WSPA - informator 2011/2012 - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i

Komentarze

Transkrypt

WSPA - informator 2011/2012 - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i
STUDIA WYŻSZE
informator na rok akademicki 2011/2012
odnie
Kształcimy zg
ikacji!
amami Kwalif
R
i
ym
w
jo
ra
zK
Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci,
Zaprasza Was WySPA!
Popularna w żargonie już nie tylko studenckim WySPA, to jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, pierwsza w lubelskim regionie niepubliczna
wyższa uczelnia, ogłasza rekrutację na kolejny rok akademicki. Tradycją jest już stopniowe poszerzanie naszej oferty dydaktycznej o nowe kierunki kształcenia. Ubiegły
rok wzbogacił ją o studia inżynierskie w zakresie gospodarki przestrzennej, przyszły
otwiera perspektywę studiowania architektury i urbanistyki. Zmiany w naszej ofercie
na rok 2011–2012 sięgają jednak znacznie głębiej. WySPA wprawdzie od momentu swego powstania nastawiona była na kształcenie zmierzające do formowania
w procesie dydaktycznym postaw aktywnych i przedsiębiorczych, na kształtowanie
umiejętności praktycznych pozwalających osiągać powodzenie w realizacji zawodowych aspiracji. W przyszłym jednak roku akademickim studia na WySPIE odbywać
się będą w systemie, który tę tendencję w istotny sposób wzbogaca. Po pierwsze
cechą tego systemu będzie pogłębianie samodzielności i podmiotowości studentów
tak, by oni sami stawali się rzeczywistymi współtwórcami własnego kształcenia.
Po drugie jego celem będzie osiąganie za pośrednictwem wiedzy nie tylko określonych umiejętności, lecz także kwalifikacji uprawniających do odgrywania określonych
ról zawodowych i społecznych. W ten sposób WySPA włącza się w wielki program
reformy szkolnictwa wyższego w Polsce przeprowadzanej odpowiednio do standardów integrujących nauczanie w wyższych uczelniach całej Unii Europejskiej.
Zapraszam więc do studiowania na naszej Uczelni. A studiowanie na WySPIE, to nie
tylko uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskiwanie kolejnych zaliczeń i składanie egzaminów. Ma to być przede wszystkim czas aktywnego rozwoju własnych dyspozycji
poznawczych i własnych aspiracji i zainteresowań, czas uzyskiwania kompetencji
i kwalifikacji pozwalających na osiąganie sukcesów w późniejszym życiu zawodowym.
A także czas zabawy zgodnie ze słowami dawnego hymnu akademickiego – Gaudeamus igitur….cieszmy się, dopókiśmy młodzi, o co z powodzeniem dba w naszej
Uczelni Samorząd Studencki.
Zachęcam więc do wspólnego odśpiewania na WySPIE Gaudeamus… w dzień inauguracji nowego roku akademickiego.
Rektor
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Administracji
w Lublinie
prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Czarnecki
WŁADZE UCZELNI
SPIS TREŚCI
Słowo od Rektora 1
Słowo od Kanclerza 50
Władze Uczelni Warto studiować w WSPA!
Informacje o Uczelni Dlaczego warto studiować w WSPA Wydarzenia i goście WSPA
Wydarzenia poprzedniego roku akademickiego Goście WSPA w poprzednim roku akademickim Współpraca WSPA
Uczelnie oraz instytucje partnerskie WySPA dla maturzystów – współpraca i patronaty 3
Krajowe Ramy Kwalifikacji w WSPA Życie studenckie
Samorząd Studentów WSPA Koła naukowe i organizacje studenckie Biuro Karier i Wymiany Międzynarodowej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Stypendia Biblioteka Dodatkowa oferta edukacyjna WSPA
Studia podyplomowe Lokalna Akademia CISCO Studium pedagogiczne Projekty Unijne 51
Kontakt 62
Rekrutacja 2011/2012
Procedura rekrutacji WySPA dla kandydatów z zagranicy 5
7
9
13
17
18
20
21
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Słowo od Dziekana Architektura i urbanistyka Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Informatyka Transport Zarządzanie 23
24
26
28
30
32
34
Wydział Nauk Społecznych
Słowo od Dziekana Administracja Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Politologia Socjologia I stopień Socjologii II stopień Stosunki międzynarodowe 37
38
40
42
44
46
48
52
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Rektor
prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Czarnecki
Kanclerz
Edyta Truszkowska
• Autor stu kilkudziesięciu prac
naukowych
• Promotor ponad 20 rozpraw
doktorskich
• Zainteresowania: historia filozofii,
historia myśli społecznej i filozofia
historii
• Absolwentka kierunku
Zarządzanie WSPA Lublin
• Dyrektor Instytutu
Postępowania Twórczego,
odział Lublin, w latach
2007-2008
• Z-ca Dyrektora ds. Szkoleń
w Centrum Kształcenia
Menedżerów
Przemysłowych Sp. z o.o.
Lublin
• Koordynator projektów
unijnych
Prorektor ds. współpracy
międzynarodowej i rozwoju
dr Julita Agnieszka Rybczyńska
• Prawnik i Politolog
• Absolwentka studiów
podyplomowych w Woodrow
Wilson School of Public and
International Affairs (Princeton
University, USA)
Dziekan Wydziału
Nauk Ekonomicznych i Technicznych
dr inż. Jerzy Przesmycki
Dziekan Wydziału
Nauk Społecznych
dr Joanna Bielecka-Prus
• Właściciel
ART&ARCH ARCHITEKCI
• Współtwórca Lubelskiego
Instytutu Nieruchomości
• Absolwent studiów podyplomowych Szacowania nieruchomości
na Akademii Roliniczo-Technicznej w Olsztynie
• Wiceprzewodniczący
Lubelskiego Oddziału PTS
• Członek Sekcji Socjologii
Jakościowej i Symbolicznego
Interakcjonizmu
• Od 2008 członek
International Sociological
Association (ISA)
3
INFORMACJE O UCZELNI
UCZELNIA
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została powołana 18 sierpnia 1998 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego aktualnie przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz.U. Nr 164,
poz 1365 z poźn. zm.) pod numerem 144 (dawny rejestr – numer 6).
Misją Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest twórcze podejście do procesu uczenia, wyrabianie kreatywności
kadry i studentów. Uczelnia nie tylko dostarcza wiedzy, ale kształtuje przedsiębiorcze umiejętności i postawy studentów.
Celem WSPA Lublin w obliczu przekształcania się rynku edukacji jest dostosowanie oferty studiów do obecnie panujących wymagań
na rynku pracy oraz odpowiednio do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, określając cele kształcenia zgodne ze standardami europejskimi, co stanowi trwałe podstawy do zaliczania naszej Uczelni do grona najlepszych w regionie. W tym celu, stawiamy na samodzielność i inicjatywę studentów w procesie nauczania i na mobilność nauczycieli akademickich.
Studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie promują kształcenie przez całe życie, pozwalają na poznanie
innych dyscyplin naukowych oraz stymulują rozwój umiejętności, takich jak: dobra organizacja pracy, myślenie krytyczne, kreatywność,
komunikatywność czy umiejętność pracy w grupie. Uczymy w małych, efektywnych grupach, preferujemy interaktywność, jesteśmy
wrażliwi na potrzeby różnych grup studentów (niepełnosprawni, kobiety, rodzice, cudzoziemcy).
WARTO STUDIOWAĆ
W WSPA!
4
WSPA systematycznie zmierza do wdrożenia systemu studiów w językach obcych oraz zbudowania międzynarodowego systemu promocji oferty edukacyjnej WSPA, dzięki rozwojowi wymiany międzynarodowej z uniwersytetami cieszącymi się powszechnym uznaniem
w świecie naukowym. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną WSPA, która składa się z 11 kierunków I stopnia, studiów
II stopnia na kierunku: Socjologia oraz ponad 40 kierunków studiów podyplomowych. Posiadamy już ponad 13 000 absolwentów.
Kształcimy ludzi przedsiębiorczych – otwartych na wszelkie zmiany zachodzące w nowoczesnym świecie, elastycznie poruszających się
na rynku pracy dzięki kreatywnemu i twórczemu myśleniu. Ludzi, którzy lubią wyzwania, cenią innowacyjność i profesjonalizm.
5
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W WSPA?
• Partnerskie
relacje z wykładowcami
• Przyjazne podejście do studenta
• Wyrównawczy
kurs języka
polskiego dla
obcokrajowców
w ramach studiów
• Sprawna
i profesjonalna
obsługa
• Każdy student
ma przydzielonego osobistego opiekuna
z ramienia
Dziekanatu
6
• Praktyki studenckie w kraju
i za granicą, płatne staże
• WSPA jako jedyna uczelnia
prywatna w ciągu ostatnich
2 lat otrzymała najwięcej
środków z Funduszu Szkoleniowo-Stypendialnego – kwotę
ponad 3 mln złotych
• Udział w szkoleniach w ramach Erasmusa
• Pomoc materialna z ramienia
funduszu stypendialnego – stypendia mogą pokryć nawet
80% kosztów utrzymania podczas studiów
• Zniżki i promocje dla każdego
studenta i absolwenta
• Możliwość udziału w realizowanych projektach unijnych:
„Era inżyniera”, „Inżynier przestrzeni zurbanizowanej”
• Nowoczesny kompleks dydaktyczny o powierzchni 4.450m2, wygodny dojazd, parkingi, wi-fi,
biblioteka, 2 barki, pełny monitoring Uczelni
• Możliwość zakwaterowania w partnerskich domach studenckich
• Możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu
w nowoczesnych klimatyzowanych laboratoriach
komputerowych
• Specjalistyczne wyposażenie pracowni, laboratorium Transportu – hamownia, pracownia
Gospodarki przestrzennej
• Oprogramowanie Windows XP lub Linux (różne
dystrybucje) oraz Windows 7, uczestnictwo
w programie Microsoft Developer Network
Academic Alliance (MSDN AA)
• Przystosowanie zaplecza do potrzeb osób niepełnosprawnych
• Nowoczesne wyposażenie biblioteki – komputer
z oprogramowaniem dla osób niewidomych
i słabo widzących, multilektor, monitor, drukarka brajlowska, powiększona klawiatura oraz
odwrócona powiększona myszka komputerowa
(trackball) polecane dla osób słabowidzących
oraz przy niedowładzie kończyn górnych
JESTEŚMY ZORIENTOWANI NA STUDENTA!
• Nowoczesne metody kształcenia – warsztaty, metoda
projektowa, trening osobisty, moduły nauki kreatywności dla każdego studenta
• Zajęcia kształtujące aktywną, przedsiębiorczą postawę studenta
• Dodatkowe zajęcia fakultatywne
• Nowe specjalności
• Dopasowanie efektów kształcenia do potrzeb rynku
pracy
• Twórcze podejście do procesu uczenia - wyrabianie
kreatywności kadry i studentów
• Nowy sposób podejścia do edukacji, Uczelnia nie tylko
dostarcza wiedzy, ale kształtuje umiejętności i postawy studentów
KSZTAŁCENIE ZGODNE
Z EUROPEJSKIMI STANDARDAMI
• Certyfikat „Uczelnia Liderów” nadawany pod patronatem Parlamentu Europejskiego wyróżnia szkoły
wyższe, które:
– kształcą liderów – absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych,
– inwestują w kształcenie dla rynku pracy,
– dbają o praktyczną edukację studentów,
– przygotowują do skutecznego i efektywnego osiągania w przyszłości sukcesów zawodowych.
• Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” nadawany jest przez
Akademickie Centrum Informacyjne w celu wyróżnienia szkół funkcjonujących zgodnie z prawem, dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną oraz zapewniających
właściwe warunki studiowania
• Nasza wiarygodność to prestiż wśród pracodawców
– dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb
pracodawców
• Pozytywne opinie PKA na wszystkich wizytowanych
kierunkach
7
WARTO STUDIOWAĆ W WSPA!
WYDARZENIA POPRZEDNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO
WySPA promuje przedsiębiorczość
Forum Młodych PKPP Lewiatan, Provident Polska S.A oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, zorganizowały
18 listopada 2010 roku na terenie WSPA wykład z cyklu Kultura
Dzielenia się Wiedzą.
XI Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki – Falkon 2010
Zaproszeni miłośnicy fantastyki mogli poddać się swojej pasji
przez cały weekend. Tegoroczną edycję pod szyldem „cyber”
zaszczyciło obecnością ponad 2100 uczestników. To absolutny
rekord Falkonu, to absolutny rekord konwentowy Lublina.
WySPA MegaUczelnią
Głosami słuchaczy Radio Centrum WySPA okazała się Megauczelnią Lublina. Studenci WSPA, którzy 10 grudnia pojawili się
w siedzibie Radia Centrum ze swoim indeksem, otrzymali upominki. Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia, bo otrzymaliśmy je
od Was!
WySPA koordynatorem okręgowym
konkursu INTERSIEĆ 2010/2011
12 stycznia 2011 roku odbył się na naszej Uczelni stacjonarny finał okręgowy ogólnopolskiego konkursu informatycznego
INTERSIEĆ 2010/2011. WySPA była koordynatorem okręgu
LUBLIN. Do zmagań finałowych w Lublinie zostało zakwalifikowanych 36 uczestników z ponad 1000 zarejestrowanych z województwa lubelskiego i podkarpackiego.
Druga edycja NEJIRO 2010
WySPA przeżyła prawdziwe kolorowe oblężenie w przedostatni
weekend sierpnia 2010 roku Z całej Polski nadciągnęły tłumy miłośników MANGI, ANIME i kultury japońskiej na drugą edycję konwentu NEJIRO 2010. Do Lublina przybyło około 550 miłośników
kultury Kraju Kwitnącej Wiśni, by wspólnie spędzić czas i współdzielić swoją pasję z podobnymi sobie ludźmi. WySPA przyjęła
ich z otwartymi ramionami, co zachwalali wszyscy zgromadzeni.
WYDARZENIA
I GOŚCIE WSPA
8
9
WYDARZENIA POPRZEDNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO
Konkurs „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy”
II etap X edycji konkursu „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy”
odbył się dnia 11 marca 2011 roku w siedzibie WSPA w Lublinie. Oprócz części konkursowej uczniowie oraz opiekunowie
mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów z zakresu: autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, doradztwa zawodowego.
Do ostatniego etapu konkursu zakwalifikowało się 17 osób (spośród 5 000). Uczestnicy II etapu oraz ich opiekunowie otrzymali
certyfikaty. Finaliści III etapu otrzymali cenne nagrody rzeczowe
ufundowane przez WSPA i Narodowy Bank Polski.
Konkurs Studencki Nobel 2011
Konkurs Studencki Nobel 2011 to III edycja konkursu na najlepszego studenta w Polsce organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Celem konkursu jest wyłanianie, promowanie
oraz nagradzanie studentów, wyróżniających się ponadprzeciętną wiedzą, działalnością naukową i społeczną. Także w tym roku
najlepsi studenci WSPA otrzymali z rąk Rektora symboliczne nagrody pieniężne oraz zestawy upominków – to dla ciała. A dla ducha i dla wzbogacenia swojego CV – dyplomy od organizatorów.
V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bankach
Nasza Uczelnia była współorganizatorem V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bankach dla uczniów szkół średnich. Etap finałowy odbył się dnia 17 marca 2011 w siedzibie Uczelni.
10
Otwarcie Centrum Naukowego ds. Krajowych Ram Kwalifikacji
22 marca 2011 roku, Rektor WSPA – prof. dr hab. Zdzisław
Jerzy Czarnecki podpisał wspólnie z Rektorami: Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Biznesu
w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej w Sieradzu porozumienie w sprawie utworzenia
międzyuczelnianego Centrum Naukowego ds. Krajowych Ram
Kwalifikacji. Rolą Centrum będzie wzajemna pomoc i wspieranie
się uczelni w trudnym procesie przekształcania programów nauczania z modelu podawczego na model kompetencyjny.
Konferencja „Reforma Oświaty
w świetle założeń Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji”
18 kwietnia 2011 roku w siedzibie WSPA zorganizowana została
konferencja pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie Pana Krzysztofa Babisza oraz Dyrektora Wydziału Oświaty
i Wychowania w Lublinie - Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki na temat: Reforma Oświaty w świetle założeń Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji organizowana wspólnie przez WSPA oraz
AHE w Łodzi - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Lublinie.
