozłdańych
w
ł oĘ3'izejach tezy sir rm. IyBa|iacja o asoby. u znacz
'€ z u|bc]e
nyń ślopniu
zdeteminołanakulluowo' Nie ly|kocz}ńniki.bie].ynne.śruklu.
Ź|no'ful!.jonaIne. a|€ ńwnGż kulturore rozsrzygają o kszrati; sp.reczD}c]l
cfekiwań mory}ując'chÓ.ganiacyjńychakto'ówdo dfiału{ s &'
L ie mm"'.)'n /-.rd" -4 qp\- , i d\m h. / r o sno Ea ueo , gr . ...4r
J q|
'' d
. !b *
|$ e g 4 r
n ć ,n ' ! o n i n \! | '
;'t'! { $
L q! ź \ ?'.e
n \Ui|iie
'
'
pohlyczne, one okreś|ijąP.dśa*}. lopień egil).mizosŹnia
Lvładztorlanifacy
nrJ |. J /d o|no.''nob'|'^ cJIe Ą(lo' Ą Do J ulU o \ie t 7 n) ' n' J ' d. sĄ' n'
' tr|}3 nrgJntri.\|nego
Ut7e*
opd-}m T |óa)!h taIru a.iJc' B|''ń\.h intIc.
{l' B |o |F7m7e me ł s 7ebo|'l
-UI Ae|ą ' b|reoE'n|4!JJnś'\jnho|eo ' d7
m c! fu' 7 ń) o \ f f . ncJ a cii'd) |u/l
Iuluq' dś''dUlł.cv lożsżmoni
orA4nizci
\ie('.d) iJrooo'eb'c oudej'.ir s)'olnł \ię |e' !'..r
'
kj l'.iia' r p'l.? oU\| ń I(Um\ A \ |(o/- i'.l trś.
K' oI;b
\unJią
jzy
JIe rzc.zywiście
uzupcłni9nie..niękkiej..
an!| sys.ńu sp.|oczneso
oreeniz{.ji
,ądqia
fu<l o|g,iA.nn
MdaJdĄ, uslłillli
*ffi
j:*[Ts
,"ij
illi"115l1l1jxłl]ii
ffi
li{j:i"łijfi
j":":,#
:j"#!l"J:l.fi
ililił}Tii#j:ii
,{j:"iJ"[
ffi;:i:'i''"
dfi#fiffi*f
Ujpi..ek.ryc,n?
*$****
Do ujgj neokhsycnych N poddnym.ba'd7. ogó|i'ń 9nsie. a|icfyć mżM
i.'lN' szkołęcnp]ryczną
ruchna r&cz doskonałości.
node|rvlu z. (iefunek
afądzania
intesicznego. kon.c!cjśśpolftzeńsNa pokapila|istyczncgoj|,
7 J |t óLe /|ol) < . D^ ? '" \Ja 'h I o ' e' Ą l|o ) q |9 b0 ' o r ' w p' d
.\ l]'. wi/J] o'gahiĄ p'leprc"sdł|m,|,.ń=on!M$.,ą \ ś p'Ąp'd.o\
rla|jac}jnych wychddzącz załdenii, iż Podsbuąst|diów |ad aądzanj.'n
aNńny b}ćosiqgnię.ńpraklyczne
*}bihych orsanizto'ów i ńenedaó}' Do
:trlo.ów reprczgn'łt}wnychd|a vldy żalica się A' D chsnd|ćn. klóry 6ądal
f,nĘ?..hn]e *ysępująco fazy (elapy) w rczqÓju pEedsiębio'st*' E Pclerkn
E c, Plowman opo*hds|i sĘ a baldzo sze.oką inlcęćkjq naukoqego u'ą.
jriia obgjmując
nim Eśó śfelłda spole.Znego:
rządzĆnic.
ad'niiślrcłani;:
lo''t ose73z 'l^ n'e.orga-/s .'J'dU.od/en' el" m
.'ub'ń' i JoxJ%.ćr ańi' odlo'''.
( do'U/n\ h orroni/4|i .P^re.hJ.l'
aud.n'. sl3 ' no ' ci{ pa ' . N U " a ' ńuU ' Ą r '
.$Ja|i' /e s|o*F Z'!d) /"ud
dn Ó'ss. /Ą|' o
. ;'| ro c ii. e|JcL 'W H Nc!'ż n podl$|a . |uc7 " s]
t d|ąda nigd''o/'e]
r \ó ]
j.go pEednębiorstla,nalM ażądanie podselową'lechniką
o"
spoleczną,
Tcn
tr.'owiek nożekicrcwaćdzjala|nością
NicLUorganiacii.zdo|ności
kicŃwDl
Jć nają ch!ńklgr specjahyi ńie są eiązsi. z uńiejęhościami
rshnicznymi
d"neid/'ed/n'.
|{oR^
.|B!{e'
pE.)
7JuoJ1T
menco^l
pŃ\rs'ą
! Dfuckor'].Zwnca Uwa8ę'żefu|Ąnencdżejnjenokreś]eńic
ce|ów.olenizo
;e'moh u .s sn'e koomLn'lns
r/"' |;'e| .
'
-J
'".e. '.' ',"" 'ń'. ' ".""'""'.
'.
P.-' F T'tocke uod4t \ e
lI ied- u s tooa 1 \u / \)tvLr. nD
leL
Ęu Lf,m dorż.>ńbfoni| \e -|!'l||unie LM Ąt| ńLl p'''o}a| \ A'ts''
:lotrdo| Bńkin8 llout zajńUje się głóynie dzisło|noicią
ko.su|lingNą
3|ademickąNa|cżydo najbardziej
popu|ajnych
auloń! ksi€ e k z zakresu;r!a.
.rc']| | aŹnlan'a. uweny Jen zl autorylct na !m obszmże,Do jego dorobku
T|ezy ]n il dlnżeżsie
.j!ko cloligj. odrębncj i prz,ysódczej in
''!,!g.-"'łt
9-'ulji. kórej lowlta'ig bylo punklgńzqrclnym ł hkto.i] sp.loczcńś*.pod'
l.rśLenie.
żcce|embiznesujcnNouenie k]ienle]].
a l żeopń.ołanie ispopu|a
/ 'b m ' 'n'p'u (nnmPoAjł'
L \1ń)n
d lnślni:oLi|
| 1lĘąćon
J Pjr.'..1 : -
|'Ńo$
n re nJ ur4Jfu
ń i ż 0|lo Bih f
'nr
*ĘC|iln!.^n
l *ł;;
{d^dir
4
|''4
Na
:
'!d!"h
ud a| BąnifuIu|i'
M44d1'u4n,:o4|
'
''4
Śpnl.c,eńtMo
n.k.pl!|iiN9
pf l p e |h q 3 ł ' s J D o | 7 . n e g o 1|.'(7.nj r '
'| d
,tu .ad t4
$(7e.nrl
\ U oń
.
r d
....%
{
h'&j
mi|
o ' ." m 7 ' .\F\
d'Ell
.p d t { 7 e n.
f d ] ś n P ' ' ' Ń d e .\d !
'efl r'' k1o\
/1'i. ).
'''ó
^
tu7u1',c!
.h.td! .7.
nUnL
, ud.n
e o|i *us' po e! c' , ' o |' |żr i
' ' ' . ' pa n' ]
p? \ 'J ''7e{Dń s/" . i
7 nd. ' e' k. J /'
i' ' r o . '
. \.sr/rfNei'
t uo 7 . . hlJ r
^ -1 en3 .
U. nobiIności
działanią7ł'nj.jsatri! .oIi hic.
e \u,r' ^ J-h e .h-nt-o\
"::$a'ru nruku: n&hanżmó! ponadmÓdołydt.kh'czowejro|i Uozcni]się
stl'ry.znl
konccpcj.orgrnłlcji
obok E]ósilgo nutruzxnlo.$łan oryanDacranij!^]jsla sę
'}.lzko|!
p
o''a
ł
ic
m
.
/hBE
.
n'
.
'
.
'
'
' ' l\. n U o A
.hr9 lĄ7'ia .\.
f l l' J o n! . d' e \' D |. ^ \nJ . ' ' o ' ! || ' .
Do? n.Ljo.Jt . q- nua r ż' o . . .
u)
' ' ' . dm a t I
'
e3
l \ 13 \'
ń'd.
P4 t i n ' d *
Ę'edo w ł| i'' vl ' I n' J |\ł * J b u |' ' e' ' |' . .
1znanB możTasPolkłćróżnofudne
ch!ftktryśryk]
i feśasicudp'aw Jonnu.
. . J 'h p f/k D.to$''ąJY".)': ]i"9:
..
l o . o n| lenF . o ł |ó|'
. T|
| \ Ó'1 " iĘr)uni. uo d.]8ne i 'lt i' ' ' ' ' h' o " \t ' ' J ' ' . 4 : U
p'
t
-!!=:!r)!!!!!!:
-"1,.
l(nJ.h !lobn&n oors;ra.l,,
'-
:
,"
ncroNDos mr *J"*
/ja",.ro!-ma-)F).h,pnr \.;*
' .*'.
",,
-,*
/f '?1ą'ho.bmu|;"}e'prc/."'"l";;J;'
"-;;;;--:;;;l:;.
.,".J.'..''Joo
b. Ą
b aduopre)^ 'nd dń |'a iD.D( 7 ną' h' ' " '
^ & . ne
"l)''.:j'i.i""'"i..'''."'.
U.orm/
budotrin,r
oeJ ou\B{żĄ!h Dńq ob\e'sei n'|(ż mn.pu''.e'
'
(fasu m qylomńLe ronLdi.J
pEcyj lyh !'ę.e].z'su
''wJjaIri szĄbjq propn(JoMh]edo łnn! do!hudoq'':
'z\loMreJ mńJdf.j 4bojczqfomąodno"J''
.i"" ."*r."",.:,.
,*",
.;:,.,f
.:::.:l,1tl"^"*
:,r.,"",..
...r.",.*
;. i.,;;; ;":;::it.:*1...
",.
i:.::_.,:.
::,:1:al:!1r
l,ll;:':.:..r
'^*"",,;'il.;;;r;;;;l-d;';1,;";
-*
"*
',
|Jralo|E'el
{JqL.|d
@do!a p'lenjJosi'
n*cyjnJ\h sęa nq* oiol l.l
'
pmmvn(os
-
nsu|Us'' \'oti a\pó|
*"",.*.
."_,,,"r,.","i""
; i;.;:;r;;;;,;:;:il;liiill:il
'dnń
s' ..' .. D.ż.buj.
-.L' ^,,
^ł. h'n i*"i".*' oo.'"'ii'".] " "'Ę' "
urzlnanD !{ nr \bnosistu,.
$Elo/doma po\mn) r,\c q,nH,e n,e/m7u_,aro,buoz,.
!.....t:".|:,'.e.
dEŹcnnIb PĘe|\danhn tr h||"q' aoł
fu,'.€ l o'.'"on...Io''
''epodsl
arcq
rurotEr. .pecJati.homeo.(pzrt r."_rc^r.
r
..
/'"ź|.a.h,.'bh ;6q!io*;-..i';i";;;;;i;i;;"]
" :"i:t"ii"''"
o q'.|rox: PmÓs n|\'
' dlE
u . . ranj
Euie ieuJeńn'.e i.. V./eb'&ru'pJd' \
|e]
Y.c"rr [email protected]ł|kan'e pMiev' \'41) .'e tr nil
enEŁołd||' l h)fu 7e
*.h;5*l"
.Ę-l'".ją
.l|" t.'nu nie prćci'dfiałać.dąźydo pogr{źenia
się
oĘlńż'JI lt|y1rJ'Jje.' a}ye
rft or narychn,an\)z!cir-.
ieoT oooJ, !'oń w'. o c"
hilem na lcnd ażądania jeś Ien,żeom islnicjg..'
.K''f
e8ł'ajo
funl|ronurcb| rlą j.r'y|1\omoa.'
''Dła|.l b Elivń\rct.
' -' ron'epomoEto",
lenu
rb^ up''| !ś' db) poroc inlm. hoco) na\e|
'
.Bezwkdnośćłodowńk'' do hóssÓ zŁdt$lan€jesl
dzialanią jeś jes?.
mnńFz nif beż}Ędnoj(qodowh|a' ż k|oteo ł].hod. dna|Jn';'ł .ię'
- b |adność
sm.go dziabi n''.
-|n ńniejFś pńwd'ry.h dzhhczy i im rię].v! na nich apolEmuan'e'
.ro @dniej jeś nimi .konÓmienie gospodercłaó i lyn lafuiej pŹycnodzi nm
'.Jebmnia
słuźą
e.ektywnienie ryb phnowaiiu dzialań,iE
P'lnołanlu a.
o'ganiacJh' Je{ [7uc|.ń' k|'e8o doh4e dżi'h"7 dD|-]Ę.
''RoAÓw
ieInk
z prądeno4in'u.}]nei dz
i ..
'l'Jnok
.organi&ja [email protected]ąfona pŹ@nem funkcji i prnż.ńa fonna]'zmeD ż oo
łlulo\ienń kftuie' hofub' !)' o' ńa \r7ń miemoł ' fiB'mn|oB'l j z!
e
'
lie
xj 'nmJ
iein'..'Boonie pP}{oie\zJ& idopbBad/Eje do
ata ńz|l'd''d}d/ńJF
||órcAo5ąprcdukem'.
.vszy$y kłmią nie ńalojednrk aacrnią poniewżi t.k nikl nikomunie
.r'e]ka j.ś ahsoluhie połną mdodą dehodzenia do diepwnych vnio.
-ci' kióeyjużnajĄ dosanąmjs]ęej..'
.Jeże|icośmoż. Ńjśó źlo,to z pewnością Ń]dzie.''
.w hiurkE.j'
a dorładnośi,
niea 6n'k|''
'wusuje 'ę
webdł: '.Xrfdsspnt
maNE'rn)
/ sJ4lki- pP'p!d|u' edy óeJ.
Ę!y rs o$otsde en8ażotny'
w takiń puypadku ntnieje ry|lo jsdna src.
hE'ehiikaf)
qM'ś \nieY na.\oj s/.ćoet ni.LonpF
pńrnt
-w
*J| Z deg|m cj{ la,de \hn.v i!(o aJsnie ob|.lgpzez pnco} n'|\] \bĄ
flJ knp.hlii
do tr}lomn'l.s.t
obo$i&|ótr Pncf /s $)ko'Uj' ci.
dt)
n'e B'ąsńę|ij.*f . ssego sż*b o ńie|ompd.ncli''
13.BosTMoDERMIzM w NAUKACH o oRGANIzĄcJI
ln"p:ruiEc)ńspo$b.m iDkĘEbffi!
rc-Jlh UJę(o!&
' ".Jfirotrania
@.J'
o.ran'alii
|!Li. podejicieJesich';.
'keoEanńFś u|unkteBfo'
Ey.lcae di pÓ.hodmis!)v-€ J mli4/ oĘż.'/'.l
gmeu]' 'e o 'o pÓrho.
lTmU
} nule
spd{/ńJc!' osi.Bjąego nole peAperqĘ po.i\c4
*n e p.pulmeeo Lierun|ubad'}cżegood*ołWlni. \ię do meE|o|j.J
} *ie|u ki.runl8chbadU Śpól..,n)ch. nie h||o l ujŚiu poshJe|.
su|de
:-;
1 =i;,"..m'.*:t'*łIlml
:;";]il':il''i':::'1;::'"-:Ł1l;)''j;;j".';|"*
* " """
"
-"
v,"" r,o-o_.
p,.g,".."o
.",
"5.,r"i"* r"._".r"-
, .,,:.:,t:,:,
. ^""-"
t:'-d",l,x!;lTilt1,.,:,"
i";:"id:"JilJ"":tir";
;:'";,".
:"r"' *'-'',.'' iJ,;;;.r;;,:.i;:)."".
lllll',,'';.:":
"
:l.*.il*:;ll
jj:;jii'::,jj
iaJ,1]1";T
:.lrięl]'l"":.
