w numerze

Komentarze

Transkrypt

w numerze
NR 16 (273)
13.12 – 8.01
ROK 2012 (XXIV)
N A J S TA R S Z A G A Z E TA W O P O L U I O K O L I C Y
Cena
2z∏ (5% VAT)
Dentysta z wiert∏em na peda∏
Korzystajàcy dziÊ z nowoczesnych gabinetów dentystycznych nie majà zwykle
poj´cia, jak dawniej bywa∏o z dentystami.
Opowiedzia∏ nam o tym pan Walter Matyschok z ¸ubnian (by∏y so∏tys). Pami´ta on
dok∏adnie, ˝e gdy by∏ w wieku szkolnym,
to dentysta mieszka∏ przez jakiÊ czas
u Langosów w ¸ubnianach (ko∏o Adamskiego na rogu). Obok ich domu by∏ starszy, ni˝szy domek. W nim wynajmowa∏ pokój ów dentysta. Czy by∏ dentystà z wykszta∏cenia, czy tylko si´ za takiego podawa∏ – nie wiadomo, ale ludziom pomaga∏.
Co najciekawsze – us∏ugi wykonywa∏
te˝ w domach pacjentów. Po prostu cho-
dzi∏ lub jeêdzi∏ po okolicy i szuka∏ pacjentów. Ca∏y „gabinet lekarski” mia∏ zawsze
przy sobie. W plecaku wiert∏o nap´dzane
na peda∏, jak maszyna do szycia, a reszta
narz´dzi w kieszeniach obszernego p∏aszcza. Troch´ jak Ambro˝y Kleks.
Walter Matyschok wspomina, ˝e wiert∏o
chodzi∏o tak, jak dentysta depta∏, raz szybciej, raz wolniej. Gdy wi´c ma∏ego Waltra
rozbola∏ zàb, to do tego dentysty poszed∏
tylko raz. Ale zàb bola∏ nadal wi´c rodzice
ustalili, ˝e ch∏opak musi jechaç do dentysty
w Dobrzeniu, tym bardziej, ˝e mieszka∏a
tam ich ciotka. Walter siad∏ na rower i hajda do Dobrzenia. (ciàg dalszy na klepce 4)
Co oni majà pod stopami?
Trafi∏o do mnie przypadkiem zdj´cie
wykonane w Biadaczu (gmina ¸ubniany),
zamieszczone poni˝ej. Spróbowa∏em ustaliç, kiedy i w jakich okolicznoÊciach powsta∏o. Wszystko wskazuje na to, ˝e wykonano je jesienià 1966 roku z okazji otwarcia w Biadaczu nowej szko∏y podstawowej
(szko∏a udekorowana flagami widoczna
jest z lewej strony zdj´cia). Panowie z fotografii przybyli chyba na uroczystoÊç
otwarcia szko∏y. Z ty∏u, w ciemnym garniturze widoczny jest Julian Jadam, ówczesny dyrektor szko∏y w Biadaczu.
M´˝czyêni ze zdj´cia przyjechali zapewne z Opola osobowà nyskà, która wy-
staje na drugim planie zza syrenki. Najwa˝niejsi goÊcie mogli przyjechaç trzema
widocznymi na zdj´ciu syrenkami. Z wyglàdu listwy ozdobnej na najbli˝szej
z nich wynika, ˝e jest to model 104, produkowany od 1966 (chyba od lipca).
Skoro zdj´cie jest z jesieni 1966, to te syrenki musia∏y byç nowiuteƒkie. Dlatego
podejrzewam, ˝e mog∏y nale˝eç do
przedstawicieli w∏adz lokalnych.
Najbardziej na tym zdj´ciu zaciekawi∏o
mnie jednak to, co pokazani na zdj´ciu
m´˝czyêni majà pod stopami. To jest asfalt!
Na drodze powiatowej!
(ciàg dalszy na klepce 3)
W NUMERZE:
● Powiat opolski
do likwidacji?
● „Ze Âlàskiem
na ty” – wyniki
● „Kupskie Echo”
odnosi sukcesy
KLEPKA 1
FA K T Y*
● GUS zbada∏ w jaki odsetek firm korzysta z mo˝liwoÊci sk∏adania zamówieƒ
przez sieç komputerowà. W 2010
Opolszczyzna mia∏a ostatnie miejsce
w kraju. Tylko 10,2 proc. firm sk∏ada∏o
zamówienia przez sieç komputerowà.
Na pierwszym miejscu by∏o woj. mazowieckie (20,7 proc.). W 2011 wed∏ug
GUS Opolszczyzna bardzo si´ poprawi∏a, bo za pomocà sieci komputerowej
zamówienia sk∏ada∏o 15,2 proc. firm.
Gorsze ni˝ Opolszczyzna by∏y ju˝ województwa Êwi´tokrzyskie (13,7) i podkarpackie (13,9). Najlepsze nadal by∏o mazowieckie (24,5).
● SpoÊród 27 paƒstw UE w III kwartale
2012 a˝ 14 odnotowa∏o spadek PKB
w stosunku do III kwarta∏u 2011 – poinformowa∏ Eurostat. Najg∏´bszy spadek
nastàpi∏ w Grecji (o 7,2 proc.), Portugalii (o 3,4 proc.) i S∏owenii (o 2,9 proc.).
Kolejnych pi´ç paƒstw wykaza∏o wzrost
mniejszy ni˝ jeden procent. Tylko pi´ç
paƒstw odnotowa∏o wi´ksze wzrosty:
Polska o 1,9 proc., S∏owacja o 2,5 proc.,
Litwa o 3,3 proc., Estonia o 3,4 proc.
i ¸otwa o 5,3 proc. Brak danych dla
trzech paƒstw.
● Chiny sà najwi´kszym na Êwiecie
producentem jab∏ek. W 2010 zebra∏y ich
33,3 mln ton. Na drugim miejscu by∏y
USA – 4,2 mln ton a dalej Turcja – 2,6
mln ton, W∏ochy – 2,2 mln ton i jako piàta Polska – 1,9 mln ton – informuje
FAO. Chiny sà te˝ najwi´kszym producentem gruszek – 15,2 mln ton w 2010
(USA sà drugie z produkcjà 0,7 mln
ton), Êliwek, brzoskwiƒ, nektaryn, grejfrutów i winogron, ale truskawki nie sà
ich mocnà stronà (pierwsze miejsce nale˝y do USA, a Chin nie ma nawet
w drugiej dziesiàtce).
● Stale roÊnie powierzchnia lasów
w Polsce. W 1995 by∏o ich 8756 tys.
hektarów a w 2011 ju˝ 9143 tys. hektarów. Najbardziej lesistym polskim województwem jest lubuskie, w którym 49,0
proc. powierzchni zajmujà lasy. Najmniej lesiste jest ∏ódzkie – lasy to 21,1
proc. powierzchni. Opolszczyzna, na
której lasy to 26,5 proc. powierzchni,
zajmuje 11 miejsce.
* Wersja faktów obowiàzujàca w dniu zamkni´cia
tego wydania „Beczki”.
Powiat opolski do likwidacji?
Na ciekawà publikacj´ trafi∏em w „Nowinach Nyskich” nr 48 z 27 listopada. Tekst
zatytu∏owany by∏ „Niemodlin chce do Nysy”. Gmina Niemodlin nale˝y dziÊ do powiatu opolskiego i chyba êle si´ w nim czuje. Mieszkaƒcy tej gminy odnoszà wra˝enie, ˝e sà traktowani gorzej, bo nie sà gminà mniejszoÊci niemieckiej, a przecie˝
w powiecie opolskim mniejszoÊç niemiecka to wi´kszoÊç.
W Niemodlinie twierdzà, ˝e choç le˝à
bli˝ej Opola ni˝ Nysy, to do Nysy jadà krócej, bo droga jest lepsza. Widzà te˝ inne
plusy Nysy. Burmistrz Niemodlina, Miros∏aw Stankiewicz twierdzi np., ˝e w nyskim
starostwie za∏atwianie spraw jest szybsze
ni˝ w opolskim. Widzi te˝ inne korzyÊci.
Powiat opolski to 13 gmin wokó∏ Opola, ale bez Opola, bo ono jest oddzielnym
powiatem. Nie brak opinii, ˝e to nie ma
sensu i powiat opolski powinien byç jeden
z Opolem w∏àcznie. DziÊ, gdy bud˝ety sà
coraz bardziej napi´te, pomys∏ po∏àczenia
Opola z powiatem opolskim mo˝e si´ komuÊ wydaç atrakcyjny. We w∏adzach cen-
tralnych jest wsparcie dla idei wi´kszych
i przez to silniejszych powiatów.
Gdyby Niemodlin odpad∏ od powiatu
opolskiego, to wzmocni∏by si´ powiat nyski. Z kolei os∏abiony powiat opolski ju˝
ca∏kiem straci∏by racj´ bytu. Gdyby go
jednak po∏àczyç z Opolem, to te˝ powsta∏by znacznie silniejszy powiat. Po prostu zamiast trzech s∏abszych powiatów (opolski,
nyski i Opole) by∏yby dwa silniejsze (opolski i nyski). Zmala∏yby wydatki na administracj´, bo zamiast np. dwóch opolskich
wydzia∏ów komunikacji (w starostwie
i w urz´dzie miasta) by∏by tylko jeden.
Takie rozwiàzanie, mo˝e si´ wydawaç
korzystne rzàdowi, ale raczej nie zachwyci obecnych urz´dników. Oszcz´dnoÊç na
administracji, to dla nich utrata pracy. Chyba nie by∏oby to te˝ korzystne rozwiàzanie
dla mniejszoÊci niemieckiej. W powiecie
opolskim jest ona wcià˝ wi´kszoÊcià. Po
po∏àczeniu powiatu opolskiego z Opolem
mniejszoÊç by∏aby ju˝ w nim mniejszoÊcià,
ze wszystkimi tego skutkami.
Piotr Badura
Z INNEJ BECZKI
■ W Niemczech roÊnie nieustannie liczba zabiegów operacyjnych – szczególnie
tych zupe∏nie zb´dnych. Z opublikowanego raportu wynika, ˝e zaliczajà si´ do
nich m.in. lukratywne operacje schorzeƒ
kr´gos∏upa, których liczba w latach 20052010 podwoi∏a si´. Klasyczna operacja
na kr´gos∏upie przynosi klinice dochód
rz´du 12 tys. euro – informuje Aleksandra
Jarecka z „Deutsche Welle”. – Z opublikowanego raportu wynika, ˝e wzrost liczby zabiegów operacyjnych mo˝na przypisaç jedynie w 10. proc. starzeniu si´
spo∏eczeƒstwa w Niemczech. W opinii
ubezpieczyciela paƒstwowego AOK szpitale rozszerzajà ofert´ leczniczà dla zysku
ekonomicznego. – Wzrost iloÊci zabiegów nie Êwiadczy o polepszeniu stanu
opieki zdrowotnej pacjentów, wskaza∏
cz∏onek zarzàdu AOK Uwe Deh przy prezentacji raportu. Nikt nie powinien byç
operowany „bez potrzeby”, zaznaczy∏.
dw.de – 8 grudnia
■ W ocenach Komisji Europejskiej dotyczàcych kosztów polityki energetycznoklimatycznej jest zupe∏nie coÊ innego,
ni˝ to, co si´ przedstawia w mediach.
Obywatele UE sà po prostu oszukiwani
co do skutków polityki klimatycznej –
mówi Boles∏aw Jankowski, wiceprezes
firmy doradczej EnergSys Badania Systemowe. – PrzyjrzeliÊmy si´ ocenom KE
dotyczàcych skutków polityki klimatycznej i wyglàda to przygn´biajàco nie tylko dla Polski, ale dla ca∏ej UE. Medialnie
przedstawia si´ polityk´ energetycznoklimatycznà jako bardzo atrakcyjnà, która stymuluje rozwój gospodarczy i innowacyjnoÊç, tworzy nowe miejsca pracy
i prowadzi do rozsàdnych cen energii.
Liczby pokazujà, ˝e ta polityka prowadzi
do spadku PKB, zmniejszenia zatrudnienia, ogromnego wzrostu cen energii dla
gospodarstw domowych w ca∏ej UE. To
jest w dokumentach unijnych!
wnp.pl – 28 listopada
REKLAMA W „BECZCE”
tel. 606 977 733
– wysoka skutecznoÊç
– niskie ceny
e-mail: [email protected]
Krzysztof Kasperek
Uwaga! Nowy adres!
Krzanowice, przy obwodnicy, ale od strony Opola
tel. kom. 609-133-623
KLEPKA 2
– klimatyzacja
– rozruszniki, alternatory
– autoalarmy
– centralne zamki
(sterowane pilotem)
– wymiana oleju (GRATIS!)
Co oni majà pod stopami?
(ciàg dalszy z klepki 1)
Skoro g∏ówna droga przez Biadacz by∏a ju˝ w 1966 wyasfaltowana, to powstaje
pytanie, kiedy ten asfalt po∏o˝ono i co by∏o tam wczeÊniej. W pami´ci mieszkaƒców
pozosta∏o, ˝e przed po∏o˝eniem asfaltu
by∏a to droga o nawierzchni t∏uczniowej
a asfalt po∏o˝ono chyba w 1961 roku. Jest
to informacja doÊç ciekawa.
Pod wp∏ywem propagandy wielu,
zw∏aszcza m∏odszych, mo˝e mieç przekonanie, ˝e w latach PRL niewiele z drogami robiono, co najwy˝ej za Gierka po∏o˝ono troch´ asfaltu, ale to tylko
dzi´ki zachodnim kredytom.
Na g∏ównej drodze przez Biadacz do 1945 nie by∏o przecie˝
asfaltu i nie po∏o˝ono go za
Gierka. K∏adziono go w latach
Gomu∏ki, gdy o zachodnich
kredytach nie by∏o ani mowy.
Przy tym 1961 rok to zaledwie
16 lat po II wojnie Êwiatowej,
która pozostawi∏a przecie˝
ogromne zniszczenia. Warto te˝ zwróciç
uwag´, ˝e na zdj´ciu w tym asfalcie nie widaç ˝adnych dziur i p´kni´ç, choç k∏adziono go w 1961 a zdj´cie robiono w 1966.
DziÊ asfalt g∏ównej drogi przez Biadacz
wyglàda du˝o gorzej.
„Prosz´ paƒstwa, 4 czerwca 1989 roku
skoƒczy∏ si´ w Polsce komunizm” – og∏osi∏a niemal çwierç wieku temu w telewizji
Joanna Szczepkowska. Wszyscy wiele
sobie po tym koƒcu komunizmu obiecywaliÊmy. Od tamtego pami´tnego dnia min´∏y 23 lata a nie 16. W dodatku nie startowaliÊmy w 1989 od ruin i mogi∏. Obiecywano nam wielkie przyspieszenie. Czy
rzeczywiÊcie przyspieszyliÊmy?
Trudno w jednym artykule dokonaç porównania we wszystkich dziedzinach, ale
w poprzedniej „Beczce” zrobi∏em takie porównanie dla budowy elektrowni (a tak˝e
produkcji i przetwórstwa ziemniaków). Zainspirowany archiwalnym zdj´ciem z Badacza spróbowa∏em z kolei poszukaç informacji o drogach. Roczniki statystyczne informujà ile w danym roku mieliÊmy dróg publicznych o twardej nawierzchni. Troch´
jednak komplikuje spraw´ fakt, ˝e na przestrzeni lat zmieni∏o si´ znaczenie okreÊlenia
„droga publiczna o twardej nawierzchni”.
Choç mo˝e si´ to wydawaç dziwne, to
PRL mia∏ ostrzejsze wymagania do uznania drogi za „drog´ publicznà o twardej
nawierzchni”. W 1989 roku, wed∏ug kryteriów z PRL, w Polsce by∏o 159 tys. km dróg
publicznych o twardej nawierzchni. Tymczasem „Rocznik Statystyczny 1991” informowa∏, ˝e w tym˝e 1989 by∏o w Polsce
216 tys. km dróg o twardej nawierzchni.
Czy w PRL nie umiano liczyç i êle policzono drogi? Nie, po prostu w III RP przyj´to szerszà definicj´ i to, co wed∏ug PRL
nie by∏o drogà o twardej nawierzchni, wed∏ug III RP jak najbardziej takà
drogà by∏o.
Roczniki statystyczne nie
wyjaÊniajà na czym polega∏a
zmiana, która spowodowa∏a,
˝e nagle w jednej chwili przyby∏o nam 57 tys. km dróg
o twardej nawierzchni. Poniewa˝ jednak GUS uwa˝a dziÊ
drogi t∏uczniowe za drogi
o twardej nawierzchni (Prawo
o ruchu drogowym uwa˝a je za drogi
gruntowe), to zaryzykowa∏bym przypuszczenie, ˝e PRL uwa˝a∏ drogi t∏uczniowe za
drogi gruntowe i dopiero w III RP sta∏y si´
one dla GUS drogami o twardej nawierzchni. Na tym polega∏o cudowne rozmno˝enie dróg twardych w III RP. Jeszcze
jeden ma∏y cudzik zrobiono w koƒcu lat
90. gdy do dróg publicznych o twardej nawierzchni doliczono drogi zak∏adowe
(wczeÊniej ich nie liczono).
Mimo wymienionych kombinacji postara∏em si´ jednak ustaliç, ile kilometrów
dróg twardych przybywa∏o nam w poszczególnych dekadach i dane te zestawi∏em
w tabeli. Oddzielnie poda∏em ile przybywa∏o tych dróg wed∏ug PRL a ile wed∏ug III RP.
Wed∏ug obowiàzujàcego dziÊ sposobu
liczenia najwi´cej dróg twardych przyby∏o nam w latach 1981-1990, bo a˝ 38 tys.
km. Jednak wg kryteriów PRL przyby∏o
wtedy tylko 13 tys. km. Mo˝na wi´c zgadywaç, ˝e a˝ 25 tys. km przyrostu dróg
„twardych” w latach 1981-1990, to by∏y
drogi t∏uczniowe.
Nie wiem ile dróg t∏uczniowych sk∏ada∏o si´ na przyrost o 32 tys. km w latach
1991-2000 (GUS ju˝ tego nie podaje), ale
myÊl´, ˝e si∏à rozp´du z lat 1981-1990 by-
NOWOÂå!
ul. Namys∏owska 112
46-081 Dobrzeƒ Wielki
• firany
• zas∏ony
• karnisze
• szycie i monta˝
tel. 77 544 37 05
tel. 77 433 03 97
∏o to sporo. Mo˝na wi´c zaryzykowaç
przypuszczenie, ˝e najwi´cej dróg twardych w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym (czyli bez t∏uczniowych) przyby∏o
w Polsce w dekadzie 1961-1970 (lata Gomu∏ki). Wtedy te˝ po∏o˝ono asfalt na g∏ównej drodze w Biadaczu. Nigdy wi´cej nie
przybywa∏o ju˝ w Polsce dróg tak szybko.
Trwajàca obecnie dekada (2011-2020) te˝
nie b´dzie lepsza ni˝ lata 1961-1970, bo
z powodu kryzysu pieniàdze na drogi sà
mocno obcinane.
Propaganda usi∏uje dziÊ wszystko zak∏amaç. Media t∏ukà nam do g∏ów nieustannie, ˝e w PRL rozwijaliÊmy si´ bardzo
wolno, prawie wcale. Nie by∏o widaç ˝adnego post´pu. Starsi zwykle wiedzà, ˝e to
nieprawda. M∏odszych mo˝na jednak
oszukaç. Nie powinniÊmy na to pozwalaç.
Trzeba upominaç si´, by przedstawiaç
rzeczy takimi, jakimi one by∏y naprawd´.
Mówiç nie tylko o tym, co by∏o z∏e, ale
i o tym, co by∏o dobre.
Piotr Badura
Oprawiamy prace:
tel. 77-46-96-777
www.kuznia.dobrzen.pl
- dyplomowe
- magisterskie
- in˝ynierskie
Dobrzeƒ Wielki, ul. KoÊcielna (przy koÊciele Êw. Katarzyny)
KLEPKA 3
reklama
Twoje zdrowie nie lubi czekaç!
- to s∏owa doktora nauk medycznych Stanis∏awa Ciesielskiego z Gliwic, z którym
mia∏am przyjemnoÊç spotkaç si´ w 2003
roku, gdy szuka∏am czegoÊ, co pomog∏oby mojej córce uzyskaç odpornoÊç. Musia∏am przerwaç w jakiÊ sposób kuracj´
antybiotykami, które nie przynosi∏y efektów zdrowotnych. Tym sposobem trafi∏am
na sok NONI, który poleci∏ mi w∏aÊnie dr
Ciesielski.