Konferencja miała na celu promowanie idei Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji, przygotowanie środowiska zarządzającego oświatą i nauczycielskiego do realizacji założeń Krajowych
Ram Kwalifikacji, dostarczenie informacji o dokonujących się
zmianach w polityce oświatowej i dyskusję nad ich wdrażaniem
w województwie lubelskim.
WARTO STUDIOWAĆ W WSPA!
Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS
16 października 2010 r. w siedzibie WSPA odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytetu dziecięcego UNIKIDS. Z wykładem „Kosmos w naszym domu”
wystąpił znany popularyzator nauki, Wiktor Niedzicki, który pozwolił spojrzeć małym studentom na otaczające przedmioty nieco
z innej perspektywy.
Karnawałowe szaleństwa w Campusie WSPA dla dzieci z Domu
Dziecka w Przybysławicach
W ostatnim tygodniu lutego br. zaproszone zostały dzieci z Domu
Dziecka w Przybysławicach. Na co dzień znana przez studentów
aula wykładowa zamieniła się w salę kinową pełną popcornu i napojów gazowanych. Po pełnym wrażeń seansie nasi młodzi i uroczy Goście porwani zostali przez studentów do zabawy, m. in.
brali udział w licznych konkursach i poczęstunku. Organizatorem
zabawy był Samorząd Studentów WSPA.
Festiwal Wiosna Gospel
Lubelskie Stowarzyszenie Gospel w partnerstwie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Domem Kultury LSM w Lublinie i Samorządem Studentów UMCS zorganizowały Festiwal
„Wiosna Gospel”, który odbył się w dniach 7-13 marca 2011 r.
W tych dniach entuzjastyczne odkrywanie muzyki gospel znów
stało się wspólnym dziełem zgromadzonej w Centrum Kongresowym widowni oraz Lublin Mass Choir.
Debata Prezydencka na WSPA
Debata Prezydencka odbyła się 3 listopada 2010 roku w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Zaproszeni goście reprezentowali poszczególne ugrupowania polityczne lub wyrażali chęć kandydowania na prezydenta
miasta Lublin jako osoby bezpartyjne. Kandydaci mieli 3 minuty
na przedstawienie swojej wizji na każdy z 3 tematów: „Student
w Lublinie”, „Infrastruktura”, „Miasto przyjazne mieszkańcom”.
Festiwal WATCH DOCS; Prawa Człowieka w Filmie
Od 1 do 13 marca br. Stowarzyszenie Homo Faber zorganizowało kolejną, 9. edycję Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH
DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Jak co roku w marcu WATCH
DOCS wyrusza w Polskę i jak co roku zaczyna swą trasę w Lublinie. Tym razem lubelska edycja była najdłuższa w całej swej
historii, trwała 13 dni.
11
WYDARZENIA POPRZEDNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO
Wizyta laureatów konkursu z Ukrainy
W dniu 29 kwietnia br. w siedzibie Uczelni gościliśmy uczniów
z Ukrainy, laureatów konkursu „Lublin dawniej i dziś”, który został ogłoszony przez WSPA dla kandydatów na studia na naszej
Uczelni. W trakcie spotkania wręczone zostały nagrody WSPA
oraz odbyła się prezentacja oferty edukacyjnej WSPA. Ponadto
laureaci mogli zwiedzić Lublin pod opieką przewodnika.
Medykalia z Wyspą
Majowe święto studentów rozpoczęło się w środę 4 maja br.
wspólnym korowodem. Studenci tradycyjnie przeszli ulicami Lublina. Platformy poszczególnych uczelni poświęcone były różnym
tematom, m.in. piratom, żołnierzom, lekarzom i pielęgniarkom
pracującym w karetkach czy Euro 2012. Wieczorem Ratusz zaprosił studentów i mieszkańców na Plac Zamkowy na koncert
inaugurujący LDKS. W programie tego muzycznego wydarzenia
trzy zagraniczne gwiazdy: Roots Manuva, Supersci oraz Virus
Syndicate. Oczywiście nie zabrakło lubelskich artystów: Chonabibe Sound i SinSen.
12
Dni Otwarte WSPA
W dniu 14 kwietnia 2011, wzorem lat poprzednich Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zorganizowała Dni Otwarte, chcąc tym samym zaprezentować swoją ofertę
edukacyjną. Zaproszeni goście mogli zapoznać się z bazą lokalową Uczelni dzięki studentom z Samorządu Studenckiego WSPA,
którzy w trakcie oprowadzania uczestników informowali i wyjaśniali reguły studiowania. Jednocześnie uczestnicy Dni Otwartych
wzięli udział w turnieju sportowym, informatycznym oraz karaoke. Zwycięzca turnieju sportowego otrzymał indeks WSPA.
WARTO STUDIOWAĆ W WSPA!
GOŚCIE WSPA W POPRZEDNIM ROKU AKADEMICKIM
Grzegorz Turniak
W ramach „Dni gościa” w październiku 2010 roku w WSPA odbył
się wykład: Polowanie na Słonia czyli jak zdobyć dużego klienta,
na którym Grzegorz Turniak na podstawie swojego doświadczenia w międzynarodowych korporacjach (Neumann, SAP, jobpilot.pl) i publikacji o tytule wykładu zaprezentował główne czynniki,
które muszą być wcielone w życie przy polowaniu na Słonia – czyli
klienta, z którym podpiszemy gigantyczny kontrakt i dzięki któremu znajdziemy się w czołówce.
Prof. dr hab. Jacek Szlachta
W styczniu 2011 roku gościliśmy na wykładzie otwartym prof.
dr hab. Jacka Szlachtę – wiceprzewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Był to kolejny wykład
realizowany w ramach projektu „Inżynier przestrzeni zurbanizowanej – wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie”. Tematem wykładu był: „Europejski kontekst rozwoju Lubelszczyzny
po roku 2013”.
Prof. Bo Larsson
W listopadzie 2010 r. wystąpił znany Szwedzki architekt –
prof. Bo Larsson. Był to pierwszy wykład otwarty realizowany w ramach projektu „Inżynier przestrzeni zurbanizowanej –
wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie”. Temat wykładu:
„Lublin przyszłości? Tradycyjne wartości urbanistyczne i dziedzictwo kulturowe w kontekście nowoczesnych trendów architektonicznych”. (Traditional urban qualities and cultural heritage in
the context of architectural trends. What about future Lublin?)
Dr hab. Tadeusz Chmielewski, prof. UP w Lublinie
W lutym 2010 roku gościliśmy na wykładzie otwartym na temat: „Problemy urbanizacji krajobrazu”, prof. Tadeusza Chmielewskiego. T. Chmielewski to kolejny gość w ramach wykładów
realizowanych w projekcie: „Inżynier przestrzeni zurbanizowanej
– wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie”.
Zaproszeni goście w ramach Lydia Messingfeld
W marcu p. Lydia Messingfeld z Wydziału Ekonomii i Finansów
z partnerskiej uczelni Bergische Universität Wuppertal (Niemcy)
spotkała się ze studentami WSPA kierunku Finanse i rachunkowość. Spotkanie miało na celu zapoznanie studentów z niemiecką uczelnią oraz z możliwościami i zasadami aplikowania na studia w ramach programu Erasmus.
13
WYDARZENIA POPRZEDNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO
WARTO STUDIOWAĆ W WSPA!
Paweł Dacewicz
W marcu 2011 w siedzibie WSPA odbył się kolejny z cyklu wykładów realizowanych w ramach projektu „Inżynier przestrzeni
zurbanizowanej – wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie”.
Wykład połączony z prezentacją pt. Interaktywne planowanie rozwoju miasta z CommunityViz wygłosił Pan Paweł Dacewicz - Prezes Centrum Gospodarki Przestrzennej w Warszawie.
III Ogólnopolskie Warsztaty Dziennikarskie – goście
W ramach III Ogólnopolskich warsztatów dziennikarskich, które
odbyły się w dniach 5-7 marca 2011 r. gościliśmy dziennikarzy
z telewizji, prasy i radia. Zaproszeni goście podzielili się ze studentami własnymi doświadczeniami, refleksjami na temat:
• Beata Tadla (TVN24) – Rola prezentera w programie informacyjnym na żywo
• Maciej Mazur (TVN) – Jak przygotować dobry Stand-up?
• Rafał Wojda (TVN CNBC Biznes) - Dziennikarz w biznesie według Rafała Wojdy
• Bartosz Węglarczyk (Gazeta Wyborcza) – Tajniki pracy dziennikarza działu zagranicznego w Gazecie Wyborczej
• Mateusz Borek (Polsat Sport) – Komentarz sportowy oczami
Mateusza Borka
14
15
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W WSPA?
WARTO STUDIOWAĆ W WSPA!
WSPÓŁPRACA WSPA
W celu przystosowania programów i specjalności do potrzeb rynku pracy, na terenie Uczelni powołana została Rada Biznesu. Misją
Rady Biznesu WSPA w Lublinie jest zbliżenie środowisk nauki, biznesu i władz lokalnych, czego wynikiem ma być wzajemne wykorzystanie potencjałów. Ścisła współpraca ma zaowocować wzmocnieniem kontaktów i wymianą pomysłów tak, aby skorzystały na tym
- Uczelnia w rozwoju naukowym, jak i badawczym; przedsiębiorstwa w podniesieniu potencjału zasobów ludzkich, miasto i region
w działaniach rozwojowych. Rada Biznesu WSPA w Lublinie ma być dialogiem o zasięgu lokalnym i regionalnym, służącym interesom
obu stron, a także interesom miasta i regionu oraz społeczności akademickiej.
UCZELNIE ORAZ INSTYTUCJE PARTNERSKIE
WSPÓŁPRACA WSPA
16
Partnerskie uczelnie krajowe
• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
• Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego,
• Politechnika Lubelska,
• Polski Uniwersytet Wirtualny,
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni,
• Hochshule Ostwestfalen – Lippe (Niemcy),
• Hochschule Deggendorf (Niemcy),
• Hochschule Liechtenstein (Lichtenstein),
• Hochschule Magdeburg-Stedal (Niemcy),
• International School for Social and Business Studiess (Celje,
Słowenia),
• Kazakh University of Economics (Kazachstan),
• Wyższa
• Wyższa
• Wyższa
• Wyższa
• Oslo University College (Norwegia),
• Reykjavik University (Islandia),
• Tatung University (Tajwan),
• University College Arteveldehogeschool (Belgia),
• University College of London (Wielka Brytania),
• Universidad De Alicante (Hiszpania),
• University of Primorska, Faculty of Management (Koper, Słowenia),
• University of Stavanger (Norwegia),
• Universite Pierre Mendel (Grenoble, Francja).
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,
Handlowa w Krakowie,
Humanitas w Sosnowcu,
Logistyki z Poznania.
Partnerskie uczelnie zagraniczne
• Bergische Universität Wuppertal (Niemcy),
• Buznesa Augstskola Turiba (Litwa),
• Copenhagen University College of Engeneering (Dania),
• Diakonhjemmet University College (Norwegia),
Inne instytucje partnerskie: Centrum Kultury w Lublinie • EduKlaster Nowe Media w Edukacji • Klaster Kultury Lubelszczyzny
• Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie • Lubelskie Towarzystwo Naukowe • Narodowy Bank Polski – Oddział w Lublinie • Nowoczesna Firma – Obserwatorium Zarządzania • Polskie Towarzystwo Informatyczne • Polskie Towarzystwo Socjologiczne • Spółdzielnia Mieszkaniowa LSM w Lublinie • Stowarzyszenie „Edukacja dla przedsiębiorczości”
• Stowarzyszenie „EkoLubelszczyzna” • Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ • Studenckie Forum Business Center Club • Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie • Wojewódzki Ośrodek Kultury • Wschodni Trójkąt Innowacji i Wiedzy • Fundacja
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.
17
WSPÓŁPRACA WSPA
WySPA DLA MATURZYSTÓW – współpraca i patronaty
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie znacząco rozwinęła współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi. W ramach wspólnych działań trenerzy WSPA oraz kadra dydaktyczna służyli pomocą młodzieży maturalnej w zakresie kreatywnej autoprezentacji, doradztwa zawodowego, wykładów tematycznych, warsztatów dziennikarskich.
Uczelnia objęła patronatem następujące szkoły ponadgimnazjalne:
• VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie,
• Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie,
• Liceum Ogólnokształcące im Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Poniatowej,
• VI Liceum ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie,
• Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie,
• Zespół Szkół nr 1 im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej,
• I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie,
Przeszkoliliśmy już ponad 2000 uczniów z zakresu kreatywnej
autoprezentacji. Warsztaty organizowane nie tylko dla uczniów
ostatnich klas ponadgimnazjalnych, mają na celu zapoznanie
uczestników z metodami i technikami niezbędnymi w swobodnym
budowaniu dobrych relacji z rozmówcami oraz korzystnym prezentowaniu własnego wizerunku. Warsztat pomaga poukładać
posiadaną wiedzę w spójną całość. WSPA prowadzi również
warsztaty tematyczne. W mijającym roku akademickim powodzeniem cieszyły się warsztaty dziennikarskie, jak również wykłady
z zakresu transportu.
Warsztaty dziennikarskie dają możliwość zdobycia podstawowych
zasad rzemiosła i warsztatu dziennikarskiego oraz podstaw wiedzy dziennikarskiej – radiowej, jednocześnie pozwalające na kontakt z wykwalifikowanymi dziennikarzami radiowymi, prasowymi
oraz telewizyjnymi. Celem wykładów o tematyce transportowej
organizowanych przez WSPA jest zapoznanie uczestników z wymaganiami jakie stawia nowoczesny transport, z uwzględnieniem
logistyki, bezpieczeństwa ruchu, organizacji zaplecza technicznego w dziedzinie transportu w warunkach nowej gospodarki.
18
• XVIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
• XXIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie,
• Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu
Lubelskim,
• LO im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie,
• Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.
REKRUTACJA
2011/2012
19
PROCEDURA REKRUTACYJNA W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012
ZASADY REKRUTACJI
INTERNATIONAL ADMISSIONS
WYSPA DLA KANDYDATÓW Z ZAGRANICY
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – popularna WySPA – najstarsza niepaństwowa Uczelnia w Lublinie,
w roku akademickim 2011/2012 zaprasza na 7 kierunków studiów licencjackich, 4 kierunki studiów inżynierskich oraz studia drugiego stopnia – uzupełniające magisterskie: Socjologia.
Obcokrajowcy, którzy wyrażą chęć studiowania na naszej Uczelni, przed złożeniem dokumentów proszeni są o zapoznanie się z zasadami rekrutacji na studia dotyczącymi kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza terytorium RP. Informacja dla Obcokrajowców pragnących podjąć studia na WSPA w Lublinie na stronie www.wspa.pl/en
Rekrutacja prowadzona jest od 01 czerwca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku.
International admissions
All foreign applicants are requested to read the college admission procedures for candidates who obtained their high school diploma
outside the territory of the Republic of Poland. Please read these procedures prior to the submission of your application. Information
for international students seeking admission at the College of Enterprise and Administration in Lublin (WSPA).
Warto zapoznać się z licznymi promocjami związanymi z przyjęciem na studia na poszczególne kierunki. Promocje dotyczą opłaty
wpisowej oraz opłaty czesnego dla kandydatów na studia I i II stopnia. Ponadto oferujemy zniżki studentom, którzy aktywnie włączają
się w działalność Uczelni, wspierając pracę poszczególnych działów WSPA. Więcej informacji na www.wspa.pl.
W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji nie obowiązują egzaminy wstępne. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy poprzez Internetowy system rekrutacyjny (www.rekrutacja.wspa.pl), do którego dołącza komplet niezbędnych dokumentów. Obowiązuje
kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje na www.wspa.pl/rekrutacja.
Przy składaniu dokumentów na studia (po okresie promocyjnym) kandydaci proszeni są o przedstawienie dowodu wniesienia opłaty
wpisowej. Podstawowa wysokość opłaty wpisowej wynosi 100 zł.
