pobierz

Transkrypt

pobierz
Gdańsk, dnia 5 listopada 2014 r.
PS-III.9514.33.2014
Protokół kontroli okresowej
Glantz II Sp. J. B. Palkowska, A. Palkowski
ul. Jana z Kolna 12, 81-351 Gdynia
Regon:221782690
Kontrolę, w dniach 30 - 31 października 2014 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Tamara Bielesz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.294.2014
z dnia 16 października 2014 r., kierująca zespołem kontrolnym;
- Bożena Dobrowolska – specjalista, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.294.2014
z dnia 16 października 2014 r.
Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez
Glantz II Spółka Jawna B. Palkowska, A. Palkowski, zwaną dalej „Pracodawcą”, warunków
i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Jednostką kontrolowaną kierują wspólnicy, pani Bożena Palkowska i pan Adam Palkowski.
Siedziba Pracodawcy: ul. Jana z Kolna 12, 81-351 Gdynia.
Miejsca prowadzenia działalności – Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu do wglądu
umowy na wykonywanie usług sprzątania, (aktualny wykaz obiektów stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Pracodawcy są usługi sprzątania i czyszczenia obiektów.
W czasie kontroli dokumentację udostępniały i udzielały informacji osoby:
1) Pan Adam Palkowski – Współwłaściciel,
2) Pani Agnieszka Chojnowska – Specjalista ds. kadr i płac.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zaakceptowanym przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Zgodnie z programem, kontrolą został objęty okres od dnia 1 października 2013 r. do dnia 31
października 2014 r.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
1. Status prawny Pracodawcy:
Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:
 Wpisu do KRS Nr 0000439210 Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
1
 Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr D/02/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) stan zatrudnienia ogółem: [..]*osoby ([.]*etaty), w tym niepełnosprawnych [.]*osoby ([..]*
etaty).
Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.
[.]*osoby ([.]*etatów) mają orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, [ ]* osób ([.]* etatów) ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, [.]*osób ([.]*etatów) ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w losowo wybranym czasie
kontrolowanego okresu: listopad 2013 r.; marzec, maj, lipiec (zestawienia stanowią załączniki od
nr 3 do nr 6 do protokołu), październik 2014 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli Pracodawca wypełniał warunki
zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano akta osobowe [.]* osób niepełnosprawnych
zatrudnionych w zakładzie: [.]*osób mających orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
[.]*osób mających orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, [.]* osób mających
orzeczony lekki stopień niepełnosprawności (zestawienie stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
We wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdza się aktualne umowy o pracę
(z treści umowy wynika zakres czynności), aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku oraz orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
2) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi [.]*%, wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi
[..]*% (stan na dzień kontroli). Pracodawca przedstawił wskaźniki zatrudnienia w ww. miesiącach kontrolowanego okresu. Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli
pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1a
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
3) obiekt i pomieszczenia w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 12, użytkowane w ramach statusu zakładu
pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy Nr 03073/Pz20/2002
z dnia 21 marca 2002 r., stwierdzające, że obiekt i pomieszczenia odpowiadają przepisom i
zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby zatrudnionych tu osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, zakończona protokołem Nr 03140-5317-K047-Pt/14, z dnia 3września 2014 r., potwierdziła, że biorąc pod uwagę stopień niepełnosprawności oraz schorzenia niepełnosprawnych zatrudnionych, bariery architektoniczne nie
występują.
2
Obiekty i pomieszczenia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych stosownie do wymagań dotyczących poszczególnych grup niepełnosprawności osób zatrudnionych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do wymogów obowiązujących w tym względzie.
4) w celu realizacji świadczeń w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz
usług rehabilitacyjnych pracodawca podpisał umowę z [……………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..]*.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji (umowy na świadczenie usług medycznych) zespół
kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych, tj. w okresie poddanym kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną
opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON),
wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców
prowadzących zakład pracy chronionej.
2) Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 17 marca 2013 r.
3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu (zapoznano się z ewidencją za okres
od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.).
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych – prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.
4) Pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące spełnienia warunków realizacji obowiązków, o których jest mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, za kontrolowany okres – II półrocze 2013 r., I półrocze 2014 r.
W toku kontroli analizowano dokumenty: wpis do ewidencji KRS, zaświadczenie o numerze
REGON, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia, dokumenty ewidencji
środków ZFRON, postanowienie i protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, umowę
o świadczenie usług medycznych, regulamin ZFRON.
W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
3
Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co
do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez
organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).
Zespół kontrolny poinformował Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu
(§ 16 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli
i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisany bez zastrzeżeń.
Jeden egzemplarz protokołu otrzymał pan Adam Palkowski współwłaściciel Glantz II Sp. J.
B. Palkowska, A Palkowski
Pracodawca
Adam Palkowski
/Podpis osoby reprezentującej pracodawcę/
Zespół kontrolny
/Tamara Bielesz/
/Bożena Dobrowolska/
/Podpisy zespołu kontrolnego/
[……]*wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn.
zm.) przez Tamarę Bielesz w interesie pracodawcy Glantz II Sp. J. B. Palkowska, A Palkowski
4