Firma Morinda pierwsza wprowadzi∏a na
rynek europejski sok z Noni, otrzymujàc certyfikat Nowel Food. ¸àcznie firma uzyska∏a
trzy takie certyfikaty. Jako lider na rynku firma Morinda przeprowadzi∏a najwi´cej badaƒ nad owocem Noni – ∏àcznie z badaniami klinicznymi.
Dlaczego NONI? Napoje na bazie owocu Noni – roÊliny zaliczanej do najsilniejszych roÊlin leczniczych Êwiata – majà dobry wp∏yw na odpornoÊç oraz stan naszego zdrowia, zawierajà sk∏adniki, które pomagajà chroniç komórki przed szkodliwym
dzia∏aniem utleniaczy. Mangan, który jest
zawarty w owocach Noni pomaga chroniç
komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym, co przyczynia si´ do utrzymania prawid∏owej budowy koÊçca.
Noni zawiera irydoidy, które nie wyst´pujà w popularnych owocach, sà one
bardzo trwa∏e i odporne na degradacj´
podczas przetwarzania i przechowywa-
nia, posiadajà wiele w∏aÊciwoÊci leczniczych. Noni posiada 14 irydoidów.
Co to takiego irydoidy? Sà to najpot´˝niejsze fitosk∏adniki o wielokierunkowym
dzia∏aniu. Irydoidy dzia∏ajà ochronnie na
uk∏ad sercowo-naczyniowy, obni˝ajà poziom cukru, dzia∏ajà przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwskurczowo, przeciwnowotworowo, antywirusowo, wykazujà
dzia∏anie oczyszczajàce, neutralizujà efekty niezdrowego stylu ˝ycia i przedwczesnego starzenia si´ organizmu. Irydoidy zawarte w Noni sà równie˝ adaptogenami.
Sta∏y rozwój firmy oraz prowadzone badania naukowe wyró˝niajà Morind´ spoÊród konkurencji. Produkty sà najwy˝szej
jakoÊci – bezpieczne zarówno dla dzieci
jak i starszych. Ch´tnie podziel´ si´ doÊwiadczeniem w stosowaniu napoi na bazie Noni firmy Morinda. Zaznaczam, ˝e
u˝ywam tylko produktów tej firmy. Pragn´
te˝ zwróciç uwag´ na konsystencj´ soków
Noni. JeÊli ma to byç sok 100%, to nie mo˝e on mieç konsystencji p∏ynu. Soki firmy
Morinda to napoje, które zawierajà mià˝sz
owocu. Zapraszam na stron´ firmy:
www.morinda.eu.com/poland/2231575
lub www.nonioryginalne.pl
Mo˝na tez dzwoniç:
telefon: 77 469-54-24
lub kom.: 693-570-409
Na ˝yczenie klienta wystawiamy faktury.
Z wiert∏em na peda∏
(ciàg dalszy z klepki 1)
W poczekalni dentysty by∏a d∏uga kolejka. Walter siad∏ i czeka∏,
a im bli˝ej mia∏ do drzwi gabinetu, tym mniej bola∏ go zàb. Nagle
pacjenci us∏yszeli krzyk dziewczynki, która by∏a w Êrodku. Walter
si´ zmobilizowa∏ i tyle go widziano w poczekalni. Po powrocie do
domu nie czu∏, ˝e w ogóle ma z´by. Ze strachu.
Wkrótce zàb zabola∏ ze zdwojonà si∏à. Tego samego wieczoru ojciec posadzi∏ Waltra na baga˝nik roweru i zawióz∏ do Biadacza do kowala. Kowal nazywa∏ si´ Nalewaja i by∏ niez∏ym psychologiem. Jan Matyschok zna∏ si´ z Nalewajà od lat, wi´c panowie uci´li sobie pogaw´dk´. Walter s∏ucha∏, choç zàb go
strasznie bola∏. Kowal chodzi∏ po kuchni, zaglàda∏ to tu, to tam.
W koƒcu zajrza∏ do kredensu, po czym podszed∏ do Waltra i powiedzia∏: „Poka˝, obejrzymy, co tam trzeba zrobiç.” I kaza∏ Waltrowi szeroko otworzyç usta.
– Nie zdà˝y∏em rozdziawiç g´by, a Nalewaja jednym szybkim
ruchem wsadzi∏ sobie mojà
g∏ow´ pod pach´, a by∏ krzepki, i jak mnie Êcisnà∏, to mi si´
usta same otwar∏y. Pami´tam
tylko, jak powiedzia∏: „Ju˝
wszystko w porzàdku. Mo˝ecie
jechaç do domu.” W domu
mama dawa∏a mi coÊ do p∏ukania ust. Nareszcie mia∏em
spokój z dentystami – wspomina pan Matyschok i dodaje, ˝e
tak˝e siostry zakonne rwa∏y
z´by. Jedna trzyma∏a delikwenta z ty∏u za g∏ow´, a druga wyrywa∏a zàb.
Zbli˝ajà si´ Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia
– robimy sobie prezenty – nie zawsze mamy pomys∏ na prezent – mo˝e w∏aÊnie
odrobin´ zdrowia podarujmy naszym bliskim – mo˝e to byç SOK NONI.
Jaka by∏aby Paƒstwa reakcja, gdyby si´
okaza∏o, ˝e mo˝ecie znacznie lepiej spaç,
czuç wi´cej energii bàdê znacznie lepiej
dawaç sobie rad´ ze stresem?
Produkty firmy Morinda mo˝na nabyç
w naszym sklepie:
Dobrzeƒ Wielki,
ul Nowowiejska 4a (sklep nocny)
Oferujemy równie˝ inne suplementy diety, jak olej arganowy, kokosowy, z czarnego kminku (www.nomak.pl), m∏ody j´czmieƒ, spirulina i kosmetyki naturalne nie posiadajàce parabenów. Polecamy te˝ modelujàcy sylwetk´ zestaw FIT firmy Morinda.
Zapraszamy do naszego sklepu, gdzie
mo˝na uzyskaç wi´cej informacji oraz zaopatrzyç si´ w ulotki (tak˝e w j´zyku niemieckim).
Swà przygod´ z ∏ubniaƒskim domokrà˝nym dentystà mia∏a te˝ pani
Maria Prudlik (z domu Wolka) z Dàbrówki ¸ubniaƒskiej. Gdy mia∏a 15
lat, okropnie rozbola∏ jà zàb. Ból trwa∏
ju˝ tydzieƒ i nie ust´powa∏. Pojecha∏a
do siostry Orandy, ale pod drzwiami
zàb przesta∏ boleç. Dalszy ciàg ∏atwo
zgadnàç. W domu zàb bola∏ jeszcze
bardziej. Wtedy sobie przypomniano,
˝e po Dàbrówce chodzi przecie˝ taki
dentysta z ¸ubnian, który sprz´t ma
roz∏o˝ony po kieszeniach.
Maria mia∏a praktyk´ krawieckà u Ernesta Âwierca w ¸ubnianach. Zaczyna∏a o ósmej. Postanowi∏a przedtem pojechaç do dentysty, mieszkajàcego u Langoski. By∏a u niego o szóstej rano. Dentysta posadzi∏ dziewczyn´ na krzeÊle przodem do okna, bo nie mia∏
Êwiat∏a. Ale i tak by∏o zbyt ciemno, wi´c jej Êwieci∏ do ust latarkà.
– Wypytywa∏ mnie, który to zàb mnie boli i nagle mnie z∏apa∏ pod
pach´ i ciach! Ju˝ by∏ zàb wyrwany. O ˝adnej dezynfekcji nie by∏o mowy. Po tym wszystkim wzi´∏am rower i pojecha∏am do Âwierca na mojà praktyk´ krawieckà – opowiada pani Maria.
Zarówno pan Walter jak i pani Maria pami´tajà, ˝e bohater naszych wspomnieƒ by∏ niewysoki, nieco zgarbiony, nieogolony, lekko zaniedbany. Chodzi∏ piechotà lub jeêdzi∏ na damce.
– Ch∏opcy sobie czasem z niego ˝artowali, coÊ za nim wo∏ali,
na przyk∏ad: „Wyrwies mi zomb?” Do tego typu ˝artów sk∏ania∏ ich
nieco malowniczy wyglàd tego stomatologa” – przypomina sobie
pan Matyschok.
Mo˝e ktoÊ pami´ta, jak si´ ów dentysta nazywa∏ albo co si´ z nim
sta∏o, dokàd wyjecha∏ z ¸ubnian? JeÊli tak, ch´tnie o tym napiszemy.
A moim rozmówcom (na zdj´ciach) serdecznie dzi´kuj´ za ciekawe
informacje i mi∏y, dowcipny dialog przy kawie, okraszony wieloma innymi interesujàcymi wspomnieniami.
Rozwita Pierzyna
KLEPKA 4
Praca na ferie
Dyrektor Gminnego OÊrodka Kultury
w Dobrzeniu Wielkim og∏asza nabór opiekunów-instruktorów do organizacji czasu
wolnego dla dzieci i m∏odzie˝y podczas ferii w 2013 roku (zimowe: 28 stycznia-8 lutego i letnie: 1 lipca-30 sierpnia), w Êwietlicach wiejskich gminy Dobrzeƒ Wielki, przez
5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie.
Obowiàzuje program kulturalno-oÊwiatowy (wycieczki, zaj´cia rekreacyjno-sportowe, plastyczne z elementami profilaktyki zdrowia).
Wymagane sà: wykszta∏cenie pedagogiczne lub ukoƒczony kurs wychowawców
placówek wypoczynku dla dzieci i m∏odzie˝y, kreatywnoÊç, ∏atwoÊç nawiàzywania
kontaktów interpersonalnych, umiej´tnoÊci
organizacyjne i mo˝liwoÊç samodzielnego
dojazdu do placówki.
Dokumenty (CV, kserokopie dokumentów potwierdzajàce kwalifikacje i wykszta∏cenie, projekt programu) mo˝na sk∏adaç
do 13 stycznia w sekretariacie GOK przy ul.
Namys∏owskiej 20.
Ze Âlàskiem na ty
Tegoroczny Konkurs Literacki „Ze Âlàskiem na ty” by∏ ju˝ dziewi´tnastym. Zg∏oszono na niego 182 prace. Jury w sk∏adzie: prof.
Bogus∏aw Wyderka (przewodniczàcy jury) oraz prof. Teresa Smoliƒska, Jan Goczo∏ i Piotr Badura (cz∏onkowie jury) ocenia∏o je
w czterech kategoriach wiekowych. Na posiedzeniu jury w dniu
19 listopada ustalono nast´pujàce wyniki:
Klasy I-IV szkó∏ podstawowych (29 prac)
I nagrod´ otrzyma∏ Denis Schuster za prac´ „Przigody o∏py Jo∏zela” a II – ¸ukasz Nimpsz za prac´ „Nas rodzinny Geszeft”. Obaj
sà uczniami PSP w Starych Sio∏kowicach a pisali pod opiekà pani
Ewy Moêdzioch. III nagroda przypad∏a Julii Ko∏odziej z PSP w ¸ubnianach za prac´ „Klang Grallowego Klawjyru”, napisanà pod opiekà pani Jolanty Begiƒskiej. Ponadto pi´cioro autorów otrzyma∏o wyró˝nienia. Sà to: Natalia Grala z PSP w ¸ubnianach, Wiktoria Gallus z PSP w Popielowie oraz Karolina Macioszek, Marek Lenarczyk
i Damian Witczak – ca∏a trójka z PSP w Starych Sio∏kowicach.
Klasy V-VI szkó∏ podstawowych (74 prace)
I nagrod´ otrzyma∏a Dominika Posid z PSP w ˚yrowej za prac´
„¸o patrónie naszy szko∏y i jego uczniu”, napisanà pod opiekà pani Helgi Bieniusa, II – Filip Koprek z PSP nr 1 w Kolonowskiem za
prac´ „Muzykalno∏ familja”, napisanà pod opiekà pani Marii Poloczek, a dwie III nagrody otrzyma∏y Julia Mros z ZS w Czarnowàsach
za prac´ „Wspomnienia o∏py Stanis∏awa”, napisanà pod opiekà pani Anety P´cherz oraz Ewelina Cielanga z PSP w Walcach za prac´ „Moja wielka familia”, napisanà pod opiekà pani Kariny Nadolskiej. Ponadto jury wyró˝ni∏o w tej kategorii dziewi´ç prac. Ich au-
torzy to: Marcel Skrzypiec z ZSP w Kup, Jessica Glombek z PSP
w Naroku, Anna Gajdek i Katarzyna Macioszek z SP w Zimnicach
Wielkich, Julia Kubis z PSP w Starych Sio∏kowicach, Marlen Sadlo
z PSP w Starych Sio∏kowicach, Nikola Hoinka z SP nr 1 w G∏ogówku, B∏a˝ej Heik z PSP w Polskiej Nowej Wsi, Jan Bury z ZGSP
w Paw∏owiczkach oraz Adam Bednarski z PSP w ¸ubnianach.
Gimnazja (54 prace)
I nagroda – Maria Nalewaja z PG w Biadaczu za prac´ „Co to p∏ynie w moich ˝y∏ach”, napisanà pod opiekà pani Gabrieli Dworakowskiej, II – Ma∏gorzata Lepich z PG w Zdzieszowicach za prac´ „Od
brzytwy po maszynk´ do strzy˝enia – fryzjerska magia”, napisanà
pod opiekà pani Alicji Ka∏u˝a, a dwie trzecie nagrody otrzyma∏y Sonia Jaros z ZS w Zimnicach Wielkich za prac´ „Siymicki Kachlo∏rz”,
napisanà pod opiekà pani Jolanty Drwi´ga oraz Karolina Lasoƒ z PG
w Zdzieszowicach za prac´ „Historia Klubu Sportowego w ˚yrowej”,
napisanà pod opiekà pani Teresy Kierel. Siedem prac zosta∏o wyró˝nionych. Ich autorzy to: Dominik Pude∏ko z ZS w Zimnicach Wielkich, Sara Cebula z ZS w Zimnicach Wielkich, Agnieszka Mazur
z ZS-P nr 3 w D´bskiej Kuêni, Paulina Smarsly z PG nr 2 w Krapkowicach, Weronika Siwek z PG w Zdzieszowicach, Rachela Fiech
z PG w Biadaczu oraz Monika Pasoƒ z PG w ChróÊcinie.
Szko∏y ponadgimnazjalne i doroÊli (25 prac)
I nagroda – Beata Mazur z Daƒca za prac´ „Jak to nasi ¸ojcowie sami na starojÊç ∏ostali”, II – Bartosz Grabowski z Radawia za
prac´ „Radawsko∏ fojerwera” a III – Magdalena Dragon z Z´bowic
za prac´ „TrzydziyÊci lot minó∏o... jak jedyn dziyƒ”. Jury wyró˝ni∏o
w tej kategorii cztery praca, których autorzy to: Barbara Feluks
z Grodziska, Renata Polak z LeÊnicy, Liliana Wencel z Ochódz i Robert Hellfeier ze Smolarni.
US¸UGI PROTETYCZNE
◆ wykonywanie uzupe∏nieƒ protetycznych
◆ ekspresowa naprawa protez
Czynne codziennie od 11.00 do 17.00
tel. 77 44-18-488, ca∏odobowy 501-363-342
Opole, ul. 1 Maja 15 – oficyna, wejÊcie bramà
naprzeciw przystanku MZK przy dworcu PKS
rabaty – raty – rachunki – kosztorysy
KLEPKA 6
Odpowiedê na replik´ Pana Bernarda Sojki, Autora artyku∏u
„Skarbie polskich ziem” i uwagi Pana Piotra Badury
Po co te przepychanki?
Zapewne ju˝ nie siada∏bym do komputera i nic nie pisa∏bym w sprawie artyku∏u
Pana Bernarda Sojki pt.: „Skarbie polskich
ziem”, zamieszczonego w „Beczce” nr 14
z 24 paêdziernika, gdyby nie ostatnie zdanie Jego odpowiedzi, skierowanej pod
moim adresem w „Beczce” nr 15 z 14 listopada. Brzmi ono nast´pujàco: „Nigdy jednak nie b´dzie mi po drodze z tymi, którzy
zak∏amujà histori´ g∏oszàc, ˝e Âlàsk Opolski zawsze Polski”. Przecie˝ ja tego nie g∏osz´, a przez odwrotnoÊç mo˝na by tak w∏aÊnie rozumieç.
Odbijajàc pi∏eczk´ powiem, ˝e mnie nigdy nie jest po drodze z tymi, którzy zak∏amujà histori´ g∏oszàc, ˝e „Âlàsk Opolski
zawsze niemiecki”. Skàd wi´c to stwierdzenie? Dla Pana Âlàsk jest „starà prowincjà
niemieckà”, a dla mnie jeszcze starszà prowincjà polskà. Po co te przepychanki?
Gdyby Pan – Autor artyku∏u „Skarbie
polskich ziem” – nie u˝y∏ zwrotu „ponoç”
nie podejmowa∏bym dyskusji, czy Józef
Pi∏sudski powiedzia∏ do powstaƒców: „Co
Âlàska si´ wam zachciewa? Âlàsk to stara prowincja niemiecka”. Trzeba by∏o od
razu przytoczyç dokument, który przedstawi∏ w odpowiedzi na moje „Uwagi...”
Pan Piotr Badura.
Wiem, ˝e Józef Pi∏sudski nie anga˝owa∏ si´ w spraw´ przy∏àczenia Górnego
Âlàska do Polski, bo uniemo˝liwia∏y mu to
mi´dzynarodowe traktaty. Nie jest jednak,
jak widaç, ta moja wiedza szczegó∏owa,
ale te˝ wiem, ˝e wys∏a∏ iluÊ swych oficerów z Pierwszej Kadrowej do wsparcia III
Powstania Âlàskiego i nie jest to wiara,
którà wmawia mi Pan Piotr Badura, ale
wiedza i to z pierwszej r´ki, bo od Ojca.
By∏ w∏aÊnie jednym z oficerów wys∏anych
przez Józefa Pi∏sudskiego na III Powstanie Âlàskie.
Jaki mieli oni wp∏yw na losy tej walki to
rzecz historyków. Pewnie jakiÊ mieli, bo to
powstanie nie by∏o przegrane. (Mój Ojciec
by∏ w sztabie powstaƒczym i mia∏ wp∏yw na
taktyk´ walk, mo˝na to sprawdziç w Muzeum Czynu Powstaƒczego). PodkreÊlam,
˝e nie napisa∏em i nie uwa˝am, ˝e trzecie powstanie by∏o wygrane. Ciesz´ si´,
˝e Pan Piotr Badura w swoim tekÊcie: „Co
Pi∏sudski mówi∏ o Âlàsku”, odwrotnie ni˝
Pan Bernard Sojka w swoich tekstach, zarówno w „Skarbie polskich ziem” jak
i w odpowiedzi na moje „Uwagi...”, wspomnia∏ o istnieniu na Âlàsku Polaków. Tak,
byli tu od wieków, ich potomkowie mieszkajà tu zresztà i dzisiaj obok Niemców
i tych, którzy okreÊlajà si´ Âlàzakami bez
podawania opcji narodowej. Rzetelne prace historyczne ujawniajà te fakty.
OczywiÊcie (tu odpowiadam Autorowi
„Skarbu polskich ziem”), ˝e Wojciech Korfanty by∏ dobrym politykiem i propagandzistà, ale to nie wystarczy∏o do zwyci´stwa
w plebiscycie. Ówczesne niemieckie w∏adze administracyjne na Âlàsku na pewno
nie by∏y s∏abszà si∏à ni˝ zdolnoÊci Korfantego, co usi∏uje zasygnalizowaç Pan Sojka.
Poza tym Âlàzacy o polskim rodowodzie
(czytaj Polacy) doÊç licznie ochotniczo
wzi´li udzia∏ w powstaniach Êlàskich, myÊl´, ˝e nie dla obiecywanych przez Korfantego krów, ziemi i akcji, a tak w∏aÊnie stara si´ uzasadniç ich udzia∏ w plebiscycie
i powstaniach Pan Sojka.
W sprawie wàtku rodzinnego – nie
mam nic przeciwko mentalnoÊci niektórych Âlàzaków, a i innych ludzi, ka˝dy mo˝e przecie˝ patrzeç na otaczajàcy go
Êwiat po swojemu. Moja Babcia natomiast w odró˝nieniu od Paƒskiej Matki,
która mówi∏a, gdy pojechaliÊcie na Mazowsze, ˝e „pojechali do Polski”, nigdy
nie mówi∏a, gdy pojechaliÊmy do Bytomia,
˝e „pojechali do Niemiec”.