Wysokość opłaty za studia (czesne) uzależniona jest od kierunku studiów, zadeklarowanego trybu nauki i wybranego systemu wpłat.
Szczegóły na stronie www.wspa.pl/rekrutacja/oplaty
BIURO REKRUTACJI
Biuro rekrutacji WSPA
Lublin, ul. Bursaki 12, pokój 114
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30–15.30 tel. 81 740 84 73 lub 81 740 84 11
Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny
Lublin, ul. Lipowa 3, pokój 9 (Punkt czynny 01.06.2011 – 31.08.2011)
Zapraszamy w poniedziałek, czwartek i piątek
w godz. 9.00–17.00
tel. 81 441 32 90 Kontakt elektroniczny:
[email protected], www.wspa.pl/rekrutacja
20
A candidate applying for a course at WSPA is obliged to submit a complete set of following documents:
• Application form – available on the official college website: www.rekrutacja.wspa.pl. The application form can also be completed in
person in the Recruitment and Promotion Department (room 114) on the premises of WSPA.
• The Original High School Final Examination Diploma accompanied by its certified translation into Polish – applies to the candidates
for the undergraduate programme (a bachelor’s degree course)
• Nostrification Certificate – this document is required in case there is no bilateral agreement between Poland and the country in
which a high school final examination diploma has been issued. It is also required in the case of countries which have signed the
bilateral agreement on mutual recognition of education with Poland but nevertheless the agreement does not regulate the recognition of the document in question. The Statement of Equal Value of foreign educational qualifications with the Polish high school
final examination diploma is needed in the case of countries in which the documents issued are officially recognized in Poland.
• Photocopy of a visa (the original available for inspection) or a temporary residence card, or any other document proving the holder’s permission to stay in Poland.
• Current medical examination certificate stating no objections to studying (regarding the chosen faculty and the mode of studies).
• Two photos
In addition, within 30 days of the admission the successful applicant has to present the insurance policy that covers against the risk
of accidental injury or the cost of medical treatment for the entire period of study in Poland, as well as the European Health Insurance
Card or an insurance agreement signed with the National Health Fund.
Katarzyna Fijałkowska
Emilia Budzyńska
Aneta Bartmińska
Asystentka
ds. Rekrutacji
i Promocji
Asystentka
ds. Rekrutacji
i Promocji
Kierownik
Działu Rekrutacji
i Promocji
Moreover, all international applicants need to present one of the following documents confirming their good command of Polish:
• Certificate of completing a one-year preparatory course for foreigners who plan to undertake studies in Polish in units designed by
the Minister of Higher Education.
• Certificate confirming Polish language knowledge as a foreign language issued by Państwowa Komisja Poświadczenia Znajomości
Języka Polskiego jako obcego.
If you are not the holder of any of the above mentioned documents, your level of Polish can be verified by WSPA as satisfactory for
academic purposes (in accordance with the WSPA international recruitment procedures).
21
SŁOWO OD DZIEKANA
WYDZIAŁ
NAUK TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH
Architektura i urbanistyka – nowy kierunek studiów inżynierskich!
Finanse i rachunkowość specjalności:
• Finanse i bankowość
• Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Gospodarka przestrzenna specjalności:
• Wycena nieruchomości
• Zarządzanie nieruchomościami
Informatyka specjalności:
• Komputerowe zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania
• Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
• Projektowanie i programowanie gier komputerowych – nowość
• Sieci komputerowe i multimedia
Transport specjalności:
• Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego
• Obsługa ruchu lotniczego – nowość
• Systemy informacyjne w zarządzaniu flotą pojazdów
• Transport, spedycja, logistyka
Zarządzanie specjalności:
• Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą
• Zarządzanie gastronomią i dietetyką – nowość
• Zarządzanie ochroną środowiska – nowość
• Zarządzanie potencjałem społecznym
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych kształci na poziomie pierwszego stopnia. Studenci uzyskują stopień licencjata na kierunkach: Finanse i rachunkowość oraz
Zarządzanie. Natomiast, kończąc kierunki: Gospodarka przestrzenna, Informatyka
i Transport absolwenci otrzymują tytuł inżyniera.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy w bieżącym roku akademickim poszerzyliśmy ofertę o nowy kierunek Architektura i urbanistyka, który będzie kształcić
przyszłych inżynierów architektów.
W dobie poszukiwania inżynierów, posiadających wysokie kwalifikacje, jakie studenci
nabywają w trakcie studiów w WSPA, studia na naszym Wydziale stanowią niezwykle
atrakcyjną ofertę. Jeszcze tylko w tym roku trzy kierunki są wsparte dofinansowaniem
w ramach projektów unijnych.
Takiej okazji nie można przegapić – zapraszamy na studia!
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
dr inż. Jerzy Przesmycki
22
23
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH
Po raz pierwszy w ofercie edukacyjnej WSPA, a także jako jedyne w regionie wśród uczelni niepublicznych, studia kształcące przyszłych
inżynierów architektów.
ATUTY KIERUNKU
Program studiów przygotowuje do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Wiedza z zakresu historii, teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz
projektowania architektonicznego i urbanistycznego umożliwi studentom planować w przyszłości nowe lub chronić istniejące wartości
kulturowe.
Studia inżynierskie obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia. Umożliwią studentom poznanie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących budownictwa, prawa budowlanego, autorskiego i etyki zawodowej, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz państwach członkowskich Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę
z zakresu metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.
Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Studia kończą się uzyskaniem tytułu INŻYNIERA ARCHITEKTA.
KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH? PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Ukończenie studiów inżynierskich umożliwi absolwentom podjęcie działalności zawodowej w charakterze: pracowników pomocniczych
w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektury wraz z ich otoczeniem oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
ARCHITEKTURA
I URBANISTYKA
24
Przedmioty podstawowe Matematyka • Geometria wykreślna • Fizyka budowli • Mechanika budowli Przedmioty kierunkowe Sztuki
plastyczne i techniki warsztatowe – cz. I: rysunek odręczny • Sztuki plastyczne i techniki warsztatowe – cz. II: malarstwo – modelowanie • Sztuki plastyczne i techniki warsztatowe – cz. III: techniki komputerowe w projektowaniu • Historia architektury powszechnej
• Historia architektury polskiej • Historia urbanistyki • Architektura współczesna • Teoria projektowania architektoniczno-urbanistycznego • Elementy i podstawy projektowania • Podstawy projektowania architektonicznego
25
FINANSE
I RACHUNKOWOŚĆ
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH
KADRA DYDAKTYCZNA
Program na kierunku Finanse i rachunkowość zapewnia dobrą znajomość funkcjonowania finansowych mechanizmów rynku, przedsiębiorstw, banków i innych organizacji (np. towarzystw inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, itp.). Nabyte kwalifikacje umożliwiają
absolwentowi efektywne rozwiązywanie problemów rachunkowości i zarządzania finansami oraz kierowania odpowiednimi działami
organizacji gospodarczych. Studia trwają 6 semestrów (3 lata). Uzyskany tytuł – LICENCJAT.
Kierownik katedry – dr hab. Wiesław Janik, prof. WSPA • dr hab. Helena Jelenkowska, prof. WSPA • dr hab. Henryk Mamcarz,
prof. WSPA • dr hab. Henryk Ronek, prof. WSPA • dr Ewa Janik • dr Anna Jargiełło • dr Mariusz Kicia • dr Magdalena Miszczuk
• dr Artur Paździor • dr Maria Paździor • dr Henryk Ponikowski
PRAKTYKI I PERSPEKTYWY ZAWODOWE
ATUTY KIERUNKU
Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym. Program pozwala na przygotowanie
do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i systemów rachunkowości oraz do zarządzania finansami organizacji
gospodarczych. Umożliwia naukę języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady
Europy. Program ułatwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu finansów, bankowości i rachunkowości.
SPECJALNOŚCI
Specjalność Finanse i bankowość uzupełnia wiedzę w dziedzinach takich, jak: ekonomika banku komercyjnego, rachunek kosztów działalności bankowej, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, controlling bankowy, rachunkowość bankowa, ocena zdolności
kredytowej klientów banków, system podatkowy w Polsce oraz zarządzanie finansami ZOZ, rachunkowość budżetowa, fundusze strukturalne UE, budżetowanie zadaniowe, negocjacje, audyt wewnętrzny. Umiejętności praktyczne dodatkowo uzupełniane są poprzez
samodzielne przygotowanie projektu controllingu bankowego i praktykę zawodową w banku.
Instytucje, które chętnie przyjmowały na praktyki studentów WSPA w ostatnim okresie: Bank PKO S.A. Lublin • ING Bank Śląski Lublin
• Urząd Skarbowy w Lublinie • Asseco Bussines Solutions Lublin • PROFIT Biuro Rachunkowo-Podatkowe S.C. Lublin • PZU Życie
S.A • oraz każda instytucja, która potrzebuje specjalisty z zakresu finansów.
Oferta studiów kierowana jest w szczególności do osób, które w przyszłości chciałyby podjąć pracę w: księgowości • handlu • bankowości • firmach audytorskich • agencjach doradztwa podatkowego, finansowego i gospodarczego • izbach i urzędach skarbowych
oraz samorządowych • biurach rachunkowych i spółkach konsultingowych.
Piotr Samborski
student II roku kierunku Finanse i rachunkowość
Studenci specjalności Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw dodatkowo zdobywają wiedzę w ramach takich przedmiotów, jak: rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, rewizja finansowa, międzynarodowe standardy rachunkowości, rachunkowość ubezpieczycieli,
rachunkowość handlowa, rachunkowość zarządcza, ekonomika przedsiębiorstw, rachunkowość grup kapitałowych, fundusze strukturalne UE, systemy informatyczne w rachunkowości, zarządzanie strategiczne finansami, audyt wewnętrzny, polityka cen w przedsiębiorstwie. Umiejętności praktyczne dodatkowo uzupełniają poprzez samodzielne przygotowanie projektu rachunkowości zarządczej
i praktykę zawodową.
Dlaczego warto studiować na WSPA?
WSPA stwarza wiele możliwości, sprzyja rozwijaniu swoich pasji oraz zainteresowań.
Na naszej uczelni działa wiele kół, dzięki którym studenci mogą zaangażować się w mnóstwo akcji
np. szkoleń, działalności charytatywnych bądź wycieczek. Obecnie prowadzę klub krajoznawczoturystyczny „Drogowskaz” zajmujący się właśnie organizacją wycieczek zarówno w Polsce, jak
i za granicą.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Dlaczego finanse i rachunkowość?
Wybrałem kierunek finanse i rachunkowość, ponieważ już od technikum kształcę się w tej dziedzinie nauki. Mój obecny kierunek uważam za bardzo przyszłościowy i jeden z najbardziej pożądanych
na obecnym rynku pracy.
Przedmioty podstawowe Matematyka • Makroekonomia • Mikroekonomia • Statystyka • Ekonometria • Prawo • Rachunkowość
• Finanse Przedmioty kierunkowe Bankowość • Finanse publiczne • Finanse przedsiębiorstwa • Rynki finansowe • Rachunkowość
finansowa • Ubezpieczenia • Analiza finansowa • Matematyka finansowa • Bankowość
26
27
GOSPODARKA
PRZESTRZENNA
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Gospodarka przestrzenna to kierunek uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie specjalistów w obszarze zagospodarowania
przestrzeni oraz urbanistyki. Kierunek, jeszcze tylko w tym roku, wsparty dofinansowaniem w ramach projektu: „Inżynier przestrzeni zurbanizowanej – wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej szkoły Przedsiębiorczości Administracji w Lublinie”.
Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Uzyskany tytuł – INŻYNIER.
ATUTY KIERUNKU
Studia gwarantują uzyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, urbanistycznej niezbędnej do kształtowania przestrzeni zurbanizowanej, ochrony jej wartości oraz rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, a także
zasadami rozwoju zrównoważonego. Dodatkowo studenci będą mogli zdobyć podstawy wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości i ich
zarządzania.
Specjalistycznie wyposażone pracownie. Jeszcze tylko w tym roku możliwość uczestnictwa w projekcie unijnym pozwalającym na udział
w bezpłatnych dodatkowych specjalnościach oraz zajęciach z matematyki i fizyki!
Przedmioty podstawowe Matematyka • Statystyka • Fizyka • Rysunek techniczny • Rysunek planistyczny • Grafiki inżynierskie
• Techniki komputerowe w projektowaniu • Socjologia • Historia urbanistyki • Urbanistyka współczesna • Ekonomia • Geografia
ekonomiczna • Prawoznawstwo Przedmioty kierunkowe Podstawy gospodarki przestrzennej • Społeczno-kulturowe uwarunkowania
gospodarki przestrzennej • Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej • Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej • Ekonomika miast i regionów • Samorząd terytorialny • Podstawy budownictwa i kosztorysowania • Teorie i zasady projektowania
w przestrzeni • Podstawy i elementy kompozycji urbanistycznej • Podstawy projektowania architektonicznego • Projektowanie centrów
miast i śródmieść • Projektowanie urbanistyczne • Gospodarka i planowanie przestrzenne • Planowanie infrastruktury technicznej
• Geograficzne systemy informacji przestrzennej • Strategia rozwoju gminy • Gospodarka nieruchomościami • Geodezja i kartografia
• Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
KADRA DYDAKTYCZNA
Kierownik katedry – dr inż. Jerzy Przesmycki • prof. dr hab. arch. inż Maria Żychowska • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
• prof. dr hab. Mieczysław Miazga • dr Małgorzata Doroz-Turek • dr Piotr Gliński • dr Józef Kozysa • dr inż. arch. Natalia Przesmycka
• dr inż. arch. Marzena Siestrzewitowska
PRAKTYKI I PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Zostań studentem WSPA kierunku Gospodarka przestrzenna i skorzystaj ze wsparcia oferowanego w projekcie.
www.inzynierprzestrzeni.wspa.pl
SPECJALNOŚCI
W zamierzeniach edukacyjnych Uczelni przewiduje się, iż absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna będą mogli zdobyć podstawy
wiedzy z zakresu Zarządzania nieruchomościami i szacowania nieruchomości, zgodne z minimalnymi wymogami programowymi dla
studiów podyplomowych ustalonymi przez Ministra Budownictwa w Komunikacie z dniu 20 czerwca 2007 roku. Absolwenci specjalności Zarządzanie nieruchomościami, już po odbyciu półrocznej praktyki będą mogli ubiegać się o nadanie licencji zawodowej.
Uzyskana przez absolwentów studiów inżynierskich wiedza umożliwi im, po odbyciu studiów magisterskich i rocznej praktyki zawodowej w zakresie Wyceny nieruchomości, na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego i złożenia egzaminu dającego uprawnienia
w zakresie szacowania nieruchomości.
Te dwie specjalności wzbogacają ofertę edukacyjną Uczelni i umożliwią przyszłym absolwentom oprócz uzyskania szerokiej wiedzy
z dziedziny gospodarki nieruchomościami, zdobycie zawodów z ogromną przyszłością.
28
Instytucje, które chętnie przyjmują na praktyki studentów WSPA: Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. w Lublinie
• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie • Muzeum Wsi Lubelskiej • Spółdzielnia Mieszkaniowa LSM.
Wiedza zdobyta podczas studiów WSPA na kierunku Gospodarka przestrzenna zapewnia możliwość zatrudnienia w pracowniach
urbanistycznych • zespołach przygotowujących projekty studiów i plany zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym,
regionalnym i krajowym • jednostkach administracji samorządowej i rządowej • agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości
• firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.
Absolwent będzie mógł również pracować w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych jako administrator budynków i obiektów
użyteczności publicznej, zarządca nieruchomości, bądź jako rzeczoznawca majątkowy.
Grzegorz Kowieski
student I roku Gospodarki przestrzennej
Polecam studiowanie na WSPA, a w szczególności kierunek Gospodarka przestrzenna. Są to interesujące
studia, zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy sposób. Przekazywana wiedza poparta jest wieloletnią praktyką wykładowców – wybitnych specjalistów z tej dziedziny. WSPA to super atmosfera i jest profesjonalna obsługa. W trakcie studiów można się realizować na wielu płaszczyznach m.in. koła naukowe, którego obecnie
jestem przewodniczącym. Wszystkim szczerze POLECAM! Do zobaczenia na studiach!