*::1"".:i"".il:l"l"lnT':;;
.'#;11;l;.'.;'-^"
.^*
-:
r.;'l.ll;:J]'
" "ń":;.;:";JIH:':::".
"'*l",
#'":;:::","..;
];:.;:J:;*T}'!.?*lł;l;r.
;':
* ;'b-.;'::"il'i
-*'.
'"rn,,r..
".:;j,,1;:;:":
;-Tl#':
;ft
:."T
)
i:
L..
l;;:n
::";:i.,*;
;'
".'i
a o r mj| o n ó. o D (^\ '.7
j:;::::"
;;";;
::';l::l;]
:":,.
ij}ł'.ilrj::::i'I',].f
.1'."'.."
;".*"'''"
:""'iJ ;"";ł:jl}.:j .iil;i',";11l
'e
'.
-'.. ,.
:
','"'' '.:
' ' ' , ' ' ; ' " ' j j i. . " ' ] . , ] ] i] '
".
i:"l'::l;:t';:l,:łl"*il
;;.:.,iii;"'1:n.:::i]1;
lil':.'""'.'."lłłI;"':
:i.:"::rJ:T
;:,.l"c.
::];;ll.""":*.li;il;
," .* .;";;
" ",
i,.""")
;i..;, ;:,*.T:"i|
";::;,.,..
; #; . " . ', , " . r . ,- " ...1
i jlj.flj;i
łił,:ffi:ł;:,'.#T#Y4f
l*łrl#;+
*T:#+.łffi
.:
/$'l. o ssBe re w en?"
T1'.:.:.1i'\a[' '"'*'
" |.:.p
'la'' \'ę lo";rem
o Vbdrr
\Juri po\'lnd
.fuaamrcm
po ado(\)' .lU!i
t$i.
].::,Tj
oo'7ut'qać 1.\hD |ńo. do
bJ'd7iei łolum'e''u T/ p'J\I).l emu J\n\o\an'u
',
ryhaga 'lowodół w kalegori&hpuwdy i fa[zu'
' T"l*Ńy.'T)
jeśmop.wi.ś.iach)
r*1"::1f Jili?J i##f;'].tyun' opoń;
c vo.rm bie'd/i. m\ rujr oo r)nr e .cnren.J.
Kuro I e\,,. /e..1ie
_.
-' ' n | (b ż { / e p Bt i) ( J. !o
i' ol''.go.i' t.o^ po"''.".,!'
iae'.)lu(Jr
/ joŻń).h pu'k|oq
*'dlen'd'
'do r"'"o
'
a\we oeJ. n'e|i p./e\suę sd
1.
lb Ę) p '^siul
fuoEM
nę do'.dmgcoł'duPe. 4
l* . p" ^ o l'
q" ^ ' i"
U nrego u||JdUod't\M'd n'ź
'en Ja" r oi ,. .'o\o"l| oĘańi4' Je
e ].-
: :;-i:# j1;f'Ti;::"*
vm s.pe{oĘJ'wa.'imń,erono.&'n'e
iejI nie''m|' iona ./.s
'(d '|o]e.]n. s" bo\|en lednok]o.
\wń|oh&/lo*
b Lń|r4kolĄ
Ósr F' 'l'/e poz!)}' 'Jc,fu nlJ.a
' 'el.s obF|
-vŃ
fa
lsrł(.\."'
U.|ń('i'eo'ii 7 \'on.n s\'Ź{aż
.ł
ndTcją' \'u(J
'
.
'ez
.!
'':;i l;c:i.j|
e'\.)
**d. i'e.hniti|'e'noo;iięai|o*)(n
|o'.e'.Ji
| . ] e 'Ean'u.r s 'J.dm.a fie { ś'oma
t r . a m i" a & .
. f u rc n ć n c
' ' a | 9 7 |o l" e,
pamdo|'D|re
b
a
rs''.
i) n. $ . 4 . ' a -eo |nl V do da
'(h
'
r \ ' | lrapÓk6 n :'ń diJgm\'JŁ'). oo.,: "n.. . " , i' ir l. i
p" " . n" a '
..Erc.'
1d\Ępmea |'')Ą.Ze' ocen. u4.|onei o'ogo i1'.Ęre'acJ''t|a
ą
'
...x p'flÓ\Ń^ni
J' a]'a łt|aoł n'e )|r" zdcfiĄi"sa;.
i"J.|' 'eL.
. oo d|e.i 're| .q ż. l' a|c
"L.
tnje
.h
dn
/'de'|)|LoE!
'5Lor4
'i rc/mD!h
:l ' !/om\ żkłot' ńhU)
n'm' |tb ul'ego p"o;,ś.. s' donmańic
umu|i*nie.Eo Ed^n|c
'Ę0u"')!ńE
|
".b'e i"'.ed;-na.zno'.'.
".u.
PU]rcn'ufJnia mliego pode'{is
u
Eidooml"i.
\oJ( r'|uńtelo
.
ltt\.
|U'"8urod/\ t ;ed|ająGgo
'eJ Dimd)fła.h
J< EJq
U
buft|' ! Mo|.
' do vk'ń l pr'nĄgmdol
g mwuro sĘ
odno"z.).h.'ę oo''uĄ n'u\''
. nDRJlma
'ub.|o.n 'c 'psńdJgm.l tUń".'o"s|''D(/nJ' nteł'F
tl|\\tr) orĘ odnosz.ą.y
'
!e do naluD
'pa*ł*ni
ł]'d,cyl's,:r9s.]99.Nie.oi'nypoe|ąd'akm.t
--tć;Y1,ffi.,łsłłx;:r
.".'ń:iłTn"j,ii1;i];":.."dni6jeni.doszńćjrilcĘIurr]preanlqe.jpNl'
:
.
'.cu]..ń.
' 'r'n|'.
BdJtr'h' hind
i rańd)gmsn\
'pa.aljgmł
nnL|L|JhJ)'
e'e'''Ę[lniuk
' '4d)|J|1}
chJr
ę t)|(o |'Bu!r' \q
|Umd |uo^ieiP.'.p.j
Jmi |e'l oJd'bo\a
'L.
d7'e do'\'id{afu ś$''nv4 po m3 mdło
\''oĘ
eB|o' \ l r'.J' \.d/J
''
'\'l( p7 Ąr).| k|.''.. id. t' kór IN^'ai4 s'cdć'
p o' !.
^B.d
qJ d. s)d,.b;enir
'q!lfą
vd-ian neLroD. odq^'sJ".)ch
hc'ol m' .\nclr]o.h\ i i'r'
Po/' e''''o|e'ne l|Ą s\\Ł\\ j - | | | \ icn
r N'fu{he. E cJ*irtr, L' wl|A.njHnł|
IyoĄnetafo'] jon aa|o8ia. złożgniepodobieńśwańiędz} !'ob.d.niafo
i.
p?m9ńr
ŃtŁćB Źet7W nb\'
7
ł|ud!iin3
d'u.J'
|9\'e
'!dne|
rco ,\.k
ie prir
3 Nrr
!, Jurpreom) kpkr
ro..:l"y-Rf.:n&'?R4s,.h
m |mv.h rbn s.hi'17 po|' B'J/enB
\kd ''e,$\ e
ie'l ;JŃP]
.trwme lie|U aąafo |ed Ńćłf
'.|oh! gt'
i l^.{""ni.
* k' \Pr'.b
J
ro Ę
d^'tr'e|omJoc''dami'4CZ).i.'o\
slo'n\J) p?7pJJn.dśm'
oq''nLmJ
a. J')
r'l
r l)|e iJ|rj
JJ)t/n''n -odś'em o.7 l\!/\.'
|e p' .sdl
UwfurBEn€
obJayńnń''Gob.m
m)no
'
nu o?.|\on.[e j cno!'.ol'qeJes'nn'enc'/ś.4ń''|o'.i
'|Ó}d'^7v
oorer|)sno
bFJ ponan e ń{ c {l. '7e|' k''Uo'.r|)\ne {\'a' .''k].ne
7$e7n|e d l*Eo ur\)lu' kv p''\Jd o n'n
ie '| ro\m \?.' Vo'. i |uo/|'śj
wvpolEdł wfd4 - i' haB|k' ] n!ti. !' 7ń'
PJ n.go{iU$"ld'po'et ł' e'
vtrĄ\
\o{ |e'| \ońlaN'
a - '.n' .\L'
n'dah|UdlśDP'/./'"ro|.
|$|\po{bn)<|mń\A.r'okre'mJJ.'|'
bmn tJ'łuJ'\"'mu')mb.||
7mU.ld<n.lo.^
t/ oodąf'cm i''eĘE'd')!'yn
ko?]'j?d0ob.;:drc.
pobl[' q)rd.y{u:efoIif
\U]['old' Ę'c|i.o) c^ni4c/ ne|5|'D t.Iu) pJd
JasęoB|ądu zj'qiśk sno]ccznJd''s qm o|gan'm]'q'
r.4.METAFORY ORGANIZACJT
\h treofoldlsn|acii o|eJe\'o.z)\ Yr /ań||eb
slo.unlovo cfł'b
Ę {rŃasn'rJ'
lmo7Eui ps).] hecĄ *iś/ieD]' (uxuf'
\$iąĘn'
la|U' n d/ Ą ' a*d/ a dom'nac|i'Do
ofu dB|e(lJi,*'ea'ru'
'.NtÓ-".l
'D.na
'
A. META}ORA
MBCHANTSTYCUNA,
ORGANTŻACJE JAKO MASŻY
PoJŹe8a'e ore'ni4cJiJako [email protected]żia a
@d .pn|fa( d Ń Ee|'eso łos o'3l,,' In'j9.e!o s |Nn ut ie /n4/YnieJ'
'
Ą-gniacjl ł tym ujęciu jen iŃrumenlem
rea|]&ji ceIów i 'ezłdań . skrnnfu
Jak naszyM c4ści mdziny po*intr' być dob'J dÓpa$wai. i zacho.
-aJ.ń się dokladniezgodniez p|anen,zodaiiem lryhów r meynie
r}Lać
ieśfunł.
sarcs
7lodnG / jlo7oń)m' pdnndBńi
be77!r4to* |ed'co'Js'n\L'
'
ą laYł(7) DJmĘnl tĄ żEgeremvaÓo|'*|on'
c4n B\ /ńa|e'( pE)cłnę'
r'ba c^hi'U|o/y.
mts%nęna.4$i Ul8al'zck
PUŃ [email protected]
'ns'Jnd
.. $)diinif 1k^\odue
p'^.iĄqa|ac' s[Ą |emu
cn|BhalJa 9|m4
im m ird. j / rd)rrcnm'e ' LoF-nits .r., qa no r na . , a d/ d, n hier cv. . cr so
-E]org'nIacJ|śpmsLłeń.dn'qnrcń!|pelnąLonlrclr'
Poj'no\'nie org'n|a.'i iJln nmćd7idi l'6Ąf,) ieś\hJof nE'laFĄF dn
tĘoJdqi.em Ta| fun|.\ no\Jb -ac4* '
Td3|
ipe.
'm'e'
u |.oi.'oh' biufukŃir |.k' lpo.ob |.y?egaT'
'uJ|\cpruJ'
n'gJ
uoDE'ćchni| śię
'żi.J' Z dduF! .mt
nfuo{4 p'odu(cjafib'}'ła'
auerc7$|n|ę!'e{ rkl)!J\th lon{ePtjat\o.Aańi4lJi V)s|enieoo'gan/ą.l'
'to TfJlnie gkbolo |(\l u oŃ.bn pontrg,lts !\ aD s |\'kuPe
ijq ł.zy qzeuelE t}chku]'uDcJ\w |lóĄchdoń'nule
';eDlai
n(hańJJ./n.obe (n"o)|'\ |' o n. eo .'nah7aI
I J . hlEdit hna le' ia hJ o \'
'V d afo .
r\b4sĘiJl
ĄDJot|s. A^hime'le!'a po'e- ca |Łv' KJd9|B
w)
r'L 7Ęfur!} oph\ na beh'E'o''Inap\)!h'|ogŃ'|on.cp!. c|i|\ i||redJpaF.
n |o nc epc eb''r|lJcJi v 3t' w ebe a '|f ue Ń J \r c/ne. m . ' . o ' nJ o ' 7 J . ' ' '
rdcrc
ś.]. się e|emmtm pBktyki spolszigj, zwle.?j pżenysłołej'
d/ia|!' b)|obj ni.!/mpne \ie Je.'
''omq'dłni. nt'sos be/
'
'nah/J J ż|' U I eJ e( /ę { '
; . dl'\ | al\o o J ąe n!. u'o''Je1'in4oi.a
ddo pielo Ńm iei
3:!!!|'r h|l
\a|!4'hl
ud )1".
9Ją.4,i
usilujc Ś]9jg połą.zyć-]' Mdalbm'n.Ćhminyc/Ł możeb!ć !f]Ieczn] 7\kwcfa
do &: 4,rE4
id/et'rdL..h r .., n...1. rb,f.
'd.
a'
'\'e.
|'
'''|r /'d' '" |''.'|'
' '.'Jąl
!
!'a
ń'
'od'l
''...e.|''
''r i lfd]
|udze są dshtżnic
u|€ 8 |i' Mtha|i1}ln4
olggni7!.ą b)]r a mń FrydlqkJ
wicl]ego M..hanntycf|ą organizacjęło\ujc s]gć błń* enalncri M. Do.
na]qt c,y Polskie Ko]cj. Pańśs!łą Melat.o'a
nmfĆ dufvć dia
gnoz. nruhurorlanfuc!trych. w ly'n zŚ|.sezi 'ncchltrnl)!Zna
ich aspcklu i.'n.]n.!o\ projok'Ju ,1'
{ r,r
.,r.,.. , I
mon,tr,.
" " bi .ot,, \r?n\.h i
ve|| c9
Ń ee og J' '( V,ep'
m] ied
|
"k
"lo/.
'o'''|)r'''''
d p(r"q'c.': h,'{7 ir.l' L Jf ia
u
o'1,,
."...
tu
/c
-'
ik ]luł' MoŻg p.ołdzić dÓ pj7e.enianil Nch.ni/nln! fu.ronahN.]j \ funl
qoDouan'u o'ganifacji' MoŻe utudniać ap!..ję orlan zacjido Zm mnr,ch !a.
n'bi7pol'
l'4'.
|^|''.!7'j.p'.r'''''
"'d7'"!co'ś.7
\c.Bn7'.r
0'/!./oti:L
fi\h r,r!,"...i,.
drn.o,,u^,n,
(,.t!
N ly U]ęclusą dme. a wĘc triedoJrzela sę ńLilfoacjice|ó* przgz s
ąo'.
7J|o'.n ah'eĄ|'
nJr'p'
dn 'AŃ/.hod.i!'$'7ó'l'
u1'Lo
' \'l!.']'
e|asqgznościi7nobÓścido przetnvnia zlwil|l }! sobie D]fg|oDa|lic.. Iudfie
'"bfln
r\'..a,n
tu leg'(r
I
o'r'hr,.,.t,,d
7c..r,,,\,,"tst,.
a 'q
oU'!I!i'|U 'p''. 1truo l
.|el
'o7-ń
r.{M;
'e7.x''.
u a'ni4cj.
e..n,1(7n).h
.",.,c
Ąl po*Ud{i. ''\,\
l)\h' aż do Un'Ce!Bieni! (]ą.fn c
|ilgresjqe bylob} Eż skądin.3ńad ie.jak ńenola
b!|aobmna
'neelo! N
w pBkĄ'@ śa|movskiego$cja|izN] j bifiolmtycznej ncililności.
s]ro$bie
\..\h''
!' Eoie' 1 s4u kd{ j eJ nc.o \'.''| 7m. Fl u|.FU|U7'ś 7c' o.
y |.!e|D[ or \'łero)Ó
. hd
B. MElATOM
i
OROANICYSTYCZNA. OROANIZACJE JAKO ORGA-
: e do . . eL - a . r ! u. . o
..,!4 tmr
" , . nc! .
' |o o ' hnć .3nc
! \|i 'D | 'd]. .l'.'|'
.
l'\
r..l
l.