Czy te pisane przez Pana w ostatnich
dwóch „Beczkach” s∏owa budujà i obrazujà wiernoÊç dewizie rzetelnoÊci i prawdy historycznej, którym chce Pan s∏u˝yç swoimi
tekstami? Raczej wàtpi´. Dziwi´ si´ te˝ temu, poniewa˝ do poprzednich Paƒskich
artyku∏ów nie mam uwag.
Tadeusz Horoszkiewicz
PS. Ca∏ej Redakcji „Beczki” ˝ycz´ Weso∏ych Âwiàt i pomyÊlnoÊci w Nowym Roku.
Nieporozumienia
Pan Bernard Sojka napisa∏ w poprzedniej „Beczce”, ˝e nigdy nie b´dzie mu po
drodze z ludêmi g∏oszàcymi, i˝ „Âlàsk
Opolski zawsze polski”. Pan Tadeusz Horoszkiewicz wzià∏ te s∏owa do siebie. To nieporozumienie. Wiem od pana Sojki, ˝e
s∏ów tych na pewno nie odnosi∏ do pana
Horoszkiewicza.
Nieporozumieniem jest te˝ stwierdzenie
pana Horoszkiewicza, ˝e dla pana Sojki
Âlàsk jest „starà prowincjà niemieckà”.
W „Beczce” nr 15 pan Sojka pisa∏: „Dla
mnie Âlàsk, to przede wszystkim stara
niemiecka prowincja”. „Przede wszystkim”
znaczy, ˝e nie wy∏àcznie. To „przede
wszystkim” pan Sojka napisa∏ mi nawet
kursywà, by bardziej rzuca∏o si´ w oczy.
Moja wina, ˝e nie dopilnowa∏em i ta kursywa znikn´∏a w druku.
Kolejnym nieporozumieniem jest poglàd pana Horoszkiewicza, ˝e wsparcie
przez Józefa Pi∏sudskiego III Powstania
Âlàskiego oficerami Pierwszej Kadrowej to
wed∏ug mnie sprawa wiary. To nie jest sprawa wiary. To jest fakt, ale sprawà wiary jest,
czy Pi∏sudski wys∏a∏ tych oficerów po to, by
rzeczywiÊcie coÊ zdzia∏aç na Âlàsku, czy
tylko po to, by oszukaç polskich Âlàzaków,
˝e coÊ dla nich robi. OczywiÊcie uczciwoÊç
oficerów jest bezdyskusyjna. Dyskusyjna
jest natomiast szczeroÊç Pi∏sudskiego
wzgl´dem polskich Âlàzaków.
Odnosz´ wra˝enie, ˝e Pi∏sudski cieszy∏
si´ wi´kszà sympatià wÊród Âlàzaków ducha niemieckiego, ni˝ wÊród Âlàzaków
ducha polskiego. Âlàzakom ducha polskiego Józef Pi∏sudski wydawa∏ si´ chyba zbyt
lojalny wobec Niemiec. Jednak dziÊ, gdy
jesteÊmy wraz z Niemcami w Unii Europejskiej, ta lojalnoÊç mo˝e byç nawet zaletà
Pi∏sudskiego.
MyÊl´ ˝e mi´dzy panami Horoszkiewiczem i Sojkà nie ma tak naprawd´ wielkich
ró˝nic w widzeniu spraw Êlàskich. Najcz´Êciej to tylko nieporozumienia. W zwyczajnej rozmowie mo˝na by je natychmiast wyjaÊniç. Najwa˝niejsze, ˝e mieszkamy tu
dziÊ razem obok siebie i przez to mamy
wspólne interesy. A historia...? Mo˝na o niej
dyskutowaç, ale nie powinna nas dzieliç.
Piotr Badura
Rózg´ mia∏, ale nie u˝y∏
Na odbywajàcà si´ 6 grudnia sesj´
Rady Gminy Dobrzeƒ Wielki zawita∏ Êw.
Miko∏aj, który ka˝demu da∏ jakiÊ prezencik. Powiedzia∏ przy tym, ˝e nie b´dzie
u˝ywa∏ swej rózgi, by zdyscyplinowaç
radnych, bo ju˝ nied∏ugo za dwa lata
przyjdzie taka prawdziwa, wyborcza rózga, i wtedy...? Póki co lepiej wi´c dobrze si´ staraç. Âw. Miko∏aj pozdrowi∏
wszystkich i jak przyszed∏ tak odszed∏.
Józef Moczko – Êwierklanin
KLEPKA 7
„Silesia” w Teksasie
W dniach 27 listopada – 13 grudnia na zaproszenie ks. pra∏ata Franciszka Kurzaja i Âlàzaków z Teksasu, zespó∏ „Silesia”
przebywa na po∏udniu USA. Odwiedzajàc Teksas, „Silesia” przekazuje muzyczne pozdrowienia ze Âlàska dla mieszkajàcej tam
wielokulturowej spo∏ecznoÊci. Oprócz miejscowoÊci zamieszkanych przez Âlàzaków w Teksasie, takich jak Panna Maria, Cz´stochowa i Saint Hedwig, muzycy grajà i Êpiewajà tak˝e w San
Antonio, Austin i Corpus Christi. Szczególne znaczenie majà ich
wyst´py w domach opieki spo∏ecznej, gdzie starsi Âlàzacy ze
wzruszeniem i niejednokrotnie ∏zami w oczach s∏uchajà przepi´knych polskich kol´d i pieÊni ludowych.
Tegoroczny pobyt „Silesii” w Teksasie po∏àczony jest z IX galà
Fundacji Ojca Leopolda Moczygemby, której celem jest budowanie wi´zi mi´dzy Teksasem a Âlàskiem oraz inicjowanie kontaktów
mi´dzy instytucjami naukowymi i kulturalno-oÊwiatowymi Teksasu
i Âlàska. Cz∏onkowie grupy „Silesia” (Krystian Czech – lider zespo∏u oraz Gabriela Dworakowska, Barbara Wysocka i Dariusz Kownacki) wraz z osobami towarzyszàcymi, majà mo˝liwoÊç ponownego spotkania si´ z potomkami Âlàzaków, którzy w XIX w. opuÊcili takie miejscowoÊci jak P∏u˝nica Wielka, Kotulin, Dobrodzieƒ,
Sieroty, Centawa, Z´bowice, Jemielnica, ¸ubniany i wiele innych.
Poprzednio „Silesia” by∏a w Teksasie w 2004 roku, uczestniczàc w jubileuszu 150-lecia powstania Panny Marii w Teksasie,
uwa˝anej za najstarszà polskà parafi´ w USA. Tegoroczny po-
byt to koncertowanie równie˝ wÊród hiszpaƒskoj´zycznych
mieszkaƒców Teksasu. Podobna do polskiej hiszpaƒska wra˝liwoÊç na pi´kno i muzyk´ sprawia, ˝e koncerty Silesii sà przyjmowane entuzjastycznie.
Zespo∏owi towarzyszy w USA siostra Franciszka Orze∏ ze zgromadzenia Sióstr Szensztackich, która w Ameryce dzieli si´ swymi
prze˝yciami i doÊwiadczeniami z czasów wieloletniej s∏u˝by w KoÊciele na terenie by∏ego ZSRR. Jej obecnoÊç wzbogaca pobyt zespo∏u i umo˝liwia mu koncertowanie w miejscach, gdzie Siostry
Szensztackie s∏u˝à KoÊcio∏owi w Teksasie, np. w Lamar nad Zatokà Meksykaƒskà, na tle której wykonano zamieszczone tu zdj´cie.
Informacje o Âlàzakach w Teksasie zainteresowani znajdà na
stronie:
www.silesiantexans.com
Sukcesy „Kupskiego Echa”
Po lipcowym sukcesie w XI Przeglàdzie
Amatorskiej TwórczoÊci Artystycznej „Wiatraki 2012” w Kosorowicach, gdzie zespó∏
„Kupskie Echo” udowodni∏, ˝e potrafi pi´knie i stylowo Êpiewaç a cappella (czyli bez
akompaniamentu) oraz zdoby∏ pierwsze
miejsce, wykonujàc repertuar ludowy, teraz
przyszed∏ czas na pieÊni patriotyczne i pieÊni niemieckie.
W XVII Wojewódzkim Festiwalu PieÊni Patriotycznej „Tobie Polsko”, który odby∏ si´ 10
listopada w Olszance, w koncercie laureatów „Kupskie Echo” wykona∏o oryginalnà,
rapowanà pieʃ „Jest takie miejsce”. Tak odmienny, a zarazem zaskakujàcy repertuar
zdoby∏ uznanie w oczach jurorów dlatego
zespó∏ otrzyma∏ tytu∏ laureata oraz drugà nagrod´. Co warto podkreÊliç, w eliminacjach
wzi´∏o udzia∏ a˝ 79 wykonawców z ró˝nych
zakàtków województwa opolskiego. W konkursie dostrze˝ono tak˝e dyrygentk´ zespo∏u – Agnieszk´ Âlusarczyk i uhonorowano jà
specjalnà nagrodà dla najlepszych prowadzàcych i instruktorów zespo∏ów.
Swój sukces zespó∏ przypiecz´towa∏
18 listopada podczas XXI Festiwalu Chó-
rów i Zespo∏ów Âpiewaczych MniejszoÊci
Niemieckiej w Walcach. Otrzyma∏ tam
pierwszà nagrod´ po jednomyÊlnym g∏osowaniu jury. Jak stwierdzi∏ dyrektor Gminnego OÊrodka Kultury w Walcach, „Kupskie Echo” bezapelacyjnie pokona∏o konkurencj´.
W Festiwalu w Walcach wzi´∏y udzia∏ 24
zespo∏y. Panie i dziewczynki z „Kupskiego
Echa” brawurowo wykona∏y trzy pieÊni:
„Hopladidi”, „Die Antwort weiss ganz allein der Wind”, „Fiesta Mexicana”. Po radosnym i ˝ywio∏owym „Hopladidi”, wokalistki pokaza∏y si´ w repertuarze bardziej lirycznym, gdzie w∏osy potarga∏ i na trudne
pytania móg∏ daç odpowiedê tylko wiatr.
Prezentacj´ zakoƒczy∏a „Fiesta Mexicana” z nietuzinkowà choreografià i niekonwencjonalnymi rekwizytami.
Prezentacja „Kupskiego Echa” na deskach estrady w sali widowiskowej w Walcach zakoƒczy∏a si´ uroczyÊcie odÊpiewanym, na stojàco, przez wszystkich obecnych „Sto lat”. W tym dniu jedna z najm∏odszych (ze sk∏adu doros∏ego) wokalistek
osiàgn´∏a pe∏noletnioÊç.
KLEPKA 8
Bardzo cieszy, ˝e do sk∏adu doros∏ego
zespo∏u w ubieg∏ym sezonie do∏àczy∏o
pi´cioro dzieci, które wspó∏uczestniczy∏y
w ostatnich sukcesach zespo∏u.
„Kupskie Echo” zach´ca osoby doros∏e, m∏odzie˝ i dzieci (ju˝ od przedszkolaka) do wspólnej pracy, ale tak˝e zabawy,
sp´dzenia wielu wspania∏ych chwil w czasie prób i wyst´pów razem z zespo∏em.
Próby odbywajà si´ w ka˝dy poniedzia∏ek
w sali wiejskiej w Kup o godzinie 18:00. Nabór trwa non stop. Zespó∏ zaprasza te˝ na
swà stron´ internetowà:
www.kupskie-echo.art.pl
Âladem by∏ych Gescheftów
Âladów Gescheftu, pokazanego na
zdj´ciu z lewej, trudno dziÊ w Czarnowàsach szukaç. Na jego miejscu plenià si´
trawa i chwasty. Przypominajà o nim tylko
dwa betonowe stylizowane s∏upy z by∏ego
ogrodzenia. Widaç je w Êrodku wspó∏czesnej fotografii, zrobionej od ulicy Jagie∏∏y.
S∏upy Êwiadczà, ˝e miejsce przy drodze,
zwanej kiedyÊ Auenweg, potem ulicà Zap∏ocie, a dziÊ ulicà KoÊnego, by∏o dawniej
zamieszkane. O tym miejscu do dziÊ mówi si´ Zap∏ocie. Obiekty na drugim planie
wspó∏czesnego zdj´cia to firma „Prowod”.
Jeszcze niedawno sta∏ na Zap∏ociu niezamieszkany ju˝ budynek, sfatygowany
jak inne opuszczone, ale zwracajàcy uwag´ przechodniów swà specyficznà zewn´trznoÊcià, sugerujàcà dawniejszà jego
ÊwietnoÊç, pi´kno i wymuskanie. Fakt,
nie doÊç, ˝e w przesz∏oÊci taki by∏, niemal
jak lukrowane ciastko, to na dodatek wypiekano w nim takie s∏odkoÊci. Zasadniczo
jednak pieczono chleb powszedni i bu∏ki.
I tak niemal przez sto lat, a mo˝e i wi´cej.
W drugiej po∏owie XIX wieku sta∏a tu ju˝
piekarnia, wtedy budynek usytuowany by∏
bokiem do drogi g∏ównej Opole-Pokój
(dziÊ ul. Jagie∏∏y a dawniej Carlsruherstrasse). Z niej wchodzi∏o si´ do Êrodka. Szczyt
domu niemal przylega∏ do drogi polnej –
Auenweg. Wokó∏ rozchodzi∏ si´ zapach
Êwie˝ego chleba, pieczonego w du˝ym
„wielouku”, podobnym do znacznie mniejszych spotykanych wtedy w co drugim gospodarstwie.
U schy∏ku XIX wieku pieczenie w takim
„wielouku” by∏o ju˝ mocno nierentowne,
co jakby przesàdza∏o o kondycji piekarni
„Bäckerei-Mann”. Frau Mann – starsza
ju˝ wdowa, rodem z ˚elaznej, piek∏a sama
póki si∏ starcza∏o. Na prze∏omie XIX i XX
wieku miejsce Mannów kupili Slottowie
z Borek (z tej ich cz´Êci, która kiedyÊ nale˝a∏a do Dobrzenia Ma∏ego). Slotta – ojciec podzieli∏ je na dwie cz´Êci i zapisa∏ synom Piotrowi i Józefowi. Piotr – póêniejszy
budowlaniec (Bauunternehmen) dosta∏
cz´Êç niezabudowanà, na której postawi∏
swe domostwo. DziÊ ju˝ go nie ma. Na jego miejscu jest cukiernia (K∏ysek).
Józef (1878-1953) – z zawodu piekarz
(Bäckermeister) otrzyma∏ starà piekarni´.
Wraz z ˝onà Katarzynà zdecydowa∏ si´
póêniej przebudowaç jà, dodajàc wi´cej
kubatury mieszkaniowej w stron´ od drogi g∏ównej wzd∏u˝ Zap∏ocia. Przebudowywana droga g∏ówna (Carlsruherstrasse)
tak si´ bowiem „podnosi∏a”, ˝e innego wyjÊcia nie by∏o. Front domu, pi´knie wyszykowany, zosta∏ tym samym jakby obrócony o 90 stopni wzgl´dem starej zabudowy.
Wyglàd piekarni sto lat temu pokazuje
archiwalna fotografia z rowerem, cyklistà
i ma∏oletnimi druhami. Jest ona chyba
z okresu oko∏o I Wojny Âwiatowej (Êwiadczy∏yby o tym „patriotyczne” ubranka).
Zrobiono jà w pe∏nym s∏oƒcu z tego samego miejsca, co nasze wspó∏czesne zdj´cie. Obrazuje ona sytuacj´ „na Zap∏ociu”
w Czarnowàsach, gdy piekarnia nale˝a∏a
ju˝ do Józefa i Katarzyny Slottów, ale by∏a jeszcze przed przebudowà.
Slottowie piekli chleb, czasem jakieÊ
„ko∏o∏cyki”. Na Zap∏ociu, czyli za op∏otka-
mi centrum wioski, i opodal, ich wypieki
mia∏y wzi´cie. Mimo to wyruszali z nimi
tak˝e poza Czarnowàsy, drogà g∏ównà
(Carlsruherstrasse), która bieg∏a tu˝ obok
nich. Nierzadko ktoÊ „w drodze” przystawa∏ po chleb.
Od poczàtku u Slotty terminowali m∏odzi adepci piekarskiego fachu, jak choçby Oskar Moor z Borek, który jak wczeÊniejsi i póêniejsi niedoszli jeszcze gezele (czeladnicy) chodzi∏ z bu∏kami i sprzedawa∏ je ludziom w okolicy. Nazwano go
Semmelfritz, czyli bu∏czany Wielki Fryderyk. Wszystkich póêniejszych te˝ tak potem nazywano.
W piekarni pracowali tak˝e synowie
aktualnego mistrza (Bäckermeistra),
a wÊród nich noszàcy imi´ ojca Józef
(1912-2001), który potem przejà∏ interes
i prowadzi∏ go z ˝onà Marià, oraz Wiktor,
który po wojnie by∏ d∏ugoletnim piekarzem
w Âwierkli.
Bäckermeister Josef Slotta (senior) by∏
postacià znaczàcà i szanowanà w Czarnowàsach. By∏ cz∏onkiem za∏o˝ycielem
i udzia∏owcem „Darlehnskasse” (Kasy Po˝yczkowej), która mieÊci∏a si´ w jego domu, w specjalnie na ten cel przeznaczonym pokoju w cz´Êci mieszkaniowej. By∏a tam kasa pancerna, ksi´gi, kontuar, itd.
Slotta by∏ te˝ cz∏onkiem Rady Parafialnej
i KoÊcielnej za czasów ks. komisariusza
von Lukowitza i póêniej za ks. proboszcza
Henryka Mainki. Na co dzieƒ rodzimej
opcji j´zykowej i patriotyzmu lokalnego,
z dystansem odnosi∏ si´ do krzykliwych
ideologii. Tak przez kolejne lata wpisywa∏
si´ w czarnowàskà rzeczywistoÊç. (cdn)
Józef Moczko – Êwierklanin
MI¢DZYNARODOWY PRZEWÓZ
OSÓB
I TOWARÓW
Marcin Nowok
MARTI-TRANS, ul. Pokojska 3
46-083 Nowe Sio∏kowice
KLEPKA 9
kom. 603 193 155
tel. 77 46-92-008
INFORMACJE
LOKALNE
Z
GMINY
DOBRZE¡
Komisja koƒczy prac´
Po miesiàcach dochodzenia do konsensusu w procesie scaleniowym w Âwierkli nastàpi∏ etap zaprezentowania i zaopiniowania ostatnich ˝yczeƒ i za˝aleƒ uczestników scalenia przed Komisjà Scaleniowà.
Na zebraniu Komisji 24 listopada wys∏uchano kolejno
11 uczestników scalenia i wspólnie z ka˝dym z osobna na mapie nowego podzia∏u gruntów obszaru scaleniowego przeanalizowano, czy da si´ podniesione za˝alenie uwzgl´dniç bez zburzenia opracowanego ju˝ planu (przyj´tego przez reszt´ z bez ma∏a 140 uczestników scalenia).
Potem w swym sk∏adzie Komisja jeszcze raz przeanalizowa∏a
poszczególne problemy w odniesieniu do ca∏oÊci zagadnienia
i g∏osujàc wyda∏a opini´ za lub przeciw. Zapisane i podpisane opinie rozpatrzy starosta powiatowy. Wydaje si´, ˝e Komisja swà praJózef Moczko – Êwierklanin
c´ zakoƒczy∏a.
Fotografia szkolna z Czarnowàs
Niby standardowa, tzw. „Gruppenbild”
(zdj´cie grupowe) z poczàtku lat 30-tych XX
wieku, ale jednak szczególna, bo raz –
przedstawia grup´ wy∏àcznie uczennic starszych klas, w∏aÊciwie ju˝ panienek, elegancko ubranych, dwa – w towarzystwie chyba
wszystkich ówczesnych nauczycieli.
Z przekazów wynika, ˝e uchwycone w kadrze dziewcz´ta sà akurat po zaj´ciach, lub
nawet egzaminie z tzw. robótek domowych,
albo po próbach, czy nawet wyst´pie jako
chórek klasowy, czy mi´dzyklasowy, wyszykowany z okazji szczególnej okolicznoÊci.
Druga wersja wydaje si´ bardziej prawdopodobna, bo na pierwszym planie z lewej, przed dyrektorem stoi nauczyciel Wik-
tor Schober – conrektor, uczàcy oprócz innych przedmiotów przede wszystkim Êpiewu i muzyki, zawsze przygrywajàc na
skrzypcach. By∏ on te˝ koÊcielnym organistà i organizujàcym opraw´ artystycznà
wspomnianych szczególnych okolicznoÊci
i to ju˝ od poczàtku lat 20-tych, w szkole
i w koÊciele za ks. komisariusza Mieczyslausa von Lukowitza i póêniej za ks. Henryka Mainki. Wpierw chórki, póêniej chór.
