REACH: Doświadczenia w POCH SA

Transkrypt

REACH: Doświadczenia w POCH SA
REACH:
Doświadczenia w POCH SA
dr inŜ. Paweł Skiba
Pełnomocnik ds. REACH
Początki
• Utworzenie działu ds. REACH 07. 2007 r.
• Pół roku intensywnych szkoleń
• Pierwsze analizy działalności firmy i określenie
obowiązków
Analiza działalności POCH SA:
• Co firma wytwarza w ramach swojej
działalności
• Co firma kupuje/importuje?
Przegląd technologii
• Technologii „produkcyjnych”: 810
• Substancji produkowanych:
272 róŜnych numerów EINECS
Około 24.500 pozycji substancje/preparaty
Około 1500 substancji w firmie
Problemy
• Klika technologii na substancję: otrzymywanie
substancji z róŜnych surowców
• Wiele numerów katalogowych jednej
substancji (max. 135 = 871 indeksów)
• Substancje – towary i wyroby: dla niektórych
substancji jesteśmy producentem,
dystrybutorem i dalszym uŜytkownikiem
• Obliczanie ilości wyprodukowanej: bezwodne
+ hydraty + roztwory (róŜne stęŜenia i
rozpuszczalniki, róŜne numery CAS)
Przykład:
• Fenoloftaleina r-r 1% WSK
• Fenoloftaleina r-r 2% WSK
• Fenoloftaleina WSK
• di-Sodu wodorofosforan 12 . hydrat
• di-Sodu wodorofosforan 2 . hydrat
• di-Sodu wodorofosforan bezwodny
Produkcja podsumowanie
• 272 substancje:
Zakres tonaŜowy
Liczba substancji
2007
2010
10-100 t/rok
1-10 t/rok
0,5-1 t/rok
0,1-0,5 t/rok
10
33
13
29
7
25
16
23
Import podsumowanie
Zakres tonaŜowy
100-1000 t/rok
10-100 t/rok
1-10 t/rok
0,5-1 t/rok
Liczba substancji
2007
1
6
7
1
2010
1
2
0
2
Rejestracja wstępna
• Do rejestracji wstępnej przewidziano wszystkie
substancje produkowane i importowane przez
POCH SA
• Dodatkowo dokonano rejestracji
najwaŜniejszych surowców
• W sumie zarejestrowano wstępnie 348
substancji
Wymiana informacji o
zastosowaniach
• Trudne początki: nikt nie wie co podawać,
strach o ujawnienie poufnych informacji;
• Wprowadzenie deskryptorów było zbyt późne i
nie było zrozumiałe, zwłaszcza dla małych
uŜytkowników;
• Do tej pory wymiana informacji o
zastosowaniach budzi obawy i powoduje wiele
niepotrzebnych prac
Największe wyzwanie do tej
pory
• Zmiana klasyfikacji tysięcy substancji!!
• Aktualizacja kart charakterystyki
uwzględniająca zmianę formatu i klasyfikacji
substancji
• Dodatkowo wprowadzono zmianę klasyfikacji
mieszanin
• Zmiana etykiet dla wszystkich produktów OEM
Oprogramowanie do
generowania SDS i etykiet
+ „Łatwe, hurtowe” przeklasyfikowanie
substancji i mieszanin
+ Wspólna baza danych do SDS i etykiet
+ MoŜliwość obsługi wielu języków
+ Ogromne bogactwo danych (mnóstwo
informacji wynikających z legislacji)
Oprogramowanie do
generowania SDS i etykiet
- Migracja dotychczasowych danych do nowego
systemu
- Kolejny system do utrzymania (hardware i
software)
- Informacje w bazie danych nie zawsze są
zgodne z naszą klasyfikacją
- Nic nie robi się samo!! Nadzór nad produktami
w programie
Efekty:
1 - nazwa produktu w języku podstawowym; 2 - czystość w języku podstawowym; 3 - numer katalogowy; 4 - nazwa produktu w języku
dodatkowym; 5 - czystość w języku dodatkowym; 6 - numer serii; 7 - data waŜności; 8 - masa (objętość) substancji; 9 - hasło
ostrzegawcze: zwroty "H" wskazujące rodzaj zagroŜenia oraz zwroty "P" wskazujące środki ostroŜności: 9 a - w języku podstawowym, 9 b
- w języku (-ach) dodatkowym (-ych); 10 - piktogramy ostrzegawcze wskazujące rodzaj zagroŜenia; 11 - numer UN (nr ONZ)- numer
rozpoznawczy materiału niebezpiecznego; 12 - klasa i grupa pakowania materiału niebezpiecznego wg ADR (ADR - umowa europejska
dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych); 13 - specyfikacja jakościowa; 14 - informacje dodatkowe;
15 - data produkcji
Problemy
• DuŜo miejsca zajmują teksty wymagane przez
CLP
• Problem doboru zwrotów P (poradnik nie
rozwiązuje problemu, dostawca
oprogramowania i my bezradni)
• Brak niektórych informacji handlowych
• Mniejszy rozmiar czcionki (pomimo
zwiększenia rozmiaru etykiety)
• Trudności w realizacji etykiety z
niestandardowymi językami
Efekty
• Aktualizuje się karty jedynie tych produktów,
które faktycznie znajdują się w obrocie
• Aktualizacja na bieŜąco z produkcją:
wymagane zatwierdzenie etykiety jest
znakiem do stworzenia karty charakterystyki
Kolejny krok: notyfikacja
klasyfikacji
• Dokonano zgłoszenia klasyfikacji wszystkich
substancji (produkowanych i importowanych),
których ten obowiązek dotyczy.