I
śwńlpNnie je$ podÓbny o'ganzJcje\ koŃckfencjito ssoill. orsanifnly
T.z ma|ąswo]eP|oĘ' |ę!ś.nog'' fn]{dk] i'd
e7 ńh
\hj ŃoL]]ś.[!e|.$c
ntr'(nic
----------
e
B]o|o.qłre
'
i|spt&]c sq obcoe ł b;dan]achoĘd| z.cjj
od daMi. odDtr
są ńżnolrlre. óŹne są lcż jch
safunki
: i :; 1T,..;
fr:fi
^,,,."'"
"
d",.bi.
podnb
";;*j;:t.;1"T";",':;".*.
."..
a
v;,".,.
.",,,"
",?
;,;_". ;.,11':...,'::ff]
.:'"""1:ii]l:lil:
:l iTl'r,,':"tl
:1"*t;
";'":1"'j
"ll;",:
' 'orgmieje
.dĄń nień r $.no( j u|a nn) . h' , .
l
nd"Ę7'.
''.]o moJr] ooDo ' t J U ' 3 |neA ' o 7 \U I epndE ' '
"nc c p . r
r e|oogr orgf z. * z' t.l"-.*r p.t.lc.
ełń"c
'
;..;;:;."..
;:*:5*eiffi ;'.łlr:;''ł:.
. - | ''7 E d e t hśł^nFm '''
r r o,in"i''r ""l"'.oo
'lt'.
.: :Ę'J:y":
j'x:::|l.l:^ł
i,:-T".
;1.li:,,:;Ę:l1T;.
j
^. l
:!""il;r:,;[:i'
;::,;tr
i.ii::::
_l::i:_,.:r;.i;"',';f;i
a
, :":il,:,i',"'.i::':"-':i":1.pi;1"";t":
*t*io*l po*'t;';ń"ńill
'.li p-y*y"y
;
t:
':h4 '
o, .etu D,o.
''"'-';'1f.;;ł1''1.
^
-r1.,,-."F*.r,
""'.
;li,ilJixi''łi:jli]:;
3 ,lrda
a! l ąrn
!.Fńl
v?|aIa.
lźor
^
|
w p€łnym tnsie w opozy.ji [email protected] lonj ś}1Uś-1't
a&pIacla. i|c mech.nizmy ewolucji * s)tucji nid].dT: AŚ*a
: iJdLuEtrcji'
g |o'cepcje
hną gBpą komepcji.rozNijając)ch
mc6lÓr! s.slf
.-f.
pstŹegania śqialaolErnircj ijlko .ciś].z\ ią7Źn.!n f. śBa ijlnnl Ędą.c8o
.zęściąswego rcdzaju oĘ.niac}jnego g|osr nemu E$.]I} .riĘrmu]. .lly s!s.
le'n it'.bająuj'now]ć gloM|nie.pon.\ j.! .lD|N]3 }f.tś dLaqiobąmu.
'
f|.a. ś.:ElMc]i
otloni
Jącychorga'izacjc] ich oloczenieolrczeniejen
,rje aś nie !'|ko rywa|izują a|c i koop.roją
z pe6p.kly'ą oĘanicyst}czną
w]ąfą teżMd.nB .d fJ'J\ ćn organ].
'ę
4c.j]i jegouwnnlowaniani. a takżcń|ą |onsu|blo$
jir.. :a.'ro rolrjo |eka.
j! fr.$ b\ć takIo'
rzy oreanifacji'w 9m uję.iunauki'ooĘani4c]i i Mó'tr
{, , , e L\j!\ nduti'ned)t
ar
jtsh'ik diacroł i lńpr'
ce|e.aLelak-dosarcaó skulecznych
'netod
obok niewqtp|ił}ch
4|et Dclaforyorgan]l]j)lmlj ma ona lez j slabości'
prowadzić
Może
do pżeen]anj!inteBBcjilirn|tjonl|nejrĘ]ńiauii \lore Uh
d|isódo9reżenieflklu, iżorgadizacjgicholoczen9sapPed.\ś^i]'maio.
|aklmi.lw.Qni kuhuly,mającyjnczę{o s'nb.|ic7n) clEń|l.r i nr9dającymi
si9 N'.śnić Prrz prośedet.miiis{y.ae a|eŻności.
|tTe p.dlu\ać możo
nadmiemi.nilura]is$aa wizja śwńk Nj'. doŚ'lga sie \t.d} li|t'' Żeżycie
społeme.re* krcosanepmz Ludzi.zc Ludfie
moz]\o.ć {lbtrru voże lo
'nają
prwadzić do &Ni'linu społeczneso'
ja[o ideoogi.fne Lecinterprdowanglo
t}mizowoniopdlÓ|o!iczny.hi aIiena.yjnych
mochanifmó(spokcZń\ch zy'ica
sięlż Um8n ze melaforao.glńic}slycznanie
oznacać eksponosa.
'nusilca|e
nia hie.archii'o.ganid), są pŹ4i.ż lak napń\ydę
u wie|Ua$e(uch ne.owane
|oka|nie.
co ńoha dNtćc złłaszczs* dfńłlliu iĆhs!łenóN i'n uio|ogi.f
C. MFJAFORA SYSTEMOWA. OROANIZACJE JAKO SYSTFIIIY
j!!1jldł|oń
}|Gb nbT-b^ji
rlko oiedm!
e.€.fuj]
syśe
Ęłi,ń
iNł
cfęic.owo sohadktgryzorvałem
ją. opisujĄc Podejścies!{e'nowe N].k'ó.
ty au'oŹy t?klują Ie ncEfory łą.zi]g'. wydaje się jennak. ć *spólczesne i'L
terprelaĆje
s'$eńowej chć nie\'ąlp|iwi.ły6bją z,let.fory organic}st}cznej.
u|esł}da|eko ]dącejprccy&ji, śaĘ sięjedĄn z 4bardziej po'lslawołych spo.
sobóv naukÓRej analizy lzŃz'uńtości
i stądłańo je \}odrębnić' olo k|um'
*e pojęcia uż,łane ł s}śemosej inlclpt9b.j]' lakże N odnlcsien]u do orgei.
uomoosl.zi' .lei lo Poces sanoreellacji syśmu, łtórcep (ynikjń jes je
gÓ zdolnośćdo utzymania d}namicaej równow4i zdo|no.ć h określanal'ywa
jato hofreosbą a mechanim ją złpełniający jako homeosbt' Fu'kcją homeośazyjeś apewnignie pżdNania syslemu w
się slnńka.h rve
'nioniojący.h
P ią a 46 e,]rie' )l ffi aw 199&'s'236)37
popftz jgro sl.bilizolsie
oru mNó.j systenu Ę.elaych i zMęhych
osiąlaniu ńwnowagi pĘ} rcsnąc}mpoziomie 3kt}wńości'
do o|iminoMniaaklóceń d do ich
-j.ki slabihió $*.bU' Jesl lo zdo|ńość
::łkowileBo u$nięcil w pcł'}n c4ie' sbbi|nośćmÓże być ujno9ana pżć.
'
pÓbńilisqem @naca pmwdopodo.
i!|e albo pobabi|islczni€ ' slabilność
ińsMo ufyskańia dÓplsća|nego odchy|eniasbnu uecz}wislego syśemuod
fuu pofądon.go' syslem sbbilny będzie dąłł dÓ śinu ó*now.Bi' choć nieko.
rj<fiie lego gnesq który ńi mie.j*e pEdjej u kłóceniem'
f,ntropi!. Pojęcie enfupii zośałozapołcńl. f liryki i oznacza4i.rę nie.
w ukladzi. fizycznym. sbn .ółnonagi
:{eś|onościjchaosu'
j ńa|syń.|nej słopii 'ynępując'ch
jesi najb&dziej PBwdopodobny' w ukladach pÓzosb*io
ńch $nym $bie entopia ńśni.' Je$ wi9. nafoBlnym [email protected] pBwldzĄoym
n Bpadkuśyśńu Po !o' Ę [email protected]łlć enfupii' synem musi pobienć eneF
!i |ub/i i|lfomację z oloczmia' Tak acbÓłują..się sy$.my olwońe' o k'órych
pią-u]!!!a1 s}sGmy. klórc zdo|ne są do
ai\i się, że chińkleryzuje jeql!
Ełńyvania sfuu eDfupii. nazyydńg są nieki.dy syft'nami aĘsizo*anymil
J}geny. którc zdo|ng są do zmńiejsz.nia entopii. określanÓsąjako syśem}sa
Ś}mĘL ofuoi ed s\pol&ial.fe' |.op!3Ję d$trh |ubw e*l t4m|
!'- ! \}ńi\u.4eo Pe|b| itT1ą.7meoodd?id\siiniJjeL sĘ|\.4 n' {mE
:{.lzidyvań [email protected]ólnych czynników takloMnych z osobM' Pojęcie synerBii
.p6wadził MelanchtÓń (Pńjlip schwaffE 1497 1530).ni€ińi&li [email protected] pole.
*ki.
któ.y ana|[email protected]*ał UwmnkNania z5awienia i dopilr}Vał się ich łe
.9ołdzirłaniu łaŚki boż.j i soli ludzkiej"-'
Ekwi'iMInoó{' P.d tym pojęciemrczumie się zdolnd!ć sy*eńu dÓ osiągania
{Bś|onych rezu|blós .óńymi dńlań i i pŹy óżiych qo.untoch począlkowych'
R.dund.ncj.. Jst lo zjawislo nł&[email protected] zobów s śo$nku do podsbwG
.](h po'|ah (ysm) ndu'a|ne 4J otsó]d..F]nuid oLE4onJńi e7gNami
r pŹeci*ieńsie
do syśemó* ducńych' slBoŹonych pŹez cz]ołieką Bdzie
iifom&ji redun&ncj! oznrza cechę lo
suje zrsada oszczędnÓś.i'w
'srii
niż jei tÓ ńiezbędne dÓ p*kMnia
nułjkalu awieEjĄcego wię.ej infomacji'
Ni.zb.dn' rł,nomdnoćć' Koncepcja ta aklgdą żewewnęlĘne mech{'zmy
rc.2!lcyjlc syst.Du |.Uszą byó lak óżnoodDe }k otoczenie. w którym Ś}śem
ankcjonuje' Jedynie popŹsf qlasną óżńorcdnoś. syś.m noże sobie
sję od
z óżnomdnościąoloczenia i płynącymisĘd zgronnimi' sy$eD imlujący
'oredzić
i łiąż się z lł torią śmierci
"l EŃrcpia je! ówii.ż pmb|ememfi|Mfim)n
.iprEj !*c|rśłifu a lzgĘdu n! lq a óaEia ł. łsabświei. dqży do ń'k'"
ia]n.go qńłninia'
xon.q.ja b byłaeknBNleją drugiEj a'dy tmodynamikj 5f0F
pld Rudolf& cbEiuM ł l3ó5 rcku, w}Tol.l..e4ą
n'iÓłn.j
dyskBję filom.
l fid.nrydn)mi' zob' z c'.ko*kl
|iaą n ii hĘdży po€|ądm] ńd.ń|i.tychyni
wĘawa |c7o
|jlqą4! :4oe|en|e l ]|hl|l j|ąoli
'
oloczenia ta. i swązłoŻoność
iodręblość.
a !n trr
zmigra do an]ku Nie
jeŚ wł!ś.iwoś.]ą
zbę'lnaóżnorodność
sy(emo\ a|q\n}ch (zy*}ch)
sy*on otłańy proRadzi$ałąwyniaĘ f .lNrnilli' Znajdue\ię Z njm
y sbnie
ia|eżnÓści'
casamis}{cnl! 01*adeokrcś|d
sięjako le. któE
'nlerak.jj
posiadają
*ej.cil i*]'.jścia'
sygt.by 2mknięle nrlomia{ są P.|oł!nc od olo.
ctniĄ a rc.luJątylko m *ewndlzne oddzi.lylan]r s\oich e|ementówPojęcia
le odPowńdają cybcńglycziym temiDomuklldól b€ 7 \z.c|ędnigodosobnionych
{ifo|o\yanlch) i wzg|ędnic odosobnionych'
IIirnr.h'r i!{.mu olE,sna ic I . a L o ! n, . , , ir v, .
vcałościlub jako podpouądko*anje.jednycl
.].tr'.Ńó\ i pfulYlqN! [lyn'
sy$.'ny niż9ego rzędusąpżynajmnjej
czę{cio\oa|ef|e od syncmó! wyźk
go Źędu wplyw syśemu*}żsego żgdu na podsynemje{obowiązujący
iod.
zwiercied|[email protected] s'Śem! j o całości,
w |:'em'U'7e
/''|eJ
ómep
systeny konkrćb. i 'ńoha
óltnkcyjne.
s}stony pmśe.złożon.i Mzeaó|!i. zldżon..s'ngm} pronelkładająsię
ziieRie|kiej liczby e|eńÓntół p.wiĄzanlchw prony spoejb.Możn.je okd|ió
Jako s'Śem] o mjmnejsrejmoż|iwejLiczbiespr4feń Diędfy e|enenla'ni's}$
t.'ny ztożonecharakteryzująsię |j.fbą spżężeń*iększą od minmalnel. a]e dają.ą
się zidcntyfikować'
systemysazgBó]nezłożone
są zbyt skomPIikowane.
b! dalo
sJsbny del.rnlr|.tyam
i problbi|isty.zn.' z..howanie !'ch ośrhjch
ńożna puedstlwić je'lyni9 z p!łn}m prawdopodobjeńsnvem
sy*.nł
śkrzynki.' t .'p.'ćzrocz$tcj skŹynki'. To reZófi]snig
''o'mej
ma chaBklermetodo|ogjcztr}
Bldaiic syŚcńu jako'camej sk.anki'. oznacz!.
iż eresuje nas iŚlnienie syśeml w oIoczdiu, inleńkcje Z ÓlÓcfenEnr. nle,al
'
ńuJgńy
się nolomian łnętćm syllemu Podejicie ,.pŹezloczyncJ śkrzynki..
oznocza zdśkolcentBję uvag] na Rewnętaych prmesach 7.chodzą.ych w s's
ieDią koszlcm ainbesowania jgco .ktyynościąw obcaniu
ze wzg|ędu
fu sposób4chowaniasigs}$emówł}mienirsię]l!
systeny pe.6ey.rrcyln. .eagujące4wszc w bn sm spÓsób na dane zda'
Ź9ni9 i óżnie na lóżE zdeenią międzyzdtenioi
[email protected] naslęp.
sysI.ny zmieające do colu ma,jąńÓż|iwośćw}boru wforc! 7achowo|i.
szukaniaodpÓwiedzi .a p/aie, joldmi drosani Ósią!ńąć rkladsny cel (!'' samo.
" W v Knan sIłłh..-,q)"-b
o 4r'r!.9.'*rdcF,.hŻ -!r
vyd' cy1'.s' 1] oro M' Bie|ski
ołs4ł,:4./l4.
{ F!4 ' s ' 1 1 . | ' K r 4 l m ql ' p' / ' + ' ' ' 4 J l
tĘ,]b'óJ'
w6r.€t
\}lltm} alho{tiłe
!'r Um)!|nie'nog' Ur' 3{J'n .pu\ob:m
pm tr'
l'i'';";1 ;^..' ""d.u",""'Ąido"''ą!"'.';
"")' ..'""'''a^''l
\ xkm ), eh oruhm
3i. m/m),Itri.pu . a f i, o r a r h . c e, ,
e.^*",.h
r.,".r,
::::l'.itli*i;Ti:
;.u'fi""J"::::-.
'
i
\
,
,
.
.
,
,
c
r . , l ',
os-r
,
i!,
l.e4
u. .
"p"qM
mP]det porc p'lJ/'ie
t. .(,
- .: l, :1 1 ::,t1
. , . m . |o
Pnd|T.|o
F\n( o\' m,
po T " s ran
r a,i To s,
c " , . "E, ' . h / o 7 c. oI u , .'{ę
7'e'
ia
r
:J;:;)r:l:::ti.::Tb';,},i.']T,l
''',
.'
:;i:;"1',:.
"'"'"'
_".,...
;l:"":1":"
l:;1.',,..