29
INFORMATYKA
Każda specjalność na tym kierunku jest odpowiedzią na ciągły postęp nauki i techniki, ale przede wszystkim na bieżące zapotrzebowanie rynku pracy. Proponowana specjalność Projektowanie i programowanie gier komputerowych pozwala na podjęcie pracy w dziedzinach tworzenia gier komputerowych różnego charakteru, ale także w zawodzie grafika komputerowego oraz programisty systemów
informatycznych. Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Uzyskany tytuł – INŻYNIER.
ATUTY KIERUNKU
Nowoczesne laboratoria – stanowiska komputerowe w laboratoriach wyposażone są w procesory Intel Core i7, pamięć RAM 12 GB
oraz wydajnymi kartami graficznymi, monitory LCD o przekątnej 27”. W zależności od rodzaju prowadzonych zajęć komputery te działają pod kontrolą systemów: Windows XP, Windows 7 Professional lub Linux (różne dystrybucje). Dodatkowe laboratorium do nauki
montażu komputerów oraz projektowania i budowy sieci komputerowych. Darmowe aplikacje (MSDN AA) – Program ten umożliwia
legalne i darmowe korzystanie w celach edukacyjnych z większości oprogramowania firmy Microsoft na komputerach domowych przez
studentów i wykładowców WSPA. Jeszcze tylko w tym roku kierunek objęty projektem unijnym „Era inżyniera”, w ramach którego
studenci bezpłatnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki!
SPECJALNOŚCI
Nowość! Projektowanie i programowanie gier komputerowych – Poruszane moduły zagadnień w ramach specjalności: Wstęp do problematyki gier komputerowych, Projektowanie gier komputerowych, Animowana grafika 2D i 3D, Metody numeryczne, Podstawy
programowania równoległego i rozproszonego, Programowanie w C++ i C#, Modelowanie i symulacja, Sztuczna inteligencja w grach
komputerowych, techniki multimedialne, Programowanie sieciowe gier, Technologia programowania gier.
Komputerowe zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania – przedmioty specjalizacyjne: ESP/CIM, Inteligentne systemy nadzorowania, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Systemy wspomagania decyzji, Podstawy automatyki, Podstawy technik
wytwarzania, Sieci przemysłowe, Układy i urządzenia transmisji danych, Podstawy teorii systemów i sygnałów, Diagnostyka układów
elektronicznych, Podstawy zarządzania, Materiałoznawstwo, Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych.
Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych – przedmioty specjalizacyjne: Zaawansowana inżynieria oprogramowania,
Technologie internetowe w przetwarzaniu danych, Bezpieczeństwo systemów informatycznych, E-biznes, Modelowanie i symulacja
systemów, Tworzenie aplikacji internetowych, Zaawansowane systemy baz danych, Systemy informatyczne zarządzania, Administrowanie systemami informatycznymi, Podstawy zarządzania, Systemy wspomagania decyzji, Przetwarzanie równoległe, Wdrażanie
i eksploatacja systemów informatycznych.
30
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH
Sieci komputerowe i multimedia – przedmioty specjalizacyjne: Administrowanie siecią komputerową, Przetwarzanie równoległe, Projektowanie i budowa sieci komputerowych, Bezpieczeństwo systemów informatycznych, E-biznes, Modelowanie i symulacja systemów,
Tworzenie aplikacji internetowych, Multimedialne bazy danych, Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych, Techniki multimedialne, Kodowanie i kompresja danych, Technologie internetowe w przetwarzaniu danych, Rynek usług sieciowych.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Przedmioty podstawowe Analiza matematyczna i algebra liniowa • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka • Matematyka dyskretna • Fizyka • Podstawy elektrotechniki, miernictwa i elektroniki Przedmioty kierunkowe Algorytmy i struktury danych • Architektura
systemów komputerowych • Bazy danych • Inżynieria oprogramowania • Programowanie • Projekt zespołowy systemu informatycznego • Sieci komputerowe • Systemy operacyjne • Wprowadzenie do informatyki • Narzędzia informatyki • Programowanie w języku
C++ • Programowanie w języku Java • Grafika komputerowa • Systemy sztucznej inteligencji • Usługi w sieciach rozległych • Systemy
wbudowane • Etyka zawodu informatyka • Zarządzanie projektami informatycznymi
KADRA DYDAKTYCZNA
Kierownik katedry – dr inż. Marek Miłosz, prof. WSPA • prof. dr hab. Stanisław Grzegórski • prof. dr hab. Harbarchuk Volodymyr
• dr hab. inż. Jerzy Lipski, prof. WSPA • dr Marek Łatko, prof. WSPA • dr inż. Elżbieta Miłosz • dr inż. Piotr Muryjas • dr Beata
Pańczyk • dr inż. Tomasz Szymczyk
PRAKTYKI I PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Instytucje, które chętnie przyjmują na praktyki studentów WSPA: Mirsoft Mirosław Hajkowski Lublin • MultiMedia – Center Piotr Dąbrowski Lublin • abc SoftMAR Magdalena Lis • ACIT Sp. z o.o. • Zeto Sp. z oo Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej • Navica
Przemysław Łagód Lublin • LPEC Sp. z o.o. w Lublinie. Wiedza zdobyta podczas studiów zapewnia możliwość zatrudnienia w firmach
informatycznych produkujących i wdrażających oprogramowanie • w charakterze grafika komputerowego, projektanta, programisty
gier komputerowych (w tym edukacyjnych) • jednostkach administracji wdrażających lub wykorzystujących systemy informatyczne
• instytucjach rynku pracy • szpitalach i jednostkach zajmujących się profilaktyką zdrowia • charakterze operatora i administratora
systemów informatycznych, projektanta oprogramowania, konstruktora i administratora sieci komputerowych.
Marek Gawlik
absolwent kierunku Informatyka
Czy warto studiować na Wyspie (WSPA)? Oczywiście, że warto studiować na Wyspie! Uczelnia daje niepowtarzalne możliwości rozwoju i poznawania nowych ludzi. Koło Naukowe Studentów Informatyki natomiast stwarza
wiele możliwości wyjazdów na konferencję i pomaga przy wielu projektach. Kierunek informatyka pozwala na wybór wielu ciekawych specjalizacji, które są przystosowane do wymogów dzisiejszego rynku pracy.
31
TRANSPORT
Współczesna gospodarka potrzebuje nowoczesnego i efektywnego ekonomicznie transportu. Jest to spowodowane nie tylko rosnącymi kosztami jego funkcjonowania, ale także wzrostem mobilności krajowej i międzynarodowej konsumentów, rozwojem biznesu elektronicznego i koniecznością docierania z coraz bardziej zróżnicowaną ofertą do różnorodnych rynków zbytu. Nowoczesny transport potrzebuje odpowiednio przygotowanych specjalistów, potrafiących organizować i realizować niezbędne procesy
transportowe. Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Uzyskany tytuł – INŻYNIER.
ATUTY KIERUNKU
Studia na kierunku Transport oferują nie tylko możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu technicznych, organizacyjnych
i prawnych aspektów funkcjonowania transportu krajowego i międzynarodowego, ale także dają możliwość rozwoju zainteresowań studenta w ramach kół naukowych i realizacji projektów praktycznych z wykorzystaniem nowoczesnej bazy laboratoryjnej
(m.in. elektroniczna hamownia silnikowa, systemy OBD, zajęcia praktyczne w partnerskich instytucjach i firmach transportowych), czy
też współpracy ze Związkiem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
Studia umożliwiają także nawiązanie wielu kontaktów osobistych z przedstawicielami instytucji i przedsiębiorstw transportowych,
co wydaje się szczególnie istotne dla sprawnego działania w branży transportowej, opierającej się na rozległej sieci kontaktów i wzajemnych współzależności.
Tylko w tegorocznej rekrutacji! Kierunek objęty projektem unijnym „Era inżyniera”.
SPECJALNOŚCI
Nowość! Obsługa ruchu lotniczego – Jest to specjalność dla pasjonatów lotnictwa oraz osób, które interesuje organizacja i funkcjonowanie lotniska. Studenci zostają wyposażeni w wiedzę dotyczącą inżynierii ruchu lotniczego, podstaw nawigacji lotniczej i meteorologii.
Największy nacisk położony jest na systemy obsługi naziemnej ruchu pasażerskiego, przepływu bagażu, infrastrukturę.
Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego – Na tę specjalność zapraszamy osoby, które w przyszłości chciałyby pracować jako biegli sądowi zajmujący się wypadkami komunikacyjnymi lub jako rzeczoznawcy techniczni. Poruszane
są tu tematy związane z rekonstrukcją i badaniem powypadkowym pojazdów. Do pomocy w nauce wykorzystywany jest profesjonalny
program PC Cash.
Systemy informatyczne w zarządzaniu flotą pojazdów – W ostatnich latach coraz większa część działalności związanej z handlem
i usługami zostaje przeniesiona do Internetu. Tendencja ta dotyczy także sfery usług transportowych, a w szczególności czynności
takich, jak przyjmowanie zleceń przewozowych, wyszukiwanie tras czy podwykonawców. Inną cechą nowoczesnego transportu jest
wykorzystanie mobilnych systemów służących monitorowaniu trasy przejazdu, komunikacji i nawigacji.
32
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH
Transport – spedycja – logistyka – Skierowana jest do osób, które interesują się zagadnieniami przepływu towaru od wytwórcy lub
nadawcy aż do odbiorcy. Studenci poznają specyfikę funkcjonowania magazynu z jego transportem i składowaniem towarów, tworzeniem sieci center magazynowych i dyspozycyjnych. Poznają prawo przewozowe, obsługę celną ładunków oraz zagadnienia związane
z ubezpieczeniem środków transportu.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Przedmioty podstawowe Analiza matematyczna i algebra liniowa • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka • Badania operacyjne
• Informatyka i technologia informacyjna • Materiałoznawstwo • Mechanika techniczna • Fizyka • Ekonomia Przedmioty kierunkowe
Projektowanie procesów logistycznych • Inżynieria ruchu • Systemy transportowe • Ekonomika transportu • Infrastruktura środków
transportu • Grafika inżynierska i PKM• Środki transportu • Eksploatacja techniczna • Metrologia • Automatyka • Elektrotechnika
i elektronika • Organizacja i zarządzanie
KADRA DYDAKTYCZNA
Kierownik katedry – dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. WSPA • prof. dr hab. inż. Piotr Tarkowski • dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prof. WSPA • dr inż. Piotr Budzyński • dr inż. Arkadiusz Małek • dr inż. Jacek Poleszak • dr inż. Konrad Pylak
• dr inż. Jarosław Aleksander Pytka • mgr inż. Sławomir Tarkowski
PRAKTYKI I PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Chętnie przyjmują na praktyki studentów WSPA w firmach transportowych, spedycyjnych i logistycznych • przedsiębiorstwach logistycznych i spedycyjnych • wytwórniach samochodów i podzespołów • zakładach remontowych i naprawczych • przedsiębiorstwach
infrastruktury dróg • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego • szynowego i lotniczego Raben Polska Sp. z o.o. • Zarządzie Dróg Powiatowych • Przewozach Regionalnych Sp. z o.o.
• Wojewódzkiej Komendzie Policji. Po studiach możesz pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych • wytwórniach
samochodów i podzespołów • zakładach remontowych i naprawczych • przedsiębiorstwach transportowych • przedsiębiorstwach
infrastruktury dróg • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego.
Małgorzata Szopa
studentka kierunku Transport
WSPA to uczelnia przyjazna studentom. TRANSPORT to atrakcyjny i przyszłościowy kierunek a program studiów dostosowany jest do wymagań, jakie stawia współczesny transport, ze szczególnym uwzględnieniem
logistyki, bezpieczeństwa ruchu, organizacji zaplecza technicznego oraz prowadzenia działalności biznesowej
w dziedzinie transportu. Polecam studiowanie na WSPA, można tu rozwijać się na wielu płaszczyznach, są organizowane liczne kursy i szkolenia przygotowujące do wyjścia na rynek pracy i znalezienia wymarzonej pracy.
33
ZARZĄDZANIE
Historycznie pierwszy kierunek w ofercie WSPA. Od lat znajduje się w czołówce najczęściej wybieranych wśród kandydatów. Łączy
wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, finansów z praktycznym jej zastosowaniem w prowadzeniu własnej działalności. Program
wzbogacony jest w zajęcia z przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji czy marketingu. Studia trwają 6 semestrów (3 lata). Uzyskany tytuł – LICENCJAT.
ATUTY KIERUNKU
Profesjonalna kadra dydaktyczna i specjaliści z dziedziny zarządzania i marketingu. Program przygotowuje do realizacji podstawowych
funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym, kształtuje umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie m.in.: projektowania nowych i restrukturyzowania istniejących procesów i systemów
zarządzania, przygotowuje do organizowania i zarządzania projektami, jakością, innowacjami, procesami logistycznymi oraz wykorzystania systemów komputerowych, wspomagających proces decyzyjny. Poznanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania i organizacji.
SPECJALNOŚCI
Wybierając specjalność Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą student posiada wiedzę i umiejętności w zakresie weryfikacji
pomysłów przedsiębiorczych i uruchomienia działalności małej firmy, prowadzenia działalności gospodarczej od strony finansowej
i prawnej, analizy rynku i działań marketingowych, zarządzania relacjami z klientami, budowy strategii rozwoju małej firmy, prowadzenia działalności w Internecie, opracowania strategii personalnych, kalkulacji ryzyka i ubezpieczenia małej firmy.
Nowość! Specjalność Zarządzanie gastronomią i dietetyką pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania
i zarządzania przedsiębiorstwem gastronomicznym, usługami cateringowymi i żywieniowymi, prowadzenia działalności gospodarczej
od strony finansowej i prawnej, projektowania usług i obiektów gastronomicznych, zastosowania technologii gastronomicznych, analizy rynku i działań marketingowych, wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu gastronomią.
Nowość! Specjalność Zarządzanie ochroną środowiska pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania systemów
zarządzania środowiskowego, programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin, wdrażania w przedsiębiorstwach
normatywnych systemów zarządzania środowiskowego, stosowania instrumentów kreujących przyjazny środowisku wizerunek przedsiębiorstw i produktów, gospodarowania odpadami, prowadzenia działalności gospodarczej, poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska.
34
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH
Specjalność Zarządzanie potencjałem społecznym pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania strategii personalnych, budowania wewnętrznych relacji pracowniczych, planowania szkoleń i rozwoju pracowników, wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu personelem, projektowania systemów wartościowania i oceny pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowej
i płacowej oraz audytu personalnego, zarządzania przedsiębiorczego, itd.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Przedmioty podstawowe Podstawy zarządzania • Nauka o organizacji • Mikroekonomia • Finanse • Prawo • Matematyka • Statystyka
opisowa Przedmioty kierunkowe Zachowania organizacyjne • Zarządzanie projektami • Zarządzanie zasobami ludzkimi • Zarządzanie
jakością • Informatyka w zarządzaniu • Marketing • Badania marketingowe • Finanse przedsiębiorstwa • Rachunkowość finansowa
• Procesy informacyjne w zarządzaniu
KADRA DYDAKTYCZNA
Kierownik katedry – dr Elena Mieszajkina, prof. WSPA • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko • dr hab. inż. Małgorzata Dolińska,
prof. WSPA • dr hab. inż. Anna Zarębska, prof. WSPA • dr inż. Radosław Marciniak • dr inż. Magdalena Rzemieniak
• dr inż. Barbara Szymoniuk • dr inż. Monika Wawer • dr Adam Włodarczyk
PRAKTYKI I PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Doświadczenie zawodowe studenci zdobywają m.in. w takich instytucjach: Żagiel S.A. • Otex S.A. w Lublinie • Zakład Ubezpieczeń
Społecznych • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wiedza zdobyta podczas studiów WSPA na kierunku Zarządzanie zapewnia możliwość zatrudnienia w obszarze marketingu, zasobów
ludzkich, finansów • organizacjach gospodarczych i samorządowych • przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowisku menedżera
średniego i wyższego szczebla • instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z biznesem • placówkach naukowo–
badawczych • agencjach konsultingowych • szkolnictwie.
