Język wypowiedzi dziennikarskiej

Komentarze

Transkrypt

Język wypowiedzi dziennikarskiej
SYLLABUS
Lp.
Element
Opis
1
Nazwa
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Język wypowiedzi dziennikarskiej
2
Typ przedmiotu/
modułu
kształcenia
obowiązkowy
3
Instytut
Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki
4
Kod przedmiotu/
modułu
kształcenia
PPWSZ-FP-1-210d-s
5
Kierunek,
specjalność,
poziom i profil
kształcenia
Kierunek: filologia polska
specjalność: dziennikarska
poziom kształcenia: studia pierwszego
profil kształcenia: praktyczny
6
Forma studiów
stacjonarne
Rok studiów,
semestr
Rok studiów: I i II
7
8
Forma zajęć i
liczba godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczyciela i studentów
niestacjonarne
Semestr: 2 i 3
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
Ćwiczenia laboratoryjne – 60
Punkty ECTS
9
(wg planu
studiów)
4
Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS
Obciążenie studenta
Forma aktywności studenta
Studia stacjonarne
10
Obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich, w
tym:
Godz.: 60
ECTS: 2
Studia
niestacjonarne
godz.:
Udział w wykładach (godz.)
-
Udział w ćwiczeniach/ seminariach/
zajęciach praktycznych/ praktykach
zawodowych (godz.)
60
Dodatkowe godziny kontaktowe z
nauczycielem (godz.)
-
Udział w egzaminie (godz.)
-
Obciążenie studenta związane
nauką samodzielną, w tym:
z
Godz.: 50
ECTS: 2
godz.:
godz.:-
ECTS:-
godz.:
Godz.: 110
ECTS: 4
godz.:
Samodzielne studiowanie tematyki
zajęć/ przygotowanie się do ćwiczeń
(godz.)
25
Przygotowanie
egzaminu (godz.)
15
do
zaliczenia/
Wykonanie
prac
zaliczeniowych
(referat, projekt, prezentacja itd.)
(godz.)
10
Obciążenie studenta w ramach zajęć
związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich oraz
związane z nauką samodzielną)
11
Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
Dr Krzysztof Waśkowski
za
przedmiot/
moduł
(egzaminujący)
12
Nauczyciele
akademiccy
prowadzący
przedmiot/
moduł
13
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
14
Założenia i cele Rozpoznawanie cech stylu dziennikarskiego, języka mediów. Umiejętność
zastosowania stylu dziennikarskiego w praktyce (redakcja tekstu
przedmiotu
Dr Krzysztof Waśkowski
Student posiada wiedzę na temat stylistycznego zróżnicowania polszczyzny oraz
z zakresu praktycznej stylistyki, kultury języka i gramatyki opisowej języka
polskiego.
dziennikarskiego). Wypracowanie umiejętności krytycznej analizy języka
wybranych artykułów prasowych i wypowiedzi medialnych. Doskonalenie
umiejętności redagowania wybranych gatunków dziennikarskich. Zdobywanie i
poszerzanie dziennikarskiego warsztatu językowy.
Opis efektów kształcenia w zakresie:
Odniesienie
do
kierunkowy
ch efektów
kształcenia
Odniesienie
do
obszarowych
kształcenia
K_W01
H1P_W01
H1P_W02H
1P_W03
WIEDZY
15
W1
Rozumienie roli języka
komunikacji społecznej.
W2
Rozumienie języka jako narzędzia służącego
do przekazywania informacji i kształtowania
opinii.
K_W01
H1P_W01
H1P_W02H
1P_W03
W3
Znajomość mechanizmów, sposobów
ukształtowania
wypowiedzi
K_W01
dziennikarskich
nastawionych
na
określony cel.
H1P_W01
H1P_W02H
1P_W03
Efekty
kształcenia
jako
medium
UMIEJĘTNOŚCI
U1
Zastosowanie wiedzy z zakresu nauki o języku
podczas redagowania własnych tekstów.
U2
Świadome
wykorzystywanie
środków
stylistycznych, umiejętność określenia ich
przydatności w poszczególnych gatunkach
dziennikarskich. Ocena tekstu pod względem
poprawności językowej. Krytyczna analiza
języka wypowiedzi dziennikarskich.
K_U01
K_U05
K_U04
H1P_U01H
1P_U09
H1P_U10
H1P_U09H
1P_U10H1P
_U03H1P_
U09
H1P_U12
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
16
Treści
kształcenia
K1
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując
w niej rolę redaktora, dziennikarza, korektora,
sprawozdawcy sportowego.
K_K02
H1P_K02
K2
Uczestniczy w życiu kulturalnym swego
regionu i uczelni, pozyskując tematy i
informacje do własnych tekstów.
K_K06
H1P_K06
-podstawowe informacje z zakresu kultury języka;