"-"*..".)*,.r;"..,...,;;,;;.;
: ] o up ]d /'&n J|anfućdo' k '"rct". i'Jcd " * |. . " ;
k' e' nin' ' D. 7 n) U ' ' Ą
.hoćp'4DBnJ.'
D! dł ei\) . /llsne. , t ) |em ' . .
T łe'\\ m it
mU.|'t^ d' l.omk'aJs"fu . E; " . ' i
' o snnen J |eBf. h
!*!^B''kPo
sńlnie i! r.nl'.'
,l"ir
o'""ni..'
łr.n, oo uc'.. zl''
. 7ow'D' uŃ)Jm !łię
'.t'
mU 7'o^."l.
a'. ... ' l"o*.
'
.o'-.'"rą
'
JJ pmrryBÓN M'mo t)d' \|abo{/
nodee $"temu*e śJr'iedtr 7 '
de r+ d'N
r Bnd \pn e./kqo.
.,"" *"r".r,.i"r*)"i.i
2i
"
..
iń bmńt"ł )t n v ,'
; " ; . ; ; j i: ; , : ; : : ; 5 '
I j.|Ą h.'
" .'.;j . i p; , ąda '
" , l|o".
.''Poe
). l .l
"
"";"
D. METAFOR
SAMOOROANIZACJI. ORGANIZACJE JAKO
MOZOI
7 n " . ł. i' n| 'gu dJ I ntcionoyB l olin ' nu. ł o * ' el
Badd1" fuo ńyg'h plolŃ7o' e E oo'a'7e
''n
]1"*
"l*i
' sU{ bo.
r's.7 )t
\ mL "a d7niJi do n' e'dłei d\nJmt/oie ń7sloid'
\' h .'t' \JdJ|
g U bo'osi./nJn oud|o7uoo.e.os pe
'ę.i
?oł !d\ npoNoda śĘim ż dn bfdM 3 oĘJnizł.ii norna (
;'Jii'i'il1.Ti,"":
;
::
i'll'i):
:::'i';'i
:;irr";;'"
":,*."'il.
ło^FRimrc^.hłtriż.YaiojeonJ\au"'4.
il. lT":i,:1.""-'***(
l
4
et|U'lńo/8u.o/e
i Bor,to kn, E
'so!"n-rrr, e'r..
oĘanżge, takjak nózgj są sysemamiko
unikacj' odbierłE,ana|izu.
ją p?els"Ź' l' BńmJdfą \)"JlEo
'" o. ^ ed." Ń^n,
! o rs''ńr4c j e|3| Fr ń ó/B' '
'd'\Jemo-i ' . & ' ' ye' po /B\J ni! śq[ ' l
.
|d: ó/s m.]s o.mjg.'
ro|ń|B arc'ilwosa. do\\'qo.
:::l,:CJą"|'|
lć.E ' mbmacie' .ieg& do nic' \
pohćo\ !\|otl).|Ulą
woz fun'u turce śpmĘdzotrc
'U|e
! Pżeszlo\ci
.
e fuI'e t m/! ń ogi BJ|o
Ą J \Yl. . lu ' t ) ' o |o g-l|' . J ' .
:|q oż.| J \'e B
Io
\óĄc|. aon.]| (i /na J " U ' . . ' qy . J /o ) m
J e.
e|e' e-. ' l -
=..-.-Jł-
El-x
Tlils
iru
\
g \til/
E
E
\;/
. irl
n
I
i
ł
I
E \
;
/a-\
ł
I
t
EH
6
--lt
dJ
ff rl(
ltl
/iN
E\ EI
nl
I\ltIilJ
ćFlr
H --I
t
uv
I
I
ElvEh
' !
!l lll
t
E
JY,--a)
B
lll
E/
<,-,
--.-".--
.
tudz. 7a\sfc,i.rzj,ti o 5konniuo!
pońc m Mjba.d,iuj m\d nie+']j::.'
'.. -. ''.:..tr\!.l|t
qtrM')l
Ję nawd $l!dy' !d\ 7D
..ś:]i'::nal!
\ięk
'f:f.
.7o..k.'...o1.
F..
.,
_
..
otm]feqc dąz]]do [.Jona|n.g. Jf::l.l::
]:.]1r:::\dL|l.yn
)''?\. ?'ł''\^ ] ' '
t d. c u,.. .,,.
Ir '
p.& \ ' 'o'. i!
7
'
iqb.&
'ha.ńT
ot" ! lo.Ton,. -.
Dl. m,unrnń prcmsóry [t'ń
sĘ \ .Mn z..j:.] .'f3 f:!].frn.
.
.j].g|'.
.l
*t. .p
'na.'ą
'
,*,onlcgo ipś'|'Efcx]: i. f:
' [\J !].trllcgo
" " '''
"ę..l"
!m,,ao
D 7. .ni" 7" d-
.:.'* ' "łfu
]\l'
"
Lr'.
''\ e l''ł.
'
na llBgrŃ7ovalń łodouiska.
Polzcha po'idaD a /Jo n$.r |i.rzenń illoF
mŹc]' z mnh',.shnda'dmi
i lldościa'ni kien]ą.J trji f acho\ J] !m s\łcmu,
Ńotr|ccznos.pmwidłołej idcntytjkacj]odch].|eń
od 7a||adJn}.h lom ] \^fół.
w?w.' pn'kdm'' u ńiJnu
oo 7 oln|\ n|ouJĄ!h sp'(aon'
.an"p|4k''l
7J"dn.D.|'iTd'
't dadó$ |'/( e''r''
lE
'(!dn.
Rcr}n{ac|l takżefum i sinda.ddv
P. smgc. w}óżniaki|ka klu.fÓ*}ch arche!'pół
s'nemou}dl ulfenia s]f
'|.o7'|ąz}*2n6
p'!b|enół, klór
7i|uj.oMć gft|icznt t^o scn.ńal
'noŻna
m rmy |. 7
'nJ
k
'el'
q|'' |' {JmJs'
/
'' )
po Ąou
,^"i:łł.ł'Vj}ł{#!{i#ft
:łł#,ł!w::lll;,:;::
\.-
z i'spiracjl melafor} mózgu Ęnikają leż koncePcje projekto}9'ia o'lrni
Zcii ho|oltficznych' Ho|oBBnohy chalkcr mó7tu v}ńża sję w powią7jtria.h
łącfąc}chkomórli EflÓle
* sposób u\yzs|ędnia.jąc}
|.!ułę, v5rcm w refuL
jBl zaóvno ogólny. jak i rvyspecja|izowany'wszyś]{]c
' częś.i móZB! sq
'a.ie
pow]ąanej
prz}Tajmniej
cz$ciowo- sub{yuowaÓswojefunkcje'Ho|o.
'no8ą
fi|.aa dyf.7
f |e] rnn\r / ł'..7J d.7'!ad|' %7ego n)ch \|J{I\o !' mĄ
7[ ''] e:| ' d' nan s ie a De sn'c rcdunun" ie' U -r . | 1 ' e, bę o no ' o ?no r cd. ' * .
Ęlycztre mm'mun spsyijkacji j zdo|noićuczeniasię iak śięUczyć wó\ycas
mozemy powicdzioj! żeprojektowanaorga'iz&ja ńi Ćechyslshu ho|ogBt]cz
\4eb oo ń!7g. po/bsk oJda.p'oce.\ uc/eni4''e o'gJ1 4.j
'jśJ/dn' o{i
do d/iara ii
Inelo.po7\'
' '-)
'
ob.jaśDji
n{hmin
kdekty i e|iminowm]a
błqdów.dos'ec fna..'ie ińn'i;ji
i m}ślenial9órcf3o9 funkcjo'ołani o.sanjac.jiMoż. |śź
p'o*'dzió do oe;.
niczeń. licdoslzcEania rta|ióv w]adzr]i kontÓ|i. odabiania inlegmcji organiza
c}]n.,jpop'fz pŹecenianiezn&łnia ruto'omii i simodzie|noś.i
ele'nenlół.
po'n. anie końfl iktowe8o espektufu!łcjoDowani. orgTi,ac] i'
E M!TA}oRA PsYcHIczNEco WĘz|ENlA,oRcANlfAcJE jAKo
PLATONSKIEJASKINIE
Mola|ompsrhianego wĘńnia po|ql na obscNa.ji. że ]Udzieczęslosą
\ilźniamiśNiata
s*oi.h myś|i.
p'zeż}ći .mÓcji. króre dnÓ są rezulahmi czło.
\tkq panująiad nim i konło|uj{Jego
zachowanie.
z cze'o.flo}YiekDoźtsobie
MdafoB psylhicznegowięzieniaod dawii ro*aP'szyh ]Udzkiemu
pozm'
niu' zialŁła m'in. odfwiercied]enie
ł obEie jlskini opisanymw V|| Ksigdze
Pd,'jfo?'Phtona.gdzieuwięzieliwniejhdz]ewidzącicliemściani.ilńklują'io
!^o
ohie|l)' '\n.aŃm' gd\b\ .oP|' ia..i 9 ol s..' 7dshb) {oie
'ea|ne
|o
9ń.e' ie
!(o ''cn'.' /e
r{ nńr' bam/'] '|omp|ilos"fu.
: dory.h.z9se łylbrmni' o'ze4\iśo:i
ni9 !ąn}]ne
onyś]i P|abnapiszeJ' Bmzkiewi.z:'.Jaskinia'N klórej więzicńisąAyk]i lu.
d '. d. t ! ! aj {!\ \|$ Z*oonicć.'. cpe^ j ąt er . ( ia yn nnD' ] ? r o |r .
d . c ii l- d ^ier L dTiep'^ r-..a cie e r'7e4 Eiio \
J eqnE r r , ( . m ! 7 e
ś/ n'eiid L\ / d o {ia ||xmJ\|iopJ\ić.*i0 |po /Ą o \' \\do b\{ J i! k7 F . . ' 1 i
vońcd' Men2fu n'fuff
'.-....
r.. .... *i..r.,,-.',l.l
l.l'l
i,.";,.;,,;;""
---"""-,,.a",;.i".r
" J...1,.:".,,1:
jr;::ilj,.Ę#jJ:l}ji;1i"j;
fśf;łtri:i;ł{
l,"..*iif
i.
*i*s*rłttłmł
#ffiffi$f
' **-.,
łh'
łłł*.*
''*ffi
*t"-"u*n*;f*ll
..*x..l'l"ł1"'Y:i,::;':;1].'":1]
. },J]*.
::'::)
;:;1];;]":
..'l:'*'*"-'.,;,*-,,
^,^.,,.'
^.,
iEilających wewnęt4e uniewo|eńie
czlowiekajjego niezdo|noić
do zoba9enio
:€o. c.jlwi się w syIemic spÓlecfnymjako pŹalezyśJG,
o i|e ideologiczneintelprclaojc
ps}chicznego
więficnil w odniesieniudo
ni4a organiz'cji są dÓśćpoPu|ane podobniejak psycholqiczn. badańia md
o lyle ł m9ych vmlł3ch zMchie b.iej pow9cchne
:a6ami lflpo*.yni
ś w' roŹJJ' e e|mer|ó! DŚchoano|D)dobd&niJor$.u\J
wo'illiiJ' szńolki', zygnund FEud ( l356 l9]9) shłjal $bie m.i[ !v.
fuie d to'jakdochodzidopo*senia ludfki.hzbiomwoś.i.
co aspah i ulżymu]e
. p€Nnym poziońie spoiś(ości
óżne E[py społg€ng ow co powodują żejodslki w llumie lmcą niekieny swoją in'lywidua|noić ną Ź{z bta|nego wĘcf
aiewo|cnia pŹez zbiorcwoić i Dta!' indywiduoln'ch znrmowań' K|uczową
r*golią Ęjaś'iania w komopcji FEuda jed /ió'i1o. enerli! popędół. któ'€ wią.
,ą się z ni]oś.ią.
oczekiMnia oPiemmypredg wszyŚkim
d!óch
''Nasze
prze|otnychpomyshch'
Po pi.N*,
ż€ o spoislości mas} lyńźnie 'adsyduje
j.raśsiła'Jlkiejżjednaksi|e moźlmyprzyphajto osiąlnięcie,jaknic Dresowi.
llóry uluymuje spójność}szehż.c4?
Po d gie aś' kiedy jediośka \' jnosig
refygnujc Ze sBej odĘbnościi ul.go suggśii innych, lo odnosimy wmżoie. iż
be.b) ncrrb)" T rmi s TLodTienw ronll'r.f' ł iiec mofJednD\ |.uit h 4dĄsokni''o' L'.q d' 4ceq n$ó. ża.hoł'nU
j.J 6t|ioni9 podś'iadÓńości i ro|a popęduseksullnąo' z koncepcji t.€uda lr'J,.
aika. żetym. co lączy gfop' spo]eczńc,jeś pEede wsfyśkiń ucie|eśniający
idcał
.3o pŹywóda' w stanie atNhania pŹenosińy na zctrnętszneobiekly znezną
cfęśćnEzego narcyslycznelo /ińi'lo i hkujcm' jcjak w]asne.go więż pońię.
d4 cfłÓnkani 8[Py jest na ogó] łtóma w nosunku do wiqzi ń]ędz-vcfłonklmi
grrpy 3 pŹywódcą. Pż'ródca Ucieleśniaideal fbiorwości'
s'n kUmGobonN. s edIu3|'e ud ' s||J dl r e /' żc. h Blo $ nJ ! h. ) . ! . ' o { '
n-:!!L!!!:g:
/d m' cl-a|lhts pfNolń) ' zJ* ioa w śob|rd/.ed] i{. e B.y.
ŃJ en r IJ(lr/E
Jcj 7'\JbĘ'r'e -f ner g' P ) dn! /' . i/do pJ l' io ! ) m p. 7 o .
*l9 śyymyl nie Posiada żjdn.j wied2y Ó mcz}vislości obiekly9nej' &l]Eialo
pŹyjemns. ' dĄ^ do ĘdukcJ'mof. pop'ł v\n sciodn
Eodń;. / ed'
fuve' p'o.e. pFBo|nvpoegal.1j n. s)\E}Jniu nbd'/uEedmiofo tń)
Ed'|o\e|b mpięck
rrcce\up'cń\o|nelonogs bJ! \enn. md?e.
'P1L|adP o et r ' p{.e. pieqo.) {mner ew! . b' ieł t d
|o } . C ndpię . € [ (
Epokoimy !łodujedyńieł]'obmż9niem
ojcden]u - t*o'y się Mómy prcces
[email protected] zob' np' pm*okują.ą
do dyskusj
,':. I
sn
\t M,l, nn/'nĘ
Śyidy zienby .!.,.i.l
qd
(yi, ś'oó- |05
'"l.-"'
.'Ż6'-('-B.|.Gr
ino q .o' i-7
co\qni. poslużylo ń] do lyltty.aej
chamktrylykj
lbs+
qo j LhjmxoŹśńiÓsr'lAo
koieD.ii
Fr!d& onz s' Fiud
. ."" .;.:,,r)
:l
":"'"j
. :.,;'.';:,t;1".,.
f.,.. "'
I'
.,,'l:ł': rlT:l'.:';'j"'
"1
i ;.';..',;;l;.-J..i ;,11
;:,
' : ''l.':'l';
" 'l;
,,,.ii,ffii;l::l,"i.lil:#1fl]:,r:r.,r".
'
''''1
"
'
'.; .
;' t:::]
' i ' I " ;':";''"1'l
:l l",l; '
' ;.
Iri\'''ń |(|o'''"",'''; ''''''"'".,:. ; ' . ' '
.
o*,.0*,u_^
",. - ir,'
: ; i'::;;.",.;;1::i." ,..::;;;
:'
" 4.
' i ll . :l' ";'";;; ;* :;"'';
,. l ::,,]
"
ti::;ilJ,1:li.:,
,,"1,"
;"",.,
ll:"t::"":,y:;r.;
,;.i
,
';1..",1'.-l
"","..""
l"
.::1.;',,-'"'"'-",;
..,-,.;,,;,,...:"
"'"" - ". ;
'J
:llr
:."'i,:.':::::,
'
:,:'r ."l;. 1 "'. . ;. .;,
.
