procedura do stosowania w przypadku używania przez ucznia

Transkrypt

procedura do stosowania w przypadku używania przez ucznia
PROCEDURA DO STOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEZ UCZNIA
TELEFONU KOMÓRKOWEGO I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
(ODTWARZACZ MP3, APARAT FOTOGRAFICZNY) W CZASIE ZAJĘĆ
EDUKACYJNYCH, ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ORAZ PRZERW
MIĘDZYLEKCYJNYCH.
W przypadku, gdy nauczyciel zaobserwuje, że uczeń używa telefonu komórkowego (lub
innego urządzenia elektronicznego)podczas trwania zajęć lekcyjnych, zajęć
pozalekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych, powinien:
1. Polecić uczniowi natychmiastowe wyłączenie telefonu (urządzenia).
2. Odebrać uczniowi telefon (urządzenie).
3. W czasie przerwy międzylekcyjnej wraz z uczniem udać się do dyrektora lub
wicedyrektora szkoły i pozostawić telefon (urządzenie) do depozytu.
4. Przekazanie telefonu (urządzenia) do depozytu polega na tym, że nauczyciel w obecności
ucznia zabezpiecza telefon w zamkniętej i opisanej kopercie (data, informacje o właścicielu
urządzenia, podpis nauczyciela).
5. Nauczyciel przedmiotu lub nauczyciel pełniący dyżur na przerwie informuje
wychowawcą klasy o zaistniałej sytuacji.
6. Wychowawca klasy powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów ucznia o naruszeniu
regulaminu szkoły.
7. Po odbiór telefonu (urządzenia) zgłasza się rodzic/opiekun prawny ucznia, który
potwierdza
pisemnie
odbiór
telefonu
należącego
do
jego
dziecka.
OŚWIADCZENIE RODZICA UCZNIA
Oświadczam, że w dniu
......................................................................................................................................................
odebrałem/am ze szkoły telefon komórkowy należący do mojej córki/syna
....................................................................................................................................................................
/imię i nazwisko dziecka/
..................................................................................................................
/czytelny podpis rodzica/