ELŻBIETA GULAŃCZYK
studentka kierunku Zarządzanie
Każdy człowiek w okresie całego swojego życia ciągle się uczy, na studiowanie nigdy nie jest za późno. Aby lepiej poznać i rozumieć współczesny świat warto inwestować w siebie. Wybierając WSPA
podniosłam swoje umiejętności menedżerskie, zdobyłam nowe kwalifikacje zawodowe, przełamałam
stereotypy i rutynę poprzez kontakt z ludźmi z różnych grup wiekowych, jednym słowem studiowanie
na Wyspie łączy pokolenia. Na moję decyzję o studiach miały wpływ wysokie noty w rankingach, kadra
dydaktyczna, możliwość uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach oraz opinia środowiska. Na studiach
zawarłam nowe przyjaźnie, stałam się bardziej aktywna i otwarta na wszelkie zmiany.
35
SŁOWO OD DZIEKANA
WYDZIAŁ
NAUK
SPOŁECZNYCH
Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci!
Administracja specjalności:
• Administracja gospodarcza
• Administracja publiczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalności:
• Komunikacyjno-psychologiczna
• Medialna
Politologia specjalności:
• Bezpieczeństwo wewnętrzne
• Studia Iberyjskie – nowość
Socjologia specjalności:
• Doradztwo zawodowe
• Marketing i promocja
• Problemy społeczne – nowość
Socjologia II stopień specjalności:
• Badania opinii społecznej i rynku – nowość
• Komunikacja społeczna – nowość
• Polityka społeczna – nowość
Stosunki międzynarodowe specjalności:
• Biznes międzynarodowy
• Służba dyplomatyczna i konsularna
• Urzędnik europejski – nowość
• Współpraca transgraniczna – nowość
36
Wydział Nauk Społecznych WSPA jest wydziałem dynamicznie się rozwijającym. Obejmuje on pięć kierunków studiów: Administrację, Dziennikarstwo i komunikację społeczną, Politologię, Socjologię i Stosunki międzynarodowe. W ramach każdego kierunku
studiów prowadzone są specjalności. Na wymienionych kierunkach realizowany jest
program studiów licencjackich, Socjologia natomiast zaprasza Państwa także na studia magisterskie. Na Wydziale zatrudniamy 300 pracowników naukowo-dydaktycznych, reprezentujących różne dyscypliny naukowe.
Przygotowana dla Was oferta edukacyjna obejmuje wiele ciekawych przedmiotów, także tych, które nie są wykładane na innych lubelskich uczelniach. Dbamy, aby przekazywana Wam wiedza była wiedzą aktualną, wykładaną w sposób interesujący i aktywizujący. Zobaczycie, że miał rację niemiecki socjolog Max Weber, mówiąc: „są nauki którym
dane jest pozostać wiecznie młodymi”, ponieważ stale pojawiają się nowe zjawiska
warte zbadania. Nauczymy Was, jak korzystać z dorobku teoretycznego nauk społecznych, ale także pokażemy, w jaki sposób ten dorobek można spożytkować w działaniu
praktycznym. Zainspirujemy Was do wszechstronnego rozwoju, rozbudzimy wyobraźnię społeczną, sprawimy, że otaczający Was świat będzie ciekawszy, bardziej zrozumiały, a także lepszy, bowiem nauczymy Was, jak można go takim uczynić. Przygotujemy Was do pełnienia różnorodnych ról społecznych. Na naszym Wydziale działają
koła naukowe, możecie także brać udział w badaniach prowadzonych przez naszą
kadrę naukową, uczestniczyć w organizowanych przez nas konferencjach, wyjazdach
naukowych, debatach publicznych i publikacjach. Chętnie podzielimy się z Wami naszym doświadczeniem i wiedzą, dzięki której łatwiej Wam będzie znaleźć własną drogę
w świecie późnej nowoczesności.
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr Joanna Bielecka-Prus
37
ADMINISTRACJA
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
KADRA DYDAKTYCZNA
Studia na tym kierunku dostarczają szerokiej wiedzy oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania w dziedzinie nauk społecznych, zwłaszcza podstaw: polityki, administracji i zarządzania, różnych gałęzi prawa. Oferta studiów licencjackich jest urozmaicona
i atrakcyjna. Daje Studentowi możliwość równoległego zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i nabywania doświadczenia – dzięki
możliwości odbywania praktyk, kursów i szkoleń (w tym zagranicznych). Dodatkowo kształcący, jak umiejętnie wykorzystywać nabytą
wiedzę w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Szczegółowo opracowany program pozwala na praktyczne przygotowanie
zawodu pracownika administracji publicznej – rządowej, samorządowej i europejskiej, jak również w organizacjach niepublicznych,
zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi. Absolwenci kończą studia dobrze przygotowani do zawodu oraz do podjęcia studiów
magisterskich. Studia trwają 6 semestrów (3 lata). Uzyskany tytuł – LICENCJAT.
ATUTY KIERUNKU
Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym. Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów. Możliwość uczestniczenia w warsztatach aktywizacji zawodowej, planowania ścieżki kariery
oraz szeroko rozumianej orientacji zawodowej, które pozwalają zmienić sposób myślenia o własnej sytuacji zawodowej oraz wzbudzić
własną motywację w tym zakresie.
SPECJALNOŚCI
Kształcenie w ramach Administracji publicznej przygotowuje studentów do zawodu pracownika administracji na poziomie wykonawczym i kierowania małymi zespołami przede wszystkim w jednostkach administracji ogólnej – państwowej, samorządowej oraz instytucjach publicznych różnych sektorów, np. organizacjach pozarządowych, mediach.
Studenci specjalności Gospodarczej zdobędą przygotowanie zawodowe, szczególnie w zakresie podstaw finansów, zasad prowadzenia
działalności gospodarczej gospodarki nieruchomościami, przydatne w pracy w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Przedmioty podstawowe Podstawy prawoznawstwa • Historia administracji • Nauka o administracji • Konstytucyjny system organów
państwowych • Prawo administracyjne (część ogólna i szczegółowa) • Postępowanie administracyjne • Organizacja i zarządzanie
w administracji publicznej • Makro- i mikroekonomia • Publiczne prawo gospodarcze Przedmioty kierunkowe Prawo cywilne. Część
ogólna • Podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego • Finanse publiczne i prawo finansowe • Podstawy prawa karnego i prawa
wykroczeń • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej • Legislacja administracyjna • Postępowanie egzekucyjne w administracji
• Zamówienia publiczne • Ustrój samorządu terytorialnego
38
Kierownik katedry – dr hab. Janusz Niczyporuk, prof. WSPA • prof. dr hab. Maciej Bałtowski • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak,
prof. WSPA • dr Teresa Filipiak • dr Marta Gontarczyk-Skowrońska • dr Dorota Lebowa • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
• dr Elżbieta Niezbecka • dr Mariusz Świetlicki • dr Wiesław P. Tekely • dr Wojciech Zakrzewski
PRAKTYKI I PERSPEKTYWY ZAWODOWE
W trakcie praktyk ujętych w programie studiów, studenci WSPA mogą zdobyć doświadczenie w Urzędzie Skarbowym w Lublinie
• Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego • Prokuraturze Okręgowej w Lublinie • przedsiębiorstwie Poczta Polska S.A.
• Urzędzie Miejskim w Lublinie • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie • Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.
Praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów na kierunku Administracja upoważniają absolwenta do poszukiwania samodzielnej pracy w administracji rządowej • administracji samorządowej – w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie wojewódzkim
i gminnym lub też w starostwie powiatowym • instytucjach Unii Europejskiej • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych • organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach • instytucjach edukacyjnych • środkach masowego przekazu • firmach ubezpieczeniowych.
Wszyscy absolwenci kierunku Administracja wyposażeni zostają w wiedzę, a przede wszystkim umiejętność jej wykorzystania w praktyce, czego efektem jest m.in. umiejętność właściwego interpretowania przepisów prawa. Dodatkowym atutem jest trening osobisty,
który pomaga w rozwoju samego siebie i rozwoju własnych kompetencji.
Grzegorz Kufel
absolwent kierunku Administracja
Administracja, to kierunek, który daje możliwości pracy w różnych dziedzinach. Pomaga zaznajomić
się z otaczającym nas prawem polskim jak i międzynarodowym, dzięki temu czujemy się świadomi
jak działa współczesny świat. Kierunek polecam osobom, które próbują być uporządkowani, sumienni, ale zarazem pełni kreatywności.
WSPA to profesjonalni wykładowcy, którzy z uporem realizują programy tematyczne i kierują edukacją młodego studenta. W trakcie studiów można się realizować i brać czynny udział w życiu uczelni.
WSPA umożliwia tworzenie lub zapisanie się do kół naukowych szczególnie polecam Koło Naukowe
Administratywistów, które współtworzyłem i byłem pierwszym przewodniczącym. Istnieje także możliwość uczestnictwa w wielu atrakcyjnych działaniach uczelni, z których można wybierać te, które
najbardziej Ci odpowiadają.
39
DZIENNIKARSTWO
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Zawód dziennikarza kojarzy się z przygodą, podróżą i wolnością, a więc z naturalnymi dążeniami ludzi młodych, z ich instynktowną
chęcią poznawania świata. Przygoda to rozliczne niespodzianki, które przydarzają się dziennikarzom, a wynikają z bogactwa kontaktów
z ludźmi oraz z racji pełnionych przez nich profesjonalnych ról. Podróże bliższe i dalsze również wkomponowują się w przeznaczenie
dziennikarza; trudno sobie wyobrazić zawód bardziej mobilny, związany z pokonywaniem przestrzeni. A wolność to nie tylko możliwość
artykułowania i upowszechniania własnych poglądów, lecz także wpływania na społeczeństwo i na rządzących. Media kontrolując
władzę, wzmacniają sferę wolności ludzkiej, demokracji i tolerancji. Nie jest to zawód dla każdego chętnego, lecz raczej dla osób
o specjalnych predyspozycjach, cechujących się ciekawością świata, otwartością w kontaktach z ludźmi i wytrwałością. Najlepsi
dziennikarze współtworzą elitę społeczną, analogicznie jak wybitni politycy i aktorzy; są oni po prostu „rozpoznawalni”. Lecz by stać się
tym możliwie najlepszym, trzeba najpierw rozpocząć studia dziennikarskie. Gdzie? Oczywiście na Wyspie. Studia trwają 6 semestrów
(3 lata). Uzyskany tytuł – LICENCJAT.
ATUTY KIERUNKU
Zajęcia w studio telewizyjnym i radiowym. Nowoczesny program kierunku zapewnia profesjonalne przygotowanie z zakresu: pracy
reporterskiej, redakcyjnej i wydawniczej, korzystania z narzędzi komunikacji sieciowej, pozyskiwania, redagowania i selekcji informacji,
konstruowania reportaży radiowych i telewizyjnych, montażu oraz prowadzenia kampanii politycznych i reklamowych.
SPECJALNOŚCI
Specjalność Medialna – dla osób zainteresowanych przede wszystkim pracą dziennikarza
Przedmioty specjalizacyjne: Publicystyka - literatura - polityka • Emisja materiału dziennikarskiego • Fotografia w prasie • Współczesna
publicystyka kulturalna i społeczna • Metodologia reportażu • Praca dziennikarza w archiwum • Perswazja i manipulacja w mediach
• Nowe media w komunikacji społecznej • Teksty użytkowe w mass mediach • Typografia i twórcze projektowanie w mediach • Gatunki
radiowe
Specjalność Komunikacyjno-psychologiczna – dla osób zainteresowanych pracą w agencjach reklamowych i public relations oraz działach marketingu i promocji urzędów i firm
Przedmioty specjalizacyjne: Perswazja i manipulacja w komunikowaniu społecznym • Konflikty i mediacje • Teksty użytkowe w komunikowaniu społecznym • Samorząd i wspólnoty lokalne • Praca rzecznika prasowego • Reklama polityczna i marketingowa • Typografia
i twórcze projektowanie w komunikowaniu społecznym • Negocjacje, Autoprezentacja – wystąpienia publiczne i promocja • Produkt
medialny • Podróżopisarstwo i piśmiennictwo okolicznościowe
40
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Przedmioty podstawowe Filozofia, Socjologia • Prawo • Ekonomia • Historia Polski XX wieku • Nauki o komunikowaniu • Współczesne
systemy polityczne Przedmioty kierunkowe Historia mediów • Polski system medialny • Systemy medialne na świecie • Kultura języka
• Retoryka i erystyka • Gatunki dziennikarskie • Prawo mediów • Etyka dziennikarska • Warsztat dziennikarza prasowego, radiowego,
telewizyjnego, internetowego • Public Relations • Dziennikarskie źródła informacji
KADRA DYDAKTYCZNA
Kierownik katedry – prof. dr hab. Krzysztof Stępnik • prof. dr hab. Włodzimierz Mich • prof. dr hab. Maria Wojtak • dr Stanisław Barć
• dr Dorota Filar • dr Ewa Nowak • dr Magdalena Piechota • dr Beata Romiszewska • dr Grażyna Stachyra
PRAKTYKI I PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Studenci WSPA mogą zdobywać doświadczenie dziennikarskie w instytucjach takich, jak: Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie
• Kurier Lubelski Sp. z o.o. w Lublinie • Polskie Radio Lublin • Radio Centrum • Gazeta Wyborcza Lublin • Agencja Reklamowa
Vena Art • Agencja reklamowa „Maik” Sp.J.
Wiedza zdobyta podczas studiów WSPA na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zapewnia możliwość zatrudnienia w telewizji publicznej, komercyjnej • redakcjach informacyjnych mediów masowych • prasie lokalnej lub ogólnopolskiej • redakcjach portali
internetowych • agencjach public relations • agencjach artystycznych • agencjach reklamowych • domach mediowych • instytucjach
i organizacjach utrzymujących kontakty z mediami • jako dziennikarz niezależny.
Lucyna Panasiuk
studentka III roku Dziennikarstwa
redaktor w „Wydawnictwie Wspólnota”, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Młodzieży „Szkoła
Szans”, zdobywczyni stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego 2010/2011
Dlaczego warto studiować w WSPA? Dla mnie studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie były najlepszą życiową inwestycją. To dzięki uczelni wyjechałam za darmo na 3-miesięczne praktyki do Norwegii, gdzie odbyłam kurs języka norweskiego. W Oslo zdobyłam także praktyczne doświadczenie dziennikarskie, pracując w norweskiej gazecie codziennej Aftenposten. Podczas
studiów, w ramach powołanego przez siebie Klubu Amerykańskiej Przedsiębiorczości, prowadziłam
anglojęzyczne zajęcia z kultury Stanów Zjednoczonych. Uczelnia zawsze wspierała mnie w rozwoju osobistym poprzez organizację dodatkowych, nieodpłatnych szkoleń z zakresu funkcjonowania na rynku
pracy i w świecie biznesu. Moja aktywność zawsze nagradzana była wysokimi stypendiami i obniżką
opłat za studia. Powtarzam to wszystkim przyjaciołom i znajomym - WSPA jest najlepszym kierunkiem.
41
POLITOLOGIA
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
KADRA DYDAKTYCZNA
Studia politologiczne zapewniają uzyskanie wiedzy zarówno ogólnohumanistycznej, jak i specjalistycznej z zakresu funkcjonowania
państwa i społeczeństwa. Studenci WSPA kierunku Politologia studiów pierwszego stopnia mają możliwość wybrania jednej z dwóch
specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne lub iberystyka. Studia gwarantują uzyskanie umiejętności analizowania i podejmowania
decyzji politycznych, gromadzenia i weryfikowania informacji, profesjonalnego badania procesów społecznych i politycznych, rozumienia mechanizmów życia społeczno – politycznego. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane w trakcie studiów dadzą możliwość
podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, instytucjach bezpieczeństwa publicznego,
prywatnych firmach, a także w strukturach Unii Europejskiej. Studia trwają 6 semestrów (3 lata). Uzyskany tytuł – LICENCJAT.