,
", , 1 i. '".
". " 1 . , .,
, , '".,,,'".
: i , "l"l
. ..,.....,.,
_
t";:.,]i,
ll,"
"
.,^,
;,-'.l.t.";;;t:il:;..,:;
:'.;':|tj
:ł.;:lr'''1':.JlJ1''..'..''',.
"''t;,",'l
. ;1;;.'',';,;."
..'-.:',j']i..'.:"
"':''"'"
11ł;"
]
; x.rl,:i;j:iiliJ.l
'j
|...r.L,.,;.'i,::.
:] ]:.,'.
fmc łJi.m
f
'|ł
J
l.:'fu
,,,,1.1:':ll,'
*,,,! a . ... .
;,*.
;,,.."1.
;:.;.,1":.,
' ' . .. , b. . . ;" ". , . . ; ; ".,1"i1': ',"1..:
...,.,.,,.",
Tabot.1.7.
M.chan.ayóbónn.w*dd.!.iachpśy.htE||tyczttych
.
spEh'n'. n.pdądanYó Fpęne
ni4u łmfuaE
' ryd'
e kBdmośo *€go.
do pod$E';;';
wyMrą[email protected]
pt.|den
e impuhe ry'@n*h
pfuf ja}ąśÓ3Ób. ub
p'6.fy
m
mi
nbbgu
iafoś
ob'gh
lEuaqę
ą
- EypEył nb nnymMśnń Euć iinpu|ów
.
usdia.ąń
kd;
pRa|ói' !|tvć9wdMa mowl2mbry.
pu eobd.ii. jak]ejśpoglaq |[email protected] a w ich !Ęrciw dsM
pżyjmokan € wfoló* *bm'a
nadaUane po&lM*ym
@naDłelo a zdMf
inllynklwnym popcdÓń fom
u'ypdbnioryłoży3lFEn.&bry.h
u.hbnć5i9pzedżvńi
i-
Źę.|o p |o' aĘ órfrić dohre pd
kplyłem :'ó
o ''. o -* "-*
'. , o . o m no{ia D i /:|\e) - i a p.kdn''N.ń
.| - fJede fm. poł)lbńm
poMmu.gDłen|.ń.,U. ńd' p'4..mnukI t
'og.0)c pŹmrc''Ót np M f.0Ę\ri
'em \ł tym |9 o|'e.ie
$ ed4 L^ ńajdLu
strdiun!n.|m viążesię z doświadczn
iami dżieckązzgw!ęr.na rezun.
J' irpulsó\ popędoLJ.hf}'ąaĄ.h ? *)o.|mhr ka{' D/q|\ou.,' )'.od
kkdŃ plzyjeńności na póbiej' zdanim Feud! spÓsób. w jaki dzjeckojest puy.
A7Ure do 4ńo$m L |EĘncn\r ma^*a$
*Tb" B |eA.
Fi.
(
jmwo
^"bo"o*'
]
'
o}
Dr\Jdl
'c
: do b ' lhlBrrR reĘn.)jńego
eod7m
4mJr) .
s3| iam \i| iilń ^ 'oo'
ic'ceh. id| .U pó ' i ' l4 p. N o . do . ilo nn6 cido nilf
o.nid' balag'nu'qMJ jm J.{|i7 ro|eid/tr\oJeq g|ó\n|c ch\lIone, nof.
b]. |o podśbłĄNórcżd+i i orcduknNnoi!'
'o
śEdiuE'fr||ico. q'ą,;.r a qż'Ó{en r|icann|róV ę\\U'h)!h' szle
''
óqt a |\omp|e|.
Ld)p'' \|\parcie\omp|eL'u
Ey[€ pmw&z| do o'łt| heco ukszbho\sniaśięJ!pPĘ!J'
".;:
j*";:.;:;Ji*i5i
il:"ffi
l,,"fr
}:'
ł
i.:łóił
ili',l,:i.:l..F,ił
{.*.i;
i:1"*..
shdium 3.0i|.|m \ Łe 'i9 pcż'.o$o 7 .5z
-
j":Tii:.l.i"T
.'.*:'ii;'1'
:;'.il"inT^l'.:
:1';;.,.i,:;;;
::i.
y:.",;1
r;H,:"*"1:l1"Jilil
:."ijii:!tri.i::iffi,i;3.
ep;tirł::"-'m'''}
ifi
Ti{j*i;::.fi
*ln'*::rur;-:n.ł{Łl
;1,
:1
i.;,":,
J#.;""
;";ijl:'.,:i.::::;:;:;#i:;:".:.^*
"'.'...""'
jT.l;fj:T.jl:1;:Jj :TiT
jii:ł:."::*:"Ęlllń.f
;rl,ł:
"
;::i.:::3]il".JTj'
i{:jii:ii+:x|i::T'i#'lxł.i"";..:'lł'
B n ł n.rc\s gvĄ'
7er n^ .
iliJ:,ffll1""iH:J,'.lll;ffJ
::i"l:;.,':i;.;1'.:
r;::tl;l:
i:T:;i:
^ irnJ
" 1 -' ' ' . * " 1 . o ' . ' " o . .
*'*.
.^la? a ą3.r'n.4 D|4"odc.
:f:";::'m
",".i"iTl;:;J:i:
Ró\ne/o\{hmą|i\cmo
ńklp'.."''"
;;,:" ;'ll;.;";.;j';.T..".."J'J,J.
ofifreeo'
nsJonr |uoł.s\|Jdo\ui]
."ilT:.l'illi}lT;tji:'1l. ^o/la
f :1;Ji[;T:irlJ"'ix:TłJ"'ł
*ł:?':l,
:l,lF]!].!,r3"
&";";il].:'
:].ł#;;.l$,T:."i:;:r:.
;;x".::::,:;::.::ł*i
łiłlłli...##
ry;*'n*łłfJi"'^'/I
g'-*tp"ń;t.#g'**
L
{rć w swoich
Rófu€ posl.ci |ęku.nie tyIko zre9Ą |ękupżgd śmjćL
'yNoń.h.
.ią insty1ucjona|iają się w kUlfuE oĘanizlcji i Ókfś|ają ootywacj. do uczs!
n.Na otg.nifcyjnego, Pewne 6pekty 3lruktur org'tri4yjnych ńÓgą być po.
frggenc j.ko społ€zne śmdli obrciy pżgd |ękim'
lnnyń *ątłiem ea]iz' kozynającym z ps!Ćholnalilycnych i.tetprebcji
6pcklów |unkcjolo.
F!.hicznego więzicnia, JÓs Problom f.tysfyfacji
'óżnychpośrednicn'
lania oĘanizcji' wić|. z nich nof pełnićrolę zjlwisk
ksztahują
lo.omość
organiacji
i
u.zeshików'
zjawiska
kuMweg. lŹy.
śch
Pofueby
Enia się Ókfś|onych młod działanir cą] symboli ÓiBaniacyjlych mÓgą być
r)j'śnianew nlwjąfaniudo psychoenalirycznych
konEpcji |a|eki mjsiów NG
uJych u dzieckr uw' obsa i|uzji' w bedmioch ÓIBaniacjj *}koŹynuje się
Dlże elemcnty końkpcji cTh o. Juńgą ucnią }spółp'eowniką a nanępnie
l.llyka FreudajryłMa
kon€pcje.nieświadomośc'fbiÓrowej i archetypów. cry
t psy.hohklÓri9 Erjc' H. EriksM ]]
.Mefon
psychianeao BięzieDio poa!|a dośu* w dzialei! olganiacji
h..ojeŚl nie*idocae czy semnnig u|d.ywane,uwn.ż|jwićbadlcz no złoż.ńości
dclnia9ji' dotżećdo w'ssy it.jon.|iau
żchow.ń organiżcy.jnych,uczu|jó
B etvczn9qlp€k9 dzi']aiia ór€anizĆji [email protected] na czynniłi innowiij j zmi'ny. Mo.
zŃ z niej Ńynilać nadm'9me prz}viąznie w!]!iijo ńicświadomychń*hmiaół
tirnłcjmowan'ł Ór8aniacji. M.'a|oń h moż ież slian]ać dÓ s*ego rcda.
j! 8lyjęzyko*ej ni.konieznie pr4'6liż!jąc.j poż.anie' a służĄej racżej m6ko.
ró[
Ź[email protected] zmwsM! s**o rÓdzju peo,ką pozomej uukowÓś.i'
rq9kujo sięją błźe a nadńiemy nacisk no zn.cz€nie prcesół Poaawczych'
5uonnośido ulopijnych śpetu|eji cfy teź
'*ywoływanil 'idm! op.l|ołskiego
$ialĄ w klóryn póbuimy kiemw&. umvsłańi
innvch'.||l
F. METAFORA KULTIJROWA. ORCANIŻ]ACJE TAKO KULTURY
Prcblm bmia'a
|lltry fu bs 4 sabką lil€ńluĘ wjo|Ógiczną i an.
lqologicznąÓdzwierciedlljąc{'i.|ośóujE. i poB|ądówńi|.ntemł' zj'wisko
rthlry jest pŹ.dnjden ealiz ekże wielu inDycn nauk społ.cznych' Możńa po'
ri.dfigć' ż. - uąMjąc [email protected] teminÓ|ogii - n.t.foń kUliury jes
ś')ba mjpopulamiejszĄ met.folą w nauk'ch społ..zn'ch cfy szeE.j
w hum'
v Po|ee %zeeó|ną popllamośćzdobyły zb|iżońeujęcia kuhury s' czaF
nskiego i J' srczspanskieEo akł(ljak
j.j g|óe|ny' obiekitrwny unanne..
Jili. A' KłoskoEii.j loncenlrująej się na symbolicznym chamk|eŹ. klkury
.. leż podejś.ieB Mllilottiegq
podkrcś|ają@go'
iż kultun&s Błościł
Md ? i \M.ji slużący.h
aspo|oiłiu
M! ch
'Ó.
^7nicos
'dP.b|
TmŹąs'26| 267'434.435W c' s
s'(eŃŃ
o|rcnd||\U
M,'ro ''
śdeaeEo' w'Ńt}J lncow s^pi,ń.''
'qE ob.Ę}nŃ'
xE|m)|h
i]
:''l
:'-''':;ł*.*ł:"l-j.li:=;
::liłi
;;i,1."'-';::il:Y)i";:,::l;";"::^,:::::
";..
^""---,
ji:Ę:ilJ1ii,łJ
r
"):ł;'*i
ł
i.
;ffi:;'
;:]i:,'
"J
jił
;*'**'*i*'::ll; llni.;";
tlt
lłittiłł*}$łlłlł
im*$*łr*ł*[ry
l.iiłll'
l';i'.,1:
;:fu1'.::.^i.:l!.".^':1H}f''
ffmffiffiffi
.,,,,",..:i]:ią
r'l:::-Y':"':.1
łł:;;{;;'ffi
:,.iń-iiffi".':*
*,; 1,\
:ł:,r,iii:
ł:::;lń1i
;.'i,:$;i.łi,15
;f;,['5:^::,1#]
w ińa|iawaniu Niąfków kultury i Órganiacji możm łyróżnić tŹy rypy
t'l.jść:badanianiędzykukurwe' malizy ku|luro4aniżcyjnych'p.spsk'vę
Iaawcfą prz},jmujĄcąpunkt widzonja symbolizmu o.ganiac'jneEo i skupiającą
. aę na nieśNiadomychi podś*iadomychpmcesacholganiayjlych'
Rólnicańi*zy b'n i poJerścilmi
i|unrujebbe|a| 3.
Typotog|. b.d.ń k!|luly organiacl|
spośóbinteroretacjizwiąfkóB [u]t!ry i organizacji możebyl !'.9yan[ł ły
E * l . n ia
spec '. j ./nł(hLon\enlj' ba da v(Ą ch' v A he. o o ' I P o ' Be!
Tant' s 6ś.ó0 6l'0 !nlq sare d
|".';::.
ił;:il;;L ;]:i''i:
.:
.,.1':,;;i;1
..;:il,:;,l,,:.J".;:.,,,'.
"
]..]..]..='
;l.l:."ii,'
fI'j:";"*ilłi!ffi
i[]l#.:li'][ji;..
lli*:x;::*t;t:l,tl.t'.ji:;.-.
"",;,.HTi*:
- :...,.i,.r;:::,i
.
,
.
,
j
;
i
.;
i
ri
r*
i
i
r
;
1
:
I;
"
:
..t,,
:1i"",:;,,1::'""',;,-l;,;r"::.i.,".
] 1,,'
i"j:
i.."'j'
', r,
,
':;:;
''lł'it*::lił;jil[.'
;r;r":iri:ir.iji.":).,,"
"'r';-''' r
::;.;il1.::,;,"1i:;l*j:'-:l
:i'"
ii"";.:,'.
.'','
;.
i11i.';*';"l-ł';t.1.;'
,ll"
it'1i1":ll-.::'
;"T."?
; t :::,'l"l: :,,'.i:.:
* ;,: "'1;l""
l'':1::Jll'' :',': I;''i.;:'l';'iłl
;::;':.'l. ll;;j:
l;^.
:i:ll"
lłł::';li.::".ll:l;;
jJ
j.,j :;':j,l,,,"i
:".::1
i
;:'
:;,."
":,1,
" :.i, ^.:",r';'jtł.,:
"1';'ii-,';;
; "."i:::':
i;:.;,1i,{"::]
'Ęil:i.ll;;:
ll :i|;'1J;
lł":.;;: ;j;.}''il]'';...:
;'."".;
;
.'
::.liij:i'.)ii
:T:'j;ii.;'.il.;].'
: ;łł
Ł
Jk.h o poliryce,z hkomniem kuhury ijej badańjako s*eco bdaju pana.
i bez inle|eklualncEo yysiłku ni..
:.Um. klórc !ńożliłia
"wszyslloistycznie.'
zĘdnego w konsfuÓyińiu leol.9cznych modeli. opisać uefy*iśośó. nicfogÓ
l groncic rzczy nie łf,jeśniając
G' METAroM
TEATRALNA'
oRGAMZĄCJE
]AKo TEATRY
Mehfora teata|na vykoŹysrywonajest ł so.jologii od dośćdaMa' znalzła
[email protected] szegó|nie w kÓnccpcjach N''a$ając}ch z iilerakcjonizm8 symbo|icłe
\ Uisiul
cÓrmż .' w )tol4śI } sa " ' b) h v r o n. er ' j sr h! r )
' ' ' l {l ' / u
(rlr''
.fu 7Jc}|t] M
|!|nieją\ |ilfldu 7e 4niIi4 p?cd'iebioFn\' l ltó.
'
f ch pmE poróvnyqana jeś do pBcy 8kloów' ana|izy pu}łódfua Ókrcś|aneBo
Fflz amlogięzkomediądel|,ae itd '
Ń|uc/o{)n'|a'e8o'hmi /}idn\mi 7 ńlbfuń reou!|m $ Ąoj(ia 6L
Ótania|udf|'.'nrpEo\'ne.ą]akoodgĄ\fnie'o|pPej-n'ló-ół
'Jo'd'.c
\ $.Mch definiomn}ch pżez okreś|onesylua.je spolsBą częso .a mzach
zalv.żż się scane' na klórcj achow{nia
i p.d łpbNo olmćnia (pub1iczności)'
gdzie
toczy
się Uk'ye. podskóńe ż}cieÓĘaniżcji'
mają.hańklcrjowny' i kuli'
RoG lr}vańe Śą sponlaniczńie |!b moBa być shnnnie łyrełsemwane' zgodnie
r dprćdnioap|anÓ'anyń $onar]u*m. w oironirjitocry się gE m.in'o d}
Role mo!ą
iiiĆje ól i ich pz}Tisanie po*zeBólnym uczesinikon ofllnieji.
prałde lub fakz' okreś|aóindyłidua|ną
ł}ń'ć
\ć ńżnie inlerldo*ae,
Lfbjdową lożsamośóDo ó1 lpol*znych pu}pisanÓ Ę s.ńkcjÓ i ńagfud}, ich
.lnnie' ńa vymiłr arósno iud}avidlalny i subiekywn}' jak i inlersubiektywny.