- interakcyjność stylu komunikowania we współczesnych mediach;
-cechy stylu dziennikarsko-publicystycznego (charakterystyka, rozpoznawanie
środków językowych, nazywanie ich funkcji);
-style i odmiany języka w służbie gatunków publicystycznych; funkcje
wypowiedzi;
- stylizacja w tekstach dziennikarskich;
- komizm w tekstach dziennikarskich;
-cechy stylu potocznego; jego zasięg w gatunkach dziennikarskich;
-opis, definicja, streszczenie (doskonalenie umiejętności warsztatowych);
-podstawy warsztatu dziennikarskiego (zdanie; podział tekstu; lid; akapity,
całostki znaczeniowe, podrozdziały)
- wybrane sposoby organizacji tekstu dziennikarskiego (instrumentacja
głoskowa, gra słów, powtórzenia itp.);
- przekształcenia semantyczne w tekstach dziennikarskich (metafory,
porównania, personifikacje, animizacje, ironia);
- kompozycja tekstu dziennikarskiego;
- informacyjność tekstu dziennikarskiego,
- szablon językowy a szczególna ekspresyjność w tekście dziennikarskim;
-cechy językowe gatunków informacyjnych (sygnał, news, zapowiedź,
wzmianka, sylwetka, sprawozdanie)
-język wypowiedzi dziennikarskiej w prasie i telewizji na przykładzie wywiadu;
-redagowanie sylwetki na podstawie wywiadu; student w roli redaktora w
zespole;
- ukształtowanie języka mediów elektronicznych;
- gatunki dziennikarskie mediów elektronicznych (blog, wortal, forum);
-cechy językowe sprawozdawcy sportowego /relacja na żywo/; analiza języka
sportowych artykułów prasowych;
-analiza języka wywiadów, felietonów, recenzji (w roli recenzenta i felietonisty);
-manipulacja językowa; analiza nagłówków
-analiza języka podpisów fotografii prasowych.
17
Stosowane
metody
dydaktyczne
ćwiczenia, dyskusja panelowa, dydaktyczna, zajęcia praktyczne, pokaz,
metoda sytuacyjna, metoda przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w
grupach, redagowanie i ocena tekstów własnych, praca z tekstem,
filologiczna analiza tekstu
Efekt
Sposób weryfikacji efektów kształcenia
kształcenia
18
W1
dyskusje, obserwacja w czasie zajęć
Metody weryfikacji W2
efektów kształcenia
W3
(w odniesieniu do
poszczególnych
U1
efektów)
U2
dyskusje, obserwacja w czasie zajęć
19
Kryteria oceny
osiągniętych
efektów
kształcenia
20
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu/
modułu, w tym
zasady dopuszczenia do
egzaminu /
zaliczenia z oceną
dyskusje, obserwacja w czasie zajęć
projekt, referat, prezentacja, sprawozdanie,redakcja tekstu
projekt, referat, prezentacja, sprawozdanie,redakcja tekstu
K1
obserwacja w czasie zajęć
K2
obserwacja w czasie zajęć
90% obecności; pozytywna ocena wszystkich prac pisemnych
Zaliczenie z oceną po każdym semestrze
Dziennikarstwo i świat mediów pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków
21
Wykaz literatury 2008
podstawowej
Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002
Bauer Z., Chudziński E.(red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.
Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.
Kita M., Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Katowice 1998.
Funkcje języka i wypowiedzi, pod red. J. Bartmińskiego, R. Grzegorczykowej,
„Język
a kultura”, t.4, Wrocław 1991.
Zeszyty prasoznawcze
Słownik terminów literackich J. Sławiński, M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa,
Warszawa 2004.
Wojtak M., Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i
stylu, Lublin 2015.
Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007
Manipulacja w języku, pod red. P. Krzyżanowskiego, P. Nowaka, Lublin 2004.
Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001.
Potoczność w języku i kulturze, pod red. I. Anusiewicza i F. Nieckuli, „Język i
kultura, t.5, Wrocław 1992.
Cienkowski W., Język i styl dziennikarzy i sprawozdawców sportowych [w:]
Język dla wszystkich, Warszawa 1981.
Praktyczna stylistyka, pod red. E. Bańkowskiej i A. Mikołajczuk, Warszawa
2003.
Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.
22
Wykaz literatury
uzupełniającej
23
Wymiar, zasady i
forma
odbywania
praktyk
zawodowych