Aktualne problemy
• Dostawcy, którzy zarejestrowali substancje
dość późno przysyłają SDS, co powoduje
kumulację pracy w chwili obecnej
• Często aktualne karty (format) nie mają
numeru rejestracyjnego i scenariuszy
naraŜenia
• Wiele nieporozumień z klientami w zakresie
wymogu rejestracji, scenariuszy naraŜenia,
czy półproduktów.
Aktualne problemy
• Częste zmiany klasyfikacji produktów
(substancji i ich mieszanin); 1-2 substancje
miesięcznie
• Scenariusze naraŜenie w róŜnych formatach –
trudności z wprowadzaniem danych do
systemu komputerowego
• Część produktów to substancje, a część to
półprodukty; wymóg podwójnego oznakowania
w systemie i zwiększenie liczby dokumentów w
łańcuchu dostaw
Nowe wyzwanie
• POCH SA stał się częścią międzynarodowej
grupy Avantor Performance Materials
• Koniecznością staje się globalne zarządzanie
produktami w aspekcie REACH: wspólny
import, wspólna klasyfikacja produktów
Podsumowanie - POCH
• Nie takie REACH i CLP straszne jak
myśleliśmy;
• Z mniejszymi i większymi trudnościami
zrealizowaliśmy wszelkie wymogi prawne;
Podsumowanie - POCH
• Dzięki systematycznie wykonywanej rejestracji
wstępnej proces odbył się bez problemów
• Wprowadzenie nowej klasyfikacji, etykiet i kart
charakterystyk wiązało się z wieloma
nieprzespanymi nocami – a gdzie rejestracje?
Zbyt duŜo obowiązków jednocześnie!
Podsumowanie - POCH
• WciąŜ wiele firm nie ma świadomości jakie ma
obowiązki wynikające z REACH!
• WciąŜ część firm nie ma świadomości REACHa
w ogóle!
Podsumowanie - ogólne
• Przemysł chemiczny (i nie tylko!) był/jest
świadkiem bardzo powaŜnej operacji
legislacyjnej;
• Niestety w wielu przypadkach odpowiedzi na
problemy pojawiały się w trakcie prac
przychodziły zbyt późno!
Podsumowanie - ogólne
• Gdyby obowiązek nowej klasyfikacji,
oznakowania i SDS wszedł w Ŝycie 6 miesięcy
po rejestracji byłoby zdecydowanie mniej
nerwów!
• Późne rejestracje (listopad 2010) nie zawsze
wynikały z ospałości rejestrujących, a czasami
z terminu rejestracji przez wiodącego
rejestrującego!!
Podsumowanie - ogólne
• Koszty rejestracji są zbyt wysokie!
• Korzystne ulgi w opłatach rejestracyjnych dla
MŚP
• Koszty nabycia LoA czasem 8-krotnie wyŜsze
od opłat rejestracyjnych
• Czas oczekiwania na rozpatrzenie zapytania
(inquiry) zdecydowanie zbyt długi! Pozwólmy
podmiotom produkować/importować i płacić
podatki!
Podsumowanie ogólne
• Informacje o właściwościach substancji
dostępne na stronie są bardzo przydatne!
• Często jednak dla jednej rejestracji
udostępnione jest wiele klasyfikacji;
• Informacje te jednak są bezuŜyteczne dopóki
nie będzie powszechnej świadomości o
moŜliwości korzystania z tego!
Dziękuję za uwagę