śEślonym'in'erki*aniam i plb|icaości'innydl eklońw oĘlniacyjlych.
K' Koźmiński i M' Kośer' ł}korZJśUjąmetafÓĘ lealń|ńą do ańa|izy etyki
jako społccznegodyskuisu ] do pE{iwslawienia sję snuc4emu
'Ylaniac'nej wyniau erycnego ż rdaźań Ó Órgan]zacji i anndaniu' wyóż.
3linjno*aniu
niają oni dysku6 fiono|oniczny' ttljrr ptzyjDuje jedną oPcję za słUsznąi polifo
ńżnychopcji w |a*ivaniu do
n;eny. plu'f|kvcznie dÓpu*zljący nożIivość
Elo prpo'ują ryńżnienie cztEch t lńw i ÓdPÓwiadających im pożądków
i}cznych' challkl.rysqcznychdhwspólczsn}choĘanizacji:
l lndycyjny leat japoński, teat cedńw}ch |.|gk' lńdycyjnych wzoóy,
j.nnomyś|ńieokreś|anychwańości,w kt'5rym*sry$ko jeś określonei przwi
?..ąća'.*yd'9l',s'l,4.1,'|M,Kojt
w:Eą.Luin'c4.ak!hr''|ł!dty|1EGÓ|tfrT
'i.|r|; A s!u^' rl
aft|n€j u,aj. śĘłcdlug M
aistion
ir [email protected] o it Stiol Ltle, Ldr'nr 197f1v."runt Frn Rtut h
17ą1r.: rh. Hlnuns?nolsnas ofP|a|, Nfl Yo* 1932|l' L Mdghm' M
ov.nĘ.
^
zks Io| sadul R$w!h' Bddy H!n!' Lńdd. Nćw D.lhi.
2 }'Półczes! tgan .UfuP.j!|j 3'r|ni..
leż! do !!da i'ioz|j{c Ę
jl.-.::.
"]tD.h!' /
r h:ppen['; !.J] q'óżnĆ
do$ś|n
. '
r. | ''.
ł!; n : '
.
!dz; ;
!,""." ; , . r ' ' p;
nozna mc| ł. 1r /'y, a i''.' akcje
4' g|oba]'jy!ń''\sN]u Mi|hieIJ Jar|.' |: :::
sprzccrne\Mo$l dccydtrjcaasN,io(
,,rr:.-.
H MFTAFOM SAKRAI \A ORC\\Jf \(,]L ]
T". r \u. oh a!'frrl...,n
nr. | ''7.J"l.
''.. r' '' ' |o '
( e, l"d.
, ''ń
p"
" Jr,do
l!oo ,n.: rr
ut'r,,:
?.icJ'] ,!Ź4danń
r .o.-
"
''
..
"
_ n
01 p, ,
Bo3icm o.ganfu.ji moŻeb]r l'.i
n..d i, . \r
,.
.. .
..:....
:.-'
!|n;daf
:t :"" " '"1 ""
'e\ł l' |4i . ' r
|'a. wrę.f o|'aI.}y|Yrr4jąc klińrlcho'.b|n\!j'de|!lil\[j] f .r!J]']!r{
I ]\{ET,ĄloM PoI-lTYczNA oRG^N|lt.JF
JiKo
s\sTL\lY
PoI,l.
Meb|oe polity'm. ńtrpreb*an:c oryanizqi ł kń9!o'a.j:rn.mu po|.
7 - . 7 . . . , . ne. r
. \ini.
"1 r,
B!/!: n-i
: . . . t , t . t , . . i.
'Lr 7 ed, -. . . r . . i. t
Ob.!',!J"ni,.p'.\r\,!rr,,
r , . . ? r ie. . t . , . . . . ,
! . \. , . . , \?L
!Ęd'"
rr ' ,
(
'/t''''|
rr;
/ t! \.
m j ęoz!oĘa nhcJąa Dańy lgn ful{ ) pa na iz! ' ho żnr o dMo żij uzt r N lweber Ź
B kbo
f]. 'J. \ .
Ń ś |! b i u l k d '
! q e ' |r' ! j n ' ( ó '
.' ' r ' '
".'|'J ''|'a.''.J |s'
m.]'''l'.'i\
RĄ'''Ń'
o ! "|'po
I hc||g'J ' 'd|
bmi[a' w łna]lza.h}'Ąumn}ch ?al.Żnoścjd.ibkrr.jijoBan]Zrcj. u
om Je
MąanD| r|sanz!.ji
':* x*L''::;lil#*
ilirił:ł:iT#ł]
Iiti
moxĄ(]| ptrńJdo$9
pr\'dzon\.h
'n
n
n] o..-"
.^"
ją:ll'fl
]3:l"}ił"1Tl",:::jl""'ff
.Tili*':ł:;:;ł1"
. -.2
AnJ|'nVmE
oddzBl}\mif oĘUiuf.ii
ia UloczeDE
:r.ll"łii''.r:i:ffi
*iih:'l",':*l.'x'*,
,Ę|.dan[
;;:';
"
r.cno" _3r o.r*roorr;:;;;:;;";: ;:;'"^::::1.::'
*!k€ T ncuÓ'
er;;i
il'-"1":5
l'ail'] ::;::r"1"l
,;:;:;.*x;
j'""xilt.x'll"rlh
j#?ł'".T:#*l
]
BadmE mtresńs or$na.yln\lh
Lh m/ | d"""-
ł*+.'mn;'ltll''ml,tiił
;:i:
:m"''
*lrllll:':l";
lll łt''^jj
:*:*h:;#',:';łl
llllH#fJ.""i*lc.-*'
J;"'li..,":l."J^:ffi
x;
ilłl*r:
:;.;;":i:
r::;:;":tr
::F;:*P:-l,i':::t"i:;il:r:":";
:."J'?."']::ł"
;]iĘł:T:1:i#::i.:!.^:..G:i;;.'".J:h:lj
":i].
ffi'l,pliru*ffi
nelo cz! $Ę.z tol.hla'nc3o clramklon]'albo
ń|| r::.:'dążenedo zrca]ifo*€ i ia zŃżnjĆo\aNł]
Polhla|, organifa.rjner lvo]nośc
riV
::Tr:.Ę{}cfne!o
I i rto i[cfi,]nl
mp r s u i .
facjiw € | ! lalżrc]i mklesow'jako pż$ódfl\' :
:.: : ijn]la l'orc.pcn
^.
to [orccp.Jap ma isl}.Zńa.Pmkkhjej s\iśtit ja ?:.?.
:. ,.:l: n{!' rJn.
" '
:l.ll
r _...
....,...
* . '.r . w ,dr / . N . o .
...,r
"* ''
1:lrl""
T:r:'
'E-l
-rntr
in. ,eJ . r u. ,
:it::u'i
"..
mjrsblnElszą
mcr|( u8ańizrcj.l|!,'eY
t,
B omtrme| o\ 1/ !.i
ooti 7))!h i ,.,r..
T|rc'Ą'l
'ś'oj
,l' o \.
|' ['. ".n' i' ''.,' ?
r'Il''p|'
!|'.r'
nJi|dnŃio:.
'xi..'nr'
r",!r,rh.,w'lrr.\i.
,.
' D."'\.h
.o.
nepn\s]
| a..\\J]
p de.
pid,iałi)w
r,.,,n
''o.n'qrp|\e'''[.'.'ł|'
'foq
,t,r,ti
..,, .!"1
o ' k !' ' \ | '
I r
''l'''
|'.|
7 \ 7 ó'
| ?. || '''-r
''.
''
|''
|
'd,'!']
ńlhlnĘ egmiacji pof*l|a .ozwi,ó zł!dfe|i3 ZJldła]l!.e Jq na
p|zokonJ|(,
'P.|ilrJa Że działinia oĘaniacljŃ podp?ądkolml
s4j&]ll
rcmJn}'n
L..
.e|om' }|adf oĘJ'zcJl ńa *')''ąJn'. t hańLle' h|'rr7nJ Fzsa'] p'ćls.
'
nE. organż.)lne
bou' s |lonm #4.q |ar mom{d9 'c4.F
w Po|i|'cl
'uą
nej !m PŹysłonin€.i f,ibm EcjÓnaInościoĘanizacyjnej. DÓśueżlnig,
ż oiga.
ri4'|. o Dk4 tonIBl mEre$}' pozqa|dp.odo. ocene rDrcna
'ucJoła|no..''
|eg'NmlvanB N.h ó(hoq'ń 7godnie7 o'g3n'4.}'na dm'os'ą' D/tr' ńdf|o
7e polhc4q org'n'&ie pŹśtiif b\c poJńowfne)Bt)(nie mo)ndie 2.7ą(
fu|odlDm'fu beds* s ru.hu' 7m'flbJ{e ''ę pod
J! {zegać :f|o $lń)
\ń$e'n ÓŁ1)cl o|o|i'^o{ci (|o](h uakd pohlc/na s o'g'niaciir'| fu'J
ń|n)ń | \on'ąóJm nżJęrs.ń' wJ o r. /sróc'c ' s'gę' ć 4' xo\in'e
r. rsro D . t rdnrioo!!yi.nid *
o,s . . zn, p) bn. ; ; ) . h / a . , a po ir . /'c]
^
ciu
ego \ m*@\a|i p) s odeńormtje orÓmi/d)jna podm'o|clo\. .?|oqrc|a,
j.tsotsodnoi:u.hr potibvnv , ekoiomi!/n) sE,cie o (tacje m,ed4 !ad..
.. ]mi'4.B p!b|(nego sanG.
oĘari7*i| ( /y oĘT'4.]e lunqon4ą
'
'm' g \iek.ojć pTfesjona|n}ch
f nFomokED{n|.
aBJ
F' p*.
o'.!an'la'
rc.poda]^ch - 9r4 ql d!ńÓtmci * 5|d|imBrr.4 k, j. oslabidjł u j; '
x rn . rc J t , . n .!śe mu \pdh.n*o u'A^} i' |nid. i9 DB\d7 ila po |' l) |rT.
'
nuyga.jąc! o aśpÓkojeniu
po!ftb} Jak. powi'na być rclacje org.ńi.
'poł*znyĆh
a.i' /$|ŹŁu go\pode7\ch'
/e toó|czĄn)ń pdnśsem'ifti poEinien Fyi
oGaniA\in).h ńdg'.\'h pM4|o!ac na
'nlg'e{l
veb|oń po|'N.J' ńJ k7' Js| l'a'' .$oJe yab.\i Vo7e p'olo'l/'ć do
p?.(enbr gD polĄcJf $ o'EJniAji' do iej urc|'l).?nienlo'Vo7e wu4!
'
uspnwied|iwianiu
walki Ó w]sdzęniejako łodka dÓ ce|[email protected]|U
sońoishelo'
\|oć .p-4ja: po.a|om mdipu|'bhk'm o.l'h'aniu ''elFędn).h a|eżno:.i
'
nfuLIu'ż|no.un^.Iońd|n)ti
Isożśch ho||'Dc?nó
h.!ńoł o'gJ.|/i.ji
METAFoM \łryuYsKUI UclsKU' oRoANIZĄcJEJAKo NARŻE.
D7lA
'. DoV|\Ąc I
oĘ&iacje są róMieź indruncneni d.nina.ji nad ludżmi
llakże.nieśet],.
$.Ńh/e're
olcan'a.ie' PoatrEmie
$ |en \Ń'ob ic! (^no coe.ne
q swBoomo( po|oczncJ'
'c
JdJ pmo\nic) gdzĄ & śap'eom'U|e- e'\pfubcJ'
pu.Z piałoż.ny.h' [email protected]ów.zy.ałą
drukfu |! orEania.yjną' oreani.
al i" scis\i 7 nicl Iv'.tlh
soke
s\i- pr qlDn\' o) nd\ ęPnt i)m'ę
lń/o'] !ro're tr)P'!i. pod któD:7 |:krs emeĄ' 3|ńc EfoTt
s|oe }i mfdĄ c7|onla-| o'śżn'2.Jąn'e { n' ogc|ó\nop''\ne
o'Eo.
.ut dd\soonJe.'].esZąpo^cJą.'|Ółie|'enLa|gn'on)
'
od!ui'bo'Ld;'
acii pod }i.|oma ł/gedań'' I lf! n|ctEo E d.a|J)'a.h o€ l n'dcJ
{)ńigó
ronfomi/mu pR)jo$łnB''ędoobos'azuiiqc'
rgt|dĄ'goĄ
D p-Ę.'e
tr c?ę:.| w:ioś| l)Ban'a.F s\nala oodpofud(o\
d/idb|ąc q -'e]
'nE n'|o,onj.h,adan.
.^ $J|onqąc p?ce' rcboq o2 iie.Ąm) do l\rnnjuinia
Udonsalił
!cenJ'usz}'
4'v.ńy
r'' ogT-.bnj
cnEa.
'o| \enJ'B
'r'of
B(duni! nld oĘdr|.dljni
Mdąk'Ą
trifdcjeinNfe wńich ucześnicl$o
c7ęłÓ pń'iuu
ru *E ..sżeanly !o
fp
\E jet:^
naJesir
Pck!'ły o.gai'zacji.zklóąjenśn\ ai:Ą
og]ądemD]e n6zy'n *łasnym. |ecz o€mia],E]T.
.!n6/jJą nl
.łz!a!
nas.ie ty]koachovl| i3' |cczi sposób\ idni' n ń
+.i. T.. ;Ę.ia' ledio'
c ^in il ś'po!7c'') (7|ose t n'e . B l' |. k \! € ś.
. fu |7 '! ' i n e
il. ś
J -n, i*U..' i.ll.n'a ohlt .^ ' P } F J (
o
e
'ś
' on3: p'7.ciL(o r.a dni/o\J e m
a. ). e b,N\ \r.por.7{1 R ob, n\" n. o 7 e a . N ' z! , * jnofe b!ć nie asicszkana, |*z Robitrsotr.
j.śri.Ę- F..t
-\fi
s\. pd
D.nnrcfvć
-s
MclaforaoBatriacjijako na'zędzńdolnin.' n.z }: ::^!.ulc an.n
70. . nl o'b3nia l.'ne P')'hr7n. ! ' . ' ie' e sc7 Ń. ' . -f ' h7 ! \. ne
s'
lą |omą do'n]nłcji'Klastczne anahz) me.hanmrr :t^b*\rc|nienia
cflowiekapżez organi&je. jakąjeś kapłariśt!.br!AY\6 rśtr|.]i odM]gŹi
hoŹm w
seja|kty.znej. * l}ń Zylaycz \ malrjmjć lŁsniacja moż.
'nyś|i
byćDochanizmenłyzyskuekono'nic7ncBąircop]ś
}vła!zc,!nia owocóy cudaj pm.y. s],sem], or.ąania.]jk r*'!n b). injlu'nen
lfr polLrycznegoZnisolenia cłowieka' orlanizJcj. m..g mśllkjoNlizować
inc]ona|izowad.óżnepoŚ{!j niespr'wiedliqoniipddh.] ]
o.
ówności.sa.kcjonująci trptąBlmeliająl sp.Zelznoi] miŚi4 'prrNnych
ll&lni i łie|
k imi glupami spdechym i' organ izacje !
L. :ą
.ho.ob z$odowych'
'tv. sk] nalun|n.so'
śresu\utlly zdro}ia.ag'v!n]l d|a śmdo\
'Rllem
!pń\.ą lalasmf
rodego fudaju: nuklamych, chm'chy.h. bio|o!'ca}th, \ ].1ó'1th vyńiku
D ' enie rsrejt-dfrob)! a s, o /. ne c\. r nr , " . h o o r 4 a e o , . , n. 7 j t l
' 'no4
wo mo!ą byó nażędziem
zliewo|.tria.Ia]łcł ryn Jacf.' U' z. ńo!. s}ś|i
zgiwai 5ięśponorganizcyjnejkonro]i' wyŚal!7) \!spo'nni..thN\ . Prlb e.