Postaç dla Czarnowàs znamienita.
Do dziÊ pami´ta jedna ze starszych
mieszkanek Czarnowàs takà szczególnà
okolicznoÊç, gdy to „pod batutà” Lehrera
Schobera Êpiewa∏y razem z innymi uczennicami na chórze w koÊciele. Szemranie na do-
le nie ustawa∏o, a˝ ktoÊ je g∏oÊno zgromi∏
i wzgl´dnie uroczyÊcie mo˝na by∏o nowowprowadzanego duszpasterza Czarnowàs ks.
Henryka Maink´, chocia˝ z chóru powitaç.
Na starej fotografii za nauczycielem
Schoberem widzimy dyrektora (Hauplehrera) Teophila Langera, z prawej flanki stojà
nauczyciele: najni˝ej – Józef Wolny, wy˝ej
Freulein – Marie Krayczynski (po zmianie
nazwiska – Kraft), nad nià Alfred Hermann.
Mi´dzy gronem nauczycielskim uczniowie: rzàd I – Anna Passon, Gertruda Klemenz, Paulina Schenk, (?-?), (?-?), Helena
Jendro, Edyta Gatzka; rzàd II – ¸ucja Bieniek, Helena Cichosz, Wiktoria Staisz, (?)
Nowainski, Anna Firlus, Marianna Gajda,
Cecylia Firlus; rzàd III – Maria Danisz, Maria Salawa, Zofia Sklorz, Maria Waldyra, Anna Niemczyk, Gertruda Kokott, Gertruda Libawski; rzàd IV – (?-?), (?-?), Gertruda S∏owik, (?) Firlus, Cecylia Rey, Gertruda Fronia, (?-?), Angelika Brzoza.
Zdj´cia zosta∏o zrobione przed wejÊciem do szko∏y, jej nowej cz´Êci, dziÊ
przedszkola, od strony podwórza. Troch´
si´ zmieni∏o, co widaç na nowej fotografii,
ale zosta∏ znak szczególny – okràg∏e okna.
Józef Moczko – Êwierklanin
MEBLE NA WYMIAR
www.giesa.pl
kuchnie, sypialnie, ∏azienki,
garderoby, szafy i inne
Aran˝acja, pomiar i projekt w cenie mebli
W ofercie
Popielów, ul. Klasztorna 3
tak˝e
Sklep – Dobrzeƒ Wielki ul. Namys∏owska 22
sprz´t
AGD
tel. 77 46-95-279, kom. 604-995-183
KLEPKA 10
INFORMACJE
LOKALNE
Z
GMINY
POPIELÓW
Turniej tenisa
26 stycznia o godz. 10:00 w sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Popielowie rozpocznie si´ turniej tenisa
sto∏owego. Rozgrywany b´dzie w trzech
kategoriach wiekowych: 1) Szko∏a podstawowa, 2) Gimnazjum, 3) M∏odzie˝ i DoroÊli
Zapisy przyjmowane b´dà do 23 stycznia telefonicznie na numer:
608-720-074
lub e-mailem na adresy:
[email protected]
[email protected]
Dla zwyci´zców we wszystkich kategoriach przewidziano puchary oraz atrakcyjne nagrody. Organizatorzy liczà na szeroki udzia∏ mieszkaƒców Popielowa i okolic
oraz w∏àczenie si´ do wspólnej zabawy.
Krótko z gminy
◆ Bal sylwestrowy organizuje Stowarzyszenie Mi∏oÊników Kar∏owic i Kuênicy Katowskiej
im. ks. Jana Dzier˝ona. Bal odb´dzie si´
w Domu Kultury w Kar∏owicach. Poczàtek
o 19:00. Zagra zespó∏ „Applause”. Wst´p
200 z∏ od pary. Wi´cej informacji u so∏tys Jolanty Bernackiej (tel. 602-637-560).
◆ 5 grudnia uczniowie klas IV i Va z Publicznej Szko∏y Podstawowej w Popielowie
byli na premierze baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego w Operze
Wroc∏awskiej. Z kolei dzieƒ wczeÊniej klasy I-III obejrza∏y w szkole pouczajàcy spektakl, którego bohaterem by∏ Pinokio.
◆ Boisko w Starych Sio∏kowicach ju˝ oddane, ale jego sprawy finansowe wcià˝ w toku. Gmina og∏osi∏a 23 listopada przetarg na
udzielenie jej kredytu w kwocie 310 tys. z∏.
Pieniàdze majà byç dofinansowaniem wk∏adu w∏asnego gminy do tej inwestycji.
◆ Miko∏ajkowy Turniej Pi∏ki R´cznej o Puchar Wójta Gminy Popielów i Przewodniczàcego Rady Gminy w Popielowie odby∏
si´ w niedzielne popo∏udnie 2 grudnia
w hali sportowej przy PSP w Popielowie.
Startowa∏y dwie dru˝yny kobiece. Silniejszà by∏a LUKS Dalia, która pokona∏a PG
Stare Sio∏kowice. Dru˝yn m´skich by∏o
trzy. I miejsce zaj´∏a dru˝yna SCKTiR, II –
dru˝yna ze Âwierczowa a III – LKS Rybna.
Najlepszym bramkarzem zosta∏ Rafa∏ Bartoszek a najlepszymi strzelcami Marianna
Piechaczek i Waldemar Stanoszek.
Pràd z Warszawy i Gdaƒska
W dniu 19 listopada gmina og∏osi∏a
przetarg „Zakup energii elektrycznej na
potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej
jednostek organizacyjnych”. Lista wspomnianych obiektów liczy 49 pozycji. Sà na
niej szko∏y, przedszkola, placówki kultury,
urzàd gminy, stra˝nice OSP, obiekty sportowe, mieszkania komunalne etc. Równie˝
19 listopada gmina og∏osi∏a przetarg „Zakup energii elektrycznej na potrzeby
oÊwietlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Popielów”.
Do pierwszego przetargu stan´∏o
dwóch dostawców. Taƒszy okaza∏ si´ warszawski dostawca, którym jest PKP Energetyka Spó∏ka Akcyjna Oddzia∏ w Warszawie. Drugi dostawca, Energa Obrót SA
z Gdaƒska, by∏ nieco dro˝szy. Tak wi´c
szko∏y, przedszkola etc. b´dà w gminie Popielów oÊwietlaç sto∏eczni kolejarze.
W drugim przetargu gdaƒski oferent
okaza∏ si´ taƒszy od warszawskiego, wi´c
to Energa Obrót sà b´dzie oÊwietlaç ulice
i inne miejsca publiczne w gminie Popielów
(mo˝e warszawscy kolejarze majà taki bardziej domowy pràd, a gdaƒska Energa bardziej plenerowy). Do przetargu na pràd plenerowy doskoczy∏ jeszcze jeden gdaƒski
oferent (DUON Marketing and Traiding
S.A., ale on mia∏ bardziej angielskà cen´,
wi´c nie mia∏ szans).
Mieszkaƒcy gminy b´dà mogli teraz
w 2013 oceniaç, czy lepiej Êwiecà warszawscy kolejarze, czy nadmorscy elektrycy.
Kiermasze adwentowo-Êwiàteczne
Pod znakiem kiermaszy zaplanowano
w gminie niedziel´ 9 grudnia (gdy zamykaliÊmy to wydanie nie mieliÊmy jeszcze informacji o ich przebiegu).
W Popielowie na 9 grudnia zaplanowano IV Jarmark Adwentowy (na placu przy
koÊciele). W programie by∏y m.in.: wyst´py uczniów PSP w Popielowie, artystów ze
Studia Piosenki przy SCKTiR, scholi i orkiestry d´tej oraz pokaz florystyczny i Miko∏aj
z prezentami dla dzieci, a tak˝e nieodzowne stoiska garma˝eryjne, z ciasteczkami,
piernikami i ozdobami Êwiàtecznymi oraz
kawiarenka.
Organizatorami popielowskiego kiermaszu sà: PSP w Popielowie, Stowarzyszenie Przyjació∏ Popielowa, Samorzàdowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji
OKR¢GOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Popielów, ul. Szenwalda 39 A, tel. 77 427-56-90 do 92
– przeglàdy techniczne (rejestracja) wszystkich typów pojazdów
– komputerowa diagnostyka silnika
– remonty pojazdów
– wymiana opon i szyb samochodowych
Godziny otwarcia: 7.30 – 17.00
i w ka˝dà sobot´ od 8.00 do 13.00
KLEPKA 11
w Popielowie oraz Parafia Rzymsko-Katolicka w Popielowie.
Równie˝ w Starych Sio∏kowicach na
niedziel´ 9 grudnia zaplanowano kiermasz adwentowo-Êwiàteczny, po nabo˝eƒstwie adwentowym (14:00) na podwórku plebanii. W programie by∏y m.in. wyst´py artystyczne dzieci z przedszkola i szko∏y, wyst´py uczestników Warsztatów Terapii Zaj´ciowej Caritas oraz zespo∏ów Heimatmelodie, Lira, Sprzedawcy Marzeƒ
i Sio∏kowiczanki.
Nie mog∏o oczywiÊcie zabraknàç s∏odkoÊci, kawy i innych goràcych napojów
a tak˝e stroików i przeró˝nych ozdób Êwiàtecznych.
Organizatorem kiermaszu w Starych
Sio∏kowicach by∏ Parafialny zespó∏ Caritas.
INFORMACJE
Krótko z gminy
◆ Gimnazjum i przedszkole w Zagwiêdziu
zapraszajà w niedziel´ 16 grudnia na Kiermasz Bo˝onarodzeniowy. Rozpocznie si´ on
o 14:30 w koÊciele „Jase∏kami” uczniów
gimnazjum i przedszkolaków. Potem w salce parafialnej nastàpi druga cz´Êç programu.
◆ Stowarzyszenie Mi∏oÊników Murowa zaprasza na Kiermasz Bo˝onarodzeniowy
w niedziel´ 16 grudnia na placu rekreacyjno-sportowym za Publicznà Szko∏à Podstawowà w Murowie. Poczàtek o 14:00.
◆ Odby∏ si´ ju˝ kiermasz Êwiàteczny w Radomierowicach. Mieszkaƒcy wsi i goÊcie
(wicemarsza∏ek Barbara Kamiƒska i senator Piotr Wach) sp´dzili czas w Êwietlicy
wiejskiej przy blasku p∏omieni kominka,
pi´knych dêwi´kach gry na pianinie oraz
Êpiewie m∏odych mieszkanek Radomierowic i M∏odnika. Ks. Ryszard KoÊcielny
przedstawi∏ prezentacj´ multimedialnà nt.
istoty muzyki i jej patronki – Âw. Cecylii.
LOKALNE
Z
GMINY
Dochody z kiermaszu pójdà na remont koÊcio∏a w Radomierowicach.
◆ Kiermasz Êwiàteczny odby∏ si´ ju˝ te˝
w Starych Budkowicach. Zorganizowa∏y
go panie Aurelia Nowak i Justyna Gmyz
przy wsparciu OSP. Uczestniczy∏o w nim
tak˝e przedszkole z w∏asnym stoiskiem.
◆ W piàtek 7 grudnia zakoƒczono w gminie Murów zbieranie darów na paczki Êwiàteczne. Dzi´ki hojnoÊci mieszkaƒców gminy wolontariusze przygotowali 80 paczek
dla Domu Dziecka w Chmielowicach, Domu Samotnej Matki w Zopowych i Domu
Pomocy Spo∏ecznej w Czarnowàsach.
◆ W niedziel´ 25 listopada owacjami na
stojàco nagrodzono w koÊciele w Starych
Budkowicach koncert scholi Cantus Mirabilis, chóru Spotkanie i orkiestry d´tej Camerata. Ks. Waldemar Klose w imieniu parafii podzi´kowa∏ panu Ernestowi Malikowi, dyrygentowi m∏odzie˝owej orkiestry
d´tej i pani Bernadecie Malik, dyrygentce
chóru i scholi za ich prac´.
Turniej w Starych Budkowicach
17 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach Anna i Pawe∏ Przyêdzieccy oraz Roman Morawiec
zorganizowali Turniej Miko∏ajkowy Tenisa
Sto∏owego, w którym udzia∏ wzi´∏o 52 zawodników i zawodniczek z Raciborza, K´dzierzyna, Cz´stochowy, Biadacza, Starych
Budkowic, Je∏owej, Korfantowa, Wo∏czyna,
Stobrawy, Maƒkowic i innych miejscowoÊci.
Rywalizacja odbywa∏a si´ w pi´ciu kategoriach wiekowych, nazwanych: Skrzaty, Elfy, Renifery, Anio∏ki i Ânie˝ynki. Ka˝dy uczestnik turnieju oraz opiekunowie otrzymali torb´ ze s∏odyczami i drobnymi upominkami
MURÓW
(rozdano ich 70). Prócz tego najlepsze trójki w poszczególnych kategoriach otrzyma∏y
cenne nagrody rzeczowe oraz medale, puchary i dyplomy, które rozdawa∏ osobiÊcie
Âwi´ty Miko∏aj (Roman Morawiec).
Rywalizacja przebiega∏a w mi∏ej i sportowej atmosferze. Turniej prowadzi∏ Jan Tobiasz z Korfantowa. Organizatorzy dzi´kujà
Dyrektorowi PSP w Starych Budkowicach,
wszystkim sponsorom oraz tym, którzy pomagali w organizacji tego atrakcyjnego turnieju. Zarówno uczestnicy jak i kibice byli tego samego zdania – „takich imprez powinno byç wi´cej w naszej okolicy”.
(BDP)
Od redakcji: Za stronà internetowà
gminy podajemy wyiki turnieju w poszczególnych kategoriach:
Skrzaty – 1. Szymek Rogoziƒski, 2. Mateusz Kluszewski, 3. Micha∏ Dziedzic, 4. Franek Terlecki.
Elfy – 1. Maciek Malecha, 2. Filip P´cherczyk, 3. Konrad Ko∏acha, 4. Marek Dobruk.
Renifery – 1. Wojtek G∏uszek, 2. Pawe∏
Grela, 3. Artek Grela, 4. Micha∏ Cie˝.
Anio∏ki – 1. Gabrysia Rataj, 2. Milenka
Kluszewska, 3. Natalka Pawelec, 4. Klaudia
Przygoda.
Ânie˝ynki – 1. Majka Sinicka, 2. Magda
Kozubek, 3. Dagmara Murzowska, 4. Dominika Bentkowska.
SK¸AD OPA¸U
Stare Budkowice, ul. Targowa 40
tel./fax 77 421 00 11
kom. 511 391 514
O F E R U J E M Y:
w´giel orzech,
w´giel groszek
mia∏ oraz koks
Zdrowych i pogodnych
Âwiàt Bo˝onarodzeniowych
oraz ciep∏a w rodzinnym gronie
˝yczy Sk∏ad Opa∏u
KLEPKA 12
OPOLE I OKOLICE – DAWNIEJ I DZIÂ
Z historii opolskiego piwowarstwa (35)
Piwa oferowane w Opolu
Pierwotnie w Opolu dost´pne by∏o wy∏àcznie piwo wyrabiane na miejscu. By∏o to
piwo górnej fermentacji, produkowane ze
s∏odu j´czmiennego, pszenicznego, lub
ewentualnie z mieszaniny obydwu tych s∏odów. Wyjàtkiem by∏a piwnica ratuszowa,
w której szynkowano piwa pochodzàce
z innych miejscowoÊci. By∏y to przewa˝nie
piwa s∏awne ze swej jakoÊci, jak na przyk∏ad „Schöps”, pochodzàce ze Âwidnicy
piwo zwane „Baranem”. By∏o to g´ste
i mocne piwo pszeniczne, które w póênym
Êredniowieczu dociera∏o nawet do W∏och.
Przed wybuchem wojny trzydziestoletniej
w opolskiej piwnicy ratuszowej pito równie˝ piwo pochodzàce z Niemodlina. Taki
stan trwa∏ a˝ do poczàtku XIX wieku.
Wraz z wprowadzeniem wolnoÊci rzemios∏a w latach 1810/11, nie tylko w Opolu zacz´∏y powstawaç nowe browary. Poczàtkowo oferowa∏y one w dalszym ciàgu
piwa górnej fermentacji, znane na ca∏ym
Âlàsku pod nazwà piwa brunatnego
(Braunbier). Produkowano je w dwóch kategoriach, jako piwo zwyczajne (Einfachbier) oraz podwójne (Doppelbier). Piwa te
bezpoÊrednio po fermentacji szynkowano
prosto z beczki, gdy˝ na d∏u˝sze przechowywanie si´ nie nadawa∏y. Na szklanic´ takiego piwa opolanie zachodzili do karczem
i browarów.
Piwo pito równie˝ w domu, lecz napój
ten ró˝ni∏ si´ od tego, który serwowano
w lokalach dla goÊci. Podstawowym napojem pitym w domu by∏o m∏ode, cienkie piwo, uzyskiwane z wys∏odzin przep∏ukanych wodà. Zawiera∏o ono jeszcze dwatrzy procenty ekstraktu, dzi´ki którym na-
Patrzek
AUTO ELEKTRYKA Józef
Brynica
M E C H A N I K A D i a g n o s t y k a k o m p u t e r e m ¸ubniaƒska 31a
KLIMATYZACJA – serwis + naprawa
tel./fax:
NAPRAWA: rozruszników, alternatorów,
77 421-52-48
elektroniki, ABS i sterowników, AIRBAG itp. tel. kom.
REGENERACJA TURBOSR¢˚AREK
609 381-213
PE¸NA GAMA AKUMULATORÓW
Naprawa i monta˝ zamków centralnych – z pilotem – alarmów,
monta˝ sprz´tu audio, naprawa ogrzewania webasto
przeglàdy okresowe, elektryka ciàgników i maszyn rolniczych.
KLEPKA 13
▲
pój ten wprawdzie nasyci∏ si´ dwutlenkiem
w´gla, lecz nie posiada∏ prawie wcale alkoholu. Piwo to klienci odbierali przewa˝nie
wiadrami bezpoÊrednio z browaru, lub
beczkowozu, którym by∏o rozwo˝one po
mieÊcie i okolicach. W domach nalewano
je do butelek z dodatkiem cukru, uzyskujàc w ten sposób niemal bezalkoholowy
napój orzeêwiajàcy.
Od lat trzydziestych XIX wieku do Opola zacz´∏o docieraç piwo z Bawarii. By∏ to
ca∏kiem inny napój od tego, który opolanie
znali do tej pory. Ciemne, g´ste, d∏ugo le˝akowane w zimnych piwnicach, by∏o
wprawdzie drogie, lecz mimo to zyskiwa∏o coraz wi´cej zwolenników. Opolskie
browary idàc z duchem czasu, wprowadzi∏y do swego asortymentu równie˝ piwa warzone metodà bawarskà.
Nie wiemy, czy pierwszy piwa le˝akowe
produkowa∏ browar zamkowy Friedländerów, czy browar Pringsheima. Heymann
Pringsheim jako pierwszy, od poczàtku lat
szeÊçdziesiàtych XIX stulecia, u˝ywa∏ dla
swojego zak∏adu nazwy „Browar Piwa Le˝akowego”. Z czasem najpopularniejszym
produktem browaru Pringsheima, a póêniej Opolskiego Browaru Akcyjnego sta∏o
si´ jasne piwo typu pilzeƒskiego. Browar
Zamkowy produkowa∏ natomiast ciemne
piwa wed∏ug metody piwowarów z Kulmbach oraz lekkie piwo górnej fermentacji
z dodatkiem kwasu mlekowego, typu „Berliner Weisse”.
Browary warzy∏y te˝ piwa sezonowe, jak
na przyk∏ad piwo marcowe, warzone w marcu, ostatnim zimnym miesiàcu. Piwo to,
o podwy˝szonej zawartoÊci ekstraktu, le˝akowa∏o w zimnych
piwnicach a˝ do
póênego lata. Innymi piwami specjalnymi by∏y na przyk∏ad „Schützenliesel” produkowane
specjalnie na okazj´ Êwi´ta strzelców,
lub warzony na
okres Wielkiego Postu koêlak. Oprócz
piw opolskich, w mieÊcie dost´pne by∏y te˝
piwa z innych Êlàskich browarów, które posiada∏y na terenie miasta w∏asne lokale lub
przedstawicielstwa.
Oryginalne piwa bawarskie, serwowano g∏ównie w hotelach. W Opolu dost´pne by∏o te˝ piwo z Grodziska Wielkopolskiego. By∏o to produkowane z w´dzonego dymem s∏odu pszenicznego, niezbyt
mocne, lecz dobrze nachmielone piwo
górnej fermentacji. Z poÊród Êlàskich piw
dominowa∏y w Opolu wyroby browarów
z G∏ubczyc, Namys∏owa, Wroc∏awia,
Prószkowa i Gogolina. Bawarskie piwa
pochodzi∏y g∏ównie z Monachium, Kulmbach i Norymbergi.