ATUTY KIERUNKU
Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym. Udział studentów w organizowanym
przez WSPA cyklu szkoleń m.in. na temat: „Kompetencje, komunikacja, autoprezentacja na rynku pracy”, „Rozwój osobisty, kariera,
rynek pracy”, „Jak zwiększyć swoją wartość na rynku pracy”.
SPECJALNOŚCI
Nowość! Studia Iberyjskie – w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku i coraz większą ciekawość młodych ludzi kulturą iberyjską, utworzyliśmy specjalność iberyjską. Absolwenci specjalności iberystyka mają możliwość uzyskania dobrej znajomości języka hiszpańskiego
oraz rozumienia i interpretowania sytuacji i zjawisk zachodzących w obszarze hiszpańskojęzycznym. Te umiejętności dają absolwentom dodatkowo szansę na zatrudnienie w środowiskach dwujęzycznych, m.in. w instytucjach upowszechniania kultury, agencjach
reklamowych, placówkach oświatowych, przedsiębiorstwach gospodarczych.
Bezpieczeństwo wewnętrzne – absolwenci zostają przygotowani do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach zagrożeń,
w tym zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Są zdolni do podejmowania spraw z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych,
podejmowania dogłębnej analizy pojawiających się zagrożeń nowego typu.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Przedmioty podstawowe Współczesne systemy polityczne • Nauka o polityce • Nauka o państwie i prawie • Myśl polityczna Przedmioty kierunkowe: Integracja europejska i prawo wspólnotowe • Najnowsza historia powszechna • Partie polityczne i systemy partyjne
• Historia polityczna Polski • System polityczny RP • Samorząd i polityka lokalna • Administracja publiczna • Marketing polityczny
• Polityka społeczna i gospodarcza • Statystyka i demografia • Organizacja i zarządzanie • Stosunki międzynarodowe
42
Kierownik katedry – dr hab. Wojciech Sokół, prof. WSPA • prof. dr hab. Jan Hudzik • dr hab. Alicja Wójcik, prof. WSPA • dr Zbigniew
Adamowicz • dr Jarosław Kwit • dr Małgorzata Podolak • dr Lidia Pokrzycka • dr Grzegorz Ronek.
PRAKTYKI I PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Studenci mogą odbyć praktykę w: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego • Urzędzie Miejskim w Lublinie • Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie • Biurze Poselskim • Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej.
Po ukończeniu studiów możesz pracować w: administracji rządowej i samorządowej • organizacjach gospodarczych i społecznych
• jednostkach doradztwa gospodarczo – politycznego • instytucjach i organizacjach międzynarodowych (WTO, ONZ) • centrach badania opinii publicznej • instytutach naukowych • organach partii politycznych • parlamencie • agendach rządowych • organizacjach
zajmujących się organizowaniem kampanii politycznych oraz marketingowych.
Sylwia Garszczal-Drozd
studentka Politologii
własna działalność gospodarcza, mama 3 letniej Julki
Studia na WYSPIE to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych zawodowo, prowadzących dom lub wychowujących dzieci. Uczelnia dzięki świetnej organizacji pracy
i ekspresowemu przepływowi informacji stwarza komfortowe warunki dla studentów, którzy zawsze są poinformowani na czas, (np. o zachodzących zmianach),
dzięki czemu łatwiej im zorganizować swój własny czas.
Profesorowie i pracownicy to nie tylko doskonale wykwalifikowana kadra, to również wspaniali, otwarci ludzie. Tutaj wchodząc do sekretariatu nie musisz się bać,
że zostaniesz odesłany z kwitkiem, Panie zawsze chętnie służą pomocą.
Politologia na Wyspie, gdzie do wyboru są dwie ciekawe specjalności, to również
gwarancja zdobycia wiedzy w jak najszerszym zakresie, a tym samym dostosowania się do potrzeb rynku pracy! Cieszę się, że wybrałam WYSPĘ!
43
SOCJOLOGIA
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Problemy społeczne. Specjalność rozszerza wiedzę na temat polityki społecznej, różnorodnych problemów społecznych, takich jak
patologie społeczne, bezrobocie, niepełnosprawność. Przygotowuje do pracy w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, jako ekspert w projektach społecznych.
Być może jeszcze nie wiesz, że dookoła nas zachodzi szereg procesów społecznych – możesz nauczyć się je dostrzec i zbadać. Studiując socjologię nauczysz się, w jaki sposób analizować interesujące zjawiska społeczne i kulturowe, wykorzystując róże metody badawcze: wywiady, ankiety, zdjęcia, filmy. Dowiesz się, jak w nowy sposób spojrzeć na otaczającą Cię rzeczywistość: komunikację międzyludzką, kulturę, subkultury, grupy marginalizowane, płeć, instytucje społeczne, a nawet własne ciało. Student kierunku Socjologia
uzyskuje odpowiedni poziom umiejętności do projektowania i prowadzenia badań rynkowych oraz innych przedsięwzięć promocyjnych.
Nabyte kwalifikacje, umożliwiają efektywne zarządzanie oraz promowanie firmy i jej produktów. Profesjonalne oprogramowanie IBM
SPSS jest niewiele znaczącą nazwą- ale ten program i certyfikat daje szansę zdobycia wymarzonej pracy. Studia trwają 6 semestrów
(3 lata). Uzyskany tytuł – LICENCJAT.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Przedmioty podstawowe Antropologia kulturowa • Ekonomia • Historia myśli społecznej i socjologicznej • Systemy, struktury i procesy
społeczne w różnych perspektywach teoretycznych • Psychologia społeczna • Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
• Podstawy socjologii Przedmioty kierunkowe Statystyka • Metody badań społecznych • Analiza danych z wykorzystaniem pakietu
IBM SPSS • Wprowadzenie do badań jakościowych • Demografia społeczna • Etyczne problemy zawodu socjologa • Współczesne
teorie socjologiczne • Realizacja badań społecznych
KADRA DYDAKTYCZNA
ATUTY KIERUNKU
Profesjonalne oprogramowanie IBM SPSS! Jest to w pełni profesjonalny program komputerowy do analizy danych ilościowych, wykorzystywany nie tylko przez ośrodki akademickie i ośrodki badania opinii społecznej i rynku, ale również przez biznes (np. linie lotnicze,
towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, firmy telekomunikacyjne). IBM SPSS znajduje się w programie studiów socjologicznych tylko
nielicznych uczelni prywatnych. WSPA posiada akredytację wydaną przez SPSS Polska, uprawniającą do wydawania studentom bezpłatnego certyfikatu SPSS Technology Junior Expert, a także bezpłatnego certyfikatu SPSS Technology Expert w trakcie specjalnego
egzaminu realizowanego przez SPSS Polska wspólnie z Uczelnią. Studenci biorą udział w projektach badawczych!
W trakcie studiów studenci biorą czynny udział w prowadzonych przez kadrę naukową badaniach społecznych. Udział w badaniach
jest nie tylko doskonałym sposobem na zdobycie pierwszych szlifów badawczych, ale także może być dodatkowym źródłem dochodów,
bowiem studenci są za swoją pracę wynagradzani.
SPECJALNOŚCI
Doradztwo zawodowe. Student zapoznaje się z wiedzą na temat rynku pracy, technik aktywnego poszukiwania pracy, projektowania
kariery zawodowej w oparciu o procedury pomiaru, sporządzenie ekspertyzy doradczej. Uczy się, jak pracować z grupą, a także
indywidualnym klientem. Przyswaja umiejętności miękkie: budowania własnej autoprezentacji, skutecznego komunikowania się i negocjowania. Po zakończeniu specjalności student przygotowany jest do pracy w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, instytucjach
rynku pracy oraz jako ekspert przy realizacji projektów unijnych związanych z kapitałem ludzkim.
Marketing i promocja. Student uczy się, w jaki sposób komunikować się z otoczeniem biznesowym, jak tworzyć strategię budowania
marki i projektować systemy promocji. Dowie się, w jaki sposób systematyczne projektować, zbierać, analizować wyniki badań związanych z sytuacją marketingową przedsiębiorstwa. Specjalność przygotowuje do pracy w działach marketingu i zarządzania zasobami
ludzkimi, agencjach PR i reklamowych.
44
Kierownik katedry – prof. dr hab. Stanisław Kosiński • prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Czarnecki • prof. dr hab. Piotr Kryczka
• dr hab. Andrzej Biłat, prof. WSPA • dr hab. Mieczysław Miazga, prof. WSPA • dr hab. Franciszek Lis, prof. WSPA • dr Joanna
Bielecka-Prus • dr Lucyna Fidor • dr Magdalena Florek-Łuszczki • dr Wiktorija Fryszkowska • dr Renata Maciejewska • dr Paweł
Rydzewski • mgr Anna Szkoła
PRAKTYKI I PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wśród instytucji przyjmujących studentów WSPA na praktyki zawodowe znajdują się: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie • Miejski
Urząd Pracy w Lublinie • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie • Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych • Adecco Poland Sp. z o.o.
Lublin • Randstad, Sp. z o.o. • Start People Sp. z o.o.
Po zakończeniu studiów możesz pracować w: działach marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi • ośrodkach badania opinii społecznej • uczelniach i instytutach naukowych • instytucjach doradczych i szkoleniowych • agencjach PR oraz reklamowych
• środkach masowego przekazu • administracji państwowej i samorządowej • placówkach kulturalnych • ośrodkach
pomocy społecznej • szkołach, ale po ukończeniu studium pedagogicznego • innych instytucjach i organizacjach.
Agnieszka Wojewódzka
absolwentka kierunku Socjologia
Dlaczego warto? Ciekawy program, sporo zajęć praktycznych, program zajęć dostosowany do obecnie panujących warunków na rynku, brak przestarzałych informacji. To, co wyniosłam ze studiów, to sporo informacji
praktycznych, fajny program pokazał mi obszary, w których warto się kształcić czy rozwijać dalej. Po studiach bez
problemu udało mi się dostać na studia dziennie na SGH.
45
SOCJOLOGIA II STOPIEŃ
Jedyne w regionie studia drugiego stopnia na kierunku Socjologia wśród uczelni prywatnych. Każdy, kto ukończył studia na poziomie
licencjata może pogłębiać tajniki procesów socjologicznych. Dzięki nowoczesnym i aktywnym formom przekazywania wiedzy studenci
zgłębią tajniki badań terenowych, nauczą się, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach problemowych w procesie badawczym, a także
zobaczą, że lektura książek socjologicznych może być przyjemnością. W programie studiów uwzględniono przedmioty i tematy, które
są ważne i aktualne nie tylko na gruncie polskim, ale także ogólnoświatowym, np. procesy globalizacyjne, wykluczenie społeczne, komunikacja społeczna za pośrednictwem nowych mediów. Studia trwają 4 semestry (2 lata). Oferowane są absolwentom licencjackich
studiów socjologicznych i innych kierunków, zwłaszcza humanistyczno–społecznych. Uzyskany tytuł – MAGISTER.
ATUTY KIERUNKU
Podstawowym atutem jest możliwość studiowania po innych niż socjologia kierunkach. W przypadku całej grupy studentów z innej
katedry, WSPA daje możliwość utworzenia specjalności na potrzeby tej grupy.
Na studia zapraszamy osoby z licencjackim wykształceniem socjologicznym, jak i innym wykształceniem wyższym. Kandydaci bez kierunkowego wykształcenia socjologicznego (np. z zarządzania, ekonomii, administracji, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych,
politologii, pielęgniarstwa, doradztwa zawodowego, fizjoterapii, turystyki i rekreacji, itp.) będą zobowiązani do zdania na pierwszym
roku studiów egzaminów z niżej wymienionych przedmiotów dodatkowych:
• Podstaw socjologii,
• Klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych,
• Metod badań socjologicznych.
A ponadto studentom tym Uczelnia zapewnia odpowiednie przewodniki metodyczne i konsultacje przygotowujące do wyżej wymienionych dodatkowych egzaminów.
SPECJALNOŚCI
Nowość! Komunikacja społeczna
Specjalność jest utworzona przede wszystkim dla tych osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat komunikowania społecznego.
Studenci dowiedzą się, w jaki sposób można analizować komunikaty werbalne i niewerbalne (przekazy medialne, zdjęcia, obrazy),
a także nauczą się, w jaki sposób wpływać na działania komunikacyjne. Specjalizacja przygotowuje do pracy w mediach (tworzenie
przekazów, np. reklam), mediacjach społecznych, instytucjach szkoleniowych, administracji samorządowej.
Przedmioty w ramach specjalności: socjologia wizualna, socjologia reklamy, socjologia Internetu, mediacje społeczne.
46
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Nowość! Badania opinii społecznej i rynku
Tą specjalność polecamy przede wszystkim osobom zainteresowanym pogłębianiem kompetencji badawczych, zarówno w badaniach
ilościowych, jak i jakościowych. Studenci zapoznają się z metodami badań rynkowych, sondażowych, ale także nauczą się, jak analizować dokumenty urzędowe czy prowadzić wywiady indywidualne i grupowe. Przyswojona wiedza i umiejętności pomogą w znalezieniu
pracy w różnego rodzaju instytucjach badania opinii i rynku, firmach konsultingowych czy instytucjach badających preferencje konsumentów.
Przedmioty w ramach specjalności: badania opinii społecznej, wywiady focusowe, analiza dokumentów, analiza treści i dyskursu publicznego.
Nowość! Polityka społeczna
Specjalność ta pogłębia wiedzę i kompetencje z zakresu polityki społecznej, szczególnie z perspektywy działań określonych instytucji
zajmujących się rynkiem pracy, zdrowiem publicznym, rozwojem regionalnym i lokalnym, a także funkcjonowaniem instytucji pomocy
społecznej. Student przygotowany będzie do podjęcia pracy w różnego typu instytucjach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.
Przedmioty w ramach specjalności: Socjologia bezrobocia, zdrowie publiczne, instytucje i organizacje w pomocy społecznej, planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego.
KADRA DYDAKTYCZNA
Kierownik katedry – prof. dr hab. Stanisław Kosiński • prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Czarnecki • prof. dr hab. Piotr Kryczka
• dr hab. Andrzej Biłat, prof. WSPA • dr hab. Mieczysław Miazga, prof. WSPA • dr hab. Franciszek Lis, prof. WSPA • dr Joanna
Bielecka-Prus • dr Lucyna Fidor • dr Magdalena Florek-Łuszczki • dr Wiktorija Fryszkowska • dr Renata Maciejewska • dr Paweł
Rydzewski • mgr Anna Szkoła
PRAKTYKI I PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wśród instytucji przyjmujących studentów WSPA na praktyki zawodowe znajdują się: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie • Miejski
Urząd Pracy w Lublinie • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie • Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych • Adecco Poland Sp. z o.o.Lublin • Randstad, Sp. z o.o. • Start People Sp. z o.o.
Po zakończeniu studiów możesz pracować w: działach marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi • ośrodkach badania opinii społecznej • uczelniach i instytutach naukowych • instytucjach doradczych i szkoleniowych • agencjach PR oraz reklamowych • środkach
masowego przekazu • administracji państwowej i samorządowej • placówkach kulturalnych • ośrodkach pomocy społecznej • szkołach, ale po ukończeniu studium pedagogicznego • innych instytucjach i organizacjach.
47
STOSUNKI
MIĘDZYNARODOWE
Z uwagi na fakt położenia geograficznego, RP jest „łącznikiem” pomiędzy krajami wschodu a zachodem Europy, stąd rolę odgrywa
wiedza z zakresu problematyki społeczno-politycznej i gospodarczej tak w wymiarze krajowym, jak międzynarodowym, swobodne
posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Studia na WSPA łączy nauka funkcjonowania
płaszczyzn współpracy międzynarodowej oraz umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej z umiejętnością kreowania i podtrzymywania kontaktów gospodarczych o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Studia trwają 6 semestrów (3 lata). Uzyskany tytuł – LICENCJAT.
ATUTY KIERUNKU
Dwa języki obce w trakcie studiów, w tym jeden na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady
Europy. Program nauczania pozwalający na poznanie funkcjonowania płaszczyzn współpracy międzynarodowej oraz umiejętność analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Program umożliwiający sprawne posługiwanie się technikami teleinformatycznymi w zakresie zgodnym z zakresem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Praktyki w prestiżowych
instytucjach w kraju i za granicą. Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.