ńie mku 2000czy ogó|nieo współczesnycb
tcchnoLogi!.h
i'llbnnd]cfnJ'ch.
kóre
spÓwadzająĆz9śó
h'dzi do o|i .ulofratów.sy'Ęcfają. q'$/ !h \ myśeniu'
a z koloi innymd!ją do Ęki narzędz]9
prcf.sjonaInej
meł-'to|'B!czn.rjna|lipu.
hcji i konto|i społecf.ej,MclaloraÓ.lanirocji}k. n'Ędzb dominacri
'noże
b}c l.ż ajosotr.na do badaniaro|i ws''ół*!śi}uhłic||\ich[oĘ..ac.ji.klórych
jlto
zMczenic
świalowych
po'ę8ńożebyó |iększ. liz tricjcdn.loZ pańJ* naro'
doV). h
$ N ' n o a ń ' l $ d .p f u F.J .h o "'"
i".L
o .].'n'o .d
J.
o' MoĘan, na}iązują.do eEipskic]]
pillllid. kló'! są Zlednq łrcny po.
tu'kami o+anibcyjnejsauk mobitizowania
tudzido rworf,ria.zs!4 \ietkich.
z'l(8i!j zlś. melafor4{yzysku iucśkulymbo|izującąjakż'cie j pfua lysięc}
ludzi froć slnż!ć chwak laBlki u'eyłjlejowanych
pjsz. ..c2y trx\y]my
obudołie p]nńid. czy o
a'mią.cĄ- o wjc oMrodo\ej korponcii.
c?y ndw.l o p'zedsiębioBtw'lowodfm]U
ie rdziniym. hajduj cmy asr,met!-czĘ śosui k i ! ła
dzy. ploN.dfące do
żc \yiększo( [email protected]ł. g i'{orgsig nie|jcfn}ch .).zyyi
'eco,
$ e w pEkry{ moźna
auwaąć viżne różnic..a D]f.l wick]}i.]g się zmi."tri|o'
za'n'as pz}musu 5łufby}o.jskol€ j i ni.wo|nics2' dziękik('!ł] po4s[iwano
\jckŚaść sił' rcbÓcfej niezbędnejdo budołl p]tmid i impg.jów. pojav]ło się
p]at'e abudnienic a pBĆos|]cy llzyska|i prasÓ odchodćnia z pracy' N.dzorcy
niewo|ńikówuiąpili miejscamenedżBm' zatudńioii fdśazwycuj pfacu]ą
* interesie raczei akcjonaliugy ńiż faraonół. cesarzy czy moiarchów ab$]ul
nJ'ch'.lednlk ye *szyśkich pźypldkeh nada| nie]].ni B ąglją sw!']c'e9L9!o,
LoŹyŚując tud iznój wielu inn)cn, z GEir punktu riidzcii! ó's4l.&lę tr'ozn!
naj|epiÓj zrczumió j o pbcls oońińac]i' A róhe orgmi4cje obsgNÓwane
\ pżesz]oici i \e łśpółczesnymświńic laj|opicj .ofuńicć Jak. m'zrdfia.
\ klórych aajdują
óżn. odńiany śosowanegosPosobudońinaĆji.. 2|,
'frŁ
wańo zwóĆić uMgę' żekŃegoria s]zysku ni9jej zar*Rovam
r}lko do
inlerlrelow ia żródełdominacjiinigspnwiedli*oścj
nlwiązujących
do marksi
novskichlńdycjiieoretycfnychzo wzg|ęduil ideo|ogiczneUw]kłania
pojęcje
10 budzi n'eufność.fęści sejo|o8ów. .hoć
jc odna|e# w bkich k*ego.
'nożno
n " ' h'iak''fu b/ eLp|Jlfu"a 'e ''\.b|m'o7mi
dne óL o p' a lo do J 7 $ |a nii J e
o o J 'it
./e
' o \o '
V . zT {\4'I inle Ę'do\a
ńósiąc nie ty|ko o s}zysku elonomicznym' ale b]de reliErjnym' .'cgolycznym .
Można kalegÓ ę lę mzunieć jako rodzaj lńnsakcji. w klóEj ma'ny do czy
nie.ia f ł}n]oną dóbr o nieekwiwa|enhej
waności'c4|i - jak to okrcś|a
jak.
1, w' Gou|dnerwajenność..
kló.a choćóżnie intr'
,.niezńwnoważoną
pclowana w óżńych o enlacjachtorclyczny.h. rozumianajest w śposóbzb|iio
n} couldner powołujcsię na lńdycję comle.ą Dutkhcimą Pa6onsa' l |tórei
prob|eń wajemnoricijen zwiąany z podziałempracy. będqc}ń fundanenlem
lpójności spolen€j oE na badycję marksislo{Śką kone.bującą sil na bmku
nabilnoJciinńDie' gdzieskńjną pośawqbra(uwzajoDtroś.i
jeś wlaśDie
ły.
w podob'yo
N'powiłda się teżo, Morran' złr&.ją. uw!Eę' iż waż.
'luchu
.)ń problmfr w analizie 9spółcresnych orcaniacji
'ie$ zwiąfk' w któr],n
precs ńcjona|iacji rozumbly z8odii. z tad,cją weberowskąjeŚ podporząd
Lo\]ł$y jnl€rc$n z'iąŻnym z akunuhcją kapilału,klórą f ko|ej Mno badaó
Z ńańŚiśowskiej p.EpgktyBy' lnbgmcjl obu pod.jśÓmoźgbyó zdaDien
''aue
. e Ą , 'oĘ p ]^dna \ u\ń s'niu'7Jo!'n'a !E\e wspo lf ! n) ' n\} ' eĆ iL o pe
ż]{lię nl wi.|u ril2.|eh proe9- donńe| q4s(!|o'
Morgań*raca m,in'U*ogę]r|'
if jednoznamiek|asos}.haraKermlalaor
s
dziewięhabw'eczn)m
kapna|izńie Prz}pominą żl w rozBo
9ai7jc} l'tcy
ju stanóR zjednoczoiychdu'r znezenie odegBłonicwo|nictwÓ.
jesz9e w |360
ro[u b'ło t'm ok, 4,5 D|l ni.wo|nikół. kló'y po zniĆncniu niewolnictła |ak'
:).znic znajdowa]isięjesTa dlugo ł feud nej z edo.ci: a rozqojowi k.pib.
: c MaBb obfud Ó|ghlacjl'
qd
cy1',s' }2!'
źn ) vŚ|'j]L.'6re @ń!|\nicn,
spÓlł.nlj zhió| t':|ów'wśzayg
o'gułłrc'l' ryd. cn'' s 3,6'
:'o [email protected] o'd'
19i2
S-
g)dmiohi ekonomicznymi' |ecf tak4 polityżny'ni] p.|ieważ mają znlczą.ą
zdo|nośodo działoń politycznych' wńvają Óne n! Źądy aółńo
p.średnio
popu ez s!ój pobncjal ekonomiŹny Gloln]c oddzi'łujący na losPodetę nig lyTko
pogzegóhy.h państ'. l*z i ńa gospodŹrkęświ ową jak i bżpośEdnio po.
p7ef oddzi'ywanie na Nładzl i o|ily pÓlityczne (4równo mctodańi lćga|nego
q pełnyń śÓpniu |obbingu]jok i korup.ji oE pEkUpsM} Jeś|ispojży śięna
akińgi kÓiupcyjnościgospodlrek, to laNo auwałć, i! nie jesl to !|ko *.
rnetźny prcb|m p'ńnw ŚzcŹcó|nie agBżonych, w)'nikający fceh kuhury
Mildowej czy cywi|iacyjnegÓ spóźnienia' Jest to lakże ilusżcja bchnologii
!Ńveych
prz wie|kie koĘoracje jakÓ nażędzie ekspansji na poycćgó|nych
FńsNo*Gnamdolych
rynlQch. o ca9m g|Óbilnym jak tra'), dośłiadcćnie
.hojby Komkji Elropejskiej' Nlwel w lojbadzioj ózłinię!'ch kBjlch je$ to
F.blem. a sbsowane insruń.nty pByne nie !ą dosktcznie skuleae ]r'
wŚpółczśne wielonaodow. i ponadńirodove koĘoracjo są śliatÓwymi
l'[email protected] Hisb a ośitnich dziesięcio|*i wielokrohie pokełA żc Śą ÓnÓ
r snie dykbN'ć warunłi pańslwom ńarodołyn czy t.ż p.zbawić selsu prcccs
joiokńt}czny w bk sposób' żoŹądy 3ą bardfiej wĘź|iwena inleresy ([email protected]
iiz na [email protected] Nyborców Podobni. k|!cb'ą m|ę odgry*ają niędz}nariow.
|stmy frloNows' co łaMo możnl zoobsgNovaó chÓćhy w o'lniesieniu do kn'
jó* pośkonunis|ycmych' RoIa b w *rukeb
glÓbalńej Fspodłki r}*Ów€i
qdaje się być w jlkińś śÓPniu nieuĆhonnĄ j.dnatże bml delokatycz.
dn
łontÓIi Md finansoĘmi, oljgarchjcznie zbudowymi lechnÓlncjami ey
glo*Ę.jami
cfyni wohe ni.h peistM zł{as.u słahszą nima| b.zbonny.
-r Prccesy !.jakościÓM himiają islolę zjalisk pÓ|jtycaych w. współxnym
.riEie i sfuowiąjedno f głóMych *yłań
nyśli Śpołecznćji po|itychej
'lla w ńehmiaach
:ldycyjnie
kająĆejdmokńIyńych
fun}cjono
Ewamncji
tłia struktul pańssoł1ch' gdy tymc*m ich znaczńi. bez wąlpienia ws!ół.
aśnie maleje' a reczy*isic prcesy pÓ|ityme dzi.ją się częń poa inśryt!
.;di skmhowaqmi
dla ząpNnimia ŚIrulMej konloli społecznejnad nimi'
ska|ę polęgi wsP'czesnych koęor&ji chu te.yzują dane avańe w la.
'
iĘo),
,
l'ob' ŚfudL .aPbPcąłe
\oap'rl r pąLbtr
I lo.'r'lĄ4 \h UĄ| LbrcNnhl
,cm.Y'ą ąF\!]eJud!}
P.'mmn . JTF
Xance|eja s.jnu' BiUm siudiół i Ekspeńyą sty.Zń |ssg. w nporcie qn (.' ż)
elejB''eB* o \ÓaF-ę łn6ónJ!1do 'Ąd 2l ao!
''
(
')ni.q
ukar 'pEw |, fbwodls.
o
'o'p6Ęha''
źiiśbófuuodpovi.dDińpftp
fln"U4dIiLówimŃhp€j'\N'U'ęd'i|o$nrd4n!rcdoE).hduĘrcl'n)1
apfu'mG|.J.'MUrpń'iLh
*9,"*-p,"d,,,,,;.j;,i;;.;,Jilfie1*.
_ą;m-*;"!"i:]s
Ń;;;g-
iffii;i;tur
PxBh.ańd-t
-_]
(5t
itrN, B,t6-
!&e!ł
!!!
I I
:!!
4
!
!9q
r,r.
;
-!!ł!
ŁM*;___+
1:1
l!!
i!!
1l!!4iv
!e
t3
,s
?e
?!
?g
t!
4
Ł
z9!
4
!!
!
i; Tnd<
1! Eb€ ; _
Itu;-
--r:-
_-
|-:-
e
e
-
-;-
i.:.+_ _ j!Ł
llTj;l;];d-N"
śi
?!1
-
;=#-^=_-
ffi
n
n
**F
n
l. ",c',d.;;;:#;';;i;.;;"|:"l'i:lł,;':;l,.i';]:;
j.::' i:,,':.. ..
nnt*;
ułłł.ii=
;:lij.:;;ri:;
1".J:l"t::
ti:"^" -*
;::"ii"iffi;\:
f:Jł'h
i:;.']:;:rli.:l*l
l*{:.:.lł"il:iii:
:j:l#
/ : mn
7 aM |n\.'l)(ii' 7 ĘĄJ.Jc'' \\co i' ' o ' t r $ |o 3 J ' o . u
uJ
dńkJrc c JE dra zEńniJ{ch mqstofu\ Ntmm.l 4 ą. , ' 7
-1f:!:m
ńmń
3si.k4 7 (|o J ' n' D1 4 Ą sq p. n |. ] ;
' cL
. plłny rąoju koĘoracji nogą nie uw7a|ędniaćp]anów
rąo.,u panŚ}
l
moBi e ereose mo
!,.
łi bąd,j.dr n'e
f]:T.E
\.h rd7ie |1d/ą ryń *'n)f . \J'a
. . I b on p7
! pPe{e L'4{l i. (o' 4 . ! ' b' sn{ |' pL |n. ćT X ' ' ! U
macEĘ}sl€go koĘomcji
. koĘolac]e nogądążyć do minima|izcji }r'kor4ś9n]a
kBjołl'ch sufuw
je op.do!Ętnia
łzg ęoz|ÓUn|Ńan
-ed| lc nre 'róĄ.hU.e o| |' h)nJ|' . " nb" . g. o dbt * a . i.
" . . " qr P
Ko . T o lo . ||rbk Vmcd.re bid.ą"ie nF'
' pT|c' o -sn( [ U E a o ) .
rud|. dor.l7 r'ń.Bd m{hm ''edotoĘo a. |uD7|qo"
pU
Io'DymoŃs)$ fl'. mcnr po|Ąt /nJ nJ Ddnl\o. $ k|'.}'n pJoVsd7iJe
''^cL '
|oĘ 'iJ+ no"i ronc.nhoqa. Dm.r b.&qca i p ĄF\|o\. \ .\o'cn
@m rsd\ hmffp.)\D.h. unilEo. mTq o J
) . t , d/ied/n, r m n. k, u, e. h
no|oetr
do {ńrÓ\ d.alantr
j e p*/nrzine n' D^oJ J/iab|n
4.|\ihogą Ę' tmF'ł*dr
Ąt''
'
'ańsdz
ep
.w
s
Eią
ka'h men.dfeBko moźebl EkrutoBane glóR|i. 2 kĄu
maciel"r'sEgo
o l| an l/o nenots ]b\ćmo7|'qo'!$\po ' de. ) do qa n' ł o Do |Df
tm] 7e
łmn) m'eJś(owelo
peuońe|u
moz|iwajeś na ipu|rcja spmwozdawcnściąfil anso9ą |u
b infonnac]ąna
'
po ńońĘ i d/n|'|ńo.: mdry
g'ownEna |eEn'eFnnqJ n( i.Btre!Ó
m:mi..inc rpuiern. * po.,""
".
-1.i11-11y.1'""s.. ^ 9'-cn
ro,po,,.Jr"
i. \4o7i"\
.:l .:..{!: |" :l* '
,"Ę:T.i: u)m'.?oN pm. \ro \|fu'DmoĘ\Ż|e'om
tub \spot e roordJn $and e(sparF na on\21
)ch|/iMi'( moznJ \ię n eried\ ptr.ona.' oD'.NUe. iF,ą
h).|' i
JU7b niel'ó'J.
pin. \ n'
'olnJch pet.idoar
a r. nE a*.^
aah)m
,h.h
LĘ|lp
ni.Dnr'.|' rńis
pJi.ocJa|i'n./nJ.h "o.^q''
k
'e ' 'n'e 4a!i.\B
ń"g{
Ę..'.
J,mk.
| ń-ob.
..spom.ocen'
Ńal]'ob'..'\ch' llopmrhdj 'n".
-h) po{epu!j.i|'/Jqj
|ml'|.'u
u
e' U j'FM'U
dEern.ł' o.Ń'' . ' e iJ lo
.qoał
. . Mcdf.t
' n! ' ' ' o T l. [ o ' ' n4 l pP . p|) . l
t/ d ei|'ćEJ'Lo tLb''
'
o';'"i,.
| 'ro p 'cotJ T jdro'ć.. *o' a '"*"
"" ^. "l
^ . a " "- i' b' . : ' . / ; ń'
D\" 'i'lj."'
p. ' ' '
7m
iJsi'lo
d!łł
"
'
i.Zne
/t
so
J
nt
r
/nn.
'
|o
'
.
'
n'
)
{
a
'
'.h'.