W restauracji dworcowej mo˝na by∏o
napiç si´ oryginalnych piw browaru Paulaner z Monachium. A. Siwinna w Rynku
pod numerem 6-7 oferowa∏ piwa browaru Eberlein z Kulmbach, a oprócz tego
pilznera z Radebergu, Bocka z Pfungstadt oraz oryginalne angielskie portery
i Pale-Ale. Piwa wroc∏awskiego browaru
C. Kipke oferowa∏ w swojej restauracji
przy Nikolaistr. 40 (dzisiejsza ul. Ksià˝àt
Opolskich) Paul Scholz. Piwo z browaru
królewskiego w Prószkowie oferowa∏a
restauracja „Gesellschaftshaus Oppeln”
(Opolski Dom Towarzyski), znajdujàca
si´ równie˝ przy Nikolaistr. naprzeciwko
katedry, natomiast produkty browaru
Krombholzów w Prószkowie oferowa∏ E.
Konietzko na Zaodrzu.
Piwa z Norymbergi oferowa∏ E. Gebert
w lokalu „Baierische Bierstube” (Bawarska
Izba Piwna), natomiast piwa z Gogolina dost´pne by∏y w przedstawicielstwie wspó∏pracujàcym z Opolskim Browarem Akcyjnym. Form's Hotel przy ul. Krakowskiej oferowa∏ w latach trzydziestych XX wieku oryginalne piwa z Pilzna.
Ilustracja u do∏u to og∏oszenie, w którym
A. Lesch, szynkujàcy w Rynku pod numerem 23, oferowa∏ oryginalne piwa z Kulmbach sprowadzane przez Conrada Kißlinga
oraz piwa browaru E. Haase z Wroc∏awia.
Du˝e, znane browary, jak Weberbauer
z G∏ubczyc, czy Haselbach z Namys∏owa,
cz´sto zamieszcza∏y swe reklamy w opolskiej
prasie codziennej (takie jak np. dwie zamieszczone na klepce 14). Obydwa browary posiada∏y w Opolu swe przedstawicielstwa. Weberbauer na ul. Rybackej 9-11, natomiast A. Haselbach na ul. Oleskiej 1. (Cdn.)
Andrzej Urbanek
OPOLE I OKOLICE – DAWNIEJ I DZIÂ
Nasze izby regionalne
Z inicjatywy Muzeum Wsi Opolskiej 22 listopada o godz. 13
odby∏o si´ spotkanie opiekunów zarzàdców i administratorów
izb regionalnych na naszym terenie. Bardzo ciekawà prelekcj´ wyg∏osi∏ prof. Jan Âwi´ch z Instytutu Etnologi i Antropologi Kulturowej, kierownik Studiów Muzeologicznych Uniwersytetu Jagieloƒskiego.
Profesor by∏ mile zaskoczony liczbà uczestników spotkania
- 39 osób z 21 izb regionalnych. Gratulowa∏ wszystkim zapa∏u
i tak wspania∏ego hobby, jakim jest zbieractwo kolekcjonerstwo.
W swej prelekcji nawiàza∏ do problemów prawnych i finansowych, zwiàzanych z prowadzeniem izb. W wi´kszoÊci nie majà one ˝adnego statutu ani pomocy prawnej i finansowej.
Celem pierwszego spotkania by∏o nawiàzanie wspó∏pracy
i wymiana doÊwiadczeƒ osób zainteresowanych rozwojem tego typu placówek na naszym terenie. Muzeum Wsi Opolskiej zapewnia, ˝e nie by∏o to jedyne spotkanie lecz poczàtek wspólnej
pracy. MWO prosi te˝ o zg∏aszanie si´ kolejnych izb regionalnych.
Po spotkaniu przy kawie i ciastkach nie by∏o koƒca dyskusji
i wymianie doÊwiadczeƒ. Wszyscy uczestnicy dzi´kujà Dyrekcji
Muzeum Wsi Opolskiej za tak wspania∏à inicjatyw´.
Henryk S∏aby
▲
Uczcili Josepha von Eichendorff
W niedziel´ 4 listopada w siedzibie DFK
Opole Gos∏awice odby∏o si´ spotkanie poÊwi´cone Josephowi von Eichendorff (w listopadzie przypada 155 rocznica Êmierci
tego wielkiego poety). Organizatorzy nie
byli pewni, czy temat spotka si´ z zainteresowaniem, ale przesz∏o ono ich oczekiwanie. W wype∏nionej po brzegi salce zebra∏o si´ wiele osób chcàcych pos∏uchaç
prelekcji o ˝yciu i twórczoÊci poety. Swà
obecnoÊcià zaszczyci∏y nas nawet osoby
z dalszych miejscowoÊci, m.in. pani Ingeborg Odelga z Prószkowa.
GoÊçmi specjalnymi byli Zuzanna Czernek i Pawe∏ Ryborz. Pan Ryborz przedsta-
wi∏ histori´ rodu Eichendorff i twórczoÊç naszego wieszcza a pani Czernek recytowa∏a wiersze tego wielkiego poety renesansu.
Âpiewano te˝ wspólnie znane jego utwory.
Po cz´Êci oficjalnej uczestników pocz´stowano kawà i ciastem. By∏o wiele dyskusji,
czyli temat spotkania by∏ interesujàcy.
W poniedzia∏ek 5 listopada o godz. 10:00
podstawiony pod siedzib´ DFK autobus zabra∏ wszystkich ch´tnych do Nysy. Z∏o˝ono
tam wiàzank´ kwiatów na grobie poety i zapalono znicze. Obecni na cmentarzu Jerozolimskim w Nysie uczestnicy wyjazdu odwiedzili te˝ groby b∏ogos∏awionej Marii Merket, Johannesa Hellemanna i zmar∏ego
ostatnio Josefa Rocka, który wiele zrobi∏ dla
przybli˝enia mieszkaƒcom Nysy wiedzy
o Josephie von Eichendorff. Z jego inicjatywy postawiono w Nysie pomnik poety.
Spotkanie zorganizowano w ramach
projektu, który sfinansowa∏a strona niemiecka (Bundesministerium des Innern)
poprzez Zwiàzek Niemieckich Stowarzyszeƒ w Polsce (VdG). Organizatorzy projektu z DFK Opole Gos∏awice chcieli trafiç do szerszego kr´gu ludzi, którym
twórczoÊç poety jest bliska. Musz´ przyznaç, ˝e si´ im uda∏o.
Uczestnicy imprezy prosili mnie, by
serdecznie podzi´kowaç organizatorom
za udane spotkanie, co niniejszym w ich
imieniu czyni´. Dzi´kujemy.
Ernst Mittmann
GABINET DENTYSTYCZNY
Czynne 6 dni w tygodniu
w godzinach 9.00 – 21.00
45-531 Opole
ul. G. Morcinka 43
tel. 77 423-44-85
tel. kom. 508 519 192
e-mail:[email protected]
www.prestige.opole.pl
KLEPKA 14
INFORMACJE
LOKALNE
Z
GMINY
¸UBNIANY
50 lat po˝ycia ma∏˝eƒskiego
Binsfeld. Od ka˝dego chleba,
sprzedawanego we wtorki w „Sklepie
Erny”, 40 centów trafia do m∏odych
stra˝aków z Binsfeld. W pó∏ roku zebrano 50 euro „chleba Êw. Floriana”.
Arnstein. Otwarcie XVI Dni Kultury
w Arnstein nastàpi∏o w tym roku 30 listopada w starej synagodze. W kilku historycznych miejscach miasta odbywajà
si´ z tej okazji wystawy, pokazy i wyst´py artystyczne.
Halsheim. Uroczystà Mszà Êw.
uczczono zakoƒczenie renowacji koÊcio∏a p.w. Êw. Sebastiana. W g∏ównym
o∏tarzu umieszczono w∏oski obraz nieznanego artysty (XVI w.). Renowacja obj´∏a wszystkie obiekty w koÊciele. Tysiàc
godzin z w∏asnej woli przepracowali przy
kapitalnym remoncie mieszkaƒcy Binsfeld. Roboty rozpocz´to w kwietniu 2010
i od tego czasu Msze Êw. odbywa∏y si´
w szkole, a˝ do chwili, gdy mo˝na by∏o
bezpiecznie czyniç to znów w koÊciele.
Heugrumbach. NadleÊnictwo zorganizowa∏o dla zainteresowanych Dni
Otwartych Drzwi. W jednym z tartaków
mo˝na by∏o poznaç etapy obróbki pni,
ci´cie na deski, za∏adunek itd.
obchodzi∏y pary z gminy ¸ubniany 27 listopada w Restauracji LeÊna w ¸ubnianach. Jubilaci otrzymali medale za d∏ugoletnie po˝ycie ma∏˝eƒskie nadane przez Prezydenta RP,
kosze z upominkami i ró˝e. W uroczystoÊci
uczestniczyli: Krystian Baldy – wójt gminy
i Ma∏gorzata Maciuszek – kierownik USC.
Z∏ote gody obchodzili: Adela i Gerard
Kalina, Waltrauda i Jan Sporin, Maria
i Pawe∏ Jonczyk, El˝bieta i Franciszek
Krawczyk, Gerhard i Helena Langner,
Adelajda i Gerard Ochman, Stefan i Barbara Warzecha, Elfryda i Reinhard Jambor, Irmgarda i Franciszek Lukas, Erna
i Piotr Widera, Pawe∏ i Lucja Sobota, Hildegarda i Karol Gola, Ingryda i Konrad
Strzys, Ilza i Ginter Polok oraz Piotr i Luiza Sosnik.
Panu Stanis∏awowi B∏achowiczowi dzi´kujemy za zdj´cie zbiorowe. Indywidualne
zdj´cia ka˝dej z par mo˝na obejrzeç na
stronie internetowej gminy ¸ubniany.
Na organy
organów i przeznaczeniu zbiórek na ich remont (który ju˝ trwa). W listopadzie zebrano 11.155 z∏ i 140 euro. Pieniàdze sà skrupulatnie przeliczane po ka˝dej zbiórce
i umieszczane na koncie bankowym. Parafianie sà na bie˝àco informowani w koÊciele, ile pieni´dzy zebrano.
Finanse rady parafialnej prowadzi pan
Roger Trela z Kosowców i on te˝ udziela∏ mi
informacji o zbiórkach, za co mu serdecznie dzi´kuj´.
Rozwita Pierzyna
W ka˝dà trzecià niedziel´ miesiàca b´dà
zbiórki na remont koÊcio∏a w ¸ubnianach. Ta
inicjatywa rady parafialnej spotka∏a si´ ze
zrozumieniem. Podczas pierwszej zbiórki
zebrano: w kwietniu 7822 z∏ i 22 euro,
w maju 7659,50 z∏ i 22 euro, w czerwcu
6399,30 z∏ i 45 euro, w lipcu 5880,80 z∏ i 140
euro, we wrzeÊniu 6040,15 z∏ i 25 euro.
Przed listopadowà zbiórkà parafian poinformowano w koÊciele o fatalnym stanie
Taryfa dla gminy ¸ubniany na 2013 rok
¸ubniaƒskie Wodociàgi i Kanalizacja Sp.
z o. o. w ¸ubnianach na podstawie art. 24
ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. Z 2006
r., nr 123, poz. 858) og∏aszajà, ˝e zgodnie
z Uchwa∏à Rady Gminy ¸ubniany nr
XXII/157/12 z dnia 26 listopada 2012 r.
OG¸OSZENIE
Urzàd Gminy w ¸ubnianach informuje, ˝e na tablicy og∏oszeƒ urz´du oraz na stronie internetowej www.bip.lubniany.pl wywieszony zosta∏ w dniu 27.11.2012 r. wykaz nieruchomoÊci przeznaczonej do dzier˝awy tj.: dzia∏ki nr 69/32,
36, 37 k.m. 7 i nr 92, 1778/92, 1970/57 k.m. 2 obr´b Brynica, stanowiàce drogi wewn´trzne przeznaczone na umieszczenie sieci telekomunikacyjnej o pow. u˝ytkowej 25,992 m2.
KLEPKA 15
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków zostajà wprowadzone
nast´pujàce ceny i stawki op∏at dla zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego
odprowadzania Êcieków, które b´dà obowiàzywa∏y od dnia 01.01.2013 r. do dnia
31.01.2013 r. na terenie gminy ¸ubniany.
INFORMACJE
LOKALNE
Z
GMINY
TURAWA
Submisja drewna cennego
w NadleÊnictwie Turawa
Submisje sà ju˝ sta∏à formà sprzeda˝y najcenniejszego
drewna, pozyskanego w Lasach Paƒstwowych. Sà od paru lat
wpisane w kalendarz sprzeda˝y drewna. I tak w ostatni piàtek listopada na terenie NadleÊnictwa Turawa zosta∏a przeprowadzona, ju˝ po raz kolejny, jesienna regionalna submisja
drewna cennego. Jak co roku, drewno z∏o˝one zosta∏o na
sk∏adnicy w pobli˝u stacji kolejowej w Je∏owej. W tej formie
zakupu surowca drzewnego uczestniczy∏o tym razem
16 klientów. Nie by∏y to wy∏àcznie firmy drzewne z Polski.
WÊród potencjalnych nabywców znaleêli si´ równie˝ klienci
z bran˝y drzewnej spoza granic naszego kraju.
Do sprzeda˝y przeznaczono 461,18 m3 drewna cennego. Na
sk∏adnic´ w Je∏owej dostarczono je z dziesi´ciu nadleÊnictw:
z Brzegu – 85,99 m3 (dàb i sosna), z Kluczborka – 16,37 m3
(dàb), z K∏obucka – 51,20 m3 (dàb i sosna), z Zawadzkiego –
21,04 m3 (sosna), z Koniecpola – 17,46 m3 (jesion), z Namys∏owa – 62,91 m3 (dàb i sosna), z Prószkowa – 95,12 m3 (dàb), z Tu∏owic – 41,80 m3 (dàb i jesion), z Turawy – 24,29 m3 (olcha) oraz
z Ustronia – 45,00 m3 (jesion i jawor).
W dniu 4 grudnia gmina Turawa og∏osi∏a
przetarg na przebudow´ w celu modernizacji pomieszczeƒ Niepublicznego Zak∏adu
Opieki Zdrowotnej w Kad∏ubie Turawskim.
Remont NZOZ
w Kad∏ubie Turawskim
Zaplanowano wykonanie nast´pujàcych prac:
1) wymiana okien na okna PCV - 15 sztuk;
2) roboty wykoƒczeniowe elewacji budynku;
3) roboty rozbiórkowe stolarki drzwiowej wewn´trznej, Êcian wewn´trznych parteru;
4) roboty wykoƒczeniowe cz´Êci kubaturowej obiektu;
5) roboty instalacyjne i wyposa˝eniowe
cz´Êci kubaturowej obiektu;
6) Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu – przebudowa schodów wejÊciowych wraz z pochylnià dla osób niepe∏nosprawnych;
7) Roboty porzàdkowe zwiàzane z organizacjà i likwidacjà placu budowy;
8) Roboty instalacyjne elektryczne;
9) Roboty instalacyjne sanitarne.
Zainteresowane realizacjà tego zadania
firmy majà do 19 grudnia czas na z∏o˝enie
oferty. Wy∏oniona w przetargu firma b´dzie
musia∏a wykonaç wszystkie prace do 29
marca przysz∏ego roku.
„SCHODY – LUBDA”
Henryk Lubda
NOWE SIOŁKOWICE, ul. PIASKOWA 12
tel. 77 427-57-20
kom. 603-634-177
www.lubda.pl
Sprzedano ca∏oÊç surowca drzewnego tj. 261,24 m3 d´bu,
73,05 m3 jesionu, 8,80 m3 jaworu, 24,29 m3 olchy i 93,80 m3 sosny. Ârednia cena uzyskana za 1 m3 drewna wynios∏a 1464,42 z∏.
Najdro˝ej sprzedano k∏od´ d´bowà z Kluczborka o wymiarach
4,5 m d∏ugoÊci i 88 cm Êrednicy. Klient zaoferowa∏ za nià 14.429
z∏, czyli po 5.266 z∏ za 1 m3. Natomiast turawskie olchy, które pozyskano w Bierdzanach i Je∏owej, uzyska∏y Êrednià cen´ na poziomie 1.096,64 z∏ za 1 m3. Cena 1 m3 poszczególnych k∏ód olchowych kszta∏towa∏a si´ w granicach od 605 z∏ do 1436 z∏.
Nas ¸àczy Muzyka – 2012
M∏odzie˝owa Rada Gminy Turawa
(MRGT), Gmina Turawa, OSP W´gry
i wspó∏organizatorzy zapraszajà na kolejnà
ods∏on´ Otwartego Konkursu Piosenki
„Nas ¸àczy Muzyka” – 2012. Konkurs odb´dzie si´ w sobot´ 15 grudnia w sali budynku OSP W´gry. Poczàtek o godz. 16:30.
– Jak co roku zaprosiliÊmy do udzia∏u
w imprezie wszystkich, którzy majà coÊ
wspólnego z muzykà w szerokim znaczeniu, mówi Rafa∏ Moj z Grupy SBRT, wspó∏organizujàcej imprez´.
– W szeÊcioletniej historii konkursu na
w´gierskiej scenie wyst´powali m. in. soliÊci, duety, zespo∏y weselne, perkusiÊci,
chóry i teatrzyki szkolne. ÂpiewaliÊmy ju˝ po
polsku, niemiecku, angielsku, teraz jeszcze
czekamy na wykonanie Êlàskie – dodaje Patryk Wieczorek, przewodniczàcy MRGT.
– Liczymy na publicznoÊç z W´gier i okolicy. Âwiàteczna atmosfera, sobotnie popo∏udnie to dobry moment, by sp´dziç wspólnie czas. Mamy nadziej´, ˝e publicznoÊç
licznie odwiedzi sal´ w budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej i b´dzie si´ z nami dobrze bawiç – mówi Sabina Nowak z MRGT.
Jak si´ dowiedzieliÊmy, wst´p na imprez´ jest bezp∏atny. Na zakoƒczenie konkursu wystàpi duet „Aneta & Norbert”. Od
MRGT dostaliÊmy zdj´cia ubieg∏orocznych
zwyci´zców. Sà na nich: Kinga Dudzic –
I miejsce wÊród solistów oraz duet Milena
Pielorz i Natalia SykoÊ – I miejsce w kategorii zespó∏-grupa-chór.
OPONY • WULKANIZACJA
❏ opony nowe i u˝ywane
zachodnich firm do samochodów
osobowych i dostawczych
❏ monta˝ i wywa˝anie
tel. 77 403-26-10 ❏ us∏ugi wulkanizacyjne
kom. 607 381 644 ❏ oleje Castrol + wymiana
Wojciech Filipowicz
Kup, ul. 1 Maja 1b
czynne 9.00-17.00
w soboty 9.00-15.00
KLEPKA 16
INFORMACJE
LOKALNE
Z
GMINY
CHRZÑSTOWICE
Jak by to powiedzieç?
Od d∏u˝szego czasu staram si´ zwracaç uwag´, ˝e na „napoleoƒskiej" kapliczce stojàcej w Chrzàstowicach jest chyba tablica z b∏´dnà informacjà. Ostatni raz pisa∏em o tym w „Beczce" nr
12(269) z 12 wrzeÊnia br. Tablica na kapliczce informuje: „Rok
1812. T´dy spod Moskwy maszerowa∏y tysiàce francuskich ˝o∏nierzy...". Czy to na pewno jest prawdà?
Nie jestem historykiem, ale jakoÊ tam radz´ sobie z kalendarzem. Jesienià 1812 Napoleon siedzia∏ na Kremlu w porzuconej
przez Rosjan Moskwie i czeka∏ na gotowoÊç cara do rozmów pokojowych. Nie doczeka∏ si´ i 18 paêdziernika 1812 zarzàdzi∏ odwrót. Zarzàdzenie odwrotu nie by∏o jeszcze kl´skà. Wprawdzie cofajàca si´ armia, n´kana przez podjazdy kozackie, traci∏a si∏y, ale
powa˝ny cios zosta∏ jej zadany dopiero w bitwie nad Berezynà,
która toczy∏a si´ w dniach 26-29 listopada 1012. Wtedy Napoleon by∏ tam jeszcze wraz z ˝o∏nierzami.
W tym roku w sobot´ 24 listopada odby∏a si´ nad Berezynà
(Bia∏oruÊ) uroczystoÊç upami´tniajàca bitw´ sprzed 200 lat.