SPECJALNOŚCI
Wybierając specjalność Biznes międzynarodowy student ma możliwość poznania specyfiki działania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Orientuje się w bieżącej sytuacji gospodarki światowej, w zasadach funkcjonowania wspólnego rynku oraz zasadach
utrzymywania kontaktów handlowych z przedsiębiorstwami spoza UE. Posiada umiejętność wykorzystania narzędzi marketingowych
w międzynarodowej działalności gospodarczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach utrzymujących kontakty
biznesowe z partnerami zagranicznymi, jak też do podjęcia własnej działalności gospodarczej z udziałem wymienionych partnerów.
Służba dyplomatyczna i konsularna to specjalność, dzięki której student posiada rozległą wiedzę na temat prawa dyplomatycznego
i konsularnego oraz protokołu dyplomatycznego, a także z zakresu dyplomacji ekonomicznej. Orientuje się w funkcjonowaniu placówek
dyplomatycznych i zna specyfikę służby dyplomatycznej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przy obsłudze
kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz w jednostkach samorządu terytorialnego przy obsłudze kontaktów zagranicznych utrzymywanych przez miasta i regiony. Jest również przygotowany do pracy w przedstawicielstwach regionalnych przy Unii Europejskiej.
Nowość! Student specjalności Urzędnik europejski posiada rozległą wiedzę o systemie instytucjonalnym UE oraz o podstawach prawnych ich funkcjonowania. Rozumie zasady podejmowania decyzji w ramach UE. Posiada podstawowe umiejętności z zakresu pracy
urzędnika europejskiego. Jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach unijnych, jak też innych europejskich organizacjach
międzynarodowych.
48
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Nowość! Wybierając specjalność Współpraca transgraniczna student ma możliwość poznania podstaw prawnych współdziałania
podmiotów rządowych, samorządowych, pozarządowych i prywatnych z ich odpowiednikami po drugiej stronie wschodniej granicy
UE. Poznaje organizację i specyfikę funkcjonowania służb granicznych i celnych. Potrafi pracować przy tworzeniu i realizacji projektów
europejskich realizowanych z udziałem partnerów wschodnich. Nabywa umiejętność nawiązywania współpracy gospodarczej z partnerami ze Wschodu. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i organizacjach publicznych oraz przedsiębiorstwach
prywatnych współpracujących z podmiotami zza wschodniej granicy, jak też podjęcia własnej działalności gospodarczej z ich udziałem.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Przedmioty podstawowe Prawo • Ekonomia • Demografia • Statystyka • Geografia polityczna i ekonomiczna • Wstęp do nauki o państwie i polityce • Historia stosunków międzynarodowych • Polityka gospodarcza Przedmioty kierunkowe Międzynarodowe stosunki
kulturalne • Międzynarodowe stosunki gospodarcze • Międzynarodowe stosunki polityczne • Integracja europejska • Organizacje
międzynarodowe • Prawo międzynarodowe publiczne • Współczesne systemy polityczne • Polityka zagraniczna RP
KADRA DYDAKTYCZNA
Kierownik katedry – dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. WSPA • prof. dr hab. Czesław Maj • dr hab. Andrzej Podraza, prof. WSPA
• dr Andrzej Dumała • dr Dariusz Kondrakiewicz • dr Artur Myna • dr Agnieszka Julita Rybczyńska • dr Beata Surmacz • dr Piotr
Witkowski
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wiedza oraz umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów zapewniają możliwość zatrudnienia w: instytucjach i urzędach Unii
Europejskiej • placówkach dyplomatycznych • organach administracji państwowej • organizacjach międzynarodowych, rządowych
i pozarządowych • konsulatach i przedstawicielstwach państw w Polsce • placówkach naukowo-badawczych • placówkach kulturalno
– oświatowych • firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych • przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych • środkach masowego przekazu • agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych • firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny.
RADOSŁAW URBAN
absolwent Stosunków międzynarodowych
Polecam studiowanie na kierunku Stosunki Międzynarodowe w WSPA w Lublinie. Ja, jako absolwent tego kierunku, zdobyłem wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego świata oraz poznanie procesów zachodzących pomiędzy państwami i narodami. Kierunek ten umożliwia także poznanie podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa
we współczesnym systemie gospodarczym kraju i świata, oraz wypracowanie standardów współpracy.
49
KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI
Drodzy Kandydaci!
Oddając w Wasze ręce informator naszej Uczelni staraliśmy się zawrzeć w tych kilkudziesięciu kartkach całość oferty WSPA, chociaż nie wszystko co się u nas dzieje,
zostało w nim umieszczone. To dopiero początek przygody z Wyspą.
Jesteśmy zorientowani na każdego studenta, pragniemy wykształcić w Was potrzebę ciekawości świata, cytując za wyróżnieniem, które otrzymaliśmy jako jedyni wśród
uczelni prywatnych w naszym regionie – UCZELNIA LIDERÓW – nagrodzone zostały
te uczelnie, które myślą kategoriami przyszłości swoich absolwentów, inwestując
w ich kariery, kształtujące osoby kreatywne i twórcze, dbające o edukację praktyczną studentów – liderów na rynku pracy oraz dbające o swoich absolwentów przez
pomaganie „w dobrym starcie” na rynku pracy.
To wyróżnienie zostało nam przyznane również w aspekcie szerzenia idei przedsiębiorczości tak mocno wpisanej w historię naszej Uczelni. Potwierdzeniem tego jest
uznanie wśród pracodawców. Jako uczestnik rozmów biznesowych niejednokrotnie
spotykam absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA, którzy znając
naszą ofertę, chętnie wysyłają swoich kolejnych pracowników, współpracowników
oraz znajomych na nasze studia. Szczycimy się już ponad 13 000 absolwentów,
a liczymy, że na rynku pracy znajdzie się ich znacznie więcej. Od przyszłego roku
akademickiego rozpocznie działalność Rada Biznesu WSPA, która będzie nas wspierać w kształtowaniu programów nauczania, znajdujących odzwierciedlenie na rynku
pracy, zacieśniając tym samym współpracę z biznesem.
Od lat związana jest z nami doskonała kadra dydaktyczna, oferta edukacyjna to wachlarz kierunków, doskonałe zaplecze techniczne, wysokie stypendia i wiele innych
atutów, którymi możemy śmiało pochwalić się dziś, tak, jak to robią inne uczelnie.
Jest jednak coś, co nas wyróżnia dyplom zgodny z europejskimi standardami, na
każdym kierunku studiów, zajęcia z treningu osobistego, skierowanie na rozwój kompetencji każdego studenta i przede wszystkim przyjazna atmosfera studiowania, która jest zasługą zarówno kadry i współpracowników, ale przede wszystkim studentów
naszej Uczelni.
Niezapomniane chwile, zawierane przyjaźnie, świadomość swojej wartości, a w końcu uzyskanie wraz z dyplomem WSPA tytułu lidera na rynku pracy – to jest Wyspa
– wyspa możliwości. Zapraszamy !
Kanclerz
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Administracji
w Lublinie
KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI W WSPA
W obliczu przekształcania rynku edukacji celem WSPA jest ciągłe dostosowywanie oraz wdrażanie oferty studiów do obecnie panujących wymagań na rynku pracy według Krajowych Ram Kwalifikacji.
WSPA nie po raz pierwszy wychodzi naprzeciw europejskim standardom. Uczelnia od kilku lat wdraża je za pomocą nowoczesnych
metod nauczania, takich jak: warsztaty, zajęcia prowadzone metodą projektową, e-learning. Zajęcia te pozwalają na wieloaspektowe
postrzeganie rzeczywistości, rozwój wyobraźni, przełamywanie kodów kulturowych, stereotypów, pomagają zatem w procesie przekształcania nauczania z modelu podawczego na kompetencyjny. Dzięki innowacyjnemu programowi, który zawiera m.in. warsztaty z:
„Komunikacji i integracji”, „Działań twórczych”, „Projektu własnego przedsięwzięcia” student ma możliwość poszerzenia swojej świadomości, a także poznania próby modyfikacji sensów nadanych rzeczywistości w procesie socjalizacji. Celem spotkań jest integracja
grupy, kształtowanie postawy otwartej, trening osobisty, rozwój samoświadomości, twórczego myślenia, co ułatwi poruszanie się
na rynku pracy, wpłynie na planowanie ścieżki kariery i przyczyni się do sukcesu własnego studenta WSPA.
„Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz
to, czego chcesz” – George Bernard Shaw
Ponadto Uczelnia umożliwia studentom i absolwentom WSPA m.in. udział w bezpłatnych szkoleniach, które pomagają studentom nie
tylko na zdobycie specjalistycznej wiedzy przedmiotowej, ale pozwalają na poznanie innych dyscyplin naukowych oraz stymulują rozwój
umiejętności, takich jak: dobra organizacja pracy, myślenie krytyczne, kreatywność, komunikatywność czy umiejętność pracy w grupie
oraz pozwalają uzyskać w tych zakresach modelowe rozwiązania na skalę europejską.
Kolejny raz WSPA obserwując zmiany zachodzące na rynku edukacyjnym i rynku pracy wyszła na przeciw oczekiwaniom i nowym
trendom w kształceniu.
Jednocześnie przez cały rok akademicki WSPA daje możliwość korzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego, uczestniczenia
w warsztatach aktywizacji zawodowej, planowania ścieżki kariery oraz szeroko rozumianej orientacji zawodowej, które mogą zmienić
sposób myślenia o własnej sytuacji zawodowej oraz wzbudzić własną motywację w tym zakresie.
Podczas spotkań indywidualnych oraz warsztatów grupowych uczestnicy mogą: zapoznać się ze zmianami zachodzącymi na rynku
pracy • poznać swoje mocne i słabe strony, by ocenić swoją atrakcyjność na rynku pracy • przygotować się do autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej • poznać metody poszukiwania pracy • poznać zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych • dokonać bilansu
swoich możliwości, umiejętności i kompetencji • zapoznać się z zasadami tworzenia biznes planu i możliwości założenia własnej firmy
• wykonać testy osobowości, autopercepcji, temperamentu, wielorakiej inteligencji.
Edyta Truszkowska
51
ŻYCIE STUDENCKIE
SAMORZĄD STUDENTÓW WSPA
Głównym organem Samorządu Studentów jest Zarząd Samorządu Studentów w skład, którego wchodzi 15 osób (5-osobowe prezydium i 10 członków) wybranych podczas Parlamentu Studentów WSPA
na okres 1 roku. Samorząd Studentów uczestnicząc w Senacie WSPA, współpracując z władzami
Uczelni przy opracowywaniu szeregu wewnętrznych aktów prawnych i regulaminów dotyczących życia
studenckiego, a także współpracy z kołami naukowymi, ma wpływ na działania Uczelni. Samorząd
Studentów reprezentuje studentów przed władzami Uczelni, a także WSPA w akcjach zewnętrznych
takich jak: targi edukacyjne, targi pracy i różnego rodzaju imprezy połączone z promocją Uczelni.
Jednocześnie Samorząd Studentów skupia się na wielu społecznych i kulturalnych wydarzeniach takich, jak: debaty polityczne
na WSPA, konferencje, wydarzenia kulturalne i społeczne, akcje krwiodawstwa i akcje charytatywne.
KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE
Koła naukowe studentów WSPA dają możliwość rozwijania pasji, pogłębiania wiedzy i kontaktu z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, zajmują się działalnością naukową, ale także konfrontowaniem teorii z praktyką.
Na Wyspie działają następujące koła naukowe oraz organizacje studenckie:
• Koło Naukowe Administratywistów,
• Koło Naukowe Studentów Transportu,
• Koło Zarządzania – „Manager Eye”,
• Koło Socjologów – Wyspa Socjologów,
• Klub Amerykańskiej Przedsiębiorczości,
• Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych,
• Koło Naukowe Studentów Informatyki,
• Czasopismo „wyspa”,
• Studencki Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Drogowskaz”,
• Coolturka Club.
BIURO KARIER I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
BIURO KARIER I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Oferta Biura Karier i Współpracy Międzynarodowej ma za zadanie pomoc studentom, absolwentom oraz kandydatom na studentów
WSPA w wyborze właściwej ścieżki kariery zawodowej i edukacyjnej oraz zdobyciu odpowiednich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych.
Biuro Karier to organizacja szkoleń i warsztatów związanych z przekazaniem szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania obecnego rynku pracy, środków i sposobów poszukiwania pracy, ukierunkowanych na obecne oczekiwania pracodawców. WSPA prowadzi aktywną
współpracę z firmami, dzięki czemu Studenci i Absolwenci, szukający doświadczenia zawodowego – mogą korzystać z ofert pracy
stałej lub tymczasowej udostępnionych przez stronę internetową WSPA, realizować interesujące praktyki w Lublinie, innej części kraju
lub za granicą. Studenci mogą skorzystać z doradztwa zawodowego lub uczestniczyć w organizowanych przez Biuro targach pracy.
Działania Biura Karier to również Klub Aktywnego Absolwenta, który ma na celu nawiązanie aktywnego kontaktu pomiędzy absolwentami WSPA w Lublinie, propagowanie wiedzy naukowej oraz wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i charytatywnych. Klubowicze
angażują się w organizację imprez kulturalnych, naukowych i towarzyskich.
Studenci naszej Uczelni korzystają z programów wymiany międzynarodowej WSPA: Erasmus, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy,
Leonardo da Vinci, Grundtvig. WSPA za pośrednictwem Biura Karier proponuje jedno- i dwusemestralne wyjazdy naukowe do krajów
UE, jak również kilkumiesięczne, płatne praktyki w międzynarodowych firmach i instytucjach. Dla chętnych organizowane są studia
w partnerskich uczelniach.
Wśród naszych partnerów są uczelnie z Islandii, Norwegii, Lichtensteinu, Niemiec, Belgii, Słowenii, Hiszpanii, Danii, Francji i Włoch.
Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy na praktyki zagraniczne.
W ostatnich dwóch latach akademickich dofinansowywaliśmy praktyki naszych studentów w Norwegii dzięki Funduszowi Stypendialno
–Szkoleniowemu oraz pobyt na studiach w Islandii. Program Erasmus przyczynił się do wsparcia semestralnej wymiany do Belgii i Niemiec oraz praktyk w Holandii, Niemczech i we Włoszech. Dzięki programowi Leonardo da Vinci nasza kadra dydaktyczna zdobywa
wyższe kwalifikacje zawodowe, a liczne szkolenia współfinansowane z programów Erasmus i FSS przyczyniają się do coraz lepszych
standardów obsługi studentów. Program Grundtvig w całości poświęcony jest edukacji osób dorosłych.
Kontakt
Kierownik Działu: mgr Barbara Zdrojewska
telefon: 81 740 84 68
e-mail: [email protected]
www.wspa.pl/student/biuro_karier
52
53
AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Na terenie WSPA działalność rozpoczyna Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, zrzeszający ludzi młodych, ambitnych i przedsiębiorczych.
AIP umożliwia połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej podczas studiów z wiedzą praktyczną,
którą mogą nabyć studenci tylko i wyłącznie samodzielnie prowadząc swoją działalność.
Co daje AIP:
• Fundacja AIP umożliwia młodym ludziom korzystanie ze swojej osobowości prawnej
• Daje możliwość wystawiania faktur Vat dla klientów
• Zakładając firmę w AIP, młody człowiek otrzymuje pełne wsparcie w zakresie prowadzenia księgowości swojej firmy – firmę w AIP
otrzymuje w pakiecie również obsługę prawną. W ramach tego czasu może skorzystać z porady prawnej odnośnie prowadzenia
swojej działalności, przesłać umowę do weryfikacji lub przeznaczyć go na stworzenie indywidualnej umowy, dostosowanej do własnych potrzeb
• Każda firma działająca w programie preinkubacji AIP otrzymuje do dyspozycji swoje indywidualne konto bankowe, na które trafiają
wszystkie wypracowane przez nią dochody
• Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, poprzez program spotkań biznesowych i rozwijania kontaktów międzyludzkich, budują społeczność wokół przedsiębiorców – dostęp do powierzchni biurowej, w której znajduje się sprzęt komputerowy, drukarka,
telefon i faks
• Opieka Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości nad właścicielami firm daje im szansę w odnalezieniu swojej życiowej ścieżki
w biznesie.