[ l'qal
'' '1!'',a.
p oo|rt
). 7e o,s,r,ia .e .a ! t , . ! e. . e 7 min. , . h
'
11"|T^
; ;.::;::ijil1:
i;,.
:iłim l:;iłłiT
-1l
il"*lli'il;
;.lmł;
::::.;:ll;i;;'i."';":;.T.lj."]:.!:
;",1;1NĘ
jf:iix:łY*$
""-l:l1i.;."ł'T1il
sporhdmE m 3qD'jato rr|ą do |bRi n|en
'|r'd).j'
ł{i.'i..''5
T:.*?,:"3il.:::
iii;
eiii:
ił
jllJ:,;"":'":l:ll
. ;''^]:':ł
;i.1.'1I
;l;;:l.:l'lłl'J;l;l.l:
;ilfl!:."i:;
;:n:;:lr::jf
'ł
:rfj,"*ii
i];t',"1H"i:ii:,"X1
J:.r"#:1]'J"T"]ll,lf'
I *.
l'1,",:..
.;]]T;
.^;'.,
;::l"Ti:]l'li;il
lTi'łil.';J
"",^"
i.
*
*-.,
\"d,",.|'.
..,#";rffLff::Tu,lltil
i:iT;T:":j:tt:*r
*",l ... .c p.,**o; :l":1ó';:fł';:::
;:lŁ":"]
*:li::.'
^*
'::T'n *r'o41ne
j::'|11":llj
*1''I.l.I..r.ri,' :""i.'"'^,.;ł::-''
ii:;'i.i:|l'
'".
:li;lił:fll
:]; :];':
l;:'*l''J'l".';:T:łT.;:.'":il-l
lT:':*"*!-{
.:'..dl.(#.
d'.e'.ovrelo'o"
;enLodą.k'c
my'
Po]e.edia|e|DlI do l]loófi' wpoładzE
hia|7enoi ż F l
łii"..*',f
}
;"".:,łił.;i;#***illl"".*nl]i1
;łłqig:l.frnij**i*
ili";:iJf::rT*T.'ffit
::r;i;i,t.;
lt;:fi
rer)re ja\o 5pooo ,o/uros.Ao do.hoknid
i n ;**f:;ai
*::i'ff
ŁI'"ffiiffł:##*h:-ff
F#1
|!,
R auńlutsąR4Ą
u!,t D
PrzekoMnje o roLinc!hrni4ro* rodtit,.-.:
e7.
tr aEbskiego śrcdtriołiclznesom:::LE!
€ g o 'noŻna
/Eucme zn€ n !flklury ś|
' !dUJ |epo'UłJ'n J i r.pd'{Ld'.,
o'' F'?:'
ji.. 'e ( /|Jd' {' i(\ '|''bń' o
'
i :.:,
ouira! :-.. -!,a!,r,,,
-: p.d|Eś|lią
:.Ę(-:ao]ucji
pań
Modc|p'eiwńńs$r
wlkozr'sl| q !l]jl:.-!.
| ..]n.. iMiko]aj
'fK!z!
L|ein.nl} dia]erly.nego m ścli! !b..n::jl]
F9l
l RoLs
':
ścau,zasadnj.zc jcdMk znaczelic d|a |L\7lahil::
(i miałakk.
l. ::dr
!.tulloT^f-1e
1..,..
-..,
....,o
-.
[T
o'deu
.''''o
4.|liT'.!ńi'1rJ"n
LB
'' ''
''
'ę
ol. €d|ą 4.7's
E i'9\'
fliL'^
'i
'
di3l.l.)l \oom..'.'i'
dotu/.oi.d
h. \,r....
a.7
..
h11,{.
k.ję dia|ok!.Li aj'hołal s]ę ma*sifn. t9|1! J! j Z:-ś
m 7 d $ r'.
I,J!.h LrJnidd Bo
ll' o"
ra
.
.7. . ., .e , n^-
'4.u od7ri.'(ied|' 3(4 bJtł.
|''J l''
I!4d|F l nEo^'mJm 7 |' ŹżJLń'
d*.'' a' ' o
'
B, l-m \, da. t7.rie
g3|la1i' PĄd!d. Ld\ /r)k|
'm\
.',,\.
r-'osat qd :tofrccgdiar
7."r
.,
\0s]|rń|
7\/J noh
"iJ!,
ie.| ń'u"''Rh
| .,.,....
{'.
!D
i
7o..rtej,L),
|'.' moddem\j|''c 7ś'ol'|u\
'.|e nJ | ''e.{u'o.
ńldzmic wiedf!' \9yśkń rcilG ok'ują się g koń.u |ałs4\e aLe \aŻneje*
rĘ.| \oPfl(
mm mJi|sĘń.
r'''Ą|iś
l
'17.J3n'e
"
''J|'l''
{.|!no'''' 'Jrl B''hr 'ć'
ń
qJ os |u'
'
'''
r]u!/oBe T!4licu
l ojesĄc!
'd7\eJd{)lno'jnBr.|!''
'e
rr ]({ pPc|'N,ene e'Jń'c n7 n''hiJ:dJ"'dul|''cgo
'
seNo*an'a róźn]cyn'i$Zy myślelicnjako p'm.śc'ni m}śaDi hędąca'miEzU|'
uGm t8o proŃ$' Myś|enie*yobfuić nrżna $biejrko {'utrjicń N1}ś|i
lo |i
q?u.e ( nd b7-g DDto!.,7s!,n./,*!..
eso.d.
7oohd $\lot!': Ę Tfi oBJ.7 d
''o r'. a rE'ul
-in
! ie
"\aie'
ns s!4..
r m!7,|. pv h!,. r.noJn..(i.
oĘanieyjna hieęrchiajeŚ an!'lÓz4 di!|oeu' DyskusjaŚł!ł p.dejmoł3tri!
decyzji' dillog rozpafuniu złożonychPob|mół: dyskuśjÓpro*?dz4 do koń.
|(|uzji'
dia|Ógdo głębsreEo
4zunienia "''
lnn}m wspólcćsnym nawiązlnień dÓ dialektyki' obmym w mlizacb oF
€aniacjij Fst *oncep.ja !/o,o,.6i! chi|ijskich Ucenylh Hmbdo Malerem
in'sa\C a .)dńil ?
óirz..
' rńn\'!o Varc|J's'oją Óni ńa .bos'.ru'
'egó
niemje$ odżwigcied|eniemi częściąwi6ncj ' olganieji Ś'śemu' Każdy
e|menl
łryz, jednÓcfćśnie pÓdbzymy}anic somclo siebje f podluymymd.m inńych'
'('odos'.Lo r. "r'Ę lync|n. pszbb'' \{em dBmiruJe ssoJe defnie
.sm.Eo5'.b|.'w'}m 7nddniu nie ml *n.U l}ic'd7eńieo 7liPł&h
FroJFi
syslemu z olo*niem' Re|acj. niędzy systenm ! ol.czgniem są w Ec4Nisto.
ścit.angkcj.mi rveMęlu nyni syś€mu. waŹec sysomu jeś uloicią okrcślońą
p.Zgfyłasnąlogik.a nie sisią odrębnych
części'
syśemyenołują 9abi|nośó
popzez ujeDn€ spEęż.nia złrotne i ucaniÓ się na zagdzio pęl|i podwójnej.
zmiany systeDu ł}nikają z |osoł}ch M.ieji za.nodzĄcych wewnąlu saoko
.ozunion.Eo sysemu, nosą sYnikaó z Pr.]/padkol),ch i'leńkcji a|bo z plmesów
reprcdukcji Śynemu' podobny clUaitor mają qniÓśli z badań l|yi Prigogńe.a'
IaurealaNaamdy NobLaw l973 roku' zajńÓłaI się m'in' śrutturcmi dyss'pid
D,mi w syś€meh re!*cji c!rcńicznych' sfuklury te wiążąsię z pożądkami po.
Nśającymiz chesu noż|ivego w sbnach dalekiĆhod ó\nÓ\E!i'
Pmes $mo.
o'ga'a.|' ńż ńien. q |on*lsencJ| !t) pŹ}p4okui |o
n' k'Uacje
nie.Bb'|'oł ił|o{iÓłe.|o|i' d7 elicz.mu p*ob'tn'U
-yaolUj'
''
z rore?'cji anpÓle"L $Jnldid 7dre|n G' MoĘł'a' m'in nosĘpuąc
|ońNuzj. E bad.nńch orFniali
. oĘaniacje sme usilują osiąsnąó jdłąś.o.'ę odwołującegósię do 9.
mych siebie bknięcia na svoje otoEnić. usl.nlwidą. lÓ otruńie ia.
ko [email protected] qł6ń9j lożmo.ci czy wł6n.Bo obnzu'
prcb|m} Ólgania.ji z otocrnigm ś.iś!e
wiqfą się z dzajcm tÓżśamołci,
'
* *łjŃniaii! sÓ|ucji, nbny i rczwoju orBaniacji drydujące aa.
.zenig nają cz}nniki ksfu]tują€ toż$nośóÓ.Eania.ji'
jsśli o.laniacja cncc zBzunić 3vÓje ob9eDie] !o ńuŚi a.ząó od zo'
pŹdMnie organifcji możeb}ć q/lko pŹdponień l*m f olmzen€m
|ub konlels.m' w łórym działą ! nigdy pżoiwko nin'
orsańifcja moż. {],wo]}wa. miańę i nadaMćj€j kseł! ale kły [email protected]
ŹwB a|.ł od z]ożÓnych*ajemDy.h łiązkóq i ich w!rurkół' któ.
nie da się w pelni [email protected]ć i kontÓIow!ó'
ry.h
'igdy
,., zab. n'k' P' M sel€. Piąa
d,s.,pliv '''' }'yd cya s, 2]7 246 c' MoĘe oó
'o ) aŻarżaeji' *'n' ., '. )i ?'1' D Bohn Ur.D rcrol./ ' wezw. 1933
ao,1"ińa,2 ''!Pńd.'|\ ) ' w.LLrd
f ,lBuJ4bi wtobet NhDt,, Lnhnn e6, L t.
|M
3fud!
.
aal IBlrEą4lu
ualj)n
aa.-J:
o-.ed(o\e
\\!lrr
a ipo-,tuL
r ...
sP?)BEc)d
sBrun|\ón lJ |dr d4:E*
']
nśkępos'me
plo.6)
ffŃ.6r:d];.
''rcJ{q
z\rcftydv'
prowodzn do sy1woŹ.nia .atl
s.łĘ_
pr4 7ato7e
l!Er= q p ,)'od/.
qE!łrji
spŹężeń
mla!ł.i
P'.\ brać sfu.
|.kĘrbtrJr
.b\ Jł\
r 8oJ podm'oem u'R^{
nlee.o$in '
')sj'nk7Ędne].'l
Tysrłc 's/rld'
*4.r Bahnnd omc^nosĄ
c e|
..s'Jd
'' pg.e
i.
r -rli
Dd\ ułDd sr .. o-)
oa;
"". ".";
-.w h.h..po|c4sJ.h
Ńn.epcJa.h n.a.f
'rNlr'r.<Jdroo{k^
IJvm.'noiM
'
odmhr ń).|[email protected]/"
e| !d|dts.f Ń
h?U|o-m.
'.J.]|
/goonk/ n /m,lmfuh
:T'"1.l]:9'1
''l"ń.l,.
g(C \ \d\
' ZJ'Ei!|L' tpk..
I
''^.'J
J p'7fu7no..i
o c' |'d|r\n.tr..lFłsa
3 'P D-. /e
'xv
waJenm p f.Ldfntsnie
/-+!
? / .! *\po,
nj.Fpo.'he1
zlyum'ś i'.c i1l'cg ' a,'.' v |. M
'ń|h'e ?de'|)|.
!lwa.l D?e..oT'ronJ!'
uiJce|o/wmol'erołd\'-u
\(.eNq.d/c.,4
Óuń|t m.q itia
b'& ń
k' ' ś' !|fu!'epo./u.
^ue€o
".n.'";;'!Ńłr
o\]th
n.
"DĘc.nonińMjd$.
'
sżn 7e| /d|e
[.h'
']to.
' 'U'Ui
pmwÓfdnog' I saIr i ou eciłienśfu
asada dialektykiodnosi się do zjawńLi pu trhodzen'a
fm'an ||o$ioł).n'Dluga
\
o,L'o\c l iag h|.n'|o{łJqc'h'
|| l .'-.,"t. d.
'
'd' o'.f"'.ń
.uo]..)imhsn)
donm$adóądo'l.]'i
kJą!/{
Ja'fi
mo/ro)c )(o
]e.o|'$Jńa'
.''.{io"ł
?.';''"
...|'
i"'';i;;i';':;
,,.',""
'M
fT
;i]i;
.1Y.:1'9*
"""'
plo(ś'eńo|u\)
ne
a"
.*,_aw'
-*.r"^e p,r\e .*g".1,, "...a"
"""'.'"q.r
m.,
. s_,"a;..." _.,_
*
"g"1
l'
..-
żen?7będn)mś|hd''i'em prc.e.os f ian alorc'oq)cr
ie'I neg3. Ro^o
m.haŹke'
"
"D.ra|nyNeg.(. ni"ma*'niru .g'.,*".' n^.a"''.o.. .o.
pÓn'sbJe{ Mni|u ' egeid. |' a" zo
ie. s}de/Ą m.
"
7oYło AĘosane w.4J|o' J poqMJe
Ęd,'e |\rdt ' s fn.e
nyn ane8otrine'*t^!lku.co pol.b|o.
'l.ie|ncł
'e' ft/u|b|eńjd\'e} |Um] ńcIrJci '.
#r}#i.,{iFfljfi'ś,ffi
il:*ij"i:,":,lłi
?J"tl'}'*I
Dia|.kly.znaiń(cĘrel.cj. oĘ,ńizlcji śtw.Ź.waolki do poszukiwańiawe
lĘ'Źmj. częśoUklybj L€iki sprrżności sblowiqcych o prmcsrch znian
elanizacyjnych orz lÓgiki sp*czndścicałelosyneńu spolecznesqq któIym
sgmizsjo funtcjonuje'Korce.lore uMgę natych$rukfurach,klóre 4'ryniają
Eploduk.ję wafońkówspolechych.a więczwł$Dza srukluńch 8ÓŚlodatzych.
Mor*gdo ana|.zyspoloc&ńst*e
o. MoĘan jsst z gruntt
'.Podejście
qpo|!ć!1}m
'wlcnlzi
$
s
p
e|omd
\t J k.L / niego oq'e/
'p.]' ." 7
a|'lywistycTy śosun.! do aczywisbści Biemo.ć oamz! w gruncic' Źezy
aprobalęd|a b}cia yięźniemdanegosysenu orgmizacyjneEo'
Jeś|imtomjaś
uśviadomimysbie określgjącelo spŹeznoici' Ędzimy mogli podjąć póbę
nh y x:efusanie hianą oLŁu]e .ię b)ć L|ercł"nif,
Ą (o ic| T^''')|3n'-'
3|e|'I7. lonJruo$'n'.m' bo tyda nosz'
'ńgffcncJd
oddziałUj€ na kśzbłlpzeiwieńsŃ'
Różneujęoiane(lfory dia|ektycacj mlją ńiohe walory ńelŃoloeiune, po!4rkńąó dÓ gĘbokiej śfołtur}organiacjij zrczuńieć si' kreującenia
^a]rją
i) i kryrysy oĘenieji. sł.bością melfoty i Biąalej z nią mdodo|ogii jeś
'ej
lo. iż częslo ueczywisly ksfth sprmycn
tend.ncji Ujawnia się m'n pos,/d..
skłanić
to
może
niekiedy
dÓ
ĘriÓIycaych spełulacji bądźjda|krycznej
'ż
n iary w ntlk.y1e Hepty' k!órc gdy są w niezgoi'zie z mcĄ*is'ością nogą być
mino lÓ prz'śłÓnięlćpÓ*aheń dialekqÓznÓj lÓgili. któĘ . jak śięmm fdaje
.,
c. MaĘL obruz! Eealyblai.i.
*\Ą, e'1'. s 3|'

Podobne dokumenty