Przyby∏y delegacje wielu paƒstw, tak˝e francuska, w której sk∏adzie by∏ Charles Napoleon, potomek m∏odszego brata Napoleona Bonaparte. By∏a te˝ nad Berezynà polska delegacja. Relacjonowa∏o to wszystko Polskie Radio w swych centralnych programach. W tym samym czasie nasze Radio Opole robi∏o sprawozdanie z obchodów 200-lecia przemarszu przez Chrzàstowice pobitych francuskich ˝o∏nierzy.
Nie wiem jak to delikatnie powiedzieç, ale ˝o∏nierze Napoleona nie mogli w tym samym czasie dzielnie walczyç nad Berezynà i jednoczeÊnie maszerowaç przez Chrzàstowice. A mo˝e tam na Bia∏orusi coÊ pokr´cili, skoro my dobrze pami´tamy, ˝e w 1812 ˝o∏nierze szli ju˝ pobici przez Chrzàstowice.
Bia∏orusini, Francuzi i inni (tak˝e Polacy) wykosztowali si´ na
wyjazdy, inscenizacje (co widaç na dwóch zamieszczonych tu
zdj´ciach agencji Bie∏TA), ale mo˝e spóênili si´ o rok. JeÊli tak,
to niech Radio Opole zawiadomi swà central´, ˝e powtarza fa∏szywe informacje.
Piotr Badura
Krzywda uczniów z Daƒca
Podczas sesji rady gminy w dniu 24
paêdziernika radny Tadeusz Dynowski
zwróci∏ uwag´, ˝e uczniowie z Daƒca, doje˝d˝ajàcy do gimnazjum w D´bskiej Kuêni muszà wyje˝d˝aç z domu najwczeÊniej
ze wszystkich. W D´bskiej Kuêni sà jako
pierwsi, ju˝ o godz. 7:15, a tymczasem zaj´cia rozpoczynajà dopiero o godz. 8:00.
Z kolei po zaj´ciach odje˝d˝ajà do domu
jako ostatni – najwczeÊniej o godz. 15:10.
Radny zaproponowa∏, by przeanalizowaç organizacj´ dowo˝enia uczniów i spróbowaç znaleêç rozwiàzanie, które nie b´dzie
tak krzywdzàce dla uczniów z Daƒca. W odpowiedzi na wniosek radnego pani wójt zaproponowa∏a, by przeanalizowaç ten temat
na posiedzeniu komisji oÊwiaty z udzia∏em
kierownika gminnego referatu oÊwiaty oraz
dyrektora szko∏y w D´bskiej Kuêni.
Posiedzenie komisji oÊwiaty z udzia∏em kierownik El˝biety Kaliszan (gminny
referat oÊwiaty) odby∏o si´ 22 listopada
i wówczas radny Dynowski wróci∏ do
sprawy zasygnalizowanej na sesji w dniu
24 paêdziernika. Pani Kaliszan wyjaÊni∏a,
˝e monitoruje na bie˝àco przewozy
uczniów do szkó∏. Odjazdy z najbardziej
oddalonych miejsc na terenie gminy (Falmirowice, Daniec) odbywajà si´ najwczeÊniej. Natomiast powroty do Daƒca realizowane sà o godzinie 14:10 i 15:10.
Zmiana godziny rozpocz´cia zaj´ç
w gimnazjum, na mniej korzystnà dla
Daƒca (z 7:50 na 8:00), by∏a konieczna,
by zapewniç mo˝liwoÊç dojazdu do szko∏y wszystkim uczniom.
Pani Kaliszan zadeklarowa∏a te˝, ˝e
w najbli˝szym czasie dokonana zostanie
OFERUJEMY:
45-040 OPOLE
Plac Kopernika nr 13
telefony:
77 474-68-08
77 474-89-26
www.worksupport.pl
– LEGALNÑ PRAC¢
W HOLANDII
– WYSOKIE ZAROBKI
– UBEZPIECZENIE
– ZAKWATEROWANIE
C e r t y f i k at n r 2 7 3
e-mail: [email protected]
KLEPKA 17
ocena funkcjonowania nowouruchomionej regularnej linii autobusowej i sprawdzona zostanie mo˝liwoÊç opóênienia
porannego odjazdu uczniów z Daƒca do
gimnazjum o oko∏o 10 minut. Niedu˝o,
ale zawsze coÊ.
Uczniowie z Daƒca rzeczywiÊcie sà poszkodowani ca∏à tà sytuacjà, ale czy
w ogóle da si´ coÊ poprawiç? Jest to
zresztà problem nie tylko gminy Chrzàstowice. Trudno czasem oprzeç si´ wra˝eniu,
˝e reform´ gimnazjalnà robili ludzie jakby
pozbawieni zdolnoÊci przewidywania. DziÊ
problemy z dowo˝eniem uczniów wcià˝ sà
jakoÊ rozwiàzywane, ale gdy z powodu ni˝u demograficznego sieç gimnazjów w Polsce rozrzedzi si´ i b´dzie si´ zdarzaç tak,
˝e jedno gimnazjum przypadnie na dwie
gminy, to problemy dowo˝enia uczniów
b´dà chyba wymaga∏y jakichÊ ca∏kiem no(Pb)
wych rozwiàzaƒ.
MARMURY– GRANITY
Firma kamieniarska – Jerzy Iskierka
46-045 Kotórz Ma∏y • ul. Opolska 69
telefon/fax
77 421-22-05
telefon kom.
601 862-592
produkcja
i monta˝
✦ schody kamienne
wewn´trzne samonoÊne
✦ schody zewn´trzne
✦ blaty kuchenne i ∏azienkowe
✦ parapety ✦ posadzki
KLEPKA 18
OG¸OSZENIE
Wójt Gminy ¸ubniany informuje, ˝e na tablicy
og∏oszeƒ urz´du oraz na stronie internetowej
www.bip.lubniany.pl wywieszony zosta∏ w dniu
26.11.2012 r. wykaz nieruchomoÊci gruntowej
przeznaczonej do sprzeda˝y w trybie bez przetargowym tj.:
– dzia∏ka nr 417/1 km 2 obr´b ¸ubniany o pow.
0,0663 ha.
Redakcja otrzyma∏a informacj´, ˝e 6 grudnia o godz. 19:00
odby∏ si´ w Kobylnie „Wieczór Miko∏ajkowy”. Przygotowano
13 paczek o wartoÊci 30 z∏ ka˝da (so∏ectwo otrzyma∏o z Urz´du Gminy ¸ubniany 400 z∏). Na spotkaniu z Miko∏ajem by∏o 12
dzieci z rodzicami.
Termin z∏o˝enia wniosków przez osoby, którym
przys∏uguje pierwszeƒstwo w nabyciu nieruchomoÊci na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (tekst jednolity Dz.U. Z 2010 r. Nr 102,
poz.651z póên. zm.) wynosi 6 tygodni, liczàc od
dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 08.01.2013 r.
Murów, 21 listopada 2012 r.
WÓJT GMINY MURÓW
Piàty przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda˝ nw. nieruchomoÊci:
1. NieruchomoÊç gruntowa zabudowana, dzia∏ka nr 45 k. m. 1 o pow. 2600 m.kw.,
po∏o˝ona w Âwi´cinach w terenach stanowiàcych obszar zabudowy mieszkaniowej,
uzbrojona w drog´, energi´ elektrycznà. Na
dzia∏ce znajduje si´ budynek mieszkalno-gospodarczy o pow. zabudowy ok. 240 m.kw.
Ksi´ga wieczysta nr OP1U/00051481/7.
Przeznaczenie: W studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów oznaczona jest
symbolem: MN-MR – co stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, a cz´Êciowo symbolem RP – obszar upraw polowych.
Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi: 10.500,00 z∏ + 23% VAT, do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostanà koszty przygotowania dokumentacji w wysokoÊci:
1.251,00 z∏.
Wadium wynosi: 1.400,00 z∏
NieruchomoÊç nie jest obcià˝ona jakimikolwiek prawami i zobowiàzaniami na rzecz
osób trzecich.
Przetarg odb´dzie si´ 21.12.2012 roku
o godz. 8:00 w Urz´dzie Gminy Murów ul.
Dworcowa 2, pokój nr 15.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na ww. nieruchomoÊç odby∏ si´ 15.09.2011
r., drugi 1.12.2011 r., trzeci 19.04.2012 r.,
czwarty 21.06.2012 r.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda˝ nw. nieruchomoÊci
2. NieruchomoÊç gruntowa zabudowana, dzia∏ka nr 25 k. m. 1 o pow. 2600 m.kw.,
po∏o˝ona w Âwi´cinach w terenach stanowiàcych zabudow´ mieszkaniowà zagrodowà, uzbrojona w drog´, energi´ elektrycznà.
Na dzia∏ce znajduje si´ stodo∏a z cz´Êcià gospodarczà o pow. zabudowy ok. 150 m.kw.
Ksi´ga wieczysta nr OP1U/00051481/7.
Przeznaczenie: W studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania prze-
og∏asza:
strzennego Gminy Murów oznaczona jest
symbolem: RM – co stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.
Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi: 17.512,00 z∏ + 23% VAT, do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostanà koszty przygotowania dokumentacji w wysokoÊci:
1.239,00 z∏.
Wadium wynosi: 2.200,00 z∏
NieruchomoÊç aktualnie nie jest obcià˝ona jakimikolwiek prawami i zobowiàzaniami
na rzecz osób trzecich.
Przetarg odb´dzie si´ 21.12.2012 roku
o godz. 8:30 w Urz´dzie Gminy Murów
ul. Dworcowa 2, pokój nr 15.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda˝ nw. nieruchomoÊci
3. NieruchomoÊç gruntowa niezabudowana, dzia∏ki nr 929/103, 942/102 k. m.
4 o pow. 900 m.kw., po∏o˝ona w Starych
Budkowicach w terenach stanowiàcych zabudow´ mieszkaniowà jednorodzinnà,
uzbrojona w drog´ gruntowà, energi´ elektrycznà, wodociàg. Ksi´ga wieczysta
nr OP1U/00046458/9.
Przeznaczenie: W studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów dzia∏ki oznaczone
sà symbolem: MN – co stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi: 18.600,00 z∏, do ceny uzyskanej
w przetargu doliczone zostanà koszty przygotowania dokumentacji w wysokoÊci:
1.227,00 z∏.
Wadium wynosi: 2.000,00 z∏
NieruchomoÊç aktualnie nie jest obcià˝ona jakimikolwiek prawami i zobowiàzaniami
na rzecz osób trzecich.
Przetarg odb´dzie si´ 21.12.2012 roku
o godz. 10:15 w Urz´dzie Gminy Murów ul.
Dworcowa 2, pokój nr 15.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na ww. nieruchomoÊç odby∏ si´ 21.06.2012 r.,
drugi 16.08.2012 r.
KLEPKA 19
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda˝ nw. nieruchomoÊci
4. NieruchomoÊç gruntowa niezabudowana, dzia∏ka nr 775/27 k. m. 4 o pow. 1571
m.kw., po∏o˝ona w Starych Budkowicach
w terenach stanowiàcych zabudow´ mieszkaniowà jednorodzinnà, uzbrojona w drog´
gruntowà, energi´ elektrycznà, wodociàg.
Ksi´ga wieczysta nr OP1U/00037954/0.
Przeznaczenie: W studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów dzia∏ka oznaczona jest symbolem: MU – co stanowi obszar
zabudowy mieszkaniowo – us∏ugowej.
Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi: 26.173,00 z∏ + 23% VAT, do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostanà koszty przygotowania dokumentacji w wysokoÊci:
673,50 z∏.
Wadium wynosi: 3.300,00 z∏
NieruchomoÊç aktualnie nie jest obcià˝ona jakimikolwiek prawami i zobowiàzaniami
na rzecz osób trzecich.
Przetarg odb´dzie si´ 21.12.2012 roku
o godz. 11:15 w Urz´dzie Gminy Murów
ul. Dworcowa 2, pokój nr 15.
Warunkiem udzia∏u w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium mo˝e byç wniesione w pieniàdzu – do dnia 17 grudnia 2012
r. w kasie Urz´du lub na konto Urz´du Gminy Murów – Bank Spó∏dzielczy ¸ubniany
Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003
Wadium wp∏acone przez osob´, która
wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet
nabywanej nieruchomoÊci, a w przypadku
uchylenia si´ od zawarcia aktu notarialnego
wp∏acone wadium przechodzi na rzecz
sprzedajàcego. Pozosta∏ym uczestnikom
przetargu wadium zwraca si´ po odwo∏aniu
lub zamkni´ciu przetargu, jednak nie póêniej
ni˝ przed up∏ywem trzech dni od daty odwo∏ania lub zamkni´cia przetargu.
Dodatkowe warunki przetargu na ww.
nieruchomoÊci mo˝na uzyskaç w Urz´dzie
Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2, pokój nr
15 lub telefonicznie 77 4214034 wew. 115.
Wywieszono na tablicy og∏oszeƒ Urz´du
Gminy w Murowie w terminie od 21.11.2012 r.
do 21.12.2012 r.
Murów, 26 listopada 2012 r.
WÓJT GMINY MURÓW
og∏asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda˝ nw. nieruchomoÊci:
1. NieruchomoÊç gruntowa niezabudowana, dzia∏ka nr 289 k.
m. 1 o pow. 2817 m.kw., po∏o˝ona w Zagwiêdziu w terenach rolnych i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
uzbrojona w drog´ gruntowà, energi´ elektrycznà, wodociàg. Dzia∏ka jest poroÊni´ta samosiejkami, g∏ównie sosny i brzozy. Ksi´ga wieczysta nr 50359.
Przeznaczenie: W studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów dzia∏ka oznaczona jest
symbolem: MN – co stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi: 25.635,00 z∏, do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostanà koszty przygotowania
dokumentacji w wysokoÊci: 673,50 z∏.
Wadium wynosi: 2.700,00 z∏
NieruchomoÊç nie jest obcià˝ona jakimikolwiek prawami i zobowiàzaniami na rzecz osób trzecich.
Przetarg odb´dzie si´ 16.01.2013 roku o godz. 9:00 w Urz´dzie Gminy Murów ul. Dworcowa 2, pokój nr 15.
2. NieruchomoÊç gruntowa niezabudowana, dzia∏ka nr 290 k.
m. 1 o pow. 2879 m.kw., po∏o˝ona w Zagwiêdziu w terenach rolnych i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
uzbrojona w drog´ gruntowà, energi´ elektrycznà, wodociàg. Ksi´ga wieczysta nr OP1U/00041167/7.
Przeznaczenie: W studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów dzia∏ka oznaczona jest
symbolem: MN – co stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi: 26.199,00 z∏, do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostanà koszty przygotowania
dokumentacji w wysokoÊci: 673,50 z∏.
Wadium wynosi: 2.800,00 z∏
NieruchomoÊç aktualnie nie jest obcià˝ona jakimikolwiek prawami i zobowiàzaniami na rzecz osób trzecich.
Przetarg odb´dzie si´ 16.01.2013 roku o godz. 10:00 w Urz´dzie Gminy Murów ul. Dworcowa 2, pokój nr 15.
3. NieruchomoÊç gruntowa niezabudowana, dzia∏ka nr 291 k.
m. 1 o pow. 3077 m.kw., po∏o˝ona w Zagwiêdziu w terenach rolnych i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
uzbrojona w drog´ gruntowà, energi´ elektrycznà, wodociàg. Ksi´ga wieczysta nr OP1U/00041167/7.
Przeznaczenie: W studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów dzia∏ka oznaczona jest
symbolem: MN – co stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci wynosi: 28.001,00 z∏, do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostanà koszty przygotowania
dokumentacji w wysokoÊci: 673,50 z∏.
Wadium wynosi: 2.900,00 z∏
NieruchomoÊç aktualnie nie jest obcià˝ona jakimikolwiek prawami i zobowiàzaniami na rzecz osób trzecich.
Przetarg odb´dzie si´ 16.01.2013 roku o godz. 11:00 w Urz´dzie Gminy Murów ul. Dworcowa 2, pokój nr 15.
Warunkiem udzia∏u w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium
mo˝e byç wniesione w pieniàdzu – do dnia 11 stycznia 2013 r. w kasie Urz´du lub na konto Urz´du Gminy Murów – Bank Spó∏dzielczy
¸ubniany
Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003
Wadium wp∏acone przez osob´, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabywanej nieruchomoÊci, a w przypadku uchylenia
si´ od zawarcia aktu notarialnego wp∏acone wadium przechodzi na rzecz
sprzedajàcego. Pozosta∏ym uczestnikom przetargu wadium zwraca si´
po odwo∏aniu lub zamkni´ciu przetargu, jednak nie póêniej ni˝ przed
up∏ywem trzech dni od daty odwo∏ania lub zamkni´cia przetargu.
Dodatkowe warunki przetargu na ww. nieruchomoÊci mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2, pokój nr 15 lub
telefonicznie 77 421-40-34 wew. 115.
Wywieszono na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Gminy w Murowie
w terminie od 26.11.2012 r. do 16.01.2013 r.
Redakcja te˝ gratuluje!
Pani Jolanta Begiƒska, nauczycielka Publicznej Szko∏y Podstawowej w ¸ubnianach zosta∏a laureatkà, otrzymujàc jedno
z trzech przyznanych wyró˝nieƒ w XII Krajowym Konkursie
Kryszta∏owej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pienià˝ka i Donalda Evans’a.
Konkurs organizuje Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce, z siedzibà w Warszawie. Jego fina∏ odby∏ si´ 28 listopada w Domu
Technika NOT, w Warszawie. Celem konkursu jest promowanie
ludzi kreatywnych, wolontariuszy, pracujàcych spo∏ecznie na
rzecz edukacji wsi.
Jolant´ Begiƒskà uhonorowano za prac´ z uczniami znacznie
wykraczajàcà poza zakres jej obowiàzków zawodowych, innowacyjnoÊç, realizacj´ projektów oraz podejmowanie licznych dzia∏aƒ na rzecz rozwoju i edukacji dzieci poprzez prac´ Ko∏a Teatralno-Recytatorskiego, a tak˝e za wdra˝anie projektów i zadaƒ za∏o˝onego przez nià w szkole Klubu 4H.
Pani Begiƒska jako jedyna reprezentowa∏a Opolszczyzn´, a jej
kandydatura wy∏oni∏ w drodze eliminacji wojewódzkich Urzàd Marsza∏kowski w Opolu, za poÊrednictwem Opolskiego Oddzia∏u Doradztwa Rolniczego w ¸osiowie.
W zwiàzku z przyznanym wyró˝nieniem listy gratulacyjne
przes∏ali pani Begiƒskiej m.in. minister rolnictwa Stanis∏aw Kalemba oraz minister pracy i polityki spo∏ecznej W∏adys∏aw KosiniakKamysz.
Wyniki Konkursu Szopek
Rozstrzygni´to „Konkurs Szopek Bo˝onarodzeniowych 2012”
organizowany przez Gminny OÊrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Z gmin ¸ubniany, Dobrzeƒ Wielki i Chrzàstowice zg∏oszono
23 prace (najwi´cej z gminy ¸ubniany). Szopki ocenia∏a komisja
w sk∏adzie: Kornelia Sabasz, Barbara Lis i Alicja Kasprzak.
W kategorii prac indywidualnych I miejsce zaj´∏a szopka, którà wykonali bracia Mateusz i Micha∏ Sieczka z Kup. Dwa II miejsca przypad∏y szopkom, które wykonali Tomek i Marceli Sordoƒ
z Chrzàstowic a III miejsce mia∏a szopka Mileny KrzyÊcin z Brynicy. Wyró˝niono szopki, które wykonali: Milena KrzyÊcin z Brynicy (druga szopka), Julia Patrzek z Brynicy, Iwona Pogrzeba
z Brynicy (dwie szopki) oraz Wiktoria Âwierc z Czarnowàs.
W kategorii prac zespo∏owych I miejsce przypad∏o szopce wykonanej przez dzieci z przedszkola w Kup pod opiekà Kamili Wiczyƒskiej, II zaj´∏a szopka klasy III PSP w Brynicy (op. Natalia Richter) a na III znalaz∏a si´ szopka dzieci z przedszkola w ChróÊcicach
(op. Irena Go∏´biowska). Wyró˝niono szopki wykonane przez:
dzieci z przedszkola w Brzeziu (op. Maria Trochimowicz), klas´
I z PSP w Brynicy (op. Iwona Czech), klas´ VI z PSP w Brynicy (op.