STYPENDIA
STYPENDIA – STUDIUJ ZA DARMO!
WSPA stara się zapewnić swoim studentom komfortowe warunki studiowania. Szczególnie premiuje zdolnych i ambitnych, ale wspiera także tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia naukowe, socjalne, a także z tytułu niepełnosprawności
w wielu przypadkach pozwalają sfinansować naszym studentom studia i sprawić, że są one po prostu „za darmo”.
Studenci WSPA na każdym kierunku studiów mogą starać się o liczne stypendia. Prawo ubiegania się o stypendia przysługuje studentom zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Przy czym o pomoc stypendialną może wnioskować student już pierwszego roku. Fundusze na wypłatę stypendiów pochodzą ze środków budżetu państwa.
Dotychczas nasi studenci mogli korzystać z następujących form pomocy:
• Stypendium socjalne – można się o nie starać od I roku studiów, przeznaczone dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.
• Stypendium na wyżywienie – przeznaczone dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. O tę formę pomocy również można się
starać od I roku studiów.
• Stypendium mieszkaniowe – przyznawane studentom studiów stacjonarnych, dla których codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Otrzymanie stypendium uzależnione jest
od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. O stypendium można się starać od I roku studiów.
• Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – można się o nie ubiegać już od I roku, warunkiem otrzymania stypendium jest
posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego orzeczenia w myśl ustawy o rehabilitacji.
• Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie – przyznawane po pierwszym roku studiów studentom, którzy uzyskali wysoką średnią
w nauce lub osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w ostatnich dwóch semestrach.
• Zapomoga – przyznana jest studentom, którzy z nagłych przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
W roku akademickim 2010/11 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji wypłaciła ponad 2000 stypendiów. Kwota dofinansowania na rok 2010 wynosiła 2 212 210 zł. Dodatkowym atutem jest fakt, iż pobieranie jednego stypendium nie wyklucza
pobierania innego.
Od nowego roku akademickiego 2011/2012 w związku nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym
ulegną zmianom zasady przydzielania pomocy materialnej.
Kontakt
Anna Furtak-Filip
tel. 81 740 84 11, e-mail: [email protected]
54
55
BIBLIOTEKA
DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA WSPA
BIBLIOTEKA I CZYTELNIA WSPA
STUDIA PODYPLOMOWE – PONAD 40 KIERUNKÓW
• Księgozbiór Biblioteki liczy obecnie ponad 27 800 woluminów i ta liczba stale się zwiększa.
• Biblioteka gromadzi zbiory dostosowane do oferty kierunkowej studiów.
• Biblioteka w pełni skomputeryzowana.
• W polityce gromadzenia największą wagę przywiązujemy do nabywania najnowszych pozycji książkowych, materiałów źródłowych,
monografii oraz wydawnictw o charakterze ogólnym z zakresu badań naukowych prowadzonych na Uczelni.
• Biblioteka prenumeruje ponad 60 tytułów czasopism (w tym 9 obcojęzycznych) tematycznie odpowiadających profilowi Uczelni.
• W czytelni przygotowano 32 miejsca oraz 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, drukarki i skanera oraz wydzielonymi stanowiskami do bazy: Lex Omega.
• Księgozbiór podręczny obejmuje encyklopedie, słowniki, roczniki statystyczne, informatory oraz wybrane bieżące czasopisma.
• Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać studenci i słuchacze studiów podyplomowych oraz kadra dydaktyczna i pracownicy Uczelni.
Wszystkim zainteresowanym ( w tym uczniom szkół objętych patronatem WSPA) Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu
w czytelni.
• Biblioteka WSPA do obsługi czytelników korzysta z nowoczesnego zintegrowanego systemu Patron 3.
• Powstało tam również stanowisko pracy – komputer z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabo widzących, multilektor,
monitor, drukarka brajlowska, powiększona klawiatura oraz odwrócona powiększona myszka komputerowa (trackball) polecane dla
osób słabowidzących oraz przy niedowładzie kończyn górnych.
• Biblioteka prowadzi wymianę publikacji Wydawnictwa z innymi ośrodkami wydawniczymi na terenie całej Polski. Wydawnictwo zajmuje się publikowaniem monografii podręczników akademickich, publikacji konferencyjnych, jak również wyników badań prowadzonych
na terenie Uczelni.
• Pomieszczenie Czytelni klimatyzowane.
Ponadto dla studentów:
• Bezpłatne egzemplarze Gazety Wyborczej są dostępne dla Studentów WSPA w Bibliotece oraz w holu głównym (przy portierni)
• Biblioteka czynna 7 dni w tygodniu – dyżury dostosowane do potrzeb studentów
• W pełni dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zautomatyzowane drzwi wejściowe.
• Brane są pod uwagę również zapytania i zainteresowania studentów („Skrzynka życzeń”)
• Biblioteka prowadzi sprzedaż publikacji Wydawnictwa WSPA
• W czytelni dostępna jest wideoteka Watch Docs.
W roku akademickim 2011/2012 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie prowadzi nabór na studia podyplomowe. Rekrutacja trwa od 01 czerwca do 30 września 2011 r.
Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie posiadanej wiedzy, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, rozwój zainteresowań
i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, posiadających
tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub lekarza. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z polskim prawem i wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zasady rekrutacji:
W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji nie obowiązują egzaminy wstępne. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy
poprzez Internetowy system rekrutacyjny, do którego dołącza komplet niezbędnych dokumentów. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Szczegóły rekrutacji, kierunki oraz cennik dostępne są na: www.wspa.pl.
Opłaty
Warunkiem złożenia dokumentów na studia jest przedstawienie dowodu wniesienia opłaty wpisowej. Podstawowa wysokość opłaty
wpisowej wynosi 400 zł. Jest to opłata bezzwrotna, jednorazowa uiszczana konto Uczelni.
Wysokość opłaty za studia uzależniona jest zadeklarowanego kierunku studiów.
Kontakt
Centrum kształcenia podyplomowego i szkoleń
telefon: 81 740 84 74
e-mail: [email protected]
www.wspa.pl/oferta_edukacyjna/studia_podyplomowe
Kontakt
56
Kierownik Biblioteki: mgr Mariusz Wszoła
telefon: 81 740 84 83
e-mail: [email protected]
www.wspa.pl/biblioteka
57
DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA WSPA
LOKALNA AKADEMIA CISCO
Internet staje się obecnie narzędziem koniecznym do osiągnięcia sukcesu na rynku. Ostatnie lata charakteryzowały się tak dużym
tempem zmian w tej dziedzinie, że tylko w Polsce w ciągu najbliższych lat około 30% stanowisk pracy bezpośrednio związanych z sieciami komputerowymi pozostanie nieobsadzona. Przyczyną są obecne systemy kształcenia specjalistów, które nie są przystosowane
do tak dużych i ciągle rosnących potrzeb.
Właśnie dlatego w 1997 roku firma Cisco uruchomiła program Cisco Networking Academy (CNA). Dzieki dynamicznemu rozwojowi
na całym świecie, aktualnie w ponad 100 krajach szkoli się ponad 250 000 osób. Program spotkał się z zainteresowaniem wielu
środowisk. Z jednej strony kręgi biznesu zauważyły szansę na zmniejszenie zagrożenia związanego z deficytem dobrze wyszkolonej,
specjalistycznej kadry inżynierów. Posiadanie ich w szeregu swoich pracowników zapewnia możliwość dalszego rozwoju, zwłaszcza
w kierunku nowoczesnych, opartych o Internet metod prowadzenia działalności gospodarczej. Z punktu widzenia uczniów i studentów
uczestniczących w Akademii zdobyta wiedza – praktyczna i teoretyczna, poparta certyfikatami stanowi szansę na zdobycie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Stanowi również solidną podstawę przyszłej kariery zawodowej.
WSPA posiada w chwili obecnej najlepiej wyposażoną pracownię Cisco w regionie lubelskim.
Zasady rekrutacji
W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji nie obowiązują egzaminy wstępne. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy
poprzez Internetowy system rekrutacyjny, do którego dołącza komplet niezbędnych dokumentów. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Szczegóły rekrutacji oraz cennik dostępne są na: www.wspa.pl.
DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA WSPA
MAMY NAJLEPSZEGO INSTRUKTORA LOKALNEJ AKADEMII CISCO W KRAJU!
Dydaktycy WSPA, to wykwalifikowana kadra, niejednokrotnie nagradzana na szczeblu krajowym i europejskim.
W dniach 26-28 maja 2011 r. w Budapeszcie odbyła się konferencja Regional Cisco Academy Cenference for Instructors of the
CEE/R/CIS. Celem organizowanego po raz pierwszy konkursu dla instruktorów (Instructor Recognition) z obszaru Rosji, WNP, centralnej i wschodniej Europy (The Russia CIS and Central and Ekstern Europe) było wyłonienie m.in. najlepszego instruktora Lokalnej
Akademii Cisco ze swojego kraju (Best of the Nations). Najlepszym instruktorem w Polsce został dr Waldemar Suszyński. Nagroda
przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w prowadzonych działaniach edukacyjnych na rzecz słuchaczy (liczby studentów i absolwentów), sukcesy w integracji kursów z programem nauczania i systematyczny rozwój akademii oraz gotowość do dzielenia się swoimi
najlepszymi doświadczeniami ze społecznością instruktorów.
STUDIUM PEDAGOGICZNE
WSPA to nie tylko studia wyższe i podyplomowe to także profesjonalne, zgodne z wymogami nowoczesnej edukacji Studium Pedagogiczne. Dwusemestralny kurs, w ramach którego słuchacze zdobywają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć w szkole
podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i pomaturalnej. Słuchaczem studium może zostać absolwent wszystkich kierunków
studiów wyższych, ale także student będący na ostatnim roku studiów. Absolwent Studium Pedagogicznego nabywa bezterminowe
uprawnienia pedagogiczne.
W roku akademickim 2011/2012 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie prowadzi nabór do Studium Pedagogicznego w terminie od 01 czerwca do 30 września 2011 r.
Zasady rekrutacji
W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji nie obowiązują egzaminy wstępne. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy
poprzez Internetowy system rekrutacyjny, do którego dołącza komplet niezbędnych dokumentów. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Szczegóły rekrutacji oraz cennik dostępne są na: www.wspa.pl.
Kontakt
Dyrektor Centrum Kształcenia podyplomowego i szkoleń: mgr Iwona Sołtys
telefon: 81 740 84 17
e-mail: [email protected]
www.wspa.pl/oferta_edukacyjna/studium_pedagogiczne
58 58
59
PROJEKTY UNIJNE
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji od kilku lat z powodzeniem realizuje projekty szkoleniowe, badawcze i wzmacniające
istniejące kierunki kształcenia. Obecne dofinansowanie kształtuje się na poziomie 14 milionów złotych.
Projekty obecnie realizowane
Era inżyniera – rozwój potencjału edukacyjnego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
WSPA realizuje w okresie od 01 lutego 2010 roku do stycznia 2013 roku projekt „Era inżyniera - rozwój potencjału edukacyjnego
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie”, którego celem jest rozwój potencjału edukacyjnego WSPA w zakresie
kierunków inżynierskich oraz przygotowanie 1.080 studentów tych kierunków do podjęcia pracy w warunkach gospodarki opartej
na wiedzy. Projekt skierowany jest do studentów WSPA kierunków inżynierskich: Informatyka i Transport. Budżet projektu wynosi
2 994 611,45 zł.
Inżynier przestrzeni zurbanizowanej – wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WSPA w Lublinie
Projekt realizowany od 1 sierpnia 2010 roku współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 edycje 7-semestralnych studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka przestrzenna. Czas trwania projektu od 01.08.2010 r. do 31.12.2015 r. Budżet projektu – 6 510 776,96 zł.
WySPA kwalifikacji
Projekt „WySPA kwalifikacji – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców z województwa lubelskiego”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie projektu przeszkolonych zostanie 270 osób.
Czas trwania projektu kwiecień 2012. Budżet projektu – 1 226 153,42 PLN zł.
PROJEKTY UNIJNE
Projekty zrealizowane
Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
Studia podyplomowe w ramach projektu z działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki ukończyło 729 osób. Budżet projektu
wyniósł 2 423 280 zł.
Wyspa kwalifikacji
Szkolenia ogólne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z województwa lubelskiego”. W ramach POKL – Działanie 8.1.
przeszkoliliśmy183 osoby. Budżet projektu to kwota 2 427 786,5 zł.
Aktywna mama
Projekt kierowany do aktywnych mam, planujących podjąć pracę, nie pracujących i zameldowanych na terenie województwa lubelskiego. Udział we wszystkich zajęciach był bezpłatny. W ramach priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich (6.1) przeszkolonych
zostało 90 osób. Budżet projektu: 817 079,37 zł.
Jeśli nie rolnik to kto?
W ramach projektu (POKL 8.1)„Szkolenia przekwalifikujące dla osób odchodzących z rolnictwa z terenu powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego i opolskiego” przeszkolonych zostało 88 osób. Budżet projektu wyniósł 594 472,95 zł.
Większe umiejętności – większe możliwości
Projekt zakładał w ramach działania POKL 8.1. kursy językowe umożliwiające zdobycie certyfikatu TFI i TOEIC, kurs komputerowy ECDL
i szkolenia e-learnigowe. Przeszkolono 240 osób. Budżet projektu 805 777,80 zł.
Wyspa Nowych Możliwości
Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, obejmujący specjalistyczne szkolenia językowe i komputerowe. W trakcie projektu
przeszkolonych zostanie 426 osób. Budżet projektu wynosi 2 932 618,12 zł.
Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych
Projekt badawczy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest uzyskanie kompleksowej diagnozy sytuacji na rynku w pracy w województwie lubelskim w aspekcie funkcjonowania na nim osób
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich płci, jak również wypracowanie praktycznych rozwiązań w tym obszarze oraz upowszechnienie znajomości diagnozy. Budżet projektu wynosi 503 702,29 zł.
Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim
Projekt badawczy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym Projektu jest kompleksowe zdiagnozowanie zjawiska bezdomności w województwie lubelskim i wypracowanie nowych metod pracy
z bezdomnymi. Budżet projektu to kwota 454 318,02 zł.
60
61
KONTAKT
KONTAKT
Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin,
NIP 712-23-92-737, Regon 430977957
[email protected], www.wspa.pl
NOTATKI
Niezbędne dokumenty
- Formularz zgłoszeniowy – do wypełnienia poprzez Internetowy system rekrutacyjny,
- Odpis lub oryginał świadectwa maturalnego,
- Zdjęcia 2 szt. (wymagany format 35mm x 45mm),
- Zaświadczenie lekarskie – dotyczy wyłącznie kierunków inżynierskich - (Architektura i urbanistyka, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Transport). Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy,
- Kserokopia dowodu osobistego,
- Potwierdzenie opłaty wpisowej – nie dotyczy kandydatów objętych promocją.
Nr konta:
Bank Pekao SA
34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
WAŻNE TELEFONY
Dział Rekrutacji i Promocji
tel. 81 740 84 73, 81 740 84 11, fax: 81 740 84 13, e-mail: [email protected]
Rektorat
tel. 81 740 84 10, fax: 81 740 84 13, e-mail: [email protected]
Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
tel. 81 746 00 95, fax: 81 740 84 95, e-mail: [email protected]
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
tel. 81 746 54 48, fax: 81 740 84 95, e-mail: [email protected]
Biblioteka
tel. 81 740 84 83, fax: 81 740 84 13, e-mail: [email protected]
Dział Rozliczeń Finansowych ze Studentami
tel. 81 740 84 18, fax: 81 740 84 13, e-mail: [email protected]
Biuro Karier i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 740 84 68, fax: 81 740 84 13, [email protected]
62
63
64
Code
wizytówka QR
ierunku.
k
m
y
d
ż
a
k
a
ych. N
rzedsiębiorcz
dzi p
Kształcimy lu
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20 -150 Lublin
tel. 81 740 84 73, 81 740 84 11
[email protected], www.wspa.pl/rekrutacja

Podobne dokumenty