Mariola Czeszek), klas´ II z PSP w Brynicy (op. Barbara Sagan),
klas´ IV z PSP w Brynicy (op. Danuta Sudo∏), dzieci z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w ChróÊcicach, grup´ „˚abki”
z przedszkola w Czarnowàsach (op. Marzanna Drewniak, Aldona
Pyrasz i Danuta Âliwa-Serafin), grup´ „Kangurki” z przedszkola
w ChróÊcicach (op. Felicja Mehl), dzieci z przedszkola w ¸ubnianach (op. Izabella Oleksowicz i Katarzyna KrzyÊcin) oraz grup´
„Kotki” z przedszkola w Âwierklach (op. Justyna Szwarcbach).
KLEPKA 20
Niezywizna
Witejcie ∏ostatni ro∏z w ty roku. Wierza
tego koƒca Êwiata nie be. Nasi Wichtora
padajo porzond, ize yno Pon Bog wiy, kiedy be koniec Êwiata, a nie leda chto. To sie
mozno bymy widziejç na bezrok.
Prawiech sie do∏ do pisanio kartow na
Êwiynta, a tu idzie chtoÊ. Hejdla kloski kula∏a, bo my dostali ze Êwiniobicio∏ fajno∏
pieconka, tos do takygo miynsa i takej zo∏ze musia∏y byç polsky kloski.
Ta pani, co wlaz∏a, fajnie sie s nami prziwita∏a i pejdzia∏a, ize zbiyro∏ piniondze na
biydne dziejci.
– Dyç w ty tydniu juz dwie kobiyty zbiyra∏y na biydne dziejci – Hejdla dalej kula∏a
kloski.
– Ale nadchodzi Bo˝e Narodzenie i ka˝de dziecko powinno dostaç prezent – wyjaÊniy∏a no ta pani.
– Mo∏ pani prawie, yno zeby te piniondze trefiy∏y do takich dziejci, co potrzebujo – kobiyta umy∏a drapko rance i da∏a tej
zbiyro∏cce piniondze.
¸ona bardzo dziynkowa∏a, a potyn s∏a
prosto do Wichtory. – Wylyê yno Paulu i byo∏bachtuj, zeby sie co nasej Wichtorze nie
przitrefiy∏o – pada∏a Hejdla i da∏a sie do kloskow. Ale jo∏ nie zdonzo∏ siakieta ∏oblyc, bo
do siyni juz w∏aziyli Wichtora.
– Nale Wichtora, ta do wo∏s s∏a tako∏ kobiyta – go∏do∏ Hejdla. Nie wpuÊciyliÊcie jej?
– Nadyç jo∏ jo na drodze do wo∏s napotka∏a, zbiyra∏a piniondze.
– DaliÊcie jej co? Przeca wy jedny ciyngy na coÊ do∏wo∏cie. Sami nie becie miejç
– moja kobiyta pouk∏o∏da∏a kloski, umy∏a
miska, wymy∏a rance i postawiy∏a go∏rnek
na kloski.
A potyn sie siad∏a.
– Nie boj sie, Hejdlo. Tejla mi styknie,
a zo∏wisny nie idzie byç, bo to sie moze rostomajtnie skoƒcyç. Nasi starka bez Ad-
wynt ∏osprawiali no ∏o roznych falach. Jedyn ro∏z no po∏osprawiali ∏o takej zo∏wisnej
kobiycie.
– To no tes powiyccie ∏o niyj – Hejdla
sprawdziy∏a, sie woda na kloski wrze. –
A ∏obio∏d zjycie u no∏s, bo my dostali ze
ÊwajnÊltachtyn fajnej pieconki, to momy
dziesiej dobry mitak.
– ¸o, to fajnie ∏od wo∏s, do∏wnoch takygo miynsa nie jad∏a. WyÊcie nie so zo∏wiÊni, ale zo∏wiÊniki by∏y, so i bano dugo po
no∏s. Ja, tos starka ∏osprawiali ∏o jednej gospoyni, co by∏a bardzo wielky zo∏wiÊniky.
Na Ênio∏daniy i wiecerzo∏ gielniki by∏y policone. Kazdy dosto∏ swojy kwantom i fertich. Jejej chop bo∏ niekiedy godny, ale nie
umio∏ do komory wlyêç, bo by∏a zaparto∏
na kotka. Ja, nie Êmiej sie Hejdlo, to je
pro∏wda. A drugo∏ kotka wisia∏a na dwiyrzach do wandzarnie, tos tyn gospodo∏rz
bo∏ chudy jak scypa, ale no∏bogatsy we
wsi, choç nie miejli no∏wiyncej pola. A miejli Êçwioro dziejci: trzi dzio∏chy i jednego
synka. Te dzio∏chy prandko sie powydo∏wa∏y, bo nie umia∏y ze to zo∏wisno matko
wytrzimaç, ale synek bo∏ w druku, bo gospodarka mia∏a byç jego i musio∏ sie kobiyty sukaç. Ale ledwie po∏ra razy bo∏ u chtorej na zo∏lytach, zaro∏z mu ∏odkazowa∏a.
A synek bo∏ fajny: wysoki, mocny, troska za
chudy, ale tego nie by∏o tak widaç. Zresto,
matka go lepej niz chopa ko∏rmiy∏a.
– A jak mu by∏o na miono? – Hejdla juz
kloski we garcu miynsa∏a.
– Tego ci nie umia pejdziejç, uciek∏o mi
ze pamiyƒci. Nadyç nareÊcie trefiy∏a mu sie
i porzondno∏, i robotno∏, i bardzo sumno∏
dzio∏cha, kans ∏od niego modso∏, bo ∏onymu juz na trzidziejÊci s∏o. Po weselu modo∏
prziwioêli na forze do niego, a ekstra fora
jecha∏a ze wiany. PewniejÊ wszystkygo
mia∏a ta modo∏ kans i porzondnego. JakiÊ
cas po weselu ∏odwiydziyli jo ∏ojcowie
i matka sie zmartwiy∏a, bo dzio∏cha bardzo
zlich∏a.
– SieÊ ty je choro∏? – pyta∏a.
– Ni, yno bana mia∏a ma∏e...
– ToÊ mi nowina pejdzia∏a, ale musis
wiyncej jejÊç! – ∏ojcowie uradowani pojechali do dom. Nie siejdziejli dugo, bo zima
by∏a i mroze, a Êniegu, co sie konie z biydo ze sonioma bez las przekopa∏y.
Na drugi dziyƒ, prawie sie trzejci tydziyƒ
Adwyntu zacyno∏, modo∏ przi Ênio∏daniu
zamiyrza∏a sie ∏o swojy upomniejç, bo wiycie, ize tejÊciowo∏ ze zo∏wiÊci barzej jo ∏oddziela nis syna. Syn bo∏ u koni, jescyk ze
stajnie nie bo∏ prziso∏.
– Jo∏ bych jescyk chleba zjad∏a – pada∏a tejÊciowej.
– Dwa gielniki ci nie stykno? Dyç tera je
zima, to niy ma kans roboty. Co inksego,
jak byÊ na pole do zniw s∏a.
– Ale jo∏ bana mia∏a – modo∏ sie zacyrwiyniy∏a jak puta i upuÊciy∏a go∏rnek ze
co∏rny kafejy. Resta kafeju sie na dejlowka
wylo∏a.
– ¸o ty niezywizno! – zawrzo∏sk∏a tejÊciowo∏. – Widzis!? Kafej sie wylo∏.
Modo∏ sie ∏ozbeca∏a i do chlywa uciek∏a.
Wiejdzia∏a, ize sie niy mo∏ chopowi co skarzyç, bo ∏on sie z matko nie powadzi, a jescyk go postrasy, ize jy gospodarki nie
przepiso.
Dyç sie modo∏ zaradziy∏a: we chlywie
pod z∏oby powiejsiy∏a stary go∏rcek i jak
yno piyrso∏ krowa wydojy∏a, to sie zawse
do go∏rcka mlyka nalywa∏a i taky surowe
piy∏a, bo cu∏a, ize dziejcio potrzebuje. Ale
jak yno tejsciowo∏ na nia zajzdrza∏a, to jej
wszystko z ronk lejcia∏o. Ro∏z tejsciowo∏
wlaz∏a do chlywa, jak modo∏ krowa dojy∏a,
to sie tak êlynk∏a, ize jej sie wiaderko przewrociy∏o i mlyko sie wylo∏o.
– ¸o ty niezywizno! – zawrzo∏sk∏a zo∏wisno∏ tejÊciowo∏. – Tejla skody!
Jako dalej tej modej s∏o i co sie sta∏o potyn – po∏osprawio wo juz we nowy roku.
Was Paul
TRAT TORIA • PIZZERIA • RISTORANTE
Restauracja
„Da Enzo”
MURÓW
ul. WolnoÊci 17b
Nowy kàcik winny oferuje
ponad 40 rodzajów win z ca∏ej Italii
Jedyny na Opolszczyênie
specjalny piec do wypiekania pizzy,
opalany drewnem, gwarantuje goÊciom
niezapomniane wra˝enia smakowe.
telefon
77 421-41-70
organizujemy wesela, komunie,
urodziny, bankiety, konferencje
i inne imprezy okolicznoÊciowe
w salach nawet do 140 miejsc,
◆ wesela ju˝ od 130 z∏ za osob´,
◆ oferujemy te˝ 9 komfortowych,
2-osobowych pokoi z ∏azienkami
i oraz sal´ konferencyjnà
z mo˝liwoÊcià wideokonferencji.
Szef Vincenzo Viola jest rodowitym
W∏ochem z Pizy (Toskania). Daje to
gwarancj´ oryginalnej kuchni w∏oskiej,
wzbogaconej doÊwiadczeniem 25 lat
prowadzenia restauracji w Niemczech
oraz 14 lat takiej dzia∏alnoÊci w Polsce.
◆
Zapraszamy tak˝e do naszych dwóch opolskich pizzerii:
w Galerii Opolanin – Tesco przy pl. Teatralnym, tel. 77 453-18-33
i ul. Sosnkowskiego, tel. 77 457-98-46
KLEPKA 21
Werbung / Reklama
Jak przygotować się na odbiór DVB-T?
Telewizja analogowa jest sukcesywnie wyłączana, a zastąpi ją naziemny przekaz cyfrowy. Co to oznacza dla widza? Jakie korzyści niesie?
Jak poruszać się w gąszczu technologicznych nowinek i przygotować do nowego odbioru? Jak uniknąć ryzyka związanego z zakupem nieodpowiedniego sprzętu?
Koniec analogowej TV
początkiem korzyści dla widza
które nie tylko zapewnia dostęp do
mogą okazać się bezużyteczne
tował już 7 listopada br. Abonenci
wszystkich bezpłatnych kanałów,
albo stanowić realne zagrożenie dla
płatnych telewizji kablowych lub
ale także dodatkowo, bezpłatnie
naszego zdrowia, domu oraz środoplatform satelitarnych nie muszą
Telewizja analogowa - ta, którą
przez 6 miesięcy, do pakietu kowiska.
obawiać się utraty sygnału telewiznamy od lat i możemy odbierać
dowanych stacji - 8 atrakcyjnych
Jeżeli
sklep
posiada
je
w
swojej
zyjnego - dla nich nic się nie zmieni,
za pomocą zwykłej anteny i telewipozycji telewizyjnych (Polsat Sport,
ofercie, sprzedawca musi nas poinduża część z nich już od lat korzysta
zora kineskopowego - ma w swojej
Polsat Sport Extra, Polsat News,
formować na piśmie o fakcie ich niez telewizji cyfrowej. Pozostałe osoofercie aktualnie tylko do 7 kanaPolsat Film, TVP Seriale, Kino Polzgodności z rozporządzeniem MI.
by, aby odbierać cyfrowy sygnał
łów w zależności od regionu Polski.
ska, Nickelodeon, Comedy Central)
naziemny, muszą dysponować odNaziemna telewizja cyfrowa (DVB
i 12 stacji radiowych, stanowiących
powiednim sprzętem. Może to być
Gdzie nabyć sprzęt?
-T) już teraz zapewnia bezpłatny
Pakiet Ekstra. Jeżeli zależy nam na
nowoczesny odbiornik telewizyjny
dostęp do 20 różnych stacji, w tym
tańszym dekoderze możemy zde(LCD, plazma) z wbudowanym tuWyboru urządzenia dokonujmy
m.in. TVP1, TVP2, Polsatu, TVN-u,
cydować się na wersję z umową na
nerem telewizyjnym DVB-T typu
rozważnie, najlepiej w sklepie
TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia,
Pakiet Ekstra, wtedy za dekoder zaMPEG-4, z opcją HD dla obrazu
specjalistycznym z fachowym perPolsatu Sport News, TVN7, TV4 czy
płacimy 1 zł. A podłączając dekoder
i EAC-3 dla dźwięku. Jeśli nie mamy
sonelem. Kierujmy się znanymi
TV Puls. To właśnie liczba proponodo Internetu, zyskamy także dostęp
i nie planujemy kupować takiego
i sprawdzonymi markami, które
wanych nieodpłatnie kanałów oraz
do bezpłatnych zasobów najwięktelewizora, warto zainwestować
mają swoją historię na naszym rynmożliwość wykupienia dostępu do
szej telewizji internetowej ipla.
w dekoder DVB-T z MPEG-4 i HD,
ku i zapewnią nam nie tylko dekododatkowych pozycji - na przykład
który
zapewni
ciągłość
odbioru
(dokoƒczenie tekstu z klepki 1)
nego jestder,20
Czy mo˝na
sobie wyale km.
także gwarancję,
wsparcie
w Cyfrowym Polsacie, który także
programów telewizyjnych nawet
techniczne
serwis. Nietak
zapomistacjii Je∏owa
rozleg∏eMobilność
i tak na dokładkę
oferuje
DVB-T u
- są
atu- pokazane
na telewizorze
Taki przy
Nadekodery
zdj´ciach
góry
sàkineskopowym.
par- obraziç
najmy, że dekoder to inwestycja na
tami naziemnej telewizji cyfrowej.
dekoder to wydatek rzędu szczelnie
100-200
wype∏nione
parkingi
jak
przy
lata.
Uważajmy
na
tanie
dekodery,
Cyfrowy
Polsat przygotował rówkingi
stacji
Haste
ko∏o Hanoweru.
Od HaAle
korzyści
dla widza
jest znacznie
zł w zależności od parametrów
które często
nie tylkoma
nie spełniają
nieżkodoskonałe rozwiązanie dla
stacji w Haste?
Je∏owa
po∏àczenie
więcej.
Wraz
z nadchodzącą
zmia- Hanoweru
ste do
g∏ównego
dworca
28 promocje
i producenta.jest
Atrakcyjne
norm MI, ale także mogą być nieosób, które - wychodząc z domu ną widzowie otrzymają m.in. możz dekoderem
DVB-T
już za 1lejowe
zł moż- z Opolem,
ale
widaç
coÊ jest niechętnie
z nim rozstają się z telewizją.
bezpieczne dla
naszego
zdrowia.
km. odbioru
Hasteobrazu
to wioska
nieca∏e
2,8
liwość
i dźwiękuliczàca
na spotkać u takich operatorów jak
Dzięki innowacyjnej usłudze „TV
nie
tak,
bo
nie
wydaje
si´
zbytnio
obciàwtys.
znacznie
lepszej
jakości
(także
mieszkaƒców. W ciàgunadnia
roboczeprzykład
Cyfrowy Polsat, któMOBILNA” (działającej w technoloNaziemna telewizja cyfrowa
HD) oraz oglądania programów
ZaPolsatu
to jadàcy samochowraz sà
z odbiornikiem
bardzopasa˝erami.
gii DVB-T) i„kieszonkowemu” dekood Cyfrowego
miejsca
na rowery
przy ry
stacji
szczel- w˝one
i go
filmów
w różnych
formatach,
korzystnej cenie proponuje
namz Je∏owej do Opola ju˝ w Zawadzie
derowi M-T 5000, który współpradami
językach
czy z napisami.
Zyskają lewe).
Nabywając produkt znanego i zanie wype∏nione
(zdj´cie
pokazu-kanałów
pakietTo
dodatkowych
znacuje z najpopularniejszymi systerównież elektroniczny przewodnik
ufanego
producenta, mamy
gwa- skrzy˝ostajà
w
korku
czekajàcych
przed
nych
z
ofert
płatnych
operatorów.
mami operacyjnymi i OS i Android,
je,programach,
ilu mieszkaƒców
Haste
po
który pozwoli
na i najbli˝szej okorancję profesjonalnego doboru
widz ma możliwość odbioru swoobwodnicà.
zapoznanie
się z ofertądo
telewizyjną
licy pojecha∏o
pracy lub szko∏y w Ha- waniem zodbiornika
przez fachowca i jego
ich ulubionych programów, tych
Na co zwrócić uwagę?
kanałów bez konieczności sięgania
późniejszego
montażu,
wsparcia
samych
Na
zdj´ciu
u
samego
do∏u
po
lewej
po-co na domowym telewizonowerze
pociàgiem.
Na
prawym
zdj´ciu
po gazetę.
technicznego
na
wypadek
jakichrze w ramach naziemnej telewizji
Przy podejmowaniu decyzji o kupkazany
jest
parking
przy
stacji
Wunstorf.
widaç rozleg∏y parking samochodowy
stakolwiek
pytań
czy
sprawnego
cyfrowej, także na urządzeniach
nie dekodera warto mieć na uwaserwisu
w przypadku
awarii. Taką
Sà wyna nim
specjalne
gara˝e
na rowery
cji odbierać
Haste. On
te˝ jest w ciàgu
dnia
roboczeprzenośnych, np. laptopie, tabledze,
że powinien
on spełniać
Jak
DVB-T?
ofertę
przygotował
Cyfrowy
Polsat.
ciei czy
techniczno-prawne określone
i skutery, Dekoder
wykonane
metalowej
za-smartfonie. Oznacza to, że
go szczelnie
wype∏niony mogi
samochodami.
T-HD z1000,
spełniającysiatki
Wyłączenia
sygnału analogowego
w ramach jednego abonamentu
w rozporządzeniu Ministra Infrawymogi
MI, został Korzystajàcy
wyprodukowany zzanich
obejmą
całą Polskę i będą
nastę-przecie˝
na zamek.
Ich w∏aÊciciele
mogli
Pakiet Ekstra możemy korzystać
strukturypojechaç
(MI). Dotyczą onemykane
nie tylw polskiej fabryce posiadającej wiepowały stopniowo, zgodnie z harzarówno
ko Woleli
poprawnego
odbioru, ale
także klucze
majà
do
drzwi. Kto
chce mieç
ta- z telewizji domowej, jak
autem wprost
do Hanoweru.
jednak
loletnie
doświadczenie
w produkcji
monogramem
dla poszczególnych
i mobilnej. Dla nowych abonentów
bezpieczeństwa i funkcjonalności
nowoczesnych
odbiorników.
W
ceobszarów.
Cały lokalnymi
proces rozpoczął
niej
mo˝e
oczywiÊcie
stawiaç
rower
czy
dojechaç
drogami
do
Haste
„TV MOBILNEJ” i Pakietu Ekstra taka
oprogramowania. Dekodery, któnie 149 zł otrzymamy urządzenie,
się od regionu lubuskiego i wystaropłata wynosi 14,90 zł miesięcznie,
re nie spełniają tych standardów,
skuter na otwartym bezp∏atnym parkingu.
i tam wsiàÊç w pociàg do Hanoweru.
Rowerem do stacji kolejowej
Je∏owa jest wsià podobnej wielkoÊci co
Haste. Od stacji Je∏owa do Opola G∏ów-
Zdj´cie u do∏u po prawej wykonaliÊmy
obok stacji kolejowej w Bückeburgu, gdzie
zaskoczy∏y nas indywidualne gara˝e na rowery i skutery. Ka˝dy zamykany na klucz.
W Êrodku (mo˝na by∏o zajrzeç przez szybk´ w drzwiach) na Êcianie by∏ nawet wieszak, na którym mo˝na by∏o zawiesiç np.
peleryn´, niepotrzebnà ju˝ w pociàgu.
OglàdaliÊmy niemieckie stacje kolejowe ze smutkiem, bo krótko przed tym naszym wyjazdem studyjnym wizytowaliÊmy zdewastowane podopolskie stacje
kolejowe. By∏a wÊród nich np. stacja Laskowice Oleskie (druga stacja za Je∏owà
w kierunku na Kluczbork). Sta∏ wtedy
jeszcze na niej ca∏kowicie zrujnowany
budynek (zdj´cie), który wedle naszej
a dla obecnych posiadaczy telewizji satelitarnej Cyfrowego Polsatu
miesięczny abonament za dostęp
do usługi w technologii DVB-T to
jedyne 9,90 zł.
Porady praktyczne...
Sprawdź, jaki masz telewizor
i czy wymaga on dokupienia
odpowiedniej przystawki dekodera DVB-T. Pamiętaj, że
nawet nowy telewizor może
nie odbierać telewizji w standardzie MPEG-4!
Udaj się do profesjonalnego
i sprawdzonego punktu sprzedaży.
Wybierz dekoder spełniający
wymogi rozporządzenia MI
i pochodzący od znanego
i zaufanego producenta.
Zdecyduj się na antenę (zale-
cana jest ta zewnętrzna), która
wzmocni sygnał i poprawi
jakość odbieranej przez Ciebie
telewizji.
W razie wątpliwości związa-
nych z instalacją dekodera
skorzystaj z pomocy profesjonalnego montera, który nie
tylko zamontuje antenę i prawidłowo podłączy dekoder,
ale także zapozna Cię z jego
obsługą.
Więcej informacji na temat cyfryzacji można uzyskać pod bezpłatnym numerem telefonu 800 007
788 lub na stronie internetowej
www.cyfryzacja.gov.pl.
wiedzy jest ju˝ rozebrany. Nie by∏o tam
˝adnego parkingu. Mieszkaƒcy pobliskich
Nowych Budkowic, doje˝d˝ajàcy tam rowerami, upychali te rowery w okoliczne
krzaki, majàc nadziej´, ˝e znajdà je jeszcze po powrocie z Opola.
Z badaƒ wynika, ˝e wi´kszoÊç ludzi
doje˝d˝ajàcych w Polsce do pracy lub
szko∏y samochodami, robi to z przymusu.
Jest cz´Êç, która woli doje˝d˝aç w∏asnym
samochodem i ma do tego prawo. Trudno jednak zrozumieç, dlaczego t´ wi´kszoÊç, która wola∏a pociàgi i autobusy,
zmuszono do doje˝d˝ania prywatnymi
samochodami. Ca∏kowicie zakorkowano
w ten sposób miasta. Po co to by∏o robiç?
Piotr Badura
= D S U D V ] D P \ G R $ X W R U \ ] R Z D Q \ FK 3XQNW ÑZ 6SU] HGDĔ \ & \I U RZHJR 3RO V DWX
Opole
pl. Kopernika 9, tel. 77 456 62 69
Opole – C.H. KAROLINKA
Opole – C.H. REAL
ul. Wrocławska 154, tel. 77 474 33 12 ul. Sosnkowskiego 16A, tel. 699 404 805
KLEPKA 22
Manowce
W „nto” z 23 listopada, w tekÊcie „Jestem, wi´c Êmiec´” RyÊ Rudnik labidzi nad
sposobem naliczania op∏at za Êmieci.
Wskazuje, ˝e czy naliczaç op∏at´ od liczby
lokatorów, czy od metrów kwadratowych,
czy od zu˝ycia wody, zawsze ktoÊ b´dzie
pokrzywdzony, bo to jest problem, który
nie ma dobrego rozwiàzania. Po prostu taka kwadratura ko∏a. RyÊ oczywiÊcie bredzi,
bo problem jest prosty do rozwiàzania.
Pozwol´ sobie przypomnieç, ˝e jakiÊ
czas temu „Beczka” pisa∏a o eksperymencie, przeprowadzonym przez w∏adze jednego z chiƒskich miast, liczàcego
kilka milionów mieszkaƒców. Jednym
z problemów tego miasta by∏y walajàce
si´ po chodnikach, trawnikach i gdzie nie
tylko, niedopa∏ki papierosów. Wielu Chiƒczyków ma bowiem w zwyczaju rzucaç
niedopa∏ek gdzie popadnie, w czym
zresztà ca∏kiem sà do nas podobni.
W∏adze chiƒskiego miasta postanowi∏y wprowadziç skup niedopa∏ków. Gdyby
przenieÊç to na polskie realia, to za ka˝dy niedopa∏ek w skupie dostawa∏o si´ 3
grosze. Skupy wyposa˝ono w specjalne
maszyny liczàce. Wsypywa∏o si´ niedopa∏ki a maszyna w par´ sekund precyzyjnie je przelicza∏a. Klient bra∏ zap∏at´ i by∏
szcz´Êliwy. W kilka dni w tym mieÊcie nigdzie nie by∏o niedopa∏ka. Wydrapano je
ze wszystkich szpar.
Z zebranych niedopa∏ków jakaÊ firma
wydoby∏a sk∏adnik chemiczny, który dodany do ropy naftowej t∏oczonej rurociàgami zmniejsza korozj´ tych rurociàgów.
Pozosta∏oÊç sprzeda∏a jako paliwo odnawialne do wspó∏spalania.
Paczka papierosów to 20 sztuk. Za
niedopa∏ki z niej trzeba by wi´c w polskim
skupie daç 60 groszy. Wszelkie podatki
paƒstwa w paczce papierosów sà wielokrotnie wi´ksze. Gdyby zatem paƒstwo
odda∏o z nich 60 groszy na skup, to stracilibyÊmy szans´ na zobaczenie le˝àcego na chodniku niedopa∏ka. Armia ludzi
przegrzebuje wcià˝ miejskie kosze na
Êmieci w poszukiwaniu aluminiowych puszek po piwie. Za jednà p∏acà w skupie 3
grosze. Zbieranie niedopa∏ków jest du˝o
prostsze, wi´c i op∏acalniejsze.
JakiÊ czas temu sklepy zacz´∏y naliczaç klientom po 5 groszy za woreczek
nylonowy. Podobno chodzi∏o o ekologi´.
Wszystko by∏oby pi´knie, gdyby z tych 5
groszy przeznaczyç choç 3 grosze na
skup woreczka. Nie mielibyÊmy wtedy
szansy zobaczyç fruwajàcego gdzieÊ na
dworze woreczka nylonowego. Wszystkie
by∏yby wyzbierane. Gdzie trafi∏o po 5
groszy od woreczka?
Problem ze Êmieciami jest prosty do
rozwiàzania, bo p∏aciç za Êmieci nale˝y
tylko raz, w sklepie, gdy kupujemy towar,
z którego b´dà Êmieci. Nikt si´ wtedy od
op∏aty nie wywinie. Kupuj´ np. s∏oik d˝emu – w jego cenie jest ju˝ op∏ata za utylizacj´ s∏oika i pokrywki. Producent tego
d˝emu musi zap∏aciç za zebranie Êmieci
po nim. Tak chyba w Polsce jest ju˝ od lat.
Kupujàc cokolwiek mamy ju˝ w cenie policzonà utylizacj´ Êmieci. Dlaczego zatem
trzeba teraz drugi raz zap∏aciç za te same
Êmieci? Gdzie znikn´∏y pieniàdze, które
raz ju˝ daliÊmy na Êmieci w sklepie?
Obawiam si´, ˝e mamy do czynienia
z grandà w majestacie prawa. Pieniàdze,
które ju˝ w cenie towaru wzi´to od nas za
Êmieci, nie idà wcale na zap∏acenie za
Êmieci. Podejrzewam, ˝e idà one do kieszeni ró˝nych cwaniaków, np. na „edukacj´ ekologicznà”, czyli ró˝ne „zatroskane”
artyku∏y w gazetach a nawet ca∏e wk∏ad-
ki o tematyce „ekologicznej”. JeÊli np.
w „nto” ukazuje si´ „ekologiczny” dodatek, za który hojnie zap∏aci∏ Wojewódzki
Fundusz Ochrony Ârodowiska, to ja si´
zastanawiam, skàd WFOÂ wzià∏ pieniàdze
dla „nto”. Mo˝e w∏aÊnie z tego, co p∏aci∏em na utylizacj´ s∏oika i pokrywki, kupujàc w sklepie d˝em. JeÊli tak jest, to oczywiste, ˝e teraz musz´ drugi raz zap∏aciç za
utylizacj´ s∏oika i pokrywki. S∏usznie zatem RyÊ prawi w swym tekÊcie. Mo˝e
Êmia∏o iÊç do WFOÂ, ˝eby mu zap∏acili, ˝e
mnie „edukuje ekologicznie”.
✦ ✦ ✦
Po Rysiu, jako daniu g∏ównym, pora
na lekki deser. W charakterze deseru
Tomcio Kapica, który w „nto” z 12 listopada pisze o rosnàcym bezrobociu wÊród
starszych (50 lat i wi´cej). Gdyby na tym
skoƒczy∏, nie by∏oby sprawy. Tomcio postanowi∏ jednak potraktowaç temat solidniej. Podpar∏ si´ liczbami. Przytoczy∏, ˝e
do wrzeÊnia 2010 do wrzeÊnia 2012 liczba bezrobotnych w wieku do 25 lat zmala∏a na Opolszczyênie z 10.674 osób do
9.162 osób. Skoro wi´c m∏odych bezrobotnych ubywa a starszych bezrobotnych przybywa, to znaczy, wed∏ug Tomcia, ˝e problem rosnàcego bezrobocia
dotyczy osób starszych.
B∏àd Tomcia le˝y w tym, ˝e zapomnia∏, i˝ w latach 2010-2012 z grupy ludzi do 25 lat odpad∏y roczniki urodzone
w 1985 i 1986, czyli bardzo liczne roczniki ostatniego wy˝u demograficznego.
Liczni m∏odzi bezrobotni z tych roczników
przeszli po prostu do wy˝szej grupy wiekowej a miejsce roczników wy˝owych zaj´∏y w grupie do 25 lat roczniki g∏´bokiego ni˝u. Tomcia liczby nie wystarczajà
wi´c do twierdzenia, ˝e bezrobocie wÊród
m∏odych maleje.
Dyl Sowizdrza∏ (vel Till Eulenspiegel)
Dobrzeƒ Wielki, ul. Strzelców Bytomskich 1
www.kuchniaslaska.opole.pl
Regionalna
restauracja
Wesela
• DEKORACJA SALI – serwetki, Êwieczniki, kwiaty • NAPOJE BEZ OGRANICZE¡:
soki, cola, fanta, sprite, woda mineralna • OWOCE – pomaraƒcze, jab∏ka, mandarynki, winogrona, owoce sezonowe • POCZ¢STUNEK – szampan dla wszystkich
goÊci • OBIAD – rosó∏, kluski Êlàskie, ziemniaki, kluski ciemne na ˝yczenie, pi´ç
gatunków mi´sa (rolada, schabowy z pieczarkami, filet z piersi kurczaka z serem,
pieczeƒ, klopsiki), kapusty (czerwona i bia∏a, kiszona, sa∏atka pekiƒska i inne) •
KAWA, HERBATA • LODY z bità Êmietanà, galaretkà, owocami • CIASTO I TORT
WESELNY: osiem gatunków Êlàskiego ciasta domowego, trzypi´trowy tort z owocami i bità Êmietanà • ZIMNA P¸YTA: w´dliny, ser, Êledê w oleju, galareta z kury,
tel. 77 469-50-80
ogórki, pieczarki, pomidor, chleb, mas∏o • I KOLACJA – trzy gatunki mi´sa (szasz∏yk z kurczaka, udko kurczaka, de Volaille), ziemniaki puree, sa∏atka ze Êwie˝ych
warzyw, sa∏atka ziemniaczana lub makaronowa, lub ry˝owa • II KOLACJA – barszcz
z krokietem, bigos, chleb.
Poprawiny
• OBIAD – rosó∏, kluski Êlàskie, ziemniaki, kluski ciemne na ˝yczenie, pi´ç gatunków mi´sa (rolada, schabowy z pieczarkami, filet z kury, pieczeƒ, udko kurczaka),
kapusty (czerwona i bia∏a kapusta na ciep∏o, kapusta kiszona, sa∏atka pekiƒska
i inne) • KAWA, HERBATA • CIASTO • ZIMNA P¸YTA: w´dliny, ser, Êledê w oleju,
galareta z kury, ogórki, pieczarki, pomidor, chleb.
NAJWI¢KSZE PARKIETY • NAJNI˚SZE CENY!!! • NAJWY˚SZA JAKOÂå
Trzy sale w trzech stylach:
Êlàska – 200 miejsc • pa∏acowa – 130 miejsc • wiejska (pizzeria) – 60 miejsc
KLEPKA 23
PARTNER
ADAC
CENTRUM 24 h 665-333-777
Bernard CZOK
46-022 K¢PA, k. Opola
ul. Wróbliƒska 17b
Tel./fax 77 456-86-58
❍
❍
❍
❍
Blacharstwo, lakiernictwo
Mechanika pojazdowa
Wynajem samochodów
Parking strze˝ony 24 h
tel.kom. 602 369 462
(alarmowy – 24 h)
CA¸ODOBOWA POMOC DROGOWA
(osobowe, dostawcze, ci´˝arowe i autobusy)
- dla klientów ASISSTANCE holowanie gratis
- holujemy te˝ ciàgniki rolnicze, wózki wid∏owe itp.
Wynajem samochodów osobowych i busów
dla osób pracujàcych za granicà i firm.
Maria S∏abik
Ogrodzenia z ChróÊcic
46-081 Dobrzeƒ Wielki, ul. ks. Fiecka 12 (nad Odrà) tel. 77 469-55-33
BRAMY * OGRODZENIA * BALUSTRADY
* STAL NIERDZEWNA
KOMPLEKSOWO – MUROWANIE, MONTA˚
oferujemy bogaty wybór artyku∏ów
metalowych, budowlanych i sanitarnych
Gwarantujemy:
– fachowà i kompetentnà obs∏ug´
– konkurencyjne ceny
– dowóz w∏asnym transportem
Firmom oferujemy rzetelnà
wspó∏prac´ i upusty cenowe
46-080 ChróÊcice, ul. J. Cebuli 14
tel./fax +48/77 46-96-368
e-mail: [email protected]
Zapraszamy w godz. 7.30 – 17.30
a w soboty w godz. 8.30 – 13.30
kom. +48/ 606 935 243
www.metal-mr.pl
Przedsi´biorstwo In˝ynierii Komunalnej
„ECOKOM” Sp. z o.o.
P O L E C A M Y:
✽ projektowanie i wykonawstwo sieci
wodno-kanalizacyjnych
✽ roboty melioracyjne (rowy, przepusty,
drena˝e)
✽ roboty ogólnobudowlane
✽ roboty ziemne sprz´tem ma∏ogabarytowym
✽ doradztwo i nadzór
46-022 Luboszyce, ul. Opolska 21
tel./fax 77 421-57-08, 602-360-980
OKNA NA KA˚DÑ KIESZE¡
OKNA PCV
Pomiar, wycena, transport – bezp∏atnie!
Ponadto proponujemy:
Stare Budkowice
ul. Zagwiêdziaƒska 6
PARAPETY – PCV i aluminiowe
(naprzeciw
cmentarza)
ROLETY – aluminiowe i materia∏owe
˚ALUZJE – pionowe i poziome
MOSKITIERY PRZECIW MUCHOM
ROLETY DACHOWE LUX
Najwy˝sza jakoÊç
– najni˝sze ceny
KLEPKA 24
tel. 421-01-87
tel. komórkowy
601 506 967
ZAPRASZAMY
poniedzia∏ek-piàtek
od 9.00 do 15.00
Czy wiesz, ˝e...
Asfalt to minera∏ wyst´pujàcy w przyrodzie. Ju˝ w staro˝ytnoÊci (ok. 5 tys. lat temu) u˝ywano go sklejania ze sobà kamieni, z których uk∏adano drog´ a tak˝e jako
materia∏u uszczelniajàcego.
Gdy w XIX wieku w USA zacz´to przemys∏owo przerabiaç rop´ naftowà, to jednà z pozosta∏oÊci by∏a substancja podobna do asfaltu. Nazwano jà wi´c tak˝e asfalt,
ale dla odró˝nienia o tym dawnym mówiono asfalt naturalny a o tym nowym asfalt
ponaftowy. Asfalt naturalny to dziÊ rzadkoÊç. Zwykle mamy do czynienia z asfaltem ponaftowym.
Asfalt ponaftowy u˝ywany jest do budowy dróg. Gdy zmiesza si´ go z kruszywem
to powstaje asfaltobeton. Jezdnie nie sà wi´c
pokryte asfaltem, ale asfaltobetonem. Jednak wszyscy powszechnie mówià, ˝e jezdnia jest pokryta asfaltem. Wyjàtkiem sà drogowcy, którzy mówià, ˝e asaltobetonem.
Pewien wp∏yw na ten ba∏agan poj´ciowy mo˝e mieç to, ˝e w ca∏ej Europie mówi si´ o nawierzchni jezdni, ˝e to asfalt. Tylko Amerykanie nazywajà asfaltem samo lepiszcze, u˝yte do afaltobetonu (Europejczycy nazywajà lepiszcze bitumem). Nasi
drogowcy mówià wi´c jak amerykanie
a zwykli ludzie jak europejczycy. Da si´
z tym jakoÊ ˝yç.
Nasz adres: Redakcja „BECZKI”
Brynica, ul. Powstaƒców Âl. 47
46-024 ¸ubniany
tel. 606 977 733
e-mail: [email protected]
KRZY˚ÓWKA
klubowa
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
18
19
16
17
20
21
22
23
24
26
27
25
28
Nak∏ad: 2100 egz.
29
Dzia∏ kolporta˝u: 602 689 112
Przygotowanie do druku: www.color.media.pl
Uwaga: Kopiowanie i wykorzystywanie w ka˝dy
inny sposób materia∏ów w∏asnych „Beczki” jest
dozwolone, a nawet zalecane. Kopiujàcy i wykorzystujàcy w inny sposób materia∏y z „Beczki” nie
muszà informowaç skàd one pochodzà, ale zaznaczenie tego b´dzie mile widziane.
Pismo Zwiàzku Âlàzaków
30
32
Druk: Drukarnia ART DRUK, Mechnice.
Redakcja nie odpowiada za treÊç reklam i og∏oszeƒ.
7
9
Redaktor naczelny – PIOTR BADURA
(telefon kom. 606 977 733)
Informatory gminne (miejskie):
¸ubniany – ROZWITA PIERZYNA
Murów – BOGUS¸AWA DOMINO-PAWELEC
(telefon kom. 696 736 688)
Popielów, Turawa, Chrzàstowice,
Dobrzeƒ Wielki – zespó∏
POZIOMO: fikus, staw,
islam, Apollo, satyr, Rugia, k∏os, nirwana, tkactwo, koszula, najmita,
fundusz, chachar, Chrobry,
odsiecz,
stok,
drzwi, omega, szczaw,
Bu∏at, aura, tytan.
PIONOWO: frasunek,
krater, Skarga, stonka,
wiorsta, elegant, embargo, wrzód, krach, watra,
obuch, leser, macki, rozmaryn, chudoba, rycza∏t, basista, okazja,
skowyt, emeryt.
8
Wydawca: PIOTR BADURA
SK¸AD REDAKCJI:
Rozwiàzanie
poprzedniej
krzy˝ówki:
POZIOMO: 1.z niebem na plecach, 4.do spacerów
w morze, 8.wymagana dla ko∏aczy, 9.linijka bez skali,
10.moda z przesz∏oÊci, 11.og∏oszenie w prasie,
12.brzeg, kraw´dê, 13.∏y˝ka do kot∏a, 15.zespó∏ okr´tów wojennych, 18.we wn´trzu starej lalki, 21.na soÊnie
lub wysokim sto∏ku, 23.lekarz od raka, 24.kiedyÊ marynarka palàcego, 26.strzelec wyborowy, 29.mi´dzy
pa∏kà i kijami, 32.s´dziowie konkursu, 33.komplet
znaczków, 34.honorowy od krwi, 35.p´k, np. wikliny,
36.koniec stryjka zamian, 37.najlepsza obrona, 38.sta∏a op∏ata za us∏ug´.
PIONOWO: 1.ma ponad 90 proc. w´gla w w´glu, 2.przez
weneckie okazujà podejrzanych, 3.gwa∏towny p∏acz,
4.Êwiecznik – symbol Izraela, 5.wigilijny chleb, 6.lincz,
7.zasada, sentencja, 14.klejnocik, 16.otwiera∏ si´ Ali-Babie, 17.ryba biznesu, 19.samuraj bez pana, 20.skamienia∏a po utracie dzieci, 22.grupa od∏àczona od koÊcio∏a,
25.bu∏ka razowa, 26.ocena dla prymusa, 27.wstr´t, niech´ç, 28.leczy ci´, pijàc twà krew, 29.rysunek b∏yskawicy, 30.przesadnie dok∏adny, 31.s´dzia spo∏eczny.
33
34
35
36
37
ISSN 1426-8329
KLEPKA 25
38
31

Podobne dokumenty

w numerze

w numerze W∏adze odpowiadajà za to, by w skali paƒstwa rodzi∏o si´ tyle dzieci, ile potrzeba, ale nie mogà ˝adnej rodziny do niczego zmuszaç. W szczególnoÊci wiadomo, ˝e cz´Êç ludzi nie chce mieç dzieci. Trz...

Bardziej